Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende regels over het proces en de wijze van naamgeving, nummering en begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken, openbare ruimte, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen, afgebakende terreinen en de opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen (Nadere regels naamgeving en (huis)nummering Edam-Volendam)

Geldend van 14-05-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende regels over het proces en de wijze van naamgeving, nummering en begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken, openbare ruimte, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen, afgebakende terreinen en de opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen (Nadere regels naamgeving en (huis)nummering Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Edam-Volendam;

overwegende dat de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Edam-Volendam aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid toekent om straatnamen en huisnummers vast te stellen;

dat in deze verordening geen criteria zijn opgenomen waaraan nieuw namen moeten voldoen, of op welke wijze nummers worden toegekend en dat in de praktijk het Handboek benoemen, nummeren en begrenzen van de VNG wordt gehanteerd;

dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is hierover nadere regels te stellen;

B E S L U I T :

vast te stellen de Nadere regels naamgeving en (huis)nummering Edam-Volendam.

Artikel 1 Definitie openbare ruimte

Openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen vrij toegankelijk is en een open karakter heeft. Het gaat dan in ieder geval om alle voor het openbaar rijverkeer, of andere verkeer, openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, viaducten, knooppunten en daarmee vergelijkbare plaatsten of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbare en anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die daar deel van uitmaken. Maar ook andere delen van de buitenruimte met een openbare functie en een rol in het maatschappelijke verkeer vallen onder de definitie van openbare ruimte zoals terreinen, spoorbanen en administratieve en landschappelijke gebieden.

Artikel 2 Criteria voor naamgeving

 • 1. Naamgeving van openbare ruimten vindt bij voorkeur plaats op basis van samenhangende categorieën. Bij de naamgeving van nieuwe buurten of wijken moet daarom eerst de categorie worden gekozen.

 • 2. Bij toekenning van nieuwe namen in een bestaande buurt of wijk moeten deze zo veel mogelijk passen bij de omliggende naamgeving.

 • 3. Een voor vernoeming voorgedragen persoon moet van onbesproken gedrag zijn (geweest).

 • 4. Personen worden pas vernoemd vanaf tien jaar na overlijden, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis.

 • 5. Omdat naamgeving voor (zeer) lange termijn geldt, moet worden gewaakt voor modieuze naamgeving en moet terughoudendheid worden betracht bij naamgeving op grond van actualiteiten.

 • 6. Om verwarring te voorkomen, mogen nieuwe namen in schrijfwijze of in klank niet te veel lijken op al in de gemeente aanwezige namen.

 • 7. Namen moeten goed uitspreekbaar en niet te moeilijk te schrijven zijn.

Artikel 3 Richtlijnen voor vaststelling van namen

 • 1. Er is een commissie naamgeving.

 • 2. Bij de totstandkoming van een nieuwe buurt of wijk adviseert de commissie het college van burgemeester en wethouders over een (mogelijke) categorie keuze.

 • 3. Er worden geen afkortingen in aanduiding van de openbare ruimte toegepast (straat in plaats van str, laan in plaats van ln, enz.).

 • 4. Adellijke titels worden volledig uitgeschreven (Prinses, Prins, Graaf, enz.).

 • 5. Kerkelijke titels worden volledig uitgeschreven, tenzij de spelling niet eenduidig is (bijvoorbeeld bij de naamgeving wordt de afkorting Mgr gebruikt).

 • 6. Bij eigennamen worden de tussenvoegsels niet afgekort (van, van de, van der, enz.) en geschreven met een kleine letter als er een naam of letter aan voorafgaat.

 • 7. Achter elke afkorting voor zover niet eerder genoemd wordt geen punt gezet.

Artikel 4 Richtlijnen voor wijzigen van namen

 • 1. Bestaande namen kunnen worden gewijzigd als de loop van een openbare ruimte door infrastructurele wijzigingen, vernieuwing en dergelijke zodanig wijzigt dat de vindbaarheid van adressen in het geding komt.

 • 2. Als hier uitdrukkelijk en onder opgaaf van redenen om wordt verzocht, kunnen bestaande namen worden gewijzigd.

 • 3. Er wordt eerst een voornemen tot wijziging van naam kenbaar gemaakt aan belanghebbenden.

 • 4. Bestaande namen worden alleen in uiterste noodzaak gewijzigd.

Artikel 5 Richtlijn voor het consulteren van de bevolking bij naamgeving

Bij het toekennen van namen aan openbare ruimten of categorieën voor straatnamen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de bevolking te consulteren.

Artikel 6 Richtlijnen voor nummeren

 • 1. In onze gemeente worden links oneven nummers en rechts even nummers benoemd in een oplopende reeks.

 • 2. Er wordt begonnen met nummeren vanaf het beginpunt van de straat het dichtst bij het centrum van de buurt of vanaf een ontsluitingsweg in de buurt.

 • 3. Voor ruimten tussen adresseerbare objecten, die in de toekomst bebouwd worden, moeten nummers worden gereserveerd.

 • 4. In afwijking van de wijze van nummering kan, bij wijze van uitzondering, ter plaatse doorlopend genummerd worden.

 • 5. Het tussenvoegen van nummers gebeurt door het invoegen van nog niet gebruikte nummers. Bij het tussenvoegen van nummers tussen opeenvolgende bestaande nummers wordt aan het laagste van die nummers een letter toegevoegd.

 • 6. De letters ‘i’, ‘l’ en ‘o’ worden niet gebruikt als huisletter of toevoeging, omdat deze als een één of nul gelezen kunnen worden.

Artikel 7 Richtlijnen voor wijzigen van nummers

 • 1. Bestaande nummers kunnen worden gewijzigd als nieuwe nummers niet op een juiste en logische wijze kunnen worden toegekend.

 • 2. Al bestaande nummers kunnen worden gewijzigd als de vindbaarheid van objecten hierdoor beter gewaarborgd wordt.

 • 3. Er wordt eerst een voornemen tot wijziging van nummer kenbaar gemaakt aan belanghebbenden.

 • 4. Bestaande nummers worden alleen in uiterste noodzaak gewijzigd.

Artikel 8 Te verstrekken informatie

 • 1. Voor het toekennen van een nummer dient duidelijk te zijn waar het te nummeren object is gesitueerd.

 • 2. Ter verkrijging van de in lid 1 bedoelde duidelijkheid kan het college van burgemeester en wethouders hiervoor de bouw- en/of situatietekening(en) van het te nummeren object opvragen bij de aanvrager.

Artikel 9 Taken commissie straatnaamgeving

 • 1. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over:

  • a.

   het vaststellen van categorieën voor straatnaamgeving in nieuwe buurten of wijken.

  • b.

   het toekennen van namen aan de openbare ruimten.

  • c.

   het toekennen van nieuwe namen in bestaande buurten of wijken.

 • 2. De commissie stelt op basis van een categorie, groslijsten samen, waaruit kan worden geput voor toekenning van straatnamen.

 • 3. De commissie vult, bij uitbreiding in bestaande buurten of wijken zo nodig bestaande groslijsten aan.

 • 4. Elk verzoek van een burger of instantie met betrekking tot straatnaamgeving wordt voorgelegd aan de commissie.

Artikel 10 Samenstelling en lidmaatschap commissie

 • 1. De commissie bestaat uit tenminste drie leden, zijnde ambtenaren in dienst bij de gemeente Edam-Volendam.

 • 2. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan mededeling aan de overige leden van de commissie, die vervolgens maatregelen treffen om in de vacature te voorzien.

Artikel 11 Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De regeling Nadere regels naamgeving en (huis)nummering Edam-Volendam van 29 september 2020 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als als Nadere regels naamgeving en (huis)nummering Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 30 april 2024,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,

H. van der Woude L.J. Sievers