Mandaatbesluit voor het nemen van beslissingen bij de aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024

Geldend van 10-05-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit voor het nemen van beslissingen bij de aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024

De burgemeester van de gemeente Heemstede;

gelet op artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a, van de geldende Verordening speelautomaten Heemstede en artikel 4, vijfde lid en artikel 8, zesde lid, van de geldende Nadere regels aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede en de artikelen 10:3 eerste lid, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

het Mandaatbesluit voor het nemen van beslissingen bij de aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  Nadere regels: Nadere Regels aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024;

 • -

  Verordening: Verordening Speelautomaten Heemstede 2020.

Artikel 2 Mandaat voor de domeinmanager Bestuurs- en Juridische Zaken

De burgemeester verleent de domeinmanager Bestuurs- en Juridische Zaken mandaat voor het nemen van de volgende beslissingen:

 • a.

  Het buiten behandeling stellen van een principe aanvraag, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van de Nadere regels;

 • b.

  Het buiten behandeling stellen van een definitieve aanvraag, als bedoeld in artikel 8, zesde lid, van de Nadere regels; en

 • c.

  Het weigeren van de vergunning, omdat het maximaal af te geven vergunningen voor een speelautomatenhal is verleend, als bedoeld in artikel 7, eerste lid, aanhef en onder a, van de Verordening.

[Artikel 3 lid 2 bevat een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: Dit besluit vervalt zodra het mandaat, als genoemd in artikel 2, in de Regeling mandaten, machtigingen en volmachten Heemstede is opgenomen.]

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 10 mei 2024.

 • 2. Dit besluit vervalt zodra het mandaat, als genoemd in artikel 1, in de Regeling mandaten, machtigingen en volmachten Heemstede is opgenomen.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit voor het nemen van beslissingen bij de aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester op 7 mei 2024.