Mandaatbesluit concerncontroller gemeente Zandvoort 2024

Geldend van 22-05-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit concerncontroller gemeente Zandvoort 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de burgemeester van de gemeente Zandvoort, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende orgaan betreft,

Overwegende dat,

het wenselijk is dat de concerncontroller van de gemeente Zandvoort een aantal taken op het gebied van leningen en garanties in mandaat kan uitvoeren,

waarbij het college van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van de gemeente Zandvoort te allen tijde bevoegd zijn om verleende mandaten te wijzigen dan wel in te trekken,

Gelet op de wettelijke voorschriften, in het bijzonder de bepalingen van afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 160, eerste lid aanhef en onder d en artikel 171 van de Gemeentewet;

Besluiten

Vast te stellen:

Mandaatbesluit concerncontroller gemeente Zandvoort 2024

Artikel 1 Begrippen

In dit mandaatbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen;

 • b.

  besluit: een schriftelijke beslissing, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

 • c.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • d.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan feitelijke handelingen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen, te verrichten;

 • e.

  concerncontroller: de concerncontroller van de gemeente Zandvoort

Artikel 2 Mandaat

 • 1. Aan de concerncontroller wordt mandaat verleend om de volgende bevoegdheden uit te oefenen:

  • a.

   de bevoegdheid om te besluiten tot het verstrekken en aantrekken van geldleningen voor korte en lange termijn financiering;

  • b.

   de bevoegdheid om te besluiten tot het innemen van een achtervangpositie ten behoeve van de herfinanciering van activiteiten van woningcorporaties in de gemeente Zandvoort;

  • c.

   de bevoegdheid om correspondentie van informatieve of verzoekende aard te behandelen.

 • 2. De bevoegdheid om een besluit te nemen houdt tevens in de bevoegdheid tot het weigeren, wijzigen, beëindigen of intrekken van dat besluit.

 • 3. Aan het mandaat tot het uitoefenen van de bevoegdheden in het eerste lid worden geen beperkingen opgelegd, mits het totaal van de aangegane verplichtingen binnen de begroting van de gemeente Zandvoort valt.

Artikel 3 Volmacht en machtiging

 • 1. Aan de concerncontroller wordt, om de uitoefening van de in artikel 2, eerste lid genoemde bevoegdheden mogelijk te maken:

  • a.

   volmacht verleend tot het besluit tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

  • b.

   machtiging verleend tot het verrichten van feitelijke handelen.

 • 2. De bevoegdheid om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten dan wel een feitelijke handeling te verrichten houdt tevens in de bevoegdheid tot het wijzigen, opzeggen of anderszins beëindigen van die (rechts)handeling.

Artikel 4 Omvang en instructies mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Het mandaat, de volmacht en de machtiging worden beperkt door de grenzen van de voor het onderwerp geldende wet- en regelgeving en het geformuleerde beleid, inclusief eventuele richtlijnen en instructies.

 • 2. Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het verzenden van ontvangstbewijzen;

  • c.

   het voeren van overige correspondentie;

  • d.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen;

  • e.

   het verzorgen van publicaties.

 • 3. De concerncontroller is bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere organisatieonderdelen of externe partijen en het verkregen advies niet aansluit op respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leidt als het eigen standpunt;

  • b.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke;

  • c.

   uit het besluit financiële gevolgen voortvloeien die niet zijn voorzien in de begroting;

  • d.

   vóór het nemen van het besluit zienswijzen of bedenkingen hiertegen naar voren zijn gebracht;

  • e.

   het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van de gemeente Zandvoort vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

 • Indien zich een of meer van de onder a tot en met e omschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

 • 4. De in dit artikel genoemde instructies hebben uitsluitend interne werking. Indien de instructies niet in acht worden genomen, blijven de rechtsgevolgen van het genomen besluit of de andere handeling geheel in stand.

Artikel 5 Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging

De concerncontroller is bevoegd om ter uitoefening van een aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan medewerkers, indien de aard van de bevoegdheid in verhouding staat tot de functionele positie van de betreffende medewerker.

Artikel 6 Plaatsvervanging

 • 1. De plaatsvervanger van de concerncontroller oefent dezelfde bevoegdheden uit als de concerncontroller.

 • 2. Bij afwezigheid van zowel de concerncontroller als zijn plaatsvervanger wordt de bevoegdheid uitgeoefend door de naast hogere leidinggevende van de concerncontroller.

Artikel 7 Ondertekening

 • 1. Ingeval van uitoefening van de in artikel 2, eerste lid gemandateerde bevoegdheden en de in artikel 3, eerste lid aanhef en onder b bedoelde bevoegdheid tot het verrichten van feitelijke handelingen worden stukken als volgt ondertekend:

  Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

  Namens dezen,

  [naam functionaris en functienaam]

 • 2. In geval van uitoefening van de in artikel 3 genoemde privaatrechtelijke bevoegdheid worden stukken als volgt ondertekend:

  Gemeente Zandvoort,

  [naam functionaris en functienaam].

Artikel 8 Informatieverstrekking

De concerncontroller informeert het ter zake bevoegd bestuursorgaan desgewenst en indien nodig over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en over de wijze waarop het mandaat overigens wordt uitgeoefend.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

De besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit concerncontroller gemeente Zandvoort 2024’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 7 mei 2024,

Burgemeester en wethouders van Zandvoort,

de secretaris,

C. van Eijk

de burgemeester,

D. Moolenburgh

de burgemeester van Zandvoort,

D. Moolenburgh