Afschaffingsbesluit Boerenmarkt Albert Cuyp in Amsterdam

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Intitulé

Afschaffingsbesluit Boerenmarkt Albert Cuyp in Amsterdam

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van Amsterdam brengt te algemener kennis dat in hun vergadering van 23 april 2024 is besloten dat:

gelet op artikel 3.1, eerste en tweede lid, van de Marktverordening in samenhang met artikel 9, eerste en tweede lid, en bijlage 3, onderdeel G.2, van de Verordening op de stadsdelen en het stadsgebied Amsterdam 2022,

Afschaffingsbesluit Boerenmarkt Albert Cuyp in Amsterdam

Artikel 1 Afschaffing markt

De Boerenmarkt Albert Cuyp zoals ingesteld in 2014 wordt afgeschaft.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2025.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Afschaffingsbesluit Boerenmarkt Albert Cuyp in Amsterdam.

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

namens hen,

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

De voorzitter

Bart Vink

De secretaris

Olga Leijten

Toelichting

Het dagelijks bestuur besluit tot afschaffing van Boerenmarkt Albert Cuyp omdat het aantal ondernemers op de markt sterk is teruggelopen en nu nog slechts twee marktondernemers telt. Er is feitelijk geen sprake meer van een markt. Het dagelijks bestuur wil het aanbod van streek- en biologische producten graag behouden voor de buurt door het onderdeel te laten uitmaken van het aanbod op de Albert Cuypmarkt. Met de nog twee aanwezige marktondernemers vinden gesprekken plaats over onder welke voorwaarden de marktondernemers zouden willen instromen en de haalbaarheid van die voorwaarden.