Besluit aanwijzing archief-hotspots gemeente Rotterdam

Geldend van 09-05-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing archief-hotspots gemeente Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam heeft op 2 april 2024 besloten:

overeenkomstig het advies van het Strategisch Informatieoverleg (SIO), de volgende hotspots aan te wijzen waarop artikel 5, eerste lid, sub e van het Archiefbesluit 1995 van toepassing is:

  • de coronapandemie

  • de oorlog in Oekraïne, en het verbreden van deze lokale hotspot tot de opvang van alle asielzoekers sinds 2015

  • de energietransitie

  • het koloniale en slavernijverleden

Toelichting:

Hotspots zijn gebeurtenissen waar het handelen van de overheid en de samenleving elkaar intens raken. Het gaat om gebeurtenissen tussen overheden, tussen overheid en samenleving, of tussen burgers, bedrijven en instellingen onderling. Gebeurtenissen die maatschappelijke beroering veroorzaken, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de media veel aandacht hebben getrokken. Vanuit cultuur-historisch perspectief is het van belang om de informatieobjecten over hotspots veilig te stellen en te bewaren.

Voor archiefbescheiden die als hotspot worden aangemerkt, geldt dat:

  • archiefbescheiden van de overheid worden uitgezonderd van vernietiging op basis van artikel 5 lid 1 sub e van het Archiefbesluit; en/of

  • particuliere archieven of informatieobjecten die niet in de betreffende overheidsarchieven aanwezig zijn, worden geacquireerd.

In de afgelopen jaren zijn de hotspots in het SIO geagendeerd en nu vastgesteld door het college.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening