Regeling vervalt per 01-09-2024

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom inhoudende Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2023

Geldend van 14-05-2024 t/m 31-08-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom inhoudende Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom

gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking komen voor een eenmalige energietoeslag 2023,

- het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Bergen op Zoom

BESLUIT:

1. Vaststellen van de ‘Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2023

2. Deze nieuwe beleidsregels met terugwerkende kracht in te laten gaan per 01-01-2023

Artikel 1: Begripsbepalingen

1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (Pw) (en aanverwante regelingen) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

2. In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. wet: Participatiewet;

b. college: College van burgemeester en wethouders van gemeente Bergen op Zoom;

c. energietoeslag: categoriale bijzondere bijstand als tegemoetkoming voor de gestegen kosten van energie.

d. inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 31, artikel 32 lid 2 en artikel 33 lid 2 van de participatiewet;

f. peildatum: aanvraagdatum;

g. referteperiode: bij een vast inkomen één maand direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. In geval van wisselende inkomsten drie maanden direct voorafgaand aan de maand van een aanvraag.

h. hoofdbewoner: eigenaar of huurder van hoofdverblijf en energielasten betaalt op basis van een leveringsovereenkomst met een energieleverancier;

k. vergelijkingsnorm: norm waarmee het inkomen wordt vergeleken. Dit zijn de alleenstaande- en echtparennorm van de bijstand en alleenstaande- en echtparennorm van de AOW.

Artikel 2: Laag inkomen

1. Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen exclusief vakantiegeld lager is dan of gelijk is aan 120 procent van de vergelijkingsnorm exclusief vakantietoeslag. Bij een hoger inkomen bestaat geen recht op de energietoeslag.

2. Het in aanmerking te nemen inkomen wordt bepaald aan de hand van het (gemiddelde) inkomen gedurende de referteperiode.

3. Artikel 31, tweede lid, van de wet is van overeenkomstige toepassing.

4. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

5. In afwijking van artikel 32, eerste lid, onderdeel a van de wet worden een teruggave inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen niet als inkomen in aanmerking genomen.

6. De verschuldigde inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over inkomen waarover geen loonbelasting is geheven wordt gesteld op het percentage van dat inkomen genoemd in artikel 6, tweede lid, van het Bbz 2004.

Artikel 3: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

1. De eenmalige energietoeslag 2023 bedraagt € 1300,- en is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand verleend.

2. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

a. in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

b. jonger is dan 21 jaar, tenzij zij ook aanvullende periodieke bijzondere bijstand ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden;

c. dak- en thuisloos is;

d. op grond van artikel 19a van de Participatiewet wordt aangemerkt als kostendelende medebewoner, tenzij men hoofdbewoner is.

e. onderhuurder of kostganger is met huurcontract die een maandelijkse commerciële huurprijs of commerciële kostgangerprijs betaalt.

f. studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1 eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

3. De beleidsregels ‘bijzondere bijstand gemeente Bergen op Zoom zijn niet van toepassing op aanvragen voor de energietoeslag.

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

Ambtshalve toekenning vindt plaats aan huishoudens:

die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

a. algemene bijstand ontvangen of

b. aanvullende periodieke bijzondere bijstand ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden of

c. een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ of

d. een uitkering ontvangen op grond van het BBZ 2004 of

e. die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet of

f. in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen over het belastingjaar 2023

g. in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen na aanvraag en nog voldoen aan de voorwaarden voor 2023.

Artikel 5: Aanvraag

1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf de openstelling van de aanvraag mogelijkheid een aanvraag indienen.

2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt zoveel mogelijk digitaal ingediend via het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier op de website van de ISD Brabantse wal (www.antwoordop.nl). In afwijking van deze digitale aanvraag behoort een schriftelijke aanvraag ook tot de mogelijkheden.

3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot 01-04-2024. De beoordeling is gebaseerd op het inkomen van 2023.

4. Bij de aanvraag wordt tenminste overgelegd:

a. de bewijzen van het inkomen van aanvrager en eventuele partner in de referteperiode;

b. een kopie van een identiteitsbewijs van de aanvrager en eventuele partner;

c. een bewijsstuk waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbewoner is en energielasten betaalt (leveringsovereenkomst en/of bewijs betaling energielasten).

d. bij onderhuurder een bewijsstuk van betaling huurprijs en het huurcontract.

e. bij kostganger bewijs van betaling prijs op basis van kostgangerschap en de kostgangerovereenkomst.

Artikel 6: Hardheidsclausule

Namens het college kan met toepassing van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende worden afgeweken van deze beleidsregels, indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

1. Deze beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht ingang van 01 januari 2023

2. Deze beleidsregels vervallen op 31 augustus 2024.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2023 gemeente Bergen op Zoom.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 31 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders

secretaris,

mr. Drs. Ing. M. van Vliet

burgemeester,

drs. M. Mulder MSc.

Toelichting

De beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023 staat niet op zichzelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 6 in.

Artikel 1.

De referteperiode voor het inkomen wat in aanmerking wordt genomen, is bij een vast inkomen welke vastgesteld op 1 maand direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. (Dit betreft het netto-inkomen excl. vakantietoeslag). In geval van wisselende inkomsten wordt er uit gegaan van het netto-inkomen (excl. vakantietoeslag) over drie maanden direct voorafgaand aan de maand van aanvraag. De eenmalige energietoeslag kan daardoor worden toegekend aan een aanvrager die gedurende een periode van 1 of 3 maanden is aangewezen op een inkomen wat gemiddeld per maand niet uitkomt boven 120% van de geldende vergelijkingsnorm.

Voor de inwoners die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen en die in 2023 geen uitkering levensonderhoud, IOAW, IOAZ, BBz 2004, AIO of kwijtschelding 2023 hebben ontvangen, zal er een controle via het inlichtingbureau plaatsvinden. Hierdoor kan ambtshalve beoordeeld worden of zij recht hebben op de energietoeslag 2023. Het inlichtingenbureau controleert of de inwoner niet is overleden, verhuisd of in de kalendermaand twee maanden voorafgaand (T-2) aan de aanleverdatum een inkomen boven de norm van 120 % heeft ontvangen. In verband met vakantiegeld worden de maanden juni en december uitgesloten als controlemaanden. Dit wijkt af van de referteperiode van 1 maand bij vast inkomen en 3 maanden bij wisselende inkomsten, dit door de onmogelijkheid om dit anders aan te leveren door het inlichtingenbureau.

Artikel 2.

Er wordt gesproken over een laag inkomen als het inkomen exclusief vakantiegeld lager is dan of gelijk aan 120 procent van de vergelijkingsnorm. Vanwege een snelle uitvoerbaarheid van de regeling wordt het vermogen van de aanvrager en eventuele partner buiten beschouwing gelaten. De draagkracht wordt dus beperkt tot het inkomen.

De eenmalige energietoeslag wordt onbelast uitgekeerd. Dit betekent dat de ontvangst ervan geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget.

Artikel 3.

Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

- verblijft in een inrichting: Zij worden uitgesloten van de energietoeslag, omdat de instelling voorziet in de energiekosten. Wanneer zij zelf verantwoordelijk zijn voor het betalen van de huur en de daarbij behorende energiekosten, kunnen zij wel in aanmerking komen voor de toeslag.

- jonger is dan 21 jaar, tenzij zij ook aanvullende periodieke bijzondere bijstand ontvangen voor het voeren van een zelfstandig huishouden. Het is voor deze jongeren niet mogelijk om een beroep te doen op een financiële bijdrage vanuit de ouders/verzorgers;

- wanneer de onderhuurder of kostganger een zelfstandig huishouden voert, waartoe ook energiekosten ten laste komen van de huurder of kostganger, kan de inwoner aanspraak maken op de energietoeslag. Bij de vraag of sprake is van een commerciële huurprijs moet een afweging worden gemaakt van alle daarbij van belang zijnde, specifieke omstandigheden. In ieder geval zal daarbij beoordeeld moeten worden of de huurprijs voor de betreffende woonruimte in het economisch verkeer gebruikelijk is en of de prijs in verhouding staat tot de geleverde diensten. In essentie komt het erop neer dat de huurprijs, gelet op de individuele situatie, marktconform moet zijn. Het hanteren van een vaste ondergrens voor de vaststelling of sprake is van een commerciële huurprijs is niet in overeenstemming met de Participatiewet. Deze beleidsbepaling gaat de grenzen van een redelijke wetsuitleg te buiten. Het beoordelen van de vraag of er sprake is van een commerciële huurprijs wordt gedaan door middel van de Huurprijscheck. Huurprijscheck en puntentelling | Huurcommissie Bij gebrek aan gegevens die gedetailleerd genoeg zijn voor het doen van een Huurprijscheck, kan een vergelijking kan worden gemaakt met de gemiddelde huurprijzen voor de van toepassing zijnde woonruimte.

- dak- en thuisloos zijn; Inwoners met alleen een briefadres (dak- en thuislozen) worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag omdat zij geen energiekosten hebben.

- op grond van artikel 19a van de Participatiewet worden aangemerkt als kostendelende medebewoner tenzij men hoofdbewoner is. Dit om stapeling van de energietoeslag te voorkomen. Over het algemeen is er per huishouden één contract met de energieleverancier. Om die reden wordt de toeslag alleen verstrekt aan de hoofdbewoner.

- op grond van 78 e.e. van de wet hebben uitwonende studenten met een aanvullende beurs via DUO recht op een gift 400 euro ter compensatie van verhoogde energiekosten. Door deze tegemoetkoming worden studenten die financieel in de knel komen geholpen en kunnen ze als groep uitgesloten worden van de energietoeslag 2023. Deze regeling wordt uitgevoerd door DUO.

Artikel 4.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon recht heeft, volgens de genoemde voorwaarden met de gehanteerde termijnen. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ-Bbz2004 of een aio-uitkering vanuit de Sociale verzekeringsbank.

Inwoners die voor 1 januari 2024 een kwijtschelding hebben ontvangen voor de gemeentelijke belastingen vanuit de Belastingsamenwerking West-Brabant voor het jaar 2023 zullen de toeslag ook ambtshalve ontvangen.

In de periode van november 2023 – januari 2024 zal de nieuwe instroom in de PW-verstrekkingen (PW/IOAW/IOAZ/Bbz2004) de energietoeslag ambtshalve ontvangen.

Dit geldt niet voor de overige groepen (AIO en minimavoorzieningen). Als zij na de genoemde data in dit artikel in aanmerking willen komen voor de energietoeslag, kunnen zij een aanvraag indienen.

Artikel 5.

Om de inwoners voldoende kans te geven om aanspraak te maken de energietoeslag 2023 is de uiterlijke datum voor het aanvragen van de eenmalige energietoeslag gezet op 1 april 2024. Bij de beoordeling van de aanvraag gaat het om het inkomen in 2023.

Artikel 6.

Met deze beleidsregels wordt beoogd zoveel mogelijk duidelijkheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te waarborgen. Desalniettemin kunnen er zich situaties voordoen, waarin onverkorte handhaving van deze regels onrecht zou doen aan de doelstelling van bijzondere bijstandsverlening. In uitzonderlijke gevallen dient dan ook de mogelijkheid te bestaan om af te wijken van de hier neergelegde regels. Uiteraard zal het besluit in een dergelijk geval ook de motivering moeten omvatten, waarom in de situatie van de beleidsregels wordt afgeweken.

Artikel 7.

Deze beleidsregels treden in werking met terugwerkende kracht ingang van 01-01-2023. Deze beleidsregels vervallen op 31 augustus 2024, tegelijk met het de tijdelijke aanpassing van artikel 35 B van de participatiewet voor het jaar 2023.

De aanvraag energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot 1 april 2024. De ISD kan na deze datum alsnog terugvallen op deze beleidsregels, wanneer dat nodig is.

Artikel 8.

De titel van de beleidsregels is aangepast om aan te geven dat het om nieuwe regels gaat voor het jaar 2023.