Nadere regels maatschappelijke opvang individueel persoon gemeente Lelystad 2024

Geldend van 01-06-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke opvang individueel persoon gemeente Lelystad 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad;

Gelet op:

 • -

  artikel 9 en 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lelystad 2024, en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2024;

Overwegende dat:

 • -

  het noodzakelijk is om regels vast te stellen inzake het werkproces omtrent maatschappelijke opvang van een individueel persoon;

B E S L U I T

Vast te stellen: de Nadere regels maatschappelijke opvang individueel persoon gemeente Lelystad 2024.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

  • b.

   Maatschappelijke opvang: onderdak en begeleiding voor een persoon die de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn of haar veiligheid als gevolg van huiselijk geweld. Deze persoon is niet in staat zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, te handhaven in de samenleving;

  • c.

   Housing First: een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding en bedoeld voor dakloze personen met meervoudige problemen;

  • d.

   Intramuraal maatschappelijke opvang traject: traject waarin met de cliënt gewerkt wordt aan doelen die staan beschreven in de beschikking die hij of zij van de gemeente heeft ontvangen, om te komen tot een optimale zelfredzaamheid bij uitstroom;

  • e.

   Jongerenopvang: intramurale maatschappelijke opvang voor personen in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar;

  • f.

   Slaaphuis: langdurige opvang voor zorgmijders voor wie een regulier traject binnen de maatschappelijke opvang (nog) niet passend en/of haalbaar is;

  • g.

   Vooropvang: de periode van aanmelden bij de opvanglocatie totdat is beslist over het vervolgtraject;

  • h.

   Winterkou opvang: periode van november tot en met april waarin de gemeente dak- en thuislozen een slaapplek biedt wanneer de gevoelstemperatuur minder dan 0 graden Celsius is gedurende twee aaneengesloten dagen.

 • 2. Alle andere begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de daarop gebaseerde lagere regelgeving.

Artikel 2. Vormen maatschappelijke opvang

Er zijn twee vormen van maatschappelijke opvang te onderscheiden:

 • 1.

  Algemene voorzieningen, deze bestaan uit:

  • a.

   Vooropvang;

  • b.

   Winterkou opvang.

 • 2.

  Maatwerkvoorzieningen, deze zijn te onderscheiden in:

  • a.

   Intramurale maatschappelijke opvang traject;

  • b.

   Housing First;

  • c.

   Jongerenopvang;

  • d.

   Slaaphuis.

 • 3.

  De algemene voorzieningen als bedoeld in het eerste lid zijn vrij toegankelijk.

 • 4.

  Het college geeft een beschikking af bij toekenning of weigering van een in het tweede lid bedoelde maatwerkvoorziening.

Artikel 3. Criteria toegang maatschappelijke opvang

Een individueel persoon komt voor maatschappelijke opvang in aanmerking indien:

 • a.

  deze rechtmatig in Nederland verblijft, en

 • b.

  deze de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft bereikt, en

 • c.

  deze de thuissituatie heeft verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor zijn veiligheid als gevolg van huiselijk geweld. En deze persoon niet in staat is zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, te handhaven in de samenleving.

Artikel 4. Eigen bijdrage

 • 1. De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • a.

   De eigen bijdrage voor maatschappelijke opvang in Flevoland is een inkomensonafhankelijk dagtarief. Dit tarief is voor de hele regio en alle regionale maatschappelijke opvanginstellingen gelijk.

  • b.

   De hoogte van de eigen bijdrage wordt jaarlijks in december opnieuw beoordeeld en waar nodig geactualiseerd door de controller en de beleidsmedewerker maatschappelijke opvang van centrumgemeente Almere.

  • c.

   Indien actualisatie noodzakelijk wordt geacht, wordt dit ter informatie meegenomen in de begroting van het betreffende jaar. Daarnaast zorgt de beleidsmedewerker maatschappelijke opvang van centrumgemeente Almere ervoor dat het (aangepaste) tarief voor het nieuwe jaar uiterlijk 15 december is opgenomen in het tarievenblad.

 • 2. De wijze van innen gebeurt onder de volgende uitgangspunten:

  • a.

   De zorgaanbieder, waarmee centrumgemeente Almere via aanbesteding of inkoop een relatie is aangegaan ten behoeve van de maatschappelijke opvang, is verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdrage bij de cliënten die bij hen in zorg zijn.

  • b.

   De zorgaanbieder maakt afspraken met de cliënt over de wijze waarop de eigen bijdrage wordt geïnd en ziet toe op de betaling ervan.

  • c.

   De eigen bijdrage is verschuldigd indien een persoon langer dan één etmaal gebruik maakt van 24-uurs verblijfsvoorzieningen en wordt geïnd vanaf de tweede dag, voor iedere dag, dan wel nacht waarop de cliënt verblijft in de 24 uurs opvang. Een deel van de dag wordt als hele dag berekend.

  • d.

   De zorgaanbieder verantwoordt jaarlijks, in de financiële jaarrapportage, welk bedrag aan eigen bijdragen is geïnd.

 • 3. De zorgaanbieder maakt afspraken over een betalingsregeling als een cliënt geen inkomen heeft en de eigen bijdrage (nog) niet kan betalen. De eigen bijdrage wordt met terugwerkende kracht geïnd zodra de uitkering ingeregeld is.

 • 4. Wanneer een cliënt in gebreke blijft of nalatig is de eigen bijdrage te betalen, terwijl er wel een inkomen is, kan een zorgaanbieder onder bepaalde voorwaarden een ondersteuningstraject beëindigen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het werkproces.

 • 5. Het college kan afwijken van hetgeen in dit artikel is beschreven en besluiten om de eigen bijdrage te verlagen, voor zover toepassing zal leiden tot een onevenredigheid of onbillijkheid van overwegende aard. Een cliënt kan hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente. Dit zal worden opgenomen in de beschikking.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze nadere regels treden op 1 juni 2024 in werking.

 • 2. Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels maatschappelijke opvang individueel persoon gemeente Lelystad 2024”.

Ondertekening

Lelystad, 12 maart 2024

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris,

J.S.W. Ozenga

de burgemeester,

A.E.H. Baltus

Toelichting Nadere regels maatschappelijke opvang individueel persoon gemeente Lelystad 2024

Deze nadere regels zijn een uitwerking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Lelystad 2024 en het Besluit maatschappelijke ondersteuning Lelystad 2024. De verordening en het Besluit MOL vormen tezamen de basis van de wijze waarop de gemeente Lelystad de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) uitvoert met betrekking tot maatschappelijke opvang van een individueel persoon. Gelet op het specifieke karakter van de maatschappelijke opvang van een individueel persoon, is er sprake van een afwijkend werkproces ten opzichte van het werkproces bij andere vormen van maatschappelijke ondersteuning zoals geregeld in het Besluit MOL. Het werkproces omtrent maatschappelijke opvang van een individueel persoon wordt om die reden separaat uitgewerkt naast deze nadere regels.

Het uitgangspunt is om dak- en thuislozen voor een korte periode maatschappelijke opvang met hulpverlening te bieden en hen te ondersteunen bij het vinden van een/ zoeken naar passende haalbare vervolghuisvesting met, waar nodig, op de ondersteuningsbehoefte aangepaste (ambulante) begeleiding.