Regeling vervalt per 01-09-2027

Subsidieregeling Pilotproject Energiecoöperatie Geuldal

Geldend van 17-05-2024 t/m 31-08-2027 met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2023

Intitulé

Subsidieregeling Pilotproject Energiecoöperatie Geuldal

Regeling voor het leveren van een financiële bijdrage aan Energiecoöperatie Geuldal in de opstartfase van hun bestaan.

19.03.2024

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gulpen-Wittem overwegende dat;

 • 1.

  het gemeentebestuur zich committeert aan het bevorderen van duurzame energieopwekking op participerende en maatschappelijke wijze en het verminderen van de CO2-uitstoot binnen hun gemeentegrenzen door het verstrekken van een subsidie aan EC Geuldal ter oprichting van activiteiten die daaraan bijdragen;

 • 2.

  EC Geuldal per medio 2023 staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 91097908, per 8 augustus door Notariaat Valkenburg notariële statuten heeft laten opstellen waarin bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan de coöperatie zijn vastgelegd en per november 2023 zich middels een oprichtingsvergadering officieel heeft gepresenteerd aan haar leden en de gemeenschap. Genoemde statuten maken onlosmakelijk deel uit van deze subsidieregeling;

 • 3.

  EC Geuldal is opgericht door inwoners uit de gemeenten Valkenburg aan de Geul en de gemeente Gulpen-Wittem en derhalve ook, overeenkomstig gemaakte afspraken met de bestuurders, separate ondersteuning vanuit beiden gemeenten zal ontvangen welke voor overeengekomen activiteiten ingezet kunnen worden;

 • 4.

  EC Geuldal project na project samen met haar lokale leden de regio duurzamer gaat maken en ervoor gaat zorgen dat de opbrengst van duurzame energie in de gemeenschap blijft en niet wegvloeit naar de grote energie maatschappijen;

 • 5.

  Middels subsidieverstrekking aan EC Geuldal de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem de effectiviteit van een energiecoöperatie inzichtelijk wensen te maken om de gemeentelijke positie ten opzichte van toekomstige soortgelijke initiatieven te bepalen;

Gelet op de Algemene subsidieverordening Gemeente Gulpen-Wittem 2021 besluit het college van burgemeester en wethouders van gemeente Gulpen-Wittem vast te stellen de Subsidieregeling Pilotproject Energiecoöperatie Geuldal :

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: Algemene subsidieverordening van de gemeente Gulpen-Wittem

 • 2.

  AWB: Algemene wet bestuursrecht, deze is in te zien op https://wetten.overheid.nl.

 • 3.

  College: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem

 • 4.

  Raad: Gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem

 • 5.

  Subsidie: aanspraak op financiële middelen zoals bedoeld in art. 4:21 Awb.

 • 6.

  Subsidiebeschikking: Een door het college genomen besluit tot:

  • a.

   het verlenen van een subsidie

  • b.

   het afwijzen van een verzoek om subsidie

  • c.

   het vaststellen van een subsidie

  • d.

   het intrekken of wijzigen van een besluit tot subsidieverlening of subsidievaststelling

  • e.

   het verlenen van voorschotten

 • 7.

  Subsidieperiode: het in de subsidiebeschikking en/of in de uitvoeringsovereenkomst bepaalde respectievelijk overeengekomen tijdvak waarvoor de subsidie is verstrekt. De subsidies van structurele aard worden voor een boekjaar of voor een aantal boekjaren verstrekt.

 • 8.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaalde subsidieregeling.

 • 9.

  Subsidieregeling: het geheel van door het College vastgestelde voorwaarden en vereisten die van toepassing zijn op een bepaalde subsidie. In de subsidieregelingen is beschreven voor welke activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. Samen met de Asv en de Awb vormen de subsidieregelingen de wettelijke basis om subsidie te verlenen.

 • 10.

  Subsidieverlening: de beschikking waarbij de subsidie voorwaardelijk wordt toegekend, en waarbij het maximum van de mogelijke subsidie wordt vermeld of de wijze waarop de subsidie zal worden berekend.

 • 11.

  Subsidievaststelling: de beschikking waarbij de subsidie definitief wordt vastgesteld.

 • 12.

  Uitvoeringsovereenkomst (ook wel subsidieovereenkomst): de overeenkomst, die op grond van artikel 4:36 Awb tussen de subsidieontvanger en de gemeente gesloten kan worden ter uitvoering van de subsidiebeschikking.

 • 13.

  Energiecoöperatie : Een coöperatie is een vereniging mét een bedrijf. Binnen de energiecoöperatie kunnen aangesloten leden gezamenlijk duurzame energie produceren, door bijvoorbeeld samen een groot dak te beleggen met zonnepanelen. De opgewekte energie wordt verkocht op de energiemarkt en de opbrengst vloeit terug naar de leden die hebben geïnvesteerd én naar de coöperatie ter uitvoering van maatschappelijke projecten welke een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie.

 • 14.

  Leden : Particulieren, bedrijven en verenigingen die na het voldoen van een bijdrage lid zijn van de energiecoöperatie. De leden hoeven niet per sé in de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul te wonen.

 • 15.

  Lokale energietransitie : De lokale energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen op lokaal (c.q. gemeentelijk) niveau.

 • 16.

  Opstartfase : De eerste 4 jaar van het bestaan van de energiecoöperatie, waarbinnen activiteiten worden uitgevoerd die ertoe leiden dat de coöperatie na deze 4 jaar volledig financieel onafhankelijk kan fungeren.

 • 17.

  Statuten : De op 8 augustus 2023 door Notariaat Valkenburg opgerichte notariële statuten waarin bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan de coöperatie zijn vastgelegd.

 • 18.

  EMEC : De Eerste Maastrichtse Energiecoöperatie.

 • 19.

  REScoop Limburg : REScoop Limburg is de alliantie van onafhankelijke Limburgse, duurzame energiecoöperaties.

 • 20.

  RES 1.0 : Op 1 juli 2021 heeft de regio Zuid-Limburg de bestuurlijk vastgestelde Regionale EnergieStrategie Zuid-Limburg (RES ZL 1.0) ingediend bij het Rijk. Met de RES ZL 1.0 is de basis gelegd voor de samenwerking aan de energietransitie op regionaal niveau. Een belangrijk onderdeel van de RES ZL 1.0 is het regionaal bod voor de grootschalige duurzame opwek van elektriciteit: 1,333 TWh in 2030 (1.333 GWh).

 • 21.

  Netcongestie : De infrastructuur van ons elektriciteitsnet is door de versnelde energietransitie verouderd en overbelast. De volledige capaciteit van het net is bereikt. Netbeheerder Enexis kan hierdoor niet meer altijd de groeiende vraag naar stroom blijven leveren.

 • 22.

  SDG’s : De Sustainable Development Goals, zijn door de Verenigde Naties ontwikkelde duurzameontwikkelingsdoelstellingen om van de wereld een betere plek te maken.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSBEREIK

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

ARTIKEL 3: DOELSTELLING

Doelstelling van het verlenen van deze subsidie is;

 • 1.

  de effectiviteit van een energiecoöperatie inzichtelijk maken om de gemeentelijke positie ten opzichte van toekomstige soortgelijke initiatieven te bepalen;

 • 2.

  om duurzame energieopwekking op participerende en maatschappelijke wijze te bevorderen en de CO2-uitstoot binnen hun gemeentegrenzen te verminderen door het verstrekken van een subsidie aan EC Geuldal ter oprichting van activiteiten die daaraan bijdragen.

 • 3.

  een bijdrage leveren aan de lokale energietransitie en het vergroten van het duurzaamheids-bewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder;

 • 4.

  om gerealiseerde opbrengsten van EC Geuldal ten goede te laten komen aan de minder draagkrachtigen binnen de gemeentegrenzen en tevens te investeren in energiecoaches die kunnen adviseren over de mogelijkheden om energie te besparen;

 • 5.

  om samen met EC Geuldal een bijdrage te kunnen leveren aan de in de RES 1.0 gestelde doelen ten aanzien van de opwek van CO2 neutrale energie;

 • 6.

  om samen met EC Geuldal te kunnen werken aan een oplossing op lokaal niveau voor de actuele netcongestie;

 • 7.

  actief invulling te geven aan de volgende SGD’s :

  • a.

   SDG 1 – Geen armoede

  • b.

   SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie

  • c.

   SDG 10 – Ongelijkheid verminderen

  • d.

   SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

  • e.

   SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie

  • f.

   SDG 13 – Klimaatactie

  • g.

   SDG 17 – Partnerschap om doelstellingen te bereiken

ARTIKEL 4: ACTIVITEITEN

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt ter uitgave aan;

 • 1.

  kosten welke gemoeid gaan met het opstarten van een energiecoöperatie, waaronder mede wordt verstaan; inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel, het openen van een bankrekening en notariskosten;

 • 2.

  ondersteuning door een derde partij die de energiecoöperatie begeleidt bij de organisatie, coördinatie en het proces om te komen tot realiseerbare energieprojecten in de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem;

 • 3.

  het stimuleren van het gebruik van duurzame & lokaal opgewekte energie in de gemeenten Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem;

 • 4.

  kosten voor het organiseren van informatiebijeenkomsten, waaronder zaalhuur en catering;

 • 5.

  het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap in het algemeen en de samenwerking tussen leden in het bijzonder;

 • 6.

  het realiseren van opbrengsten die ten goede komen aan minder draagkrachtigen;

 • 7.

  kwalitatieve energiecoaches die adviseren over de mogelijkheden omtrent energiebesparing;

 • 8.

  communicatie & PR waarmee de activiteiten, beschreven in lid a t/m g van dit artikel, onder de aandacht worden gebracht van de samenleving. Dit betreft onder meer een website ontwikkelen, nieuwsbrieven versturen alsmede flyers verspreiden.

ARTIKEL 5: DOELGROEP

De subsidie voor dit pilotproject wordt uitsluitend verstrekt aan Energiecoöperatie Geuldal U.A., geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer voor koophandel onder nummer 91097908.

ARTIKEL 6: KOSTEN DIE WEL EN NIET VOOR SUBSIDIE IN AANMERKING KOMEN

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 4.

 • 2. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   de daadwerkelijke aanschaf van materieel ter opwekking of opslag van elektriciteit, warmte en andere energiebronnen;

  • b.

   salaris of een vergoeding in de breedste zin van het woord aan leden en/of bestuursleden van EC Geuldal;

  • c.

   het afsluiten en aflossen van kredieten en/of leningen;

  • d.

   het verlenen van leningen en/of subsidies aan derden partijen en/of particulieren.

ARTIKEL 7: LOOPTIJD, BEREKENING EN HOOGTE VAN DE SUBSIDIE

 • 1. De looptijd van deze subsidieregeling is 4 jaar.

 • 2. Opzet van dit pilotproject is dat de financiële ondersteuningsbehoefte van de energiecoöperatie, middels het genereren van kasstromen, binnen de eerste vier jaar na aanvang van het pilotproject teruggebracht is naar € 0,-. De energiecoöperatie dient na deze vier jaar zelfstandig te kunnen opereren zonder financiële ondersteuning vanuit de gemeente.

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,00 per jaar per gemeente. Ieder jaar wordt, na ontvangst van de jaarlijkse subsidieaanvraag van Energiecoöperatie Geuldal, opnieuw de hoogte van de subsidie berekend aan de hand van het begrotingstekort wat blijkt uit de gegevens als genoemd in artikel 9 en voorts met inachtneming van voormeld maximumbedrag.

ARTIKEL 8: SUBSIDIEPLAFOND EN WIJZE VAN VERDELING

Burgemeester en wethouders stellen het subsidieplafond voor deze regeling vast op € 10.000,00 per jaar. Gezien het feit dat de ondersteuning van een energiecoöperatie een pilotproject betreft, kan enkel Energiecoöperatie Geuldal aanspraak maken op onderhavige subsidie.

ARTIKEL 9: AANVRAAG

Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders. Bij de aanvraag legt de subsidieaanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

 • 1.

  een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • 2.

  de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;

 • 3.

  een begroting van, en een dekkingsplan, voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

ARTIKEL 10: AANVRAAGTERMIJN

 • 1. In afwijking van artikel 7 van de ASV dienen de subsidieaanvragen gedurende de looptijd van dit pilotproject uiterlijk 1 september te zijn ingediend.

 • 2. Voor de eerste subsidieaanvraag wordt afgeweken van de in lid 1 genoemde datum. Die aanvraag dient uiterlijk ingediend te zijn op 1 mei 2024. Bij die aanvraag dienen, naast de gegevens uit artikel 9, bewijsstukken te worden overgelegd van de reeds gemaakte oprichtingskosten. Artikel 11 Beslistermijn

ARTIKEL 11: BESLISTERMIJN

Conform artikel 8 van de ASV beslissen Burgemeester en wethouders binnen 13 weken op een aanvraag nadat de aanvraag om subsidie compleet is ingediend.

ARTIKEL 12: AANVULLENDE WEIGERINGSGRONDEN

In aanvulling op artikel 9 van de ASV kunnen burgemeester en wethouders de subsidie weigeren als blijkt dat de energiecoöperatie haar geraamde uitgaven reeds volledig kan dekken door middel van de gegenereerde kasstromen.

ARTIKEL 13: VERPLICHTINGEN

 • 1. Bij het ontvangen van deze subsidie verplicht de energiecoöperatie Geuldal zich ertoe om voor minder draagkrachtige huishoudens (tot 150% sociaal minimum) participatie binnen de energietransitie mogelijk te maken. Hiertoe maken zij inzichtelijk hoeveel huishoudens lid zijn mogen worden zonder contributie te betalen, omdat zij hiertoe niet over voldoende financiële middelen beschikken. Daarnaast spreekt de energiecoöperatie met de afdeling SOB van de gemeente om in samenwerking met het groot sociaal team huishoudens te identificeren die ondersteuning behoeven in de energietransitie.

 • 2. Daarnaast verplicht de energiecoöperatie Geuldal zich ertoe jongeren aantoonbaar te betrekken en/of een rol te laten spelen in de activiteiten van de energiecoöperatie. Hiertoe hebben zij aantoonbaar contact met basisscholen of opleidingsinstituten. Dit kan geschieden door middel van educatie, stageplekken of andersoortige samenwerking.

 • 3. Per kwartaal vindt er overleg plaats tussen subsidieontvanger en de beleidsmedewerker duurzaamheid. Daarbij brengt de Energiecoöperatie verslag uit van haar inspanningen ten aanzien van de in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen. Halfjaarlijks betreft dit schriftelijke verslaglegging. Gelet op de aard van dit pilotproject wordt dit kwartaaloverleg tevens gebruikt om over en weer ervaringen uit te wisselen.

 • 4. Bij het laatste kwartaaloverleg van het jaar sluit(en) de portefeuillehouder(s) duurzaamheid aan. Binnen dit gesprek wordt door EC Geuldal verslag uitgebracht hoeverre de in artikel 9 lid 2 benoemde doelen en resultaten zijn behaald.

 • 5. EC Geuldal doet onverwijld beargumenteerd en schriftelijk melding aan de gemeente zodra aannemelijk is dat zij haar beoogde activiteiten, zoals benoemd in artikel 4, niet langer uit kan voeren.

ARTIKEL 14: VERANTWOORDING EN AANTONEN VERRICHTING

Overeenkomstig artikel 14 van de ASV dient de subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na 1 september waarin de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in. De aanvraag bevat:

 • 1.

  een inhoudelijk jaarverslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten in het afgelopen boekjaar zijn verricht en aan de verplichtingen uit artikel 13 is voldaan;

 • 2.

  een overzicht van de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening).

ARTIKEL 15: SUBSIDIEVASTSTELLING

Conform artikel 16 van de ASV stellen burgemeester en wethouders de subsidie vast binnen 13 weken na de ontvangst van een complete aanvraag tot subsidievaststelling.

ARTIKEL 16: BEVOORSCHOTTING EN BETALING IN GEDEELTEN

 • 1. Het op basis van onderhavige subsidieregeling per jaar verleende subsidiebedrag wordt gedurende de looptijd van het pilotproject volledig bevoorschot in de maand september.

 • 2. In afwijking van het vorige lid wordt het voorschot op basis van de subsidieverlenings-beschikking voor het eerste subsidiejaar volledig voorgeschoten in uiterlijk de maand juli 2024.

ARTIKEL 17: HARDHEIDSCLAUSULE

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college van B&W. Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van het college van B&W, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kan het college van B&W van enige bepaling afwijken. Omdat dit pilotproject en deze subsidieregeling tot stand is gekomen in samenwerking met de gemeente Valkenburg aan de Geul, zal voorafgaand aan gebruikmaking van deze hardheidsclausule ambtelijk contact plaatsvinden met de gemeente Valkenburg aan de Geul.

ARTIKEL 18: SLOTBEPALING

 • 1. Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 september 2023;

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt na verloop van 4 jaren en wel op 1 september 2027;

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: SUBSIDIEREGELING PILOTPROJECT ENERGIECOÖPERATIE GEULDAL.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van 19.03.2024

Namens burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem:

de secretaris,

R.H.M. Sluijsmans

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens