Nadere regels tegemoetkoming energielasten vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties

Geldend van 16-05-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels tegemoetkoming energielasten vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 23 april 2024:

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

BESLUIT

vast te stellen de :

Nadere regels tegemoetkoming energielasten vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties

Artikel 1. Begripsomschrijving

Energieleverancier: een bedrijf dat aan klanten energie (gas en elektriciteit) levert.

Maatschappelijke organisatie: non-profitorganisatie, die op lokaal niveau activiteiten ontplooit voor de inwoners van de gemeente.

Vrijwilligersorganisatie: Stichting of vereniging waarvan het bestuur uitsluitend uit vrijwilligers bestaat.

Jaarafrekening: De afrekening van kosten voor gas of elektra over de periode van 365 dagen dan wel een kalenderjaar.

Artikel 2. Beleidsdoel

Het in stand en financieel gezond houden van vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties. Daarnaast ook om deze accommodaties betaalbaar en toegankelijk te houden voor de gebruikers.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Kosten gemaakt voor gas en elektra door een stichting of maatschappelijke organisatie over de periode van één jaarafrekening.

Artikel 4. Doelgroep

Vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties met een eigen accommodatie of een accommodatie exploiteren.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd door een rechtspersoon

 • 2. Alleen vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties gevestigd in de gemeente Moerdijk komen in aanmerking

 • 3. De jaarafrekening van de energieleverancier moet op naam staan van de aanvrager

 • 4. Van voorgaand artikel kan worden afgekeken in het geval waarbij de energiekosten, overeenkomstig de huurovereenkomst, worden verrekend in de huurkosten.

 • 5. Er kan één jaarafrekening worden ingediend. De periode van deze jaarafrekening dient te starten in het jaar 2022.

Artikel 6. Aanvraag

In overeenstemming met in artikel 6 lid drie van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk moet een aanvraag alleen de volgende informatie bevatten:

 • a.

  Een kopie van de jaarafrekening van de energieleverancier in de periode zoals die is genoemd in artikel 3, of:

Indien de energiekosten worden verrekend in de huurkosten:

 • b.

  Een kopie van de huurfacturen waarin de energielasten zijn opgenomen, van de gehuurde accommodatie, overeenkomstig de aangevraagde periode

 • c.

  Kopie huurovereenkomst

Artikel 7. Bepaling subsidiehoogte

De subsidie is maximaal 40 % van totale energielasten inclusief BTW over de periode van één jaarafrekening. Een eventueel eerder verleende subsidie met een vergelijkbaar doel zoals de Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (SPUK NEAS) wordt in mindering gebracht.

Artikel 8. Verplichtingen

Het college kan een ontvanger van de subsidie aanvullende verplichtingen opleggen in de beschikking.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag kan tot uiterlijk 30 september 2024 worden ingediend;

 • 2. Aanvragen die buiten de aanvraagtermijn worden ingediend worden afgewezen

Artikel 11. Beslistermijn

Het college beslist binnen 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 12. Vaststelling

De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.

Artikel 13. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 14. Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als: “Nadere regels tegemoetkoming energielasten vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties”

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 23 april 2024.

De secretaris,

De burgemeester,