Nadere regels terrassen Lelystad 2024

Geldend van 30-05-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels terrassen Lelystad 2024

Het college van Lelystad, gelezen het voorstel van d.d. ;

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de artikelen 2.1. en 2.1a van de Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021;

Besluit:

Vast te stellen de navolgende Nadere regels terrassen Lelystad 2024, waarin wordt uiteengezet welke nadere regels het college hanteert om zonder ontheffing ex. artikel 2.1, vierde lid, van de Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021 een terras te mogen inrichten, in gebruik te nemen en te houden. Voor terrassen die voldoen aan deze nadere regels geldt een melding zoals bedoeld in artikel 2:1a, van de Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Alcoholwetvergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet;

 • 2.

  Afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening dat betreedbaar en afsluitbaar is;

 • 3.

  Buitenbar: mobiele bar samengesteld uit tap- en/of klapbuffetten;

 • 4.

  Calamiteitenroute: vastgestelde route ten behoeve van een goede toegankelijkheid van hulpverleningsdiensten;

 • 5.

  Eilandterras: een terras dat gescheiden is van de gevel van het horecabedrijf door bijvoorbeeld een fietspad of rijweg, waarvoor een ontheffing is verleend op grond van artikel 2.1, vierde lid, van de Verordening fysieke leefomgeving;

 • 6.

  Evenementen: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak zoals genoemd in het evenementenbeleid en de artikelen 2:24 tot en met 2:26 van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021 (hierna: APV);

 • 7.

  Exploitatievergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

 • 8.

  Gevelterras: het terras dat direct tegen de buitengevel van het gevestigde horecabedrijf wordt geplaatst en die gemeld is op grond van artikel 2.1a, van de Verordening fysieke leefomgeving;

 • 9.

  Mobiele debrasseertafel: handmatig verrijdbare tafel voor de opslag en aanvoer van bestek, borden e.d. die dient voor plaatsing op het terras tijdens de openingstijden van datzelfde terras;

 • 10.

  Openbare inrichting: een inrichting als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, onder a, van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021;

 • 11.

  Openbare ruimte: voor publiek vrij toegankelijk gebied (hieronder begrepen ook de openbaar toegankelijke ruimte in overdekte winkelcentra, niet zijnde de binnenruimte van winkelpanden);

 • 12.

  Terras: een sta- of zitgelegenheid als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, onder b, van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2021;

 • 13.

  Weg: een weg als bedoeld in artikel 1, lid 1 sub b van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 14.

  Windscherm: afscherming aangebracht op het terras ter bescherming van bezoekers tegen weersinvloeden.

Artikel 2 Terrassen

 • 1. Terrassen zijn het hele jaar toegestaan.

 • 2. Een terras mag uitsluitend worden geplaatst indien:

  • a.

   de ondernemer beschikt over een geldige alcoholwetvergunning of een exploitatievergunning waarop de oppervlakte van het desbetreffende terras vermeld staat;

  • b.

   een terras geen gevaar, schade of hinder oplevert voor passanten, bezoekers en de omgeving en de bruikbaarheid van de weg of openbare ruimte;

  • c.

   een terras het gebruik van één of meerdere nooduitgangen of vluchtwegen van de openbare inrichting of in de nabijheid gelegen onroerende zaken niet belemmert;

  • d.

   brandkranen voldoende toegankelijk blijven voor hulpdiensten;

  • e.

   de calamiteitenroutes voor de hulpdiensten een vrije doorgang van minimaal 3,50 meter aanwezig hebben;

  • f.

   het gebruik van nutsvoorzieningen/voorzieningen voor algemeen nut of de toegang tot nutsvoorzieningen/voorzieningen voor algemeen nut niet wordt beperkt of belemmerd;

  • g.

   een terras niet buiten het zicht is gelegen of niet zodanig ver verwijderd van de horeca-inrichting geplaatst is dat snel en adequaat ingrijpen door de leidinggevende en/of het overige personeel bij overlast, ongelukken of verstoringen van de openbare orde niet meer mogelijk is. Dit toezicht kan niet vervangen worden door cameratoezicht.

  • h.

   een terras de verkeersveiligheid niet nadelig beïnvloedt;

  • i.

   te allen tijde minimaal 2,00 meter breedte op het trottoir is vrijgelaten ten behoeve van een vrije doorgang voor voetgangers en minder validen;

  • j.

   een gevelterras direct dan wel zo direct mogelijk tegen, vóór en haaks op de gevel van de openbare inrichting is gelegen;

  • k.

   het onder voornoemde lid j. bepaalde is niet van toepassing als de ondernemer een schriftelijke toestemming van de huurder/eigenaar van het desbetreffende pand kan overleggen, als een terras gepland is voor de gevel van een andere winkel of bedrijf;

  • l.

   een terras onder een arcade direct aan de gevel wordt geplaatst;

  • m.

   onder een arcade 2,00 meter vrije doorgang is vrijgelaten ten behoeve van voetgangers en minder validen;

 • 3. Terrasmeubilair moet direct na sluitingstijd worden opgeruimd en verwijderd door het inpandig op te slaan of naar elders af te voeren;

 • 4. Het derde lid is niet van toepassing indien het terrasmeubilair dusdanig gekoppeld of opgestapeld is, zodat verplaatsing en gebruik van losse meubelstukken niet mogelijk is;

 • 5. Het is niet toegestaan om een terras te plaatsen bij een coffeeshop, speelautomatenhal en een seksrichting.

 • 6. Het is niet toegestaan om terrassen te plaatsen op locaties waarop de markt op marktdagen plaatsvindt. Terrassen moeten voor de sluitingstijd van het terras, zoals bepaald in artikel 5 van deze nadere regels, voorafgaande aan de marktdag worden verwijderd;

 • 7. Terrassen op aangewezen evenemententerreinen (Stadhuisplein, Agorahof, de Meent en Batavia haven) moeten tijdens evenementen worden verwijderd, tenzij toestemming is verkregen van de organisator van het evenement om het terras te laten staan;

 • 8. Een terras mag niet geplaatst worden tijdens de uitvoering van noodzakelijk geachte aanleg-, bouw-, en/of onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte;

 • 9. Als het terras voor een periode van twee weken of langer buiten gebruik is, moet de ondernemer het terrasmeubilair, zoals genoemd in artikel 3, eerste lid, verwijderen uit de openbare ruimte.

 • 10. Het bepaalde in het eerste tot en met het negende lid is van overeenkomstige toepassing op terrassen welke in de binnenruimte van winkelcentra zijn ingericht met uitzondering van het tweede lid, onder g, h, k en l. Aanvullend geldt dat de looppaden te allen tijde goed toegankelijk moeten zijn voor hulpdiensten.

Artikel 3 Inrichting van terrassen

 • 1. Op het terras mogen uitsluitend tafels, statafels, stoelen -waaronder ook zitzakken-, banken -waaronder ook loungemeubilair-, mobiele debrasseertafels, terrasverwarmers en -koelers, windschermen, parasols, mobiele bloembakken als afscheiding en menuborden geplaatst worden. Barbecues, kooktoestellen, biertaps en partytenten zijn niet toegestaan.

 • 2. De inrichting van een terras dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

 • 3. Windschermen en parasols mogen uitsluitend worden geplaatst voor zover zij niet vast met de gevel van het horecabedrijf of in de grond verankerd zijn, tenzij hiervoor een omgevingsvergunning is verleend.

 • 4. Met inachtneming van het bepaalde in het achtste lid, is niet toegestaan om overige objecten zoals genoemd in het eerste lid in de grond te verankeren.

 • 5. Windschermen moeten een transparante uitstraling hebben.

 • 6. Voor de bloembakken geldt dat deze uitsluitend geplaatst mogen worden indien zij handmatig verplaatsbaar zijn en een maximale hoogte van 1 meter en een maximale breedte van 0,50 meter hebben.

 • 7. Voor menuborden geldt dat één menubord op het terras geplaatst mag worden met een maximale hoogte van 1,5 meter en een breedte van maximaal 0,50 meter.

 • 8. Objecten zoals genoemd in het eerste lid, moeten zo zijn geplaatst dat een voldoende aantal tussenpaden van tenminste 0,60 meter breed wordt vrijgehouden, zodat een snelle en veilige ontruiming is gewaarborgd.

 • 9. De objecten, zoals genoemd in het eerste lid, dienen op deugdelijke wijze te worden geplaatst en opgeslagen zodat geen gevaarzetting kan optreden.

 • 10. Bij het beëindigen van de exploitatie dient de openbare ruimte in originele staat te worden opgeleverd en moeten de in de grond aangebrachte objecten worden verwijderd.

 • 11. In afwijking van het eerste lid, is het onder de voorwaarden van ex artikel 35 van de Alcoholwet, toegestaan om op het terras andere objecten te plaatsen.

Artikel 4 Electra en gasvoorzieningen op terrassen

Elektra- en gasvoorzieningen zijn op gevel- en eilandterrassen toegestaan indien voldaan wordt aan de volgende eisen:

 • a.

  Met inachtneming van de Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren Lelystad 2017 kan vanuit de openbare inrichting via een mantelbuis een aansluiting voor een gas- en/of elektravoorziening worden toegestaan naar het terras.

 • b.

  Een terrasverwarmer moet dusdanig geconstrueerd zijn dat geen gevaarzetting op kan treden voor bezoekers van het terras of passanten.

 • c.

  Bij het gebruik van terrasverwarming mag deze geen voor de omgeving hinderlijke of schadelijke rook, roet, walm of stof verspreiden, brandgevaar veroorzaken of het gebruik van vluchtmogelijkheden belemmeren, voor zover deze verplichtingen niet bij of krachtens de Omgevingswet, Woningwet en/of de Wet milieubeheer gelden.

 • d.

  Het is ingevolge artikel 6.4 van de Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021 verboden om op het terras afvalstoffen te verbranden of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, tenzij daarvoor een ontheffing is verkregen.

Artikel 5 Openingstijden terras

 • 1. Terrassen mogen geëxploiteerd worden tot 24.00 uur.

 • 2. Tijdens de periode van de zomertijd mogen terrassen geëxploiteerd worden tot 01.00 uur.

Artikel 6 Uitzonderingen

 • 1. De melding op grond van artikel 2.1a van de Verordening fysieke leefomgeving Lelystad 2021 is niet van toepassing op terrassen die geplaatst zijn op afgebakende terreinen, terrassen in het buitengebied en terrassen die uitsluitend vanuit de openbare inrichting te bereiken zijn, mits voldaan is aan de volgende artikelen van deze nadere regels:

  • a.

   Artikel 2, lid 2, sub a tot en met g;

  • b.

   Artikel 3, leden 2 tot en met 4;

  • c.

   Artikelen 4 en 5.

 • 2. De Nadere regels terrassen zijn niet van toepassing op tijdelijke terrassen van evenementen, mits daarvoor een evenementenvergunning is verleend of kennisgeving is afgegeven.

Artikel 7 Overgangsbepaling

 • 1. Bestaande terrassen bij openbare inrichtingen dienen uiterlijk één jaar na de datum van inwerkingtreding van de nadere regels aan deze regels te voldoen.

 • 2. Met toestemming verleende terrassen die geplaatst zijn bij een inrichting, niet zijnde een openbare inrichting zoals bedoeld in artikel 1 van deze nadere regels, dienen binnen één jaar na de datum van inwerkingtreding van deze nadere regels te zijn verwijderd.

 • 3. Met toestemming verleende terrassen volgens de nadere regels in verband met Covid-19 zijn van rechtswege komen te vervallen.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Wanneer de toepassing van de nadere regels voor het plaatsen van terrassen leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de nadere regels.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag na die deze bekend is gemaakt.

Artikel 10 Intrekking eerdere regels

Met de inwerkingtreding van deze nadere regels terrassen Lelystad 2024 worden de nadere regels terrassen gebruik van de openbare ruimte, inwerking getreden op 10 november 2011 en de nadere regels terrassen in verband met Covid-19, vastgesteld op 26 mei 2020, ingetrokken.

Ondertekening

Lelystad, 14 mei 2024

Burgemeester en wethouders van Lelystad,

de secretaris,

J.S.W. Ozenga

de burgemeester,

A.E.H. Baltus