Regeling vervalt per 01-01-2027

Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2024

Geldend van 25-05-2024 t/m 31-12-2026

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Overwegende dat het uit cultuurhistorisch oogpunt wenselijk is om subsidie te verstrekken voor het onderhoud van in werking zijnde historische windmolens die zijn ingeschreven in het rijksmonumentenregister;

Besluiten vast te stellen:

Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder historische windmolen: een in werking zijnde windmolen, gelegen in de provincie Noord-Holland, die op 1 januari 2024 als beschermd monument is ingeschreven in het Monumentenregister van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar van een historische windmolen.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten aan een historische windmolen, zoals ook gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Artikel 4 Aanvraagvereisten

 • 1. Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

  • a.

   een omschrijving van onderhoudsactiviteiten in het jaar 2024, 2025 of 2026;

  • b.

   een afschrift van de beschikking tot subsidieverstrekking van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op de aanvraag voor een subsidie op grond van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten die betrekking heeft op het jaar 2024, 2025 of 2026.

 • 2. Een aanvraag om subsidie wordt ingediend door middel van het voor deze uitvoeringsregeling op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies beschikbaar gestelde formulier.

Artikel 5 Openstellingsperiode

 • 1. Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen in de periode van 11 juni 2024 tot en met 10 september 2024 voor 17:00 uur.

 • 2. Een aanvraag die buiten de in het eerste lid genoemde periode wordt ontvangen, wordt geweigerd.

 • 3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling bedraagt € 705.000,-.

Artikel 7 Volgorde van ontvangst

 • 1. Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3. Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1. 1. De subsidie bedraagt eenmalig gedurende de looptijd van deze uitvoeringsregeling maximaal € 5.300,- per historische windmolen.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond van het bepaalde in artikel 53 van de Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 (AGVV), waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard of op grond van de Verordening (EU) nr. 2023/2831 van 13 december 2023 betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (De-minimisverordening) verstrekt mag worden.

 • 3. Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4. Aan de beschikking tot subsidievaststelling gaat geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2027.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2024.

Ondertekening

Haarlem, 14 mei 2024.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris