Mandaatbesluit brede ondersteuning voor de toeslagenaffaire Waalwijk

Geldend van 16-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 05-11-2022

Intitulé

Mandaatbesluit brede ondersteuning voor de toeslagenaffaire Waalwijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk;

gelet op

 • -

  het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat:

 • -

  de VNG in publicatie “Uitgangspunten voor het bieden van brede ondersteuning en het opstellen van het plan van aanpak” van januari 2023 gemeenten heeft geadviseerd richtlijnen heeft gegeven voor het verstrekken van een getrapt mandaat en dat het college in het “Beleid Brede ondersteuning en (Gelijk)waardig herstel de uitgangspunten van genoemde publicatie volgt;

 • -

  het nemen van besluiten tot het verlenen van de brede ondersteuning op grond van artikel 2.21 van de Wet hersteloperatie toeslagen (hierna: Wht) een bevoegdheid van het college is die op grond van afdeling 10.1.1. van de Awb kan gemandateerd worden;

besluit:

 • 1.

  De bevoegdheid tot het ondertekenen en het nemen van besluiten op grond van artikel 2.21 van de Wht te mandateren aan de teammanager van team WijZ tot een bedrag van maximaal € 15.000 per plan van aanpak.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het ondertekenen en nemen van besluiten op grond van artikel 2.21 van de Wht te mandateren aan de senior regisseurs schuldhulpverlening van team WijZ tot een bedrag van € 1.500 per plan van aanpak.

 • 3.

  De teammanager en de senior regisseurs schuldhulpverlening van team WijZ mandaat te verlenen tot het beëindigen van de brede ondersteuning indien de aanvraag tot toekenning van een herstelmaatregel als bedoeld in artikel 2.7 Wht wordt afgewezen (artikel 2.21, vijfde lid van Wht).

 • 4.

  Dit besluit aan te halen als: “Mandaatbesluit brede ondersteuning Waalwijk”.

 • 5.

  Dit besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 5 november 2022.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van Waalwijk van 23 april 2024

HET COLLEGE VAN WAALWIJK

Namens deze,

de secretaris, de burgemeester,

Michel Tromp, Sacha C.A.M. Ausems