Nadere regel subsidie Doorstroming van Groot naar Beter en Seniorenwoningen gemeente Utrecht

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 02-09-2024

Intitulé

Nadere regel subsidie Doorstroming van Groot naar Beter en Seniorenwoningen gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 54 lid 3 van de Huisvestingsverordening gemeente Utrecht

Gezien:

 • het plan van aanpak Beter benutten bestaande voorraad dat op 21 december 2023 aan de raad is gestuurd;

 • dat wij met dit Plan van aanpak werken aan een optimaler gebruik van bestaande woningen, om zo meer (en/of passende) woonruimte te creëren voor zowel regulier woningzoekenden als kwetsbare doelgroepen.

Overwegende dat:

 • Meer doorstroming (meer verhuizingen) leidt tot meer vrijkomende woningen en daarmee mogelijk tot meer passend wonen en een betere benutting van de woningvoorraad en

 • een verhuiskostenvergoeding bijdraagt aan het bereiken van een betere doorstroming.

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie Verhuispremie van Groot naar Beter of naar Seniorenwoningen Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  Corporatie: toegelaten instellingen conform hoofdstuk 4 van de Woningwet;

 • d.

  Grote woning: een Sociale huurwoning gelegen in de gemeente Utrecht van minimaal 4 kamers die de aanvrager huurt van de Corporatie:

 • e.

  Hoofdhuurder: de natuurlijke persoon die als huurder op de huurovereenkomst staat;

 • f.

  Kamer: elke afzonderlijke ruimte in een woonruimte, die geschikt is voor wonen of slapen met een oppervlakte van tenminste vijf vierkante meter;

 • g.

  Liberalisatiegrens: de maximale huur waarbij nog recht op huurtoeslag bestaat, zoals weergegeven in artikel 13 van de Wet op de huurtoeslag;

 • h.

  Passende woning: Sociale huurwoning waarvan op Woningnet is aangegeven dat de Van Groot Naar Beter regel van toepassing is of een Seniorenwoning;

 • i.

  Sociale huurwoning: woonruimte die aanvrager huurt van een Corporatie met een aanvangshuur tot en met de liberalisatiegrens;

 • j.

  Seniorenwoning: Sociale huurwoning die op Woningnet geadverteerd wordt als Seniorenwoning;

 • k.

  U-pas: Een door of namens het college verstrekt document aan mensen met een laag inkomen in de gemeente Utrecht ter bevordering van deelname aan maatschappelijke, sportieve en culturele activiteiten;

 • l.

  Van Groot naar Beter regeling: Voor woonruimten met maximaal drie kamers krijgen aanvragers die een woonruimte van minimaal 4 kamers achterlaten, waar zij minimaal een jaar gewoond hebben, voorrang (Van-groot-naar-beter-regel). De voorrang geldt niet voor doorstromen naar eengezinswoningen met drie kamers en een gebruiksoppervlakte van tenminste 75m2;

 • m.

  Woningmarktregio Utrecht; gebied dat vanuit het oogpunt van het functioneren van de woningmarkt als een geheel wordt beschouwd, bestaande uit de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, De Ronde Venen, Woerden, De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de kernen Vianen, Hagestein, Everdingen, Zijderveld en Hoef en Haag in de gemeente Vijfheerenlanden;

 • n.

  Woningnet (DÂK): de website Woningnet (DÂK) waar onder andere alle Sociale huurwoningen van de Corporaties worden aangeboden Woningnetregioutrecht.nl. WoningNet voert namens de woningcorporaties de woonruimteverdeling in de regio Utrecht uit.

Artikel 2 Doel

De verhuiskostenvergoeding die via deze nadere regel wordt verstrekt draagt bij aan het doel om:

 • a.

  Doorstroming voor Sociale huurwoningen te bevorderen

 • b.

  Grote Sociale huurwoningen voor gezinnen vrij krijgen

 • c.

  Mensen passend(er) laten wonen qua grootte/gezinssamenstelling

Ouderen passender laten wonen: vrij van drempels en andere belemmeringen (zoals bijvoorbeeld tuin, schoonmaak).

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a.

  de Hoofdhuurder die

 • b.

  tenminste één jaar woonachtig is geweest in de vrijkomende Grote woning; en

 • c.

  een huurcontract voor de vrijkomende Grote woning heeft voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 Vaststellen subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. De volgende activiteit komen voor subsidie in aanmerking:

 • de verhuizing uit een Grote woning, waarbij deze woning weer volledig beschikbaar komt voor verhuur door de Corporatie, naar een Passende woning die verhuurd wordt door een Corporatie in de Woningmarktregio Utrecht.

 • 2. Burgemeester en wethouders verlenen geen subsidie voor de volgende activiteit:

 • een verhuizing uit een Grote woning naar een eengezinswoning met drie kamers en een gebruiksoppervlakte van ten minste 75m2.

Artikel 6 Eisen aan de aanvraag

 • 1. De aanvraag van de subsidie wordt ingediend met DigID via www.utrecht.nl/subsidieverhuizen

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt ingediend door de Hoofdhuurder van de achter te laten woning.

 • 3. Bij de aanvraag dienen de volgen gegevens te worden aangeleverd:

  • a.

   De huurovereenkomst tussen de Hoofdhuurder van de te verlaten Grote woning en de Corporatie

  • b.

   Volledig ingevulde verklaringsformulieren ‘1 & 2’ die zijn ondertekend door:

   • i.

    de Hoofdhuurder, en

   • ii.

    de Corporatie die de Grote woning verhuurd, waaruit blijkt dat de Hoofdhuurder en corporatie het huurcontract van de Grote woning beëindigd hebben; en

   • iii.

    de Corporatie die de Passende woning verhuurt, waaruit blijkt dat de Hoofdhuurder een naar een Passende woning in de woningmarkt regio Utrecht verhuist.

 • 4. Als een aanvrager in het bezit is van een U-pas en in aanmerking wil komen voor de hogere subsidie dient ook een kopie van de voor- en achterkant van de u-pas te worden ingediend.

Artikel 7 Indieningstermijn aanvraag

De subsidieaanvraag wordt binnen vier weken na ingaan van het nieuwe huurcontract ingediend. De aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden die in de ASV zijn opgenomen, weigeren burgemeester en wethouders de subsidieaanvraag als er meerdere Hoofdhuurders op de huurovereenkomst van de Grote woning stonden vermeld en er al subsidie op grond van deze Nadere regel is verstrekt aan een van die Hoofdhuurders voor het verlaten van deze Grote woning.

Artikel 9 Maximale subsidie

Per aanvrager die in het bezit is van U-pas wordt maximaal €5.000 subsidie verleend.

Per overige aanvrager wordt maximaal €3.000 subsidie verleend.

Artikel 10 Verdeling subsidie

 • 1. In afwijking van artikel 4, eerste lid, tweede volzin, van de Asv verdelen burgemeester en wethouders het budget op de volgorde van binnenkomst over de volledige aanvragen.

 • 2. Als een aanvraag krachtens een verzoek conform artikel 4:5 van de Awb is aangevuld, geldt het moment waarop de aanvraag volledig is aangevuld als het moment van binnenkomst.

Artikel 11 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen binnen 13 weken over de volledige aanvraag.

Artikel 12 Directe vaststelling

In afwijking van hoofdstuk 5 van de Asv stellen burgemeester en wethouders de subsidie zonder voorafgaande verlening vast.

Artikel 13 Evaluatie

 • 1. Het beleid waarvoor de subsidie (omschrijving) wordt ingezet, wordt geëvalueerd.

 • 2. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van deze nadere regel.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 2 september 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie Doorstroming van Groot naar Beter en Seniorenwoningen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 14 mei 2024.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Michiel J. Ruis