Regeling vervalt per 01-01-2025

Tijdelijke subsidieregeling vangnet energiekosten 2024

Geldend van 01-06-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Tijdelijke subsidieregeling vangnet energiekosten 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten;

overwegende dat:

 • -

  het college van burgemeester en wethouders vindt het gewenst dat ondernemers en cultuur- en maatschappelijke organisaties, die een positieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie en het voorzieningenniveau in de gemeente Putten, eenmalig financieel ondersteund worden in de gestegen energielasten;

 • -

  de provincie Gelderland een subsidie beschikbaar heeft gesteld voor het verstrekken van tegemoetkomingen aan maatschappelijke voorzieningen of het MKB, zoals besloten in het PS besluit van 16 november 2022;

gelet op artikel 2, eerste lid en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Putten 2022 (hierna: ASV) ;

besluit:

vast te stellen de volgende regeling: Tijdelijke subsidieregeling vangnet energiekosten 2024.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college :

  college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten;

 • b.

  cultuur- en maatschappelijke organisaties:

  KvK-geregistreerde eigenaren, exploitanten of huurders van gebruiksruimtes voor de uitvoering van religieuze-, culturele en/of maatschappelijke activiteiten zonder winstoogmerk gevestigd in de gemeente Putten met volledige rechtsbevoegdheid;

 • c.

  onderneming:

  • kleine MKB-onderneming of een BV: een onderneming met minder dan 50 FTE medewerkers werkzaam en een jaaromzet van ten hoogste € 10 miljoen én/óf een jaarbalans kleiner of gelijk aan € 10 miljoen;

  • eenmanszaak: een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de onderneming welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarbij het bedrijf niet gevestigd mag zijn op hun woonadres;

  • Vof: Vennootschap onder firma zijnde een rechtsvorm waarin meerdere zakenpartners samen verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een onderneming welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarbij het bedrijf niet gevestigd mag zijn op hun woonadres;

 • d.

  energiekosten:

  kosten voor elektriciteit en/of gas;

 • e.

  gebruiksruimte:

  de ruimte die in eigendom is, wordt beheerd of wordt gehuurd door de cultuur- en maatschappelijke organisatie voor de uitvoering van religieuze culturele en/of maatschappelijke activiteiten. Waartoe eigenaar of beheerder een energiecontract heeft afgesloten en gebruiker een energiecontract heeft afgesloten of een huurovereenkomst inclusief gas en elektriciteit heeft afgesloten;

 • f.

  jaaromzet:

  inkomsten uit verhuur, contributies, giften, verkoop producten en verlenen van diensten gedurende een kalenderjaar;

 • g.

  de-minimisverklaring:

  in een de-minimisverklaring laat de onderneming zien welke de-minimissteun in de twee voorafgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar is ontvangen. Op basis van deze verklaring kan worden beoordeeld of de beoogde begunstigde nog de-minimissteun mag ontvangen.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling dient om de buitenproportionele gestegen energiekosten, over de afgelopen jaren, éénmalig te compenseren voor de genoemde doelgroepen onder artikel 3 en artikel 4.

Artikel 3 Cultuur- en maatschappelijke organisaties

Artikel 3.1 Doelgroep

Op grond van deze subsidieregelingen komen eigenaren, exploitanten of huurders van gebruiksruimtes in de gemeente Putten voor de uitvoering van religieuze-, culturele en/of maatschappelijke activiteiten in aanmerking voor subsidie indien zij activiteiten voor de inwoners van Putten organiseren en/of de exploitatieverantwoordelijkheid hebben van een buurtcentrum of een kerk, en conform artikel 3.4 van deze subsidieregeling geconfronteerd worden met verhoogde energietarieven.

Artikel 3.2 Bevoegdheid

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een subsidie op grond van deze subsidieregeling verstrekken aan de aanvrager, indien is vastgesteld dat er sprake is van een stijging van de energietarieven met 20% of meer van de energietarieven binnen de periode van de meeste recente drie jaarafrekeningen.

 • 2.

  Het college beoordeelt de aanvraag op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.3 van deze subsidieregeling.

Artikel 3.3 Voorwaarden

 • 1.

  Het college verstrekt uitsluitend een subsidie op grond van deze subsidieregeling indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  • a.

   De aanvrager valt onder de in artikel 3.1 beschreven doelgroep en is gevestigd in de gemeente Putten.

  • b.

   De aanvrager is eigenaar, exploitant of huurder van een gebruiksruimte voor de uitvoering van culturele en/of maatschappelijke activiteiten/ kerkgenootschap. Waartoe eigenaar of exploitant een energiecontract heeft afgesloten of een huurovereenkomst inclusief gas en elektriciteit heeft afgesloten.

  • c.

   De aanvrager heeft niet eerder een subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregeling.

 • 2.

  Het college weigert de gevraagde subsidie als niet aan de voorwaarden uit het eerste lid van dit artikel wordt voldaan.

Artikel 3.4 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het college verstrekt de subsidie op grond van deze subsidieregeling indien is vastgesteld dat er sprake is van een stijging van de tarieven met 20% of meer.

 • 2.

  Voor maatschappelijke instellingen worden de notabedragen inclusief BTW gebruikt in de berekening.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie kent een minimumbedrag van € 500,- en een maximaal bedrag van € 5.000 per aanvrager.

 • 4.

  De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

Laagste energietarief

X

Het gemiddelde verbruik van de drie jaarafrekeningen.

=

X

Hoogste energietarief

X

Het gemiddelde verbruik van de drie jaarafrekeningen.

=

Y

Er moet sprake zijn van minimaal 20% stijging.

Het subsidiebedrag is het verschil tussen X en Y tot een maximum van € 5.000

Artikel 4 Ondernemer/onderneming

Artikel 4.1 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie kan worden aangevraagd door een ondernemer die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en waarvan het pand waarin een onderneming wordt uitgeoefend is gevestigd binnen de gemeentegrenzen van Putten en open toegankelijk is.

Artikel 4.2 Voorwaarden

 • 1.

  Het college verstrekt slechts subsidie als uit de aanvraag blijkt dat:

  • a.

   de aanvrager een onderneming uitoefent waarin minimaal twee en maximaal negenenveertig personen

   - inclusief eigen(a)r(en)- werkzaam zijn;

  • b.

   er sprake is van een stijging van minimaal 20% van energietarieven binnen de periode van de meeste recente drie jaarafrekeningen;

  • c.

   een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring, zoals in bijlage 1 bij deze regeling gevoegd.

Artikel 4.3 Hoogte subsidie

 • 1.

  Het college verstrekt de subsidie op grond van deze subsidieregeling indien is vastgesteld dat er sprake is van een stijging van de energietarieven met minimaal 20% binnen de periode van de meeste recente drie jaarafrekeningen.

 • 2.

  Er wordt voor maximaal drie panden (allen gevestigd te Putten) subsidie verstrekt. Met een maximum van € 5.000,00 per pand.

 • 3.

  Een subsidie wordt niet verstrekt indien het totale subsidiebedrag lager is dan € 500.

 • 4.

  Er wordt gerekend met de notabedragen exclusief BTW.

 • 5.

  De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:

Laagste energietarief

X

Het gemiddelde verbruik van de drie jaarafrekeningen.

=

X

Hoogste energietarief

X

Het gemiddelde verbruik van de drie jaarafrekeningen.

=

Y

Er moet sprake zijn van minimaal 20% stijging.

Het subsidiebedrag is het verschil tussen X en Y tot een maximum van € 5.000

Artikel 5 Aanvragen

De aanvraag voor de subsidie kan na 1 juni 2014 en uiterlijk 1 september 2024 worden ingediend. De aanvraag dient via de website van de gemeente Putten te worden ingediend.

Artikel 6 Budget en verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond van deze subsidieregeling bedraagt € 96.737,-.

 • 2.

  Het college verstrekt de subsidies totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Wanneer na sluitingsdatum blijkt dat het subsidieplafond overschreden is, dan zal de subsidie naar evenredigheid verdeeld worden over deze aanvragers.

Artikel 7 Uitbetaling

Het college betaalt de subsidie na vaststelling binnen acht weken uit aan de aanvrager.

Artikel 8 Procedure

 • 1.

  De aanvraag wordt schriftelijk of digitaal met DigiD of E-herkenning ingediend met het aanvraagformulier dat in de bijlage bij deze subsidieregeling is opgenomen.

 • 2.

  Het college beoordeelt na 1 september 2024.

 • 3.

  Bij het onderzoek ter boordeling van de aanvraag kan het college de aanvrager om aanvullende gegevens vragen.

 • 4.

  Het college kan de beslistermijn met vier weken verlengen.

 • 5.

  Het college stelt de subsidie op grond van deze subsidieregeling direct vast.

Artikel 9 Vangnet

Deze subsidieregeling is een vangnet. Dit betekent dat ondernemers, sport-,cultuur- en maatschappelijke organisaties allereerst een beroep dienen te doen op andere landelijke, provinciale en lokale regelingen of een ander fonds, voordat zij zich tot deze tijdelijke subsidieregeling vangnet energiekosten wenden.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de aanvrager, afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van deze subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 11 Inwerkingtreding en looptijd

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2024

 • 2.

  De subsidieregeling wordt ingetrokken op 1 januari 2025.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling vangnet energiekosten 2024.

Putten, 14 mei 2024

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Putten,

de secretaris,

mr. F.E. Contant

de burgemeester,

H.A. Lambooij