Regeling vervalt per 01-01-2025

Subsidieregelingen gemeente Drechterland 2024

Geldend van 11-05-2024 t/m 31-12-2024

Intitulé

Subsidieregelingen gemeente Drechterland 2024

Algemene bepalingen subsidies

Subsidies zijn een instrument om beleidsdoelen te realiseren en hebben een sterke verbinding met wat er gebeurt in de samenleving. Het subsidiebeleid zou in deze snel veranderende maatschappij daarom een flexibel karakter moeten hebben, zodat rekening gehouden kan worden met trends en ontwikkelingen. Naast deze flexibiliteit is transparantie een belangrijk element, omdat uitlegbaar moet zijn wat de gemeente Drechterland met het subsidiebeleid beoogt. Transparantie betekent ook dat het subsidiebeleid en subsidieproces voor de gebruiker helder en begrijpelijk zijn.

Om een goede invulling te kunnen geven aan de transparantie, stelt het college jaarlijks de subsidieregelingen vast. In de subsidieregelingen wordt verder uitgewerkt wat voor activiteiten subsidiabel zijn, voor wie en met welke bedragen. Deze subsidieregelingen zijn onderverdeeld in 10 regelingen.

Hieronder wordt kort uiteengezet welke algemene uitgangspunten en randvoorwaarden de gemeente Drechterland hanteert bij het beoordelen van subsidieaanvragen. Deze gelden voor alle subsidieregelingen. Per subsidieregeling kan dit worden geconcretiseerd, want van de professionele instellingen wordt meer verwacht dan van de vrijwilligersorganisaties.

Artikel 1 Aanvraag- en besluitvormingsprocedure

De kaders voor de aanvraag- en besluitvormingsprocedure zijn vastgesteld in de Algemene Subsidieverordening 2018 (hierna: ASV). Conform de ASV wordt een subsidieaanvraag voor een periodieke subsidie voor 1 oktober van het jaar, voorafgaand aan het boekjaar of de boekjaren waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ingediend bij burgemeester en wethouders, tenzij in een subsidieregeling anders is bepaald.

Artikel 2 Verlening van de subsidies

Waarderingssubsidies worden voor 4 jaar vastgesteld (artikel 15 Meerjarige subsidie ASV 2018). In 2022 zijn de beschikkingen verleend tot en met 2025. Hiervoor is gekozen omdat dit veel administratieve lasten scheelt bij zowel de ontvanger als verstrekker. In een meerjarige subsidiebeschikking wordt een begrotingsvoorbehoud opgenomen voor de jaren waarvan de gemeentebegroting nog niet is vastgesteld.

De budgetsubsidies (grote) worden jaarlijks opnieuw verleend.

Artikel 3 Aanvraagformulier

Voor de aanvraag dient gebruikt te worden gemaakt van het (digitale) aanvraagformulier (te vinden op www.drechterland.nl onder het kopje Subsidies).

Artikel 4 Gemeentebegroting

De subsidieverlening vindt plaats na vaststelling van de gemeentebegroting en daarmee de subsidieplafonds voor het betreffende subsidiejaar. De begroting wordt ieder jaar (in beginsel) in oktober/november vastgesteld. Na de vaststelling van de Kadernota worden de subsidieregelingen opgesteld, vastgesteld door het college en vervolgens gepubliceerd.

Artikel 5 Beslistermijn op aanvraag

Het college van burgemeester en wethouders beslist op de aanvraag tot subsidieverlening vóór 1 januari van het jaar waarin de activiteiten worden uitgevoerd. De beslissing wordt uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft bekend gemaakt door middel van een beschikking.

Een subsidieaanvraag voor een eenmalige subsidie wordt minimaal 2 maanden voor aanvang van de activiteiten ingediend bij burgemeester en wethouders, tenzij in een subsidieregeling anders is bepaald. Burgemeester en wethouders besluiten binnen 8 weken op deze aanvraag, mits deze volledig is. Zie de ASV voor meer informatie rondom de subsidieverlening.

Artikel 6 Aangevraagd subsidiebedrag

Het college verleent nooit meer subsidie dan is aangevraagd.

Artikel 7 Overvraagprocedure

Bij overvraging van het subsidieplafond door complete en tijdige aanvragen wordt de beschikbare subsidie conform de verdeelsleutel in de betreffende subsidieregeling verdeeld. Als er geen verdeelsleutel is of deze niet voorziet in het voorkomen van overschrijding van het plafond worden alle te verlenen subsidies onder het betreffende plafond met eenzelfde percentage naar beneden bijgesteld tot het plafond niet meer overschreden wordt.

Artikel 8 Buiten behandeling stellen van de subsidieaanvraag

 • 1. Indien een aanvraag tot subsidieverlening niet binnen de in artikel 18, 24, 28 ASV Drechterland gestelde termijn is ingediend, besluit het college deze aanvraag buiten behandeling te laten;

 • 2. Het besluit als bedoeld in lid 1 wordt pas genomen nadat er 7 dagen coulance in acht zijn genomen als gevolg van bijvoorbeeld problematieken in de postbezorging;

 • 3. Indien een instelling niet alle voorgeschreven, dan wel door het college gevraagde informatie verstrekt die naar het oordeel van het college nodig is voor de beoordeling van de subsidieaanvraag, besluit het college deze aanvraag buiten behandeling te stellen;

 • 4. Alvorens over te gaan tot buiten behandeling stelling zoals bedoeld in lid 3, biedt het college de aanvrager een hersteltermijn waarbinnen men het verzuim kan herstellen. Indien daaraan binnen de gestelde hersteltermijn niet is voldaan, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen. De lengte van de hersteltermijn is zodanig dat de instelling in staat kan worden geacht alle gevraagde gegevens voor afloop van hersteltermijn aan het college aan te leveren.

Artikel 9 Gezamenlijk aanvragen

Indien instellingen gezamenlijk een activiteit ondernemen en hiervoor gezamenlijk subsidie aanvragen, dient één van deze instellingen formeel de subsidie aan te vragen namens alle instellingen. De aanvragende partij blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van de voorwaarden, verbonden aan een toegekende subsidie.

Artikel 10 Verzekeringen

Om de gevolgen van het verloren gaan van gemeenschapsgeld bij het optreden van (grote) risico’s tegen te gaan zijn instellingen, welke subsidie wensen te ontvangen, verplicht zich voldoende te verzekeren tegen mogelijke (grote) risico’s. Het gaat daarbij in ieder geval om de WA-verzekering en bij instellingen met eigen gebouwen een opstal- en inboedelverzekering.

Artikel 11 Bevoorschotting

Verleende subsidies worden in voorschotten uitbetaald, tenzij bij beschikking anders is bepaald;

 • a.

  Subsidies tot en met € 5.000,- worden in één keer uitbetaald in het eerste kwartaal van het betreffende subsidiejaar;

 • b.

  Subsidies hoger dan € 5.000,- worden in vier gelijke termijnen, in vier kwartalen, uitbetaald, tenzij bij beschikking anders is bepaald.

Artikel 12 Belang voor de lokale samenleving

 • 1. Om de gesubsidieerde activiteiten zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan (inwoners van) Drechterland en laagdrempeligheid van activiteiten te bevorderen dienen gesubsidieerde instellingen daar waar mogelijk de activiteiten lokaal te laten plaatsvinden. Indien activiteiten niet lokaal plaatsvinden dient aangegeven te worden waarom dit niet mogelijk is;

 • 2. Er wordt geen subsidie verstrekt als de activiteit niet in overwegende mate gericht is op (inwoners van) Drechterland, tenzij een gegronde reden wordt aangedragen waarom de activiteit bovenlokaal uitgevoerd wordt.

Artikel 13 Evenementenvergunning

Het kan zijn dat een aanvrager voor de activiteiten/evenementen een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Wij verwijzen daarvoor naar de website van de gemeente Drechterland. De aanvrager van de subsidie dient zelf tijdig zorg te dragen voor de eventuele benodigde vergunning(en)/melding(en) voor de activiteiten/evenementen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregelingen treedt in werking op 1 januari 2024 en eindigen op 1 januari 2025.

Subsidieregeling 1. Maatschappelijke dienstverlening

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (ASVD) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de volgende

Subsidieregeling instellingen op het terrein vanMaatschappelijke dienstverlening gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • Het aanbieden van diensten ter bevordering van het algemeen welzijn van de inwoners van Drechterland.

 • Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen op het terrein van maatschappelijke dienstverlening die gericht zijn op de inwoners van Drechterland.

 • Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare activiteiten op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1. Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten die bijdragen aan de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

 • 2. De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste 10 leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3. Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

Artikel 4 Leden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar, lid zijn van de instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 5 Waarderingssubsidie

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag per instelling, afhankelijk van het aantal deelnemers:

  • -

   bij 10 tot 30 deelnemers € 233,-

  • -

   bij 30 tot 100 deelnemers € 465,-

  • -

   bij meer dan 100 deelnemers € 930,-

 • 2.

  vogelopvangcentrum De Bonte Piet en de Dierenambulance Hoorn ontvangen een waarderingssubsidie van € 233,-.

 • 3.

  stichting Reddingsstation Wijdenes ontvangt een waarderingsbijdrage van € 4.650,-.

 • 4.

  de Stichting Leergeld West-Friesland ontvangt een waarderingsbijdrage van € 5.000,-

 • 5.

  De Vrijwillige hulppost Westwoud ontvangt een waarderingsbijdrage van € 930,-.

 • 6.

  de Westfriese uitdaging ontvangt een waarderingsbijdrage van € 2.700,-

Artikel 6 Budgetsubsidie

Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 16 tot en met 22 van de Algemene Subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

 • Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Drechterland;

 • Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (0,372 cent per inwoner);

 • Bureau Slachtofferhulp (0,23 cent per inwoner);

 • Vrijwilligerspunt Westfriesland.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 95.999 onder voorbehoud van goedkeuring van door de raad en leidend is voor deze regeling. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in december bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Subsidieregeling 2. Jeugd- en jongerenwerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

Subsidieregeling instellingen op het terrein vanJeugd- en jongerenwerk gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van activiteiten voor jeugd en jongeren.

 • Het stimuleren van deelname aan activiteiten voor jeugd en jongeren.

 • Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare activiteiten voor jeugd en jongeren.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1. Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten op het terrein van het jeugd- en jongerenwerk te organiseren in Drechterland.

 • 2. De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste 10 leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden. Een redelijke bijdrage is minimaal € 45,- per jaar voor leden tot 18 jaar.

 • 4. Wanneer een organisatie besluit aan de leden een lagere bijdrage te vragen, wordt het toe te kennen subsidiebedrag verlaagd met het totaalbedrag dat ten opzichte van de redelijke bijdrage te weinig is gevraagd.

Artikel 4 Leden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar of subsidieperiode, lid zijn van de instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling en die op bedoelde datum niet ouder zijn dan 17 jaar.

Artikel 5 Waarderingsbijdragen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingsbijdragen gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag per zelfstandig onderdeel van de instelling, afhankelijk van het aantal deelnemers:

  • -

   bij 10 tot 30 deelnemers € 233,-

  • -

   bij meer dan 30 deelnemers € 930,-

 • 2.

  een vast bedrag per deelnemer aan de door de instelling georganiseerde vakantiekinderspelen van € 4,20 per Drechterlands kind, onder voorwaarde dat de activiteiten minimaal 1 week duren;

 • 3.

  bovendien een vast bedrag van € 3.720,- aan de Stichting Jeugdwerk Westwoud als bijdrage in de kosten van het beheer en onderhoud van de eigen accommodatie en voor het uitvoeren van activiteiten;

 • 4.

  een vast bedrag van € 1.070,- aan de Stichting Speel-o-theek Hoogkarspel onder de voorwaarde dat de Speel-o-theek minimaal vier uur per week geopend zal zijn;

 • 5.

  een vast bedrag van € 2.720,- als activiteitenbudget ten behoeve van het jongerenwerk (MEE &de Wering)

 • 6.

  een waarderingsbijdrage van € 333,- aan de stichtingen die een huttendorp organiseren (vanaf 2024 is de bijdrage per huttendorp met € 100 verhoogd t.l.v. (voorheen)budget Kickmee, uitgegaan wordt van 5 projecten):

Artikel 6 Budgetsubsidie

Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 16 tot en met 22 van de Algemene Subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

 • Stichting MEE & De Wering (onderdeel tiener- en jongerenwerk);

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 145.076 onder voorbehoud van goedkeuring van door de raad en leidend is voor deze regeling. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in december bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Subsidieregeling 3. Ouderenwerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de volgende

Subsidieregeling instellingen op het terrein vanhet Ouderenwerk gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • Het bevorderen van het algemeen welzijn van de oudere inwoners van Drechterland.

 • Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van de voorzieningen die (mede) gericht zijn op de oudere inwoners van Drechterland.

 • Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare voorzieningen op het terrein van het ouderenwerk.

 • Het stimuleren van de zelfstandigheid van ouderen en van hun participatie in de samenleving.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1. Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten die bijdragen aan de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

 • 2. De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste 10 leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3. Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

 • 4. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden. Een redelijke bijdrage is: minimaal € 15,- per jaar.

 • 5. Wanneer een organisatie besluit aan de leden een lagere bijdrage te vragen, wordt het toe te kennen subsidiebedrag verlaagd met het totaalbedrag dat ten opzichte van de redelijke bijdrage te weinig is gevraagd.

Artikel 4 Leden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar of subsidieperiode, lid zijn van de instelling, contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 5 Waarderingssubsidie

 • 1. Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

  • -

   een vast bedrag per instelling: € 465,-

  • -

   een bedrag per lid: € 2,80

 • 2. een subsidie in het kader van Meer bewegen voor Ouderen: € 465,- per groep indien deze activiteit wekelijks plaatsvindt.

 • 3. In afwijking op het bepaalde in lid 1 van dit artikel ontvangen de volgende instellingen als vaste waarderingssubsidie de volgende subsidiebedragen:

  • -

   Bejaardensociëteit “Met Mekaar”: € 233,-;

  • -

   Seniores Priores € 4.684,-.

  • -

   Alzheimer Westfriesland € 1.500,-.

Artikel 6 Budgetsubsidie

Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 16 tot en met 22 van de Algemene subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

 • -

  MEE & De Wering (aanbieder ouderenwerk en inclusief Steunpunt)

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 139.275 onder voorbehoud van goedkeuring van door de raad en leidend is voor deze regeling. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in december bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Subsidieregeling 4. Vormings- en ontwikkelingswerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

Subsidieregeling instellingen op het terrein vanVormings- en ontwikkelingswerk gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

De te verlenen subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van vormings- en ontwikkelingswerk.

 • Het stimuleren en waarderen van vormings- en ontwikkelingswerk voor de inwoners van Drechterland.

 • Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare activiteiten op het gebied van vormings- en ontwikkelingswerk.

Artikel 3 Begripsomschrijving

 • 1. Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten op het terrein van vormings- en ontwikkelingswerk te organiseren in Drechterland.

 • 2. De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste 10 leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3. Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

 • 4. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar of subsidieperiode, lid zijn van de instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 3.150,- aan Stichting 't Wijdenest onder voorwaarde dat er een divers aanbod van activiteiten wordt aangeboden die worden opgenomen in het jaarlijkse activiteitenplan.

 • 2.

  Een vast bedrag van € 2.500,- Dorpshuis 't Centrum voor gymnastiekmateriaal;

 • 3.

  een vast bedrag van € 3.150,- aan Mee & de Wering voor een divers aanbod van activiteiten welke worden opgenomen in het jaarlijkse activiteitenplan van jeugd.

 • 4.

  een vast bedrag van € 3.000,- voor het huren van diverse locaties (zoals bijvoorbeeld Loods 2 en de Wiekslag) voor het uitvoeren van activiteiten.

 • 5.

  een vast bedrag van € 233,- aan de vrouwenverenigingen EVA Oostblokker, KVG (Katholiek Vrouwengilde) Hoogkarspel, Vrouwen van Nu Wijdenes/Oosterleek, Vrouwen van Nu Schellinkhout, Vrouwen van Nu Hem/Venhuizen, VrouwenSamen Westwoud.

 • 6.

  een vast bedrag van € 1.250,- aan de Streker Vogelvrienden voor het onderhoud van de volière in Hoogkarspel.

 • 7.

  een vast bedrag van € 930,- aan kinderboerderij Het Hoidewoidje.

 • 8.

  een vast bedrag van € 5.580,- aan de Stichting Kinderboerderij Hoogkarspel.

 • 9.

  een vast bedrag van € 465,- voor instellingen die zich richten op natuur- en milieu-educatie: IVN West-Friesland en MEC De Witte Schuur.

 • 10.

  een vast bedrag van € 186,- aan KMTP Groei en Bloei.

 • 11.

  een vast bedrag van €186,- aan Heemtuin Reigersbek.

 • 12.

  een vast bedrag van €186,- aan Volkstuinvereniging ’t Bouwtje.

 • 13.

  een vast bedrag van €186,- aan Floralia Venhuizen

 • 14.

  een vast bedrag van € 116,- aan de Drieban flora.

 • 15.

  een vast bedrag van € 140,- aan Werkgroep Padlandbos

 • 16.

  een vast bedrag van €186,- aan Volkssterrenwacht Orion.

 • 17.

  een vast bedrag van € 233,- aan stichting De Verteltuin.

 • 18.

  een vast bedrag van € 1.500- aan Stichting Drechterland Mondiaal.

 • 19.

  een vast bedrag van € 500,- per deelnemende school aan het schooltuinproject in de gemeente Drechterland met een maximumplafond van € 2.500,-.

 • 20.

  een vast bedrag van € 1.500,- aan Vrienden van de Tuin Bosmanstaete (DeVerbinding).

Artikel 6 Budgetsubsidies

Aan de volgende instelling wordt op basis van de artikelen 16 tot en met 22 van de Algemene subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

 • -

  Stichting Dorpshuis ´t Centrum;

 • -

  Stichting Westfriese Bibliotheken

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 641.722,- onder voorbehoud van goedkeuring van door de raad en leidend is voor deze regeling. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in december bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Subsidieregeling 5. Onderwijsbegeleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

Subsidieregeling instellingen op het terrein vanOnderwijsbegeleiding gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • Kinderen krijgen op locatie passende hulp en ondersteuning;

 • Scholen bieden een ‘passend’ onderwijsaanbod aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;

 • Scholen zetten extra middelen in voor advisering, informatieverstrekking, begeleidingsactiviteiten en ontwikkelingsactiviteiten die bijdrage aan de verbetering van de professionaliteit van het onderwijspersoneel, onderwijsleersituaties, schoolorganisaties en de schoolloopbaan van kinderen.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1. De inzet van gemeentelijke middelen dient een bijdrage te leveren aan de goede samenhang en integrale aanpak tussen jeugdzorg en passend onderwijs (denk aan 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur);

 • 2. Voor het inzetten van de benodigde onderzoekexpertise en capaciteit wordt zo mogelijk aangesloten bij de expertise die al aanwezig is in het gebiedsteam van de gemeente Drechterland;

 • 3. Naast de inzet van gemeentelijke middelen zijn schoolbesturen verplicht om rijksmiddelen en professionaliseringsgelden (in voldoende mate) in te zetten voor het versterken van de extra ondersteuningstaak van de school.

Artikel 4 Peildatum

Het subsidieplafond (van maximaal € 31.731,-) wordt gedeeld door het totaal aantal leerplichtige leerlingen dat op 1 februari ingeschreven staat bij de scholen in Drechterland (bron: DUO).

Artikel 5 Budgetsubsidie

Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 16 tot en met 22 van de Algemene Subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

 • -

  Stichting Openbaar onderwijs Present;

 • -

  Stichting Katholiek Onderwijs De Streek;

 • -

  Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs West-Friesland.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 31.731,- onder voorbehoud van goedkeuring van door de raad en leidend is voor deze regeling. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in december bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024 en eindigt op 1 januari 2025.

Subsidieregeling 6. Sport en recreatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

Subsidieregeling instellingen op het terrein vanSport en recreatie gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • Het bevorderen van sportdeelname van inwoners van Drechterland in het algemeen en van

 • de doelgroepen jeugd, ouderen en gehandicapten in het bijzonder.

 • Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van sportactiviteiten.

 • Het stimuleren van sportieve en recreatieve activiteiten.

 • Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare sportactiviteiten.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • Voor een subsidie komen in aanmerking organisaties met een laagdrempelig aanbod en die redelijkerwijs voor iedereen toegankelijk zijn en die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk gereglementeerde sportactiviteiten te organiseren in Drechterland, die bijdragen aan de in artikel 2 genoemde doelstellingen.

 • De organisatie moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste 10 leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een organisatie een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden. Een redelijke bijdrage is:

  • -

   minimaal € 45,- per jaar voor leden tot 18 jaar en voor leden van 65 jaar en ouder;

  • -

   minimaal € 90,- per jaar voor leden van 18 jaar en ouder en jonger dan 65 jaar.

 • Wanneer een organisatie besluit aan de leden een lagere bijdrage te vragen, wordt het toe te kennen subsidiebedrag verlaagd met het totaalbedrag dat ten opzichte van de redelijke bijdrage te weinig is gevraagd.

Artikel 4 Leden

 • 1. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan subsidiejaar of subsidieperiode, lid zijn van de organisatie en contributie verschuldigd zijn aan de organisatie en die op bedoelde datum niet ouder zijn dan 17 jaar.

 • 2. Seniorleden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar of subsidieperiode lid zijn van de organisatie en contributie verschuldigd zijn aan de organisatie en die op bedoelde datum 18 jaar of ouder zijn.

 • 3. Gehandicaptenleden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar of subsidieperiode lid zijn van de organisatie en contributie verschuldigd zijn aan de organisatie en die door een chronische beperking niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de betreffende sport en/of waar specifieke voorzieningen voor nodig zijn.

Artikel 5 Waarderingssubsidies

 • 1. Voor de berekening van de waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

  • a.

   Een basisbedrag van € 465,- per buitensportvereniging en een basisbedrag van € 1.395,- per binnensportvereniging.

  • b.

   Een bedrag van € 9,30 per jeugdlid en een bedrag van € 4,65 per seniorlid voor de beoefening van buitensport.

  • c.

   Een bedrag van € 23,25 per jeugdlid en een bedrag van € 4,65 per seniorlid voor de beoefening van binnensport.

  • d.

   Verenigingen die noodzakelijk structureel gebruik maken van zowel een buitensport- als binnensportaccommodatie komen in aanmerking voor een gemiddelde van de in de artikelen 5.1.a), 5.1.b) en 5.1.c) genoemde bedragen.

  • e.

   Regionaal werkende organisaties gericht op sport voor gehandicapten komen in aanmerking voor een bijdrage van € 23,25 per Drechterlands lid.

  • f.

   Schaakverenigingen, biljartverenigingen, hengelsportverenigingen, kolfverenigingen, bridgeclubs en zwemclubs komen in aanmerking voor een vaste waarderingssubsidie van € 233;

  • g.

   een vereniging kan voor de subsidies onder a t/m d maximaal € 8.000,- per jaar ontvangen.

 • 2. Voor de organisatie van toernooien, wedstrijden of andere sportevenementen worden de volgende eenmalige subsidies beschikbaar gesteld:

  • a.

   Een bedrag van € 116,- voor de organisatie van een activiteit met een regionale uitstraling.

  • b.

   Een bedrag van € 233,- voor de organisatie van een activiteit met een provinciale uitstraling.

  • c.

   Een bedrag van € 465,- voor de organisatie van een activiteit met een landelijke of internationale uitstraling.

  • d.

   Per jaar wordt per vereniging of onderdeel van een omnivereniging op grond van dit artikellid maximaal één activiteit gesubsidieerd.

  • e.

   In afwijking op de Algemene Subsidieverordening Drechterland worden de op grond van dit artikel beschikbaar gestelde subsidies direct definitief vastgesteld. Er hoeft na afloop geen inhoudelijk en financieel verslag te worden ingediend.

 • 3. Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 23 tot en met 26 van de Algemene subsidieverordening Drechterland eveneens een waarderingssubsidie beschikbaar gesteld:

  • -

   Dorpshuis De Schalm (t.b.v. gymnastieklokaal)

  • -

   Dorpshuis Sport en Spel (t.b.v. gymnastieklokaal)

 • 4. Het college kan in incidentele gevallen afwijken van een of meerdere bepalingen uit dit artikel.

Artikel 6 Budgetsubsidies

Aan de volgende instellingen wordt op basis van de artikelen 16 tot en met 22 van de Algemene subsidieverordening Drechterland een budgetsubsidie beschikbaar gesteld:

 • -

  Stichting Zwembad ’t Hemmerven.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 171.068 onder voorbehoud van goedkeuring van door de raad en leidend is voor deze regeling. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in december bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2024 en eindigt op 1 januari 2025.

Subsidieregeling 7. Kunst en Cultuur

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

Subsidieregeling instellingen op het terrein vanKunst en cultuur gemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

De te verlenen subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstellingen:

 • Het behouden en verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van kunst en cultuur.

 • Het stimuleren en waarderen van culturele activiteiten voor de inwoners van Drechterland.

 • Het scheppen van voorwaarden voor toegankelijke en betaalbare activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

Artikel 3 Begripsomschrijving

 • 1. Voor een subsidie komen in aanmerking instellingen die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten op het terrein van kunst en cultuur te organiseren in Drechterland.

 • 2. De instelling moet gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste 10 leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

 • 3. Een instelling die niet gevestigd is in de gemeente Drechterland en met tenminste 10 Drechterlandse leden, kan voor subsidie in aanmerking komen als haar activiteiten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Drechterland.

 • 5. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden.

 • 6. Wanneer een organisatie besluit aan de leden een lagere bijdrage te vragen, dan zoals is bepaald in de artikelen 8,3 en 9,3, zal het toe te kennen subsidiebedrag worden verlaagd met het totaalbedrag dat ten opzichte van de redelijke bijdrage te weinig is gevraagd.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Leden zijn natuurlijke personen die op 1 januari van het jaar dat vooraf gaat aan het subsidiejaar of subsidieperiode, lid zijn van de instelling en contributie verschuldigd zijn aan de instelling.

Artikel 5 Subsidiegrondslag Historische verenigingen en stichtingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 465,- aan Historische Vereniging Blokker, Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud, Historische Verenging de Suyder Cogge.

 • 2.

  een extra bijdrage van € 465,- aan Historische Vereniging Blokker voor onderhoud van de accommodatie.

Artikel 6 Subsidiegrondslagen volksfeesten

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgend grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 465,- en een bedrag van € 0,25 per inwoner van de betreffende kern, aan organisaties die activiteiten op of rond koningsdag organiseren. Er dient minimaal één kinderactiviteit te worden georganiseerd.

 • 2.

  een vast bedrag van € 233,- aan organisaties die activiteiten in het kader van 4 en 5 mei organiseren.

 • 3.

  een vast bedrag van € 233,- aan organisaties die de intocht van Sinterklaas organiseren.

 • 4.

  organisaties die activiteiten organiseren in het kader van Koningsdag en de intocht van Sinterklaas komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie ter grootte van de te betalen leges bij de betreffende activiteit.

Artikel 7 Subsidiegrondslagen toneelverenigingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie geldt de volgende grondslag:

een vast bedrag van € 233,- aan toneelverenigingen onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een uitvoering plaatsvindt.

Artikel 8 Subsidiegrondslagen muziekverenigingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 1.395,- aan muziekverenigingen onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een uitvoering plaatsvindt.

 • 2.

  een bedrag per lid van € 63,24.

 • 3.

  om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden. Een redelijke bijdrage is minimaal € 60,- per jaar.

 • 4.

  Voor individueel en klassikaal muziekonderwijs aan jeugdleden kan een subsidie worden aangevraagd uit regeling 8, artikel 10.

Artikel 9 Subsidiegrondslagen zangverenigingen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 233,- aan zangkoren onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een uitvoering plaatsvindt.

 • 2.

  een bedrag per lid van € 9,30.

 • 3.

  om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een instelling een redelijke eigen bijdrage vragen aan de leden. Een redelijke bijdrage is minimaal € 60,- per jaar.

Artikel 10 Subsidiegrondslagen Talentontwikking

 • 1. Door de Westfriese bibliotheken kan een subsidie worden aangevraagd voor de inzet van Talentontwikkeling in samenwerking met de welzijnsorganisatie Mee & De Wering en Sportservice.

 • 2. Talentontwikkeling richt zicht op de jongeren van groep 6 basisschool tot einde van het voortgezet onderwijs.

 • 3. De Westfriese bibliotheek is penvoerder en verantwoordelijk voor de verantwoording van de subsidie.

 • 4. De werkgroep Talentontwikkeling bestaat uit drie personen met vertegenwoordiging vanuit de Westfriese bilbiotheken, de welzijnsorganisatie Mee & De Wering en Team Sportservice.

 • 5. De werkgroep Talentontwikkeling beheert samen het budget Talentontwikkeling.

 • 6. Evenementen tot € 300,00 mogen door de werkgroep zelf toegekend.

 • 7. Voor evenementen/workshops met bedragen boven de € 300,00 dient overleg plaats te vinden met de gemeente en is toestemming nodig.

 • 8. Aanvraag om subsidie moet voor 1 oktober worden ingediend.

 • 9. Het deelplafond is gemaximaliseerd op € 14.417,-.

Artikel 11 Overige subsidiegrondslagen

Voor de berekening van de jaarlijkse waarderingssubsidie gelden de volgende grondslagen:

 • 1.

  een vast bedrag van € 1.395,- aan de Culturele Commissie Pancratius, Cultureel Centrum De Triangel en de Stichting tot Behoud Oosterleker Kerk, onder voorwaarde dat er een minimaal vijf keer per jaar een uitvoering of expositie plaatsvindt.

 • 2.

  een vast bedrag van € 233,- aan de Stichting Orgelconcerten Martinuskerk Westwoud.

 • 3.

  een vast bedrag van € 837,- aan Stichting Kunstroute Drechterland onder voorwaarde dat er minimaal eenmaal per jaar een expositie plaatsvindt.

 • 4.

  een vast bedrag van € 465,- aan volksdansgroepen: Linedancegroep De Westfriese Shuffle, Oud West-Friese Dansgroep Wijdenes.

 • 5.

  een bedrag van € 1.860,- aan het Westfries Museum.

 • 6.

  een bedrag van € 1.860.- aan Kantklosschool Ieder voor Allen Wijdenes en een gebruikersvergoeding van € 2.030.

 • 7.

  een bedrag van € 6.000 aan Stichting Molen de Krijgsman

 • 8.

  een vast bedrag van € 233,- aan Kunstschilderskring Touche

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 61.974 onder voorbehoud van goedkeuring van door de raad en leidend is voor deze regeling. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in december bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Subsidieregeling 8. Cultuureducatie en muziekonderwijs

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

Subsidieregeling cultuureducatie en muziekonderwijs Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstellingen

Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 21 jaar actief kennis te laten maken met muziek en het bespelen van een muziekinstrument en ze daarnaast de mogelijkheid te bieden zich hierin verder te bekwamen. Daarnaast komen alle kinderen in Drechterland in aanraking met zoveel mogelijk vormen van cultuureducatie en kunstdisciplines. Dit kan op een actieve, receptieve en reflectieve manier zijn.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1. Er kan subsidie worden verstrekt voor individueel muziekonderwijs bij een muziekvereniging of bij de Muziekunie aan jeugdleerlingen tot en met 21 jaar (peildatum leeftijd 1 januari van het betreffende kalenderjaar) plus bijbehorende samenspelmogelijkheden en optredens. Het gaat hier om actieve cultuureducatie.

 • 2. Er kan subsidie worden verstrekt voor het geven van klassikaal muziekonderwijs in zowel het basisonderwijs als bij muziekverenigingen en de Muziekunie. Het gaat hier om actieve cultuureducatie.

 • 3. Het is niet mogelijk voor dezelfde activiteit subsidie uit andere regelingen aan te vragen.

Artikel 4 Cultuureducatie

 • 1. Voor cultuureducatie op basisscholen gevestigd in Drechterland kan € 9,- per leerling per kalenderjaar worden gesubsidieerd.

 • 2. Van de totale kosten van het cultuuronderwijs dient de school minimaal 30% zelf te betalen.

 • 3. De subsidie voor cultuureducatie is een meerjarensubsidie en is door de scholen aangevraagd voor 1 oktober 2022 voor de periode 2023 tot en met 2026.

 • 4. Het deelplafond is gemaximaliseerd op € 15.021,-.

Artikel 5 Cultuureducatie met kwaliteit

 • 1. Voor de regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit wordt een bedrag van €0,55 per inwoner gesubsidieerd.

 • 2. De subsidie kan aangevraagd worden door de Blauwe Schuit en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Westfriese bibliotheken.

 • 3. Het betreft een eenmalige subsidie, dat betekent dat er elk jaar een aanvraag gedaan moet worden voor 1 oktober.

 • 4. Het deelplafond is gemaximaliseerd op € 11.000,-.

Artikel 6 Muziekverenigingen

 • 1. Muziekverenigingen gevestigd in Drechterland kunnen subsidie aanvragen voor het geven van individueel muziekonderwijs en klassikaal muziekonderwijs aan jeugdleden die niet ouder zijn dan 21 jaar.

 • 2. Voor individueel muziekonderwijs wordt maximaal €250,- per leerling gesubsidieerd per kalenderjaar.

 • 3. Voor klassikaal muziekonderwijs wordt maximaal €20,- per leerling gesubsidieerd per kalenderjaar.

 • 4. Het betreft een eenmalige subsidie, dat betekent dat er elk jaar een aanvraag gedaan moet worden voor 1 oktober.

 • 5. Muziekverenigingen kunnen ook gebruikmaken van subsidie uit regeling 7 Kunst en Cultuur, artikel 8.

 • 6. Het deelplafond is gemaximaliseerd op € 10.000,-.

Artikel 7 Muziekunie

 • 1. Voor het geven van muziekonderwijs kan maximaal €350,- per leerling worden gesubsidieerd.

 • 2. Deze subsidie kan alleen worden aangevraagd door de Muziekunie en is bestemd voor leerlingen die niet ouder zijn dan 21 jaar.

 • 3. Het betreft een eenmalige subsidie, dat betekent dat er elk jaar een aanvraag gedaan moet worden voor 1 oktober.

 • 4. Het deelplafond is gemaximaliseerd op € 23.500,-.

 • 5. Daarnaast kan de Muziekunie een vast bedrag van € 10.500,- aan subsidie aanvragen voor de overhead.

Artikel 8 Muziekonderwijs op basisscholen

 • 1. Basisscholen gevestigd in Drechterland kunnen subsidie aanvragen voor het geven van klassikaal muziekonderwijs.

 • 2. Er wordt maximaal €20,- per leerling gesubsidieerd, waarbij voor de telling de peildatum 1 februari wordt gebruikt (DUO).

 • 3. Van de totale kosten van het muziekonderwijs dient de school minimaal 50% zelf te betalen.

 • 4. Voor een kleine basisschool is daarnaast een vaste bijdrage beschikbaar:

  • a.

   voor een basisschool tot 70 leerlingen een bedrag van € 400,-;

  • b.

   voor een basisschool met 70 tot 100 leerlingen een bedrag van € 300,-

  • c.

   voor een basisschool met 100 tot 115 leerlingen een bedrag van € 200,-.

 • 5. Subsidie kan worden aangevraagd voor een schooljaar of voor een kalenderjaar:

 • 6. Per schooljaar; dan dient de aanvraag 8 weken van te voren worden ingediend.

 • 7. Per kalenderjaar; dan moet de aanvraag voor 1 oktober worden gedaan.

 • 8. Het betreft een eenmalige subsidie, dat betekent dat er elk jaar een aanvraag gedaan moet worden.

 • 9. Het deelplafond is gemaximaliseerd op € 33.029,-.

Artikel 9 Subsidieplafond

Het totale subsidieplafond is € 102.700,- onder voorbehoud van goedkeuring van door de raad en leidend is voor deze regeling. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in december bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Subsidieregeling 9. Bijzondere (culturele) activiteiten en eenmalige subsidies

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

Subsidieregeling Bijzondere (culturele) activiteiten en eenmalige subsidiesgemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Begripsomschrijving

 • 1. Bijzondere activiteit: een eenmalige activiteit

  • -

   die direct in het belang is van de gemeente Drechterland en haar inwoners,

  • -

   die plaatsvindt in de gemeente Drechterland,

  • -

   die vernieuwend of experimenteel is,

  • -

   die buiten het normale activiteitenpakket van de organisatie is gelegen en

  • -

   die zonder financiële steun van de gemeente niet georganiseerd kan worden.

 • 2. Culturele activiteit: een bijzondere activiteit zoals omschreven in artikel 2, lid 1

  • -

   waar één of meer componenten in zitten van één van de volgende disciplines:

 • theater, dans, muziek, toneel, cultureel erfgoed, cultuurhistorie, beeldende kunst of lezen en literatuur.

 • 3. Eenmalige subsidie: een eenmalige bijdrage:

  • bij de start van een nieuwe organisatie of

  • bij het verkrijgen van volledige rechtspersoonlijkheid

  • de organisatie moet gevestigd zijn in Drechterland

 • 4. Een eenmalige subsidie kan ook beschikbaar worden gesteld voor bijzondere prestaties op het gebied van sport of cultuur.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

 • 1. Bijzondere activiteiten

  • a.

   Om voor een subsidie voor een bijzondere activiteit in aanmerking te komen, moet een organisatie aantonen welke andere inkomsten er zijn voor de betreffende activiteit.

  • b.

   Aan de deelnemers of bezoekers van de bijzondere activiteit wordt een redelijke eigen bijdrage gevraagd. Burgemeester en wethouders kunnen hieraan nadere voorwaarden stellen.

 • 2. Culturele activiteiten

 • Om voor subsidie voor een culturele activiteit in aanmerking te komen moet, naast de in artikel 3, lid 1 omschreven voorwaarden, aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • a.

   Er wordt samengewerkt tussen minimaal twee partners;

  • b.

   Er is sprake van cultureel ondernemerschap. De gemeente Drechterland stimuleert cultureel ondernemerschap door een instelling of organisatie nooit voor 100% te subsidiëren en te stimuleren dat andere financieringsbronnen aangeboord worden; Instellingen kunnen cultureel ondernemen door bijvoorbeeld de marketing te versterken, gebruik te maken van nieuwe media en partners te zoeken (‘creatief’, ‘innovatief’ en ‘gedurfd’).

 • 3. Eenmalige subsidies

  • a.

   Voor een eenmalige subsidie komen in aanmerking organisaties die zich ten doel stellen om zonder winstoogmerk activiteiten te organiseren in Drechterland.

  • b.

   Om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie moet de organisatie gevestigd zijn in de gemeente Drechterland en tenminste tien leden hebben die woonachtig zijn in de gemeente Drechterland.

Artikel 4 Subsidiegrondslagen

 • 1. Bijzondere en culturele activiteiten (plafond € 10.000)

  • a.

   De subsidie voor een bijzondere activiteit wordt bepaald aan de hand van een in te dienen begroting voor de betreffende activiteit. Er wordt maximaal €2.500,- gesubsidieerd per activiteit.

  • b.

   Het uiteindelijke subsidiebedrag voor een bijzondere activiteit is nooit hoger dan het daadwerkelijke tekort bij de betreffende activiteit.

  • c.

   Per organisatie wordt per jaar op grond van dit artikellid maximaal één activiteit gesubsidieerd.

 • 2. Eenmalige subsidies (plafond € 5.000)

  • a.

   De eenmalige subsidie bij de start van een nieuwe Drechterlandse organisatie en/of het verkrijgen van volledige rechtspersoonlijkheid door een Drechterlandse organisatie is € 200,-.

  • b.

   Voor het leveren van een bijzondere prestatie op het gebied van sport of cultuur kan een eenmalige subsidie beschikbaar worden gesteld tot € 100,-.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 15.000,- onder voorbehoud van goedkeuring van door de raad en leidend is voor deze regeling. Het definitieve subsidieplafond wordt jaarlijks (uiterlijk) in december bepaald door de vaststelling van de gemeentebegroting voor het volgende jaar.

Subsidieregeling 10. Investeringssubsidies

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland besluit ter uitvoering van de Algemene Subsidieverordening Drechterland (Asv) en op grond van artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht, vast te stellen de

Subsidieregeling Investeringssubsidies sportgemeente Drechterland

Artikel 1 Algemene bepaling

Deze subsidieregeling is een nadere uitwerking van de Algemene subsidieverordening Drechterland 2018.

Artikel 2 Doelstelling

De subsidies worden beschikbaar gesteld op grond van de volgende doelstelling:

 • Het voeren van een voorwaardenscheppend beleid, door het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage ten behoeve van de accommodatie van een levensvatbare Drechterlandse buitensportvereniging.

Artikel 3 Begripsomschrijving

 • 1. Onder een primaire accommodatie wordt verstaan: kleedkamers en douches, bergruimte, scheidsrechterkleedkamer en EHBO-ruimte.

 • 2. Onder de duurzame investering met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen wordt verstaan: casco-elementen t.w. dakbedekking, raam- en deurkozijnen, buitendeuren, buitenwanden, verwarmingsketel dan wel -elementen en/of warmwatervoorziening.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. De sportverenigingen die op de onderstaande buitensportcomplexen gevestigd zijn, vallen onder de reikwijdte van deze subsidieregeling:

  • -

   Sportcomplex Koggeweg (SV De Valken);

  • -

   Sportcomplex Molenweg (WSW);

  • -

   Sportcomplex Sportlaan (SC Spirit ’30);

  • -

   Sportcomplex Woudlust (Woudia en DTS ’48);

  • -

   Sportcomplex Noorderdracht (Blokker).

 • 2. Een investeringssubsidie wordt verleend ten behoeve van de noodzakelijk geachte (ver)bouw en vervanging van primaire accommodaties en voor duurzame investeringen met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen.

 • 3. Onder de investeringssubsidie valt ook de vervanging van lichtmasten indien deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de sportactiviteit.

 • 4. Een investeringssubsidie wordt slechts verleend indien de behoefte aan de te plege investering voldoende aannemelijk is.

 • 5. Een investeringssubsidie wordt slechts verleend indien de sportvereniging bij het bepalen van de benodigde bouwsom rekening houdt met een redelijke mate van zelfwerkzaamheid.

 • 6. Een investeringssubsidie wordt beschikbaar gesteld onder de uitgangspunten van de klimaatvisie gemeente Drechterland. Dit betekent dat aantoonbaar inspanningen verricht moeten worden voor het gebruik van duurzame materialen en/of gericht op duurzaam energiegebruik.

Artikel 5 Subsidiegrondslagen

 • 1. De investeringssubsidie bij de (ver)bouw en vervanging van een primaire accommodatie is maximaal 40% van de werkelijke kosten.

 • 2. De investeringssubsidie bij de aanschaf en vervanging van een duurzame investering met een kortere afschrijvingstermijn dan de opstallen en bij de vervanging van lichtmasten is maximaal 25% van de werkelijke kosten.

 • 3. In afwijking op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening kunnen verzoeken voor investeringssubsidies zoals bedoeld in artikel 5, lid 2, tot uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden worden ingediend.

Artikel 6 Doelmatigheidstoets

 • 1. Bij aanvragen van investeringssubsidies hoger dan € 10.000,- vindt een doelmatigheidstoets plaats, waarbij de beoogde beleidseffecten worden afgewogen tegen de hoogte van de gevraagde subsidie.

 • 2. Wanneer het gevraagde subsidiebedrag in onvoldoende mate bijdraagt aan de beoogde beleidseffecten, kan een aanvraag geheel of gedeeltelijk worden afgewezen.

Artikel 7 Overige bepalingen

 • 1. Het college legt een verzoek op grond van artikel 5, lid 1 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

 • 2. Het college besluit uiteindelijk tot het wel of niet beschikbaar stellen van een investeringssubsidie op grond van artikel 5, lid 2.

 • 3. Het college kan besluiten de reikwijdte van de regeling (artikel 4 lid 1) onderbouwd uit te breiden, na budgettaire toestemming van de raad.

Ondertekening