Mandaatbesluit uitvoering Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Ooststellingwerf

Geldend van 15-05-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Ooststellingwerf

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf;

gelet op de Gemeentewet, hoofdstuk 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Ooststellingwerf;

overwegende dat de gemeente Ooststellingwerf een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan met Duurzaam Bouwloket;

overwegende dat het wenselijk is dat Duurzaam Bouwloket de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Ooststellingwerf gaat verzorgen;

daarvoor aan de directeur van Duurzaam Bouwloket mandaat/machtiging moet worden verleend;

besluit:

vast te stellen het navolgende:

Mandaatbesluit uitvoering Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Ooststellingwerf.

Artikel 1. Mandaat en machtiging

 • 1. Aan de directeur van Duurzaam Bouwloket wordt mandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders nemen van besluiten over het toekennen en afwijzen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Ooststellingwerf.

 • 2. Waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat dient daaronder tevens te worden begrepen machtiging.

 • 3. Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen, tevens de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidingshandelingen en uitvoeringshandelingen.

 • 4. De gemandateerde is bevoegd ondermandaat en -machtiging te verlenen.

 • 5. Het is de gemandateerde niet toegestaan de bevoegdheden door te mandateren aan niet ondergeschikten.

Artikel 2. Reikwijdte en beperkingen mandaat

 • 1. Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld in wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie of bestuursorganen van de gemeente Ooststellingwerf.

 • 2. Van het mandaat wordt geen gebruik gemaakt indien:

  • a.

   de gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de aangelegenheid;

  • b.

   het besluit naar verwachting politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig zal zijn, waarvan in ieder geval sprake is als de aangelegenheid tot kritische berichtgeving in de media heeft geleid, dan wel als in verband met de aard van de aangelegenheid redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit zal gebeuren;

  • c.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen of voorschriften van bestuursorganen van de gemeente Ooststellingwerf;

  • d.

   het college aangeeft dat zij zelf over de aangelegenheid wil beslissen.

Artikel 3. Informatieverstrekking

Het college van burgemeester en wethouders kan zich door gemandateerde laten informeren

over de krachtens mandaat genomen besluiten, die verplicht is de gevraagde inlichtingen te verstrekken

Artikel 4. Wijze van ondertekening

De krachtens mandaat genomen besluiten en overige stukken worden als volgt ondertekend:

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

<handtekening>

R.A. de Groot, directeur Duurzaam Bouwloket

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf op 12-03-2024

De secretaris,

W. Mutter

De burgemeester,

J. Werkman

Verklaring

De directeur van Duurzaam Bouwloket B.V. geeft met de ondertekening hierna te kennen / in

te stemmen met het verleende mandaat/machtiging.

Naam:

Functie:

Handtekening: