Beleidsregels standplaatsen gemeente Westland 2024

Geldend van 08-05-2024 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels standplaatsen gemeente Westland 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Westland,

Overwegende dat:

 • het op grond van artikel 5:18 de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2019 (APV) verboden is om zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of te hebben;

 • het een bevoegdheid voor het college is om op de in artikel 1:8 APV en artikel 5:18 APV genoemde gronden een aanvraag om vergunning te weigeren;

 • een afzonderlijke privaatrechtelijke toestemming met voorwaarden van belang is;

 • een actualisering van de geldende beleidsregels wenselijk is;

 • het met het oog op de rechtszekerheid en zorgvuldigheid wenselijk is om beleidsregels vast te stellen;

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit de volgende beleidsregels vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Vaste standplaatsen: standplaatsen zoals bedoeld in artikel 5:17 van de APV.

 • 2.

  Incidentele standplaatsen: standplaatsen zoals bedoeld in artikel 5:17 van de APV, met een maximale duur van drie maanden.

 • 3.

  Privaatrechtelijke toestemming: schriftelijke afspraken tussen aanvrager en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Westland.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1. Een vergunning voor een standplaats zoals bedoeld in artikel 1 kan alleen door een handelingsbekwame natuurlijk persoon die gerechtigd is in Nederland arbeid te verrichten worden aangevraagd;

 • 2. Een vergunning voor een standplaats zoals bedoeld in artikel 1 wordt aangevraagd door middel van het digitaal aanvraagformulier Vergunning losse standplaats. Dit formulier is beschikbaar op de website van de gemeente Westland. Naast het formulier worden bij de aanvraag de volgende gegevens aangeleverd:

  • a.

   kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   plattegrondtekening van de in te nemen standplaats.

 • 3. De aanvraag leidt niet tot een privaatrechtelijke toestemming. De privaatrechtelijke toestemming dient afzonderlijk te worden aangevraagd, maar kan gelijktijdig met de aanvraag worden ingediend.

Artikel 3 Toekennen van standplaatsen

 • 1. Indien een locatie voor een vaste of incidentele standplaats beschikbaar is, zal dit worden gepubliceerd;

 • 2. De bekendmaking geschiedt door een openbare kennisgeving op de website van de gemeente en eventueel op de website van de CVAH;

 • 3. De aanvraag van een vaste of incidentele standplaatsvergunning dient ingediend te worden in de periode zoals genoemd in de publicatie.

 • 4. Het toekennen van een vergunning gebeurt als een aanvrager zich meldt voor een beschikbare plaats, de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en deze niet in strijd is met de weigeringsgronden als in artikel 4 en 5.

 • 5. Het toekennen van een vergunning gebeurt na afloop van de publicatieperiode.

 • 6. De vergunning wordt toegekend aan de eerst gemelde inschrijver mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en deze niet in strijd is met de weigeringsgronden als in artikel 4 en 5. Indien de eerst gemelde inschrijver niet voldoet, wordt de aanvraag van de daaropvolgende inschrijver in behandeling genomen.

 • 7. De overige inschrijvingen worden niet bewaard.

Artikel 4 Weigeringsgronden vaste standplaats

 • 1. Bij aanvragen om een standplaatsvergunning past het college de weigeringsgronden als in artikel 1:8 APV (algemeen) en artikel 5:18 APV (bijzonder) als volgt toe, doch niet beperkt tot:

  • a.

   Een standplaats levert strijdigheden op met de openbare orde en de openbare veiligheid als:

   • het innemen van de standplaats leidt tot het ontstaan van wanordelijkheden;

   • afbreuk wordt gedaan aan de openheid en controleerbaarheid van de openbare plaats zodat de sociale veiligheid in het geding is;

   • de doorgang voor hulpdiensten hierdoor verhinderd wordt;

   • er op een afstand van minder dan 5 meter bebouwing aanwezig is waardoor een op de standplaats ontstane brand kan overslaan;

   • de hoeveelheid in te nemen parkeerplaatsen leidt tot een afname van parkeergelegenheid zodat de parkeerdruk toeneemt;

   • er ongewenste verkeersbewegingen zullen ontstaan, doordat er bijvoorbeeld looproutes worden geblokkeerd;

   • Het innemen van de standplaats in strijd is met de volksgezondheid, het één ander ex artikel 1:8 van de APV.

  • b.

   Een standplaats levert strijdigheden op met het milieu als de aard van het aan te bieden product leidt tot reuk- en stankoverlast of vervuiling van de omgeving. Dit voor zover andere wet- en regelgeving, of aan een vergunning verbonden voorschriften hier niet in kunnen voorzien.

  • c.

   Een standplaats levert strijdigheden op met redelijke eisen van welstand als:

   • het straatbeeld bij en in de directe omgeving van monumenten en stedenbouwkundig waardevolle aangezichten daardoor wordt verstoord;

   • er met het aantal standplaatsen er een totaalbeeld van wildgroei binnen de gemeente ontstaat.

 • 2. Voorts wordt een standplaatsvergunning geweigerd indien geen privaatrechtelijke toestemming wordt gemeente Westland en/of de voorwaarden aan die privaatrechtelijke toestemming niet worden aanvaard door de aanvrager

Artikel 5 Weigeringsgronden incidentele standplaats

 • 1. Bij aanvragen om een incidentele standplaatsvergunning past het college de weigeringsgronden als in artikel 1:8 APV (algemeen) en artikel 5:18 APV (bijzonder) als volgt toe, doch niet beperkt tot:

  • a.

   Een standplaats levert strijdigheden op met de openbare orde en de openbare veiligheid als:

   • het innemen van de standplaats leidt tot het ontstaan van wanordelijkheden;

   • afbreuk wordt gedaan aan de openheid en controleerbaarheid van de openbare plaats zodat de sociale veiligheid in het geding is;

   • de doorgang voor hulpdiensten hierdoor verhinderd wordt;

   • er op een afstand van minder dan 5 meter bebouwing aanwezig is waardoor een op de standplaats ontstane brand kan overslaan;

   • de hoeveelheid in te nemen parkeerplaatsen leidt tot een afname van parkeergelegenheid zodat de parkeerdruk toeneemt;

   • er ongewenste verkeersbewegingen zullen ontstaan, doordat er bijvoorbeeld looproutes worden geblokkeerd;

   • Het innemen van de standplaats in strijd is met de volksgezondheid, het één ander ex artikel 1:8 van de APV.

  • b.

   Een standplaats levert strijdigheden op met het milieu als de aard van het aan te bieden product leidt tot reuk- en stankoverlast of vervuiling van de omgeving. Dit voor zover andere wet- en regelgeving, of aan een vergunning verbonden voorschriften hier niet in kunnen voorzien.

  • c.

   Een standplaats levert strijdigheden op met redelijke eisen van welstand als:

   • het straatbeeld bij en in de directe omgeving van monumenten en stedenbouwkundig waardevolle aangezichten daardoor wordt verstoord;

   • er met het aantal standplaatsen er een totaalbeeld van wildgroei binnen de gemeente ontstaat.

  • d.

   Door een incidentele standplaats komt het redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in het gedrang als inname van de standplaats naar alle waarschijnlijk leidt tot sluiting van winkels, omdat daar dezelfde producten als in de standplaats worden verkocht. Daarbij moet het gaan om winkels die producten verkopen die niet door andere winkels in de omgeving worden verkocht en door de verkoop van betreffend producten in een standplaats hun bestaansrecht verliezen. Van belang daarbij mede is het aantal dagen dat de standplaats wordt ingenomen.

 • 2. Voorts wordt een standplaatsvergunning geweigerd indien geen privaatrechtelijke toestemming wordt gegeven gemeente Westland en/of de voorwaarden aan die privaatrechtelijke toestemming niet worden aanvaard door de aanvrager

Artikel 6 Maximumstelsel

Het college heeft op basis van de in artikel 4 genoemde uitleg van de weigeringsgronden locatieonderzoek toegepast in de gemeente Westland. Op basis van dit onderzoek is er een lijst (bijlage I) vastgesteld van de locaties die in aanmerking komen voor het innemen van vaste standplaatsen, omdat er geen strijdigheid is met de genoemde weigeringsgronden (en de daaraan verbonden uitleg).

 • a.

  Vaste standplaatsen kunnen uitsluitend worden ingenomen op de door het college aangewezen locaties en tijden, zoals vermeld op de van deze beleidsregels deel uitmakende de lijst (bijlage I) en volgens de bij de lijst behorende overzichtstekeningen.

 • b.

  De onder de artikelen 4 en 6, onder a, van deze beleidsregels vermelde bepalingen gelden niet voor incidenteel ingenomen standplaatsen. Van het incidenteel innemen van een standplaats is sprake als een vergunning wordt aangevraagd voor een vooraf bepaalde beperkte duur van maximaal drie maanden per jaar op één of meerdere dagen in de week op een bepaalde locatie. In deze gevallen toetst het college de door de aanvrager gewenste locatie direct aan de weigeringsgronden in de APV.

Artikel 7 Tijdsduur vergunning

 • a.

  Een vergunning voor een vaste standplaats wordt voor een periode van maximaal 10 jaar afgegeven.

 • b.

  Een vergunning voor een incidentele standplaats wordt maximaal 1 keer per jaar afgegeven voor een periode van maximaal 13 aaneengesloten weken.

 • c.

  Op verzoek van de aanvrager kan een vergunning voor een kortere periode worden verleend.

 • d.

  De privaatrechtelijke toestemming kan afwijkende bepalingen hebben.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen

 • a.

  Het is niet toegestaan een (vaste of incidentele) standplaats in te nemen op dagen/tijdstippen waarop winkels gesloten dienen te zijn op basis van overige wet-/ regelgeving.

 • b.

  Van hetgeen onder 7, onder a, mag afgeweken worden indien de vergunninghouder van de standplaats beschikt over een ontheffing (of vergunning), waarin expliciet vermeld staat welke dagen/tijdstippen de standplaats mag worden ingenomen.

Artikel 9 Toezichthouders

Het college wijst toezichthouders aan. Zij zien erop toe dat de beleidsregels standplaatsen worden nageleefd. Voornoemde toezichthouders zijn ook bevoegd ten aanzien van de naleving op de privaatrechtelijke toestemming.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • a.

  Deze beleidsregels treden één dag na bekendmaking in werking. De ‘Beleidsregels standplaatsen gemeente Westland 2012’ zijn ingetrokken op de dag van het in werking treden van deze beleidsregels.

 • b.

  Aanvragen die zijn gedaan vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels, worden beoordeeld aan de hand van de beleidsregels uit 2012. Voor vergunninghouders die gedurende een jaar of langer een standplaats innemen in strijd met de beleidsregels geldt een overgangstermijn van een half jaar.

 • c.

  De privaatrechtelijke toestemming kan afwijkende voorwaarden inhouden.

 • d.

  Deze beleidsregels kunnen geciteerd worden als ‘Beleidsregels standplaatsen gemeente Westland 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Westland,

de secretaris,

M.Weerts

de burgemeester,

B.R. Arends

Overzicht vaste standplaatsen 2024

1. Kernen

1.1 Monster

1.1.1 Burgemeester Woutersplein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

2

maandag

gehele jaar

2

dinsdag

gehele jaar

2

woensdag

gehele jaar

2

donderdag

gehele jaar

2

vrijdag

gehele jaar

2

zaterdag

gehele jaar

1.1.2 Helmstraat

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

woensdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

1.1.3 Schelpenpad

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

gehele week

April t/m oktober

(Toestemming van het Hoogheemraadschap van Delfland)

1.1.4 Slaperdijk t.h.v. Molenslag

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

gehele week

April t/m oktober

(Toestemming van het Hoogheemraadschap van Delfland)

1.1.5 Rubenslaan

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

vrijdag

gehele jaar

1.2 Poeldijk

1.2.1 Parkeerterrein Irenestraat

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

9

vrijdagmiddag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

1.2.2 Rijsenburgerweg Voorstraat

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

vrijdag

gehele jaar

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

1.3 Ter Heijde

1.3.1 Prins Willem III-plein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

1.4 Naaldwijk 

1.4.1 Wilhelminaplein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

nov-dec

1

dinsdag

nov-dec

1

woensdag

nov-dec

1

donderdag

nov-dec

1

vrijdag

nov-dec

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

nov-dec

1

zaterdag

gehele jaar

1.4.2 Sibelius

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

gehele jaar

1.5 Honselersdijk

1.5.1 Fazantlaan

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

2

vrijdag

gehele jaar

2

zaterdag

gehele jaar

1.5.2 Dijkstraat

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

vrijdag

gehele jaar

1.6 Maasdijk

1.6.1 Oranjeplein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

1.6.2 Prinses Marianneplein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

2

maandag

gehele jaar

2

dinsdag

gehele jaar

2

woensdag

gehele jaar

2

donderdag

gehele jaar

2

vrijdag

gehele jaar

2

zaterdag

gehele jaar

1.6.3 Cornelis Houtmanplein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

gehele jaar

1.7 ’s-Gravenzande

1.7.1 Zandeveltplein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

1.7.2 Graaf Florisplein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

2

vrijdag

gehele jaar

2

zaterdag

gehele jaar

1.7.3 Koningin Julianaweg

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

vrijdag

gehele jaar

1.8 De Lier

1.8.1 Pastoor van Rooijenplein

Stroompunt aan de Kerklaan.

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

2

maandag

gehele jaar

6

dinsdag

gehele jaar

2

woensdag

gehele jaar

2

donderdag

gehele jaar

2

vrijdag

gehele jaar

2

zaterdag

gehele jaar

1.8.2 Hoofdstraat/Oranjestraat

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

zaterdag

gehele jaar

1.8.3 Heulstraat

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

1.8.4 Rankplein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

1.8.5 Hoofdstraat

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

dinsdag

gehele jaar

1.9 Wateringen

1.9.1 Plein

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

1.9.2 Vliethof

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

vrijdag

gehele jaar

1.10 Kwintsheul

1.10.1 Kerkstraat

Toegestaan

Dag(en)

Periode

afbeelding binnen de regeling

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

2. Bedrijventerreinen

2.1.1 Maasdijk – Honderdland

Toegestaan

Dag(en)

Periode

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

2.1.2 Monster – Vlotlaan

Toegestaan

Dag(en)

Periode

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

2.1.3 Poeldijk – De Planeten

Toegestaan

Dag(en)

Periode

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

dinsdag

gehele jaar

1

woensdag

gehele jaar

1

donderdag

gehele jaar

1

vrijdag

gehele jaar

1

zaterdag

gehele jaar

2.1.4 Poeldijk – ABC Westland

Toegestaan

Dag(en)

Periode

 
 

2

maandag

gehele jaar

2

dinsdag

gehele jaar

2

woensdag

gehele jaar

2

donderdag

gehele jaar

2

vrijdag

gehele jaar

2

zaterdag

gehele jaar

2.1.5 Wateringen – Wateringsche Veld

Toegestaan

Dag(en)

Periode

 
 

1

maandag

gehele jaar

1

maandag

01-03 tm 31-12

1

dinsdag

gehele jaar

1

dinsdag

01-03 tm 31-12

1

woensdag

gehele jaar

1

woensdag

01-03 tm 31-12

1

donderdag

gehele jaar

1

donderdag

01-03 tm 31-12

1

vrijdag

gehele jaar

1

vrijdag

01-03 tm 31-12

1

zaterdag

gehele jaar

1

zaterdag

01-03 tm 31-12