Subsidieregeling Gelders Winterfonds gemeente Duiven 2023

Geldend van 11-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-09-2023

Intitulé

Subsidieregeling Gelders Winterfonds gemeente Duiven 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DUIVEN

Overwegende dat;

 • -

  De energiekosten voor verenigingen met name in 2022 sterk zijn gestegen en dit voor maatschappelijke instellingen tot grote lastenverhoging heeft geleid;

 • -

  De provincie Gelderland op 16 november 2022 het Gelders Winterfonds heeft ingesteld;

 • -

  Deze middelen ingezet dienen te worden voor het verstreken van tegemoetkomingen aan maatschappelijke instellingen;

 • -

  Het college het van belang acht extra ondersteuning te bieden aan deze geraakte maatschappelijke instellingen;

 • -

  De bepalingen van de Asv van Duiven van toepassing zijn, voor zover in de regeling niet iets expliciet is bepaald.

Gelet op artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Duiven 2018

Gelet op de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Duiven 2018

BESLUIT:

vast te stellen de Subsidieregeling Gelders Winterfonds gemeente Duiven 2023.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene Subsidieverordening gemeente Duiven 2018;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven;

 • d.

  De-minimisverordening: een uitzonderingsbepaling volgens de Europese regelgeving voor het geven van staatssteun;

 • e.

  Energiekosten: kosten voor elektriciteit, gas en stadsverwarming;

 • f.

  Maatschappelijke instelling: de privaatrechtelijke rechtspersoon (stichting, vereniging of kerkgenootschap) met volledige rechtsbevoegdheid, zonder winstoogmerk, met als hoofdactiviteit de organisatie en/of exploitatie van jeugdvrijwilligerswerk, sport- of cultuurbeoefening, een buurtcentrum of een kerk, moskee of synagoge;

 • g.

  Nota: de nota die de maatschappelijke instelling van de energieleverancier(s) ontvangt. Dit kan zijn een voorschotnota, verrekening, rapportage of factuur, waaruit helder wordt wat de energiekosten zijn over een bepaalde periode inclusief vermelding van BTW.

Artikel 2. Reikwijdte regeling

 • 1. Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van een subsidie op aanvraag door het college voor activiteiten vallend onder het in artikel 3 beschreven doel.

Artikel 3. Doel

Deze regeling dient om de gestegen energiekosten, door toedoen van gestegen tarieven, éénmalig de compenseren voor maatschappelijke-, publieke- en sportverenigingen die in de problemen dreigen te geraken.

Artikel 4. Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een subsidieaanvrager die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De organisatie is een maatschappelijke-, publieke- of sportvereniging: vereniging of stichting;

 • 2.

  De organisatie dient de energiekostenstijging schriftelijk te kunnen aantonen;

 • 3.

  Het maakt voor deze regeling niet uit of de organisatie een eigen locatie heeft, huurt of een evenement organiseert;

 • 4.

  De toeslag is mogelijk voor elektriciteit, aardgas en propaan of stadsverwarming.

Artikel 5. Eisen aan de subsidieaanvraag

 • 1. De volgende activiteit komt voor subsidie in aanmerking:

  Eenmalige subsidie aan maatschappelijke-, publieke- en sportverenigingen voor gestegen energiekosten, berekend over de periode van 12 maanden. Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

  het verschil tussen de nota’s energiekosten (exclusief BTW) van de maanden januari tot en met december 2022 minus de nota’s energierekeningen (exclusies BTW) van de maanden januari tot en met december 2021. Het verschil in bedrag wordt 100% gesubsidieerd;

 • 2. De subsidieaanvraag moet voldoen aan de voorschriften en voorwaarden van de geldende Asv;

 • 3. In aanvulling op artikel 7, vierde lid van de Algemene subsidieverordening Duiven 2018 kunnen aanvragen ingediend worden vanaf de datum van bekendmaking tot en met het subsidieplafond is bereikt;

 • 4. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt met betrekking tot de verdeling als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

 • 5. De subsidieaanvraag wordt ingediend via samen1nergie@1stroom.nl;

 • 6. De subsidieaanvraag moet voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen van de geldende Asv en van deze nadere regeling;

 • 7. De subsidieaanvraag bevat in ieder geval:

  • a.

   Kopie van het financieel jaarverslag over de jaren 2021 en 2022 waarin te zien is op welke wijze de energiekosten gestegen zijn én;

  • b.

   Kopie van de energiefactuur over de jaren 2021 en 2022.

  • c.

   Indien subsidieaanvrager een leverancier voor gas of stadsverwarming heeft en een andere leverancier voor elektra heeft, overlegt subsidieaanvrager van beide leveranciers de gevraagde nota’s. In geval van twee leveranciers worden de bedragen bij elkaar opgeteld;

 • 8. De subsidieaanvrager overlegt een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring, zoals in bijlage 1 bij deze regeling gevoegd;

 • 9. Deze regeling mag gecombineerd worden met andere regelingen waarvan de organisatie mogelijk al gebruik heeft gemaakt. Er kan niet meerdere keren subsidie voor dezelfde kosten worden aangevraagd.

Artikel 6. Subsidiabele kosten

Uitsluitend de gestegen energiekosten, door toedoen van gestegen tarieven, berekend op de wijze zoals benoemd in artikel 5 komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 7. Hoogte subsidie

 • 1. Het subsidieplafond voor de subsidie bedraagt € 117.098,-;

 • 2. Er geldt geen minimaal of maximaal subsidiebedrag. Als het totaalbedrag aan aanvragen groter is dan het beschikbare budget wordt de subsidie naar rato toegekend.

Artikel 8. Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag;

 • 2. Aanvragen worden getoetst aan de criteria zoals omschreven in de Awb, de Asv en deze regeling.

Artikel 9. Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van de in artikel 8 geformuleerde regels en uiterlijk binnen 8 weken na binnenkomst van de aanvraag wordt de beslissing op de aanvraag genomen. Indien deze termijn niet behaald wordt, kan deze met maximaal 8 weken worden verlengd;

 • 2.

  Wanneer aanvragen voldoen aan de eisen uit de Awb, de Asv en deze regeling wordt de subsidie direct vastgesteld. Dit wil zeggen dat er geen verantwoording achteraf plaatsvindt.

Artikel 10. Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 11. Inwerkingtreding, beoogde looptijd en Citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking en komt op te vervallen op het moment het subsidieplafond in artikel 7, eerste lid, is bereikt;

 • 2. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 11 september 2023.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Gelders Winterfonds gemeente Duiven 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 23 april 2024.

Het college van burgemeester en wethouder gemeente Duiven,

de secretaris,

dhr. B. (Bertus) Brinkman

secretaris

‎de burgemeester

mr. H.B. (Huub) Hieltjes

burgemeester