Nadere regels subsidie vangnet schoolzwemmen Helmond 2009

Geldend van 13-06-2009 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie vangnet schoolzwemmen Helmond 2009

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009;

b e s l u i t :

Vast te stellen de Nadere regels subsidie vangnet schoolzwemmen Helmond 2009.

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de ouder(s) of verzorger(s) van een in Helmond woonachtige leerling uit groep 6, 7 of 8 van een basisschool, die niet in bezit is van het zwemdiploma A.

 • b.

  ASV Helmond 2009: Algemene Subsidieverordening Helmond 2009.

 • c.

  deelnemer: de in Helmond woonachtige leerling die op het moment van de  subsidieaanvraag zit in groep 6, 7 of 8 van een basisschool en die niet in bezit is van het zwemdiploma A.

 • d.

  eigen bijdrage: de door de aanvrager te betalen maandelijkse bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks door het college wordt vastgesteld.

 • e.

  gemeentelijke bijdrage: de door de gemeente Helmond aan het zwembad te betalen vergoeding voor de uitvoering van deze regeling bestaande uit inschrijfgeld en een deel van het lesgeld.

 • f.

  zwembad: Laco sportcentrum De Wissen te Helmond.

Artikel 1.2 Reikwijdte en doelstelling

 • 1. Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op aanvragen om toekenning van een subsidie voor het behalen van zwemdiploma A door een leerling uit groep 6, 7 of 8.

 • 2. Met deze vangnetregeling wordt beoogd om individuele ouders of verzorgers via een gemeentelijke bijdrage te stimuleren om hun in Helmond woonachtige kind of kinderen uit groep 6, 7 of 8 het zwemdiploma A te laten behalen.

Artikel 1.3 Duur subsidieverlening en subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie wordt alleen verleend voor de duur van maximaal tien maanden.

 • 2. Het college kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid de subsidieduur ten behoeve van een deelnemer verlengen.

 • 3. Alvorens het besluit wordt genomen als bedoeld in het tweede lid vraagt het college het zwembad om advies.

 • 4. Voor subsidiëring komen in aanmerking de kosten die verband houden met het volgen van zwemonderwijs gedurende de duur van de subsidie. Geen subsidie wordt verleend voor de kosten die verband houden met het examen voor zwemdiploma A.

Artikel 1.4 Verhouding tot ASV Helmond 2009

Van de ASV Helmond 2009 zijn de volgende onderdelen niet van toepassing:

 • -

  artikel 2.1, eerste en tweede lid en artikel 2.2 van hoofdstuk 2;

 • -

  artikel 3.1, derde lid en artikel 3.2 van hoofdstuk 3;

 • -

  artikel 4.3 van hoofdstuk 4.

Artikel 1.5 Wachtlijst deelnemers

 • 1. In het geval dat het maximum aantal te plaatsen deelnemers is bereikt, worden de overige of nieuwe aanvragen op een wachtlijst geplaatst tot het tijdstip dat het aantal deelnemers minder is dan het maximum voor dat schooljaar.

 • 2. Bij plaatsing op de wachtlijst worden leerlingen die op het moment van aanvraag in groep 6 zitten bovenaan geplaatst.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 De termijn van aanvraag

In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009 kunnen subsidieaanvragen gedurende het gehele schooljaar bij het college worden ingediend.

Artikel 2.2 Indiening subsidieaanvraag

 • 1. De aanvrager is verplicht de subsidieaanvraag in te dienen bij het zwembad.

 • 2. Volledige subsidieaanvragen worden naar volgorde van ontvangst behandeld.

Artikel 2.3 Algemene criteria voor subsidieverlening

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient:

 • a.

  het te gaan om een deelnemer als bedoeld in artikel 1.1 onder c;

 • b.

  aanvrager bereid te zijn tot het betalen van een verplichte eigen bijdrage voor het volgen van zwemonderwijs en automatische incasso hiervan door het zwembad;

 • c.

  aanvrager bereid te zijn om de examenkosten zwemdiploma A rechtstreeks te betalen aan het zwembad.

Artikel 2.4 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de ASV Helmond 2009 kan op basis van deze regeling subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in het belang dan wel in strijd is met de doelstelling van deze regeling als geformuleerd in artikel 1.2 van deze regeling;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2.2, eerste lid en de algemene criteria voor subsidieverlening als gesteld in artikel 2.3.

Artikel 2.5 Uitbetaling subsidie en start subsidieperiode

 • 1. De verleende subsidie wordt rechtstreeks uitbetaald aan het zwembad.

 • 2. De subsidieperiode start als het aantal deelnemers lager is dan of gelijk is aan het vastgestelde maximum en de deelnemer van het zwembad schriftelijk bericht heeft ontvangen van de datum van de start van de zwemlessen. Deze datum wordt aangemerkt als startdatum van de subsidieperiode.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3.1 Subsidievaststelling

Na het behalen van het zwemdiploma A door de deelnemer stelt het college de subsidie ambtshalve vast.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2009.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 16 december 2008.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
Drs. A.A.M. Jacobs
De gemeentesecretaris,
Mr. A.C.J.M. de Kroon
Bekend gemaakt op:
18 december 2008.
De gemeentesecretaris,
Mr. A.C.J.M. de Kroon

Toelichting nadere regels subsidie vangnet schoolzwemmen Helmond 2009

A. Algemeen

Inleiding

Op 1 september 2008 is de “Subsidieverordening zwemvangnetregeling schoolzwemmen Helmond 2008” in werking getreden. De onderhavige regeling is inhoudelijk gezien min of meer dezelfde regeling als voornoemde subsidieverordening, met dien verstande dat het niet langer een verordening betreft maar nadere regels (gedelegeerde regelgeving). De reden om de verordening om te vormen tot nadere regels houdt verband met een algehele herziening van het gemeentelijk subsidiestelsel per 1 januari 2009.

Herziening gemeentelijk subsidiestelsel en consequenties

Voor de herziening als voornoemd werd het gemeentelijke subsidiestelsel in Helmond gekenmerkt door een lappendeken van vele regelingen die qua opbouw en systematiek sterk uiteenliepen. De voor 1 januari 2009 geldende Algemene subsidieverordening (ASV 2005) bleek geen echte algemene regeling en was feitelijk toegeschreven op de beleidsvelden welzijn, sport en cultuur. Verder fungeerde deze in de praktijk als restverordening, voor zover een bijzondere verordening niet voorhanden was. Anno 2008 kende de gemeente Helmond dus een ASV met daarnaast tal van bijzondere en uiteenlopende verordeningen.

Medio 2007 is een projectopdracht verstrekt om het huidige gemeentelijke subsidiestelsel te bezien, te ontvlechten en om te vormen tot een meer samenhangend geheel. Dit alles heeft geresulteerd in de nieuwe Algemene subsidieverordening Helmond 2009.

De Algemene Subsidieverordening Helmond 2009 (hierna te noemen: ASV 2009) is een subsidie-regeling die alle gemeentelijke beleidsterreinen bestrijkt. Zij kan tevens worden beschouwd als ”moederverordening” met tal van algemene regels en voorschriften die in beginsel universeel gelden. Onderdeel van de (herzienings)operatie was het omvormen van alle bestaande bijzondere subsidie-regelingen tot nadere regels. Een van die bijzondere regelingen is de Subsidieverordening zwemvang-netregeling schoolzwemmen Helmond 2008.

De nieuwe regeling valt nu hiërarchische gezien onder de reikwijdte van de (nieuwe) ASV. In de nieuwe regeling zijn - in vergelijking met de oude regeling - (procedure)bepalingen die ook voorkomen in de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de ASV weggesneden om doublures te voorkomen en om de uniformiteit te bevorderen. Voorts ligt de bevoegdheid om nadere regels vast te stellen bij het college. De oude regeling betrof nog een bevoegdheid van de gemeenteraad. De reden om te kiezen voor nadere regels (gedelegeerde regelgeving) heeft te maken met het feit dat een onderwerp als subsidiëring veelvuldig in beweging is en optimale flexibiliteit gewenst is om zo sneller en beter te kunnen inspelen op veranderende behoeften en wensen.

Wat is er veranderd ?

In de nieuwe regeling is er op de eerste plaats een aantal structuurwijzigingen doorgevoerd; een aantal artikelen is verplaatst om zo beter aan te sluiten bij de structuur en opzet van de ASV Helmond 2009. Verder zijn er twee nieuw artikelen ingevoegd (de artikelen1.4 en 2.2) en is er een aantal artikelen geschrapt (de artikelen 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14 en 15 oud) of ingrijpend gewijzigd (de artikelen 2, 7 en 8 oud). Het laatste houdt met name verband met de gelaagde c.q. hiërarchische structuur van de regelgeving (Awb - ASV - subsidieregeling) en het voorkomen van doublures (zie boven). Anders gesteld: de bepalingen die voorkomen in de Awb of de nieuwe ASV zijn leidend en behoeven geen regulering in deze regeling.

Enkele voorbeelden:

 • -

  Algemene bepaling inzake het subsidieplafond is geregeld in de ASV (zie artikel 1.3 ASV);

 • -

  De bepaling dat het college belast is met de uitvoering is centraal geregeld in de ASV (zie artikel 1.5);

 • -

  De inlichtingen- en meldingsplicht (zie artikelen 2.8 eerste lid onder a en 3.3. ASV Helmond 2009);

 • -

  De beslistermijn subsidieaanvraag (zie artikel 2.3, tweede lid ASV Helmond 2009);

 • -

  Het intrekken of wijzigen van de subsidie is afdoende geregeld in de Awb (artikel 4:48 e.v.);

 • -

  De hardheidsclausule en de bepaling voor onvoorziene gevallen (zie artikelen 4.4 en 4.5 ASV).

Ten slotte is hoofdstuk 4 inzake de verplichtingen van de aanvrager grotendeels komen te vervallen. De reden hiervoor is dat de meeste verplichtingen ook geregeld kunnen worden via standaardvoorwaarden in de subsidiebeschikking. Dereguleringsaspecten liggen aan deze keuze ten grondslag.

Doel van de regeling

In 2005 heeft de gemeenteraad van Helmond besloten geen middelen meer beschikbaar te stellen voor het schoolzwemmen door leerlingen van basisscholen (regulier en speciaal onderwijs). Onderliggende gedachte was de eigen verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers voor dit deel van de opvoeding. Bij het realiseren van een bezuinigingstaakstelling lag hieraan tevens de veronderstelling ten grondslag dat leerlingen in groep 4 veelal eerder de zwemkunst beheersen en de daarbij behorende diploma’s behaald hebben. Dat beeld klopt slechts voor een deel. Er is een kleine groep basisschoolleerlingen die in groep 6 nog niet de zwemkunst beheerst op het niveau van diploma A van de KNZB. Deze situatie is ongewenst. Om die reden is in 2008 een vangnetregeling van kracht geworden waarbij ouders worden gestimuleerd om hun kinderen alsnog op zwemles te doen. Dat kan niet tijdens de reguliere schooluren doch op tijden dat er in zwembad De Wissen lestijd vrij is.

Over de opzet van de vangnetregeling als voornoemd heeft in het verleden overleg plaatsgevonden met de exploitant van zwembad De Wissen. Gebleken is dat er twee lesuren vrij zijn op donderdag en vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur, tijdens welke uren maximaal 90 kinderen zwemles kunnen volgen. De inschatting is dat het maximaal 10 maanden duurt voordat deze leerlingen hun zwemdiploma A behaald hebben. Als dat eerder lukt, kunnen andere kinderen instromen. De periode dat van deze vangnetregeling gebruik gemaakt kan worden is van september tot en met juni (schooljaar).

Het tarief voor deze zwemlessen per kind is gelijk aan het tarief dat voor particuliere zwemles in De Wissen betaald moet worden. Om ouders te stimuleren van deze vangnetregeling gebruik te maken is in 2008 gekozen voor het vaststellen van een subsidieverordening. Ouders betalen een eigen bijdrage per maand, die gelijk is aan de contributie bij zwemverenigingen (€ 10,- euro per maand voor het schooljaar 2007-2008). Dit bedrag is bestemd voor de exploitant van het zwembad. Het resterende deel wordt door middel van een gemeentelijke subsidie betaald. Ook subsidieert de gemeente het inschrijfgeld. Het examengeld is daarentegen voor rekening van de ouders. De gemeente Helmond zorgt voor de werving van de leerlingen die voor de vangnetregeling in aanmerking komen. Indien het aantal gegadigden hoger is dan 90 wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst.

De mogelijkheid zou zich kunnen voordoen dat vanaf het schooljaar 2009-2010 het aantal deelnemers in overleg met het zwembad wordt verhoogd. Voorwaarde is dan wel dat de gemeenteraad van Helmond hiervoor voldoende (extra) financiële middelen beschikbaar stelt.

Gestreefd is naar een subsidieregeling met een beperkte administratieve belasting gezien de hoogte van de toe te kennen subsidie. De ouders melden zich middels een inschrijf-/aanvraagformulier bij het zwembad. Daarbij wordt door hen een machtiging voor de automatische incasso van de eigen bijdrage bij exploitant van het zwembad afgegeven. Het zwembad verzorgt de inschrijving en meldt wanneer de leerlingen kunnen gaan zwemmen. Mogelijkerwijs moet een wachtlijst gehanteerd worden; de regeling voorziet hierin. De maximale tijd dat van deze (vangnet)regeling door een deelnemer gebruik gemaakt kan worden bedraagt 10 maanden. Eventueel kan die termijn (via een ontheffingsmogelijkheid) verlengd worden als de deelnemer nog niet op is geweest voor zwemdiploma A. Na het behalen van het zwemdiploma A ontvangen de ouders automatisch (ambtshalve) het besluit tot vaststelling van het subsidie.

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1.1 definieert een aantal begrippen dat in deze regeling wordt gebezigd. Hiermee wordt beoogd misverstanden te voorkomen over de uitleg van deze regeling.

Artikel 1.2, tweede lid omschrijft in het kort de doelstelling van deze regeling. Een aanvraag die niet in het belang dan wel in strijd is met de doelstelling van de regeling kan worden geweigerd (zie artikel 2.4 onder a van deze regeling).

In artikel 1.3 zijn de duur van de subsidieverlening en de subsidiabele kosten geregeld. Met de bepaling in het eerste lid wordt beoogd tot uitdrukking te brengen dat gedurende maximaal 10 maanden subsidie kan worden verleend (hoofdregel). Het tweede lid biedt het college de mogelijkheid om hiervan af te wijken, bijvoorbeeld als blijkt dat een individuele deelnemer niet in staat is om binnen de hierboven bedoelde termijn op kan gaan voor het examen zwemdiploma A. Aangezien het college niet de expertise heeft of een deelnemer wel of niet in staat is om binnen 10 maanden het zwemdiploma A te behalen, laat zij zich ingevolge het derde lid hierover adviseren door deskundigen in dienst van het zwembad.

Artikel 1.4 is nieuw en regelt de verhouding tot de ASV Helmond 2009. Hoofdregel is dat de ASV (in volle omvang) van toepassing is. Echter, het betreft hier een relatief lichte (stimulerings)regeling bedoeld voor individuele (natuurlijke) personen. Onder die omstandigheden gaat het te ver om vast te houden aan het uitgangspunt dat de ASV in volle omvang van toepassing is. Met gebruikmaking van de artikelen 1.4 wordt een aantal onderdelen / bepalingen uit de ASV buiten toepassing gelaten.

Artikel 1.5 betreft de wachtlijst deelnemers. Zoals al viel te lezen in het vorige onderdeel van deze toelichting, is voor het schooljaar 2008-2009 het maximum aantal deelnemers vastgesteld op 90. Wanneer dit maximum aantal is bereikt kunnen boventallige aanvragers op een wachtlijst worden geplaatst. Wanneer er weer plaats is, kunnen zij in beginsel instromen. Hiervan ontvangt de aanvrager schriftelijk bericht (zie artikel 2.5).

Jaarlijks stelt de raad een subsidieplafond vast. De hoogte van het subsidieplafond wordt in beginsel gerelateerd aan het maximum aantal deelnemers als voornoemd. Aanvragen die het subsidieplafond overstijgen kunnen overigens op basis van het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) formeel worden geweigerd.

De bedoeling van deze regeling is dat zoveel mogelijk deelnemers gebruik maken van deze vangnetregeling. Daarom is in artikel 2.1 geen fatale termijn genoemd voor het indienen van een aanvraag.

Artikel 2.2 verplicht de aanvrager om de aanvraag in te dienen bij het zwembad. Het niet voldoen aan deze verplichting kan consequenties hebben voor de subsidieverlening (zie artikel 2.4).

In artikel 2.3 zijn de subsidiecriteria neergelegd. In de oude regeling was hieraan geen afzonderlijke bepaling gewijd; de criteria stonden her en der verspreid in diverse artikelen. Het voordeel van de onderhavige bepaling is niet alleen dat door groepering de regeling aan duidelijkheid wint, maar vooral ook dat een duidelijke relatie wordt gelegd met artikel 2.4 (zie weigeringsgrond onder b).

In artikel 2.4 treft men twee specifieke weigeringsgronden aan. Andere weigeringsgronden zijn terug te vinden in de ASV Helmond 2009 (artikel 2.5) en de Awb (artikelen 4:25 en 4:35). Bij weigering van subsidie kan de aanvrager bezwaar en beroep instellen krachtens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2.5, eerste lid, betreft de uitbetaling van de subsidie. De verleende subsidies worden door de gemeente Helmond maandelijks uitbetaald aan het zwembad. Administratief gezien is deze werkwijze het minst belastend. De facto vindt een creditering plaats met het door de gemeente aan het zwembad verschuldigd compensatiebedrag voor het afschaffen van het schoolzwemmen.

Het tweede lid spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Uitgangspunt van de ASV Helmond 2009 is dat de subsidievaststelling plaats heeft op basis van een aanvraag. Zoals uit artikel 3.1 ASV volgt, kan subsidievaststelling ook ambtshalve door het college geschieden. Deze werkwijze is gevolgd in deze regeling en vastgelegd via het bepaalde in artikel 3.1.

Artikel 4.1 spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting. Wel zij hier aangetekend dat met de inwerkintreding van de ASV Helmond 2009 de Subsidieverordening zwemvangnetregeling schoolzwemmen Helmond 2008 komt te vervallen (zie artikel 4.6 ASV).