Regeling vervalt per 31-12-2024

Mandaatbesluit provincie Noord-Holland inzake gezamenlijke aanbesteding ICT hardware

Geldend van 17-05-2024 t/m 30-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Mandaatbesluit provincie Noord-Holland inzake gezamenlijke aanbesteding ICT hardware

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

de commissaris van de Koning;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft:

Overwegende dat:

 • -

  zes provincies, waaronder de provincie Noord-Holland, alsmede een aan provincies gelieerde dienst en de vereniging het Interprovinciaal Overleg een overeenkomst hebben voor het leveren van ICT hardware en dat deze overeenkomsten binnenkort expireren;

 • -

  de gezamenlijke aanbesteding efficiënter is voor alle provincies, aan provincies gelieerde dienst, de vereniging het Interprovinciaal Overleg en de potentiële aanbieders. Daarbij kennis en ervaring van de provincies bij de aanbesteding wordt gebruikt en de samenwerking tussen de provincies en het Interprovinciaal Overleg wordt bevorderd;

 • -

  zes provincies, waaronder de provincie Noord-Holland alsmede een aan provincies gelieerde dienst en de vereniging het Interprovinciaal Overleg, voornemens zijn om een gezamenlijke Europese aanbesteding te starten voor een overeenkomst van ICT hardware waarin is afgesproken dat de vereniging het Interprovinciaal Overleg de aanbestedingsprocedure begeleidt;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst inzake gezamenlijke Europese samenwerkings-procedure ICT hardware;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 160, eerste lid, onder d en artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet;

Besluiten vast te stellen:

Mandaatbesluit provincie Noord-Holland inzake gezamenlijke aanbesteding ICT hardware

Artikel 1 Mandaatverlening

Gedeputeerde Staten verlenen mandaat en machtiging aan de vereniging het Interprovinciaal Overleg, onderdeel BIJ12, BIJ12 is kantoorhoudend te (3511 SB) Utrecht aan Leidseveer 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nr. 27261712, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw ir. J.D.C. van der Endt MPA, om in het kader van de aanbesteding provinciale telecommunicatiediensten voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 de volgende besluiten te nemen:

 • a.

  het starten van de aanbesteding;

 • b.

  het kiezen van de partijen die gunning krijgen op basis van de beoordeling van de begeleidingsgroep.

Artikel 2 Volmacht en machtiging

De commissaris van de Koning verleent volmacht en machtiging aan de vereniging het Interprovinciaal Overleg, onderdeel BIJ12, BIJ12 is kantoorhoudend te (3511 SB) Utrecht aan Leidseveer 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nr. 27261712, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur mevrouw ir. J.D.C. van der Endt MPA, om in het kader van de aanbesteding provinciale telecommunicatiediensten voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 de volgende (rechts)handelingen te verrichten:

 • a.

  het publiceren van aanbestedingsdocumenten;

 • b.

  het opstellen en publiceren van één of meerdere Nota’s van Inlichtingen, inclusief de definitieve inhoud van het conceptcontract;

 • c.

  het in ontvangst nemen van aanbiedingen, en deze openen;

 • d.

  het opstellen en publiceren van de gunningsbeslissing en gunning;

 • e.

  het als verweerder optreden in (gerechtelijke) procedures zoals kort geding, bodemprocedure, geschillen-/klachtencommissies genoemd in artikel 1 en de onderdelen van dit artikel;

 • f.

  de benodigde handelingen voor vorenstaande punten en voor uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in artikel 1.

Artikel 3 Informatieplicht

 • 1. De mandataris/gevolmachtigde stelt de contactpersoon van de provincie tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door Gedeputeerde Staten of de commissaris van de Koning gewenst is.

 • 2. Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid vindt in ieder geval plaats indien:

  • de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven en het besluit ertoe kan leiden dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3. Gedeputeerde Staten kunnen, respectievelijk de commissaris van de Koning kan, op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit besluit verleende mandaat of de machtiging geen gebruik mag worden gemaakt.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het provinciaal blad en werkt terug tot 1 januari 2024 en geldt tot en met 31 december 2024 of tot het einde van de in artikel 2 onder e genoemde procedures.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit provincie Noord-Holland inzake gezamenlijke aanbesteding ICT hardware.

Ondertekening

Haarlem, 7 mei 2024

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris