Nadere regels aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024

Geldend van 10-05-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024

De burgemeester van de gemeente Heemstede,

gelet op titel VA van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit 2000, artikel 2:39 van de geldende Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede, artikel 3, vijfde lid en artikel 4, tweede lid, van de geldende Verordening speelautomaten Heemstede en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Wet Bibob en de geldende Beleidsregel Bibob Heemstede;

besluit vast te stellen:

Nadere regels aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  definitieve aanvraag: aanvraag waarbij de aanvrager de documenten als genoemd in artikel 4, eerste lid, van de Verordening meestuurt;

 • -

  principe aanvraag: aanvraag waarbij de aanvrager (alleen) de documenten voor de vergelijkende toets meestuurt;

 • -

  speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van kansspelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen;

 • -

  vergelijkende toets: bij een vergelijkende toets beoordeelt de burgemeester de principe aanvragen op basis van vooraf bekendgemaakte beoordelingscriteria;

 • -

  vergunning: de vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening;

 • -

  Verordening: de geldende Verordening speelautomaten Heemstede.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op de aanvraag, de verdeling en de verlening van een in de gemeente Heemstede beschikbaar gekomen schaarse vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal.

Hoofdstuk 2 Publicatie en principe aanvraagfase

Artikel 3 Openstellen principe aanvraagprocedure

 • 1. De burgemeester maakt bekend dat er een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal beschikbaar is.

 • 2. De bekendmaking vindt tenminste één maand voor het begin van de principe aanvraagprocedure in ieder geval plaats in het Gemeenteblad.

 • 3. De bekendmaking, als bedoeld in het tweede lid, vermeldt in ieder geval:

  • a.

   de periode dat de principe aanvragen kunnen worden ingediend;

  • b.

   de wijze waarop de principe aanvraag moet worden ingediend;

  • c.

   de methode aan de hand waarvan de vergunning zal worden verleend;

  • d.

   welke beoordelingscriteria worden gehanteerd;

  • e.

   de duur van de te verlenen vergunning;

  • f.

   (een verwijzing naar) de gebiedskaart, waar de speelautomatenhal mag staan, als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Verordening;

  • g.

   het maximaal aantal speelautomaten die in de speelautomatenhal aanwezig mogen zijn, als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Verordening; en

  • h.

   de legeskosten voor de definitieve aanvraag van de vergunning.

Artikel 4 Principe aanvraag

 • 1. Een aanvrager kan slechts één principe aanvraag tegelijkertijd aanvragen.

 • 2. De principe aanvraag wordt schriftelijk of digitaal ingediend.

 • 3. De principe aanvraagperiode is zes weken.

 • 4. Bij een tijdige, maar onvolledige principe aanvraag, krijgt de aanvrager de gelegenheid om de aanvraag aan te vullen.

 • 5. De burgemeester kan een principe aanvraag, waarbij de vereiste gegevens niet of niet tijdig zijn verstrekt, buiten behandeling laten.

Hoofdstuk 3 Beoordelingsfase

Artikel 5 Beoordelingscriteria

 • 1. De principe aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria.

 • 2. De beoordelingscriteria zijn:

  • a.

   een plan van aanpak openbare orde en veiligheid; en

  • b.

   een plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van gokverslaving.

 • 3. De inhoudelijke beschrijving van de beoordelingscriteria staat in hoofdstuk 4.

 • 4. Per beoordelingscriterium wordt een puntenwaardering toegekend. Er kan een maximum van 100 punten worden behaald. Per beoordelingscriterium moet minimaal 30 punten (dus in totaal 60 punten) worden behaald.

 • 5. De beoordelingscriteria bestaan uit verschillende onderdelen. Op ieder onderdeel moet minimaal 2 punten worden behaald.

 • 6. De puntenwaardering, het minimaal te behalen punten en de beoordeling daarbij zijn opgenomen in de Bijlage bij deze regeling.

 • 7. In het geval dat er slechts één principe aanvraag is ingediend, zijn het eerste tot en met het zesde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Vergelijkende toets

 • 1. Bij volledig ingediende principe aanvragen wordt de vergelijkende toets gehanteerd.

 • 2. De burgemeester laat zich bij het uitvoeren van de vergelijkende toets adviseren door één of meer deskundigen.

 • 3. De aanvragers worden na de vergelijkende toets geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Zij ontvangen hierbij een beoordelingsformulier, waarin in ieder geval de totaalscores zijn vermeld.

 • 4. De aanvrager met de hoogste puntenwaardering, die ook het minimaal aantal punten heeft behaald, wordt in de gelegenheid gesteld om een definitieve aanvraag in te dienen. De andere principe aanvragen, die in behandeling zijn genomen, weigert de burgemeester.

 • 5. In het geval dat er slechts één principe aanvraag is ingediend, zijn het eerste tot en met het vierde lid van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Gelijk aantal punten na vergelijkende toets: dan loting

 • 1. Als er meerdere principe aanvragen gelijk eindigen in puntenaantal op basis van de vergelijkende toets, wordt de rangorde bepaald door een notaris door middel van loting. De notaris trekt in totaal maximaal vijf principe aanvragen.

 • 2. Bij de loting worden uitsluitend de principe aanvragen betrokken met het hoogst en gelijk aantal punten. Van de loting maakt de notaris een proces-verbaal op.

 • 3. De aanvragers worden na de loting schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst daarvan.

 • 4. De aanvrager met de hoogste rangorde wordt in de gelegenheid gesteld om een definitieve aanvraag in te dienen. De andere principe aanvragen, die in behandeling zijn genomen, weigert de burgemeester.

Artikel 8 Definitieve aanvraag

 • 1. De definitieve aanvraag wordt (bij voorkeur) digitaal of schriftelijk ingediend.

 • 2. De indieningsvereisten voor de definitieve aanvraag staan in artikel 4 van de Verordening.

 • 3. De burgemeester kan bepalen dat een aanvrager, waaraan de burgemeester al eerder een vergunning voor een speelautomatenhal heeft verleend, niet aan alle indieningsvereisten, als bedoeld in het tweede lid, hoeft te voldoen.

 • 4. De definitieve aanvraagperiode is zes weken vanaf het moment dat de aanvrager is geïnformeerd als bedoeld in artikel 6, derde lid en artikel 7, derde lid.

 • 5. Bij een tijdige, maar onvolledige definitieve aanvraag, krijgt de aanvrager de gelegenheid om de definitieve aanvraag aan te vullen.

 • 6. De burgemeester kan een definitieve aanvraag, waarbij de vereiste gegevens niet of niet tijdig zijn verstrekt, buiten behandeling laten.

 • 7. De burgemeester toetst de definitieve aanvraag aan de weigeringsgronden als bedoeld in artikel 7, eerste en tweede lid, van de Verordening. Als de aanvrager de toets succesvol doorstaat, verleent de burgemeester aan hem de vergunning. Als de aanvrager de toets niet succesvol doorstaat, schuiven alle aanvragers een plaats naar boven in de rangorde en zal de bovenste in de rangorde in de gelegenheid worden gesteld om een definitieve aanvraag in te dienen.

 • 8. De burgemeester maakt de verlening van de vergunning in ieder geval bekend in het Gemeenteblad.

Artikel 9 Nieuwe openstelling voor aanvragen

 • 1. Als er geen aanvragers in aanmerking komen voor een vergunning of als er geen aanvragers zijn, wordt de mogelijkheid tot het indienen van nieuwe aanvragen één jaar na de openstelling in het Gemeenteblad, nog een keer opengesteld conform hoofdstuk 2 en verder.

 • 2. Als de vergunning wordt ingetrokken op basis van één van de gronden als genoemd in artikel 9 van de Verordening, stelt de burgemeester de aanvraag- en verdelingsprocedure weer open.

 • 3. De burgemeester kan, in afwijking van het eerste lid, beslissen tot het eerder openstellen van de aanvraag- en verdelingsprocedure.

Hoofdstuk 4 Inhoudelijke beoordelingscriteria

Artikel 10 Plan van aanpak openbare orde en veiligheid

 • 1. Hieruit blijkt hoe de aanvrager zorg draagt voor zo min mogelijk negatieve impact op de omgeving.

 • 2. Het plan van aanpak openbare orde en veiligheid wordt getoetst op de volgende onderdelen:

  • a.

   een risicoanalyse waarin de risico’s voor openbare orde, veiligheid en leefbaarheid voor de directe omgeving worden benoemd en de beheersmaatregelen die de aanvrager gaat nemen;

  • b.

   welke huis- en gedragsregels gelden voor bezoekers en hoe de naleving daarvan wordt bewaakt;

  • c.

   hoe wordt omgegaan met overlast en rondhangende personen rond de speelautomatenhal;

  • d.

   hoe toezicht wordt gehouden in de speelautomatenhal en in de directe omgeving van de speelautomatenhal;

  • e.

   in hoeverre aanvrager of leidinggevende(n) eerder betrokken zijn geweest (bijvoorbeeld als leidinggevende of exploitant van een ander bedrijf) bij openbare ordeverstoringen of bestuursrechtelijke maatregelen (zoals tijdelijke sluiting, last onder dwangsom of last onder bestuursdwang) en hoe hij daar vervolgens mee is omgegaan;

  • f.

   de wijze waarop de aanvrager gaat samenwerken met bevoegde instanties op het terrein van openbare orde en veiligheid;

  • g.

   de toelichting op de wijze waarop de aanvrager draagvlak verkrijgt, communiceert met de omgeving en bereid is om in overleg te gaan met omwonenden en bedrijven over de wensen of klachten die daar leven.

 • 3. In het plan van aanpak moeten de onderdelen, als genoemd in het tweede lid, puntsgewijs terugkomen.

Artikel 11 Plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van gokverslaving

 • 1. Uit dit plan blijkt op welke wijze de aanvrager concreet bijdraagt aan de preventie en bestrijding van gokverslaving.

 • 2. Het plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van gokverslaving wordt getoetst op de volgende onderdelen:

  • a.

   de visie en ervaring van de aanvrager op preventie van gokverslaving en de concrete maatregelen die hij in dat verband gaat nemen;

  • b.

   een toelichting op de inrichting van de ruimte(s) en de combinatie van speelautomaten en hoe deze bijdragen aan het voorkomen van gokverslaving;

  • c.

   de organisatie van de toegangscontrole (zoals de leeftijdscontrole en het gebruik en de controle van ontzeggingen);

  • d.

   de speelautomaten zijn niet direct vanaf de openbare weg zichtbaar;

  • e.

   de wijze waarop het personeel wordt opgeleid en getraind op het voorkomen en signaleren van mogelijke gokverslaving en het daar vervolgens op acteren (zoals het aantal trainingen per jaar en de duur van de trainingen);

  • f.

   de wijze waarop de aanvrager en zijn personeel aan de bezoekers voorlichting geven over het onderwerp en de risico’s van gokverslaving (zoals de beschikbaarheid van voorlichtingsmateriaal over gokverslaving in de speelautomatenhal);

  • g.

   de wijze waarop de aanvrager periodiek afstemming heeft of gaat hebben met instellingen op gebied van verslavingszorg en preventie.

 • 3. In het plan van aanpak moeten de onderdelen, als genoemd in het tweede lid, puntsgewijs terugkomen.

Hoofdstuk 5 Overig

Artikel 12 Leges

Voor het in behandeling nemen van een definitieve aanvraag voor een vergunning zijn leges verschuldigd. De hoogte van de leges is opgenomen in de geldende Verordening leges Heemstede.

Artikel 13 Hardheidsclausule

De burgemeester kan afwijken van deze regeling voor zover toepassing van deze regeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 10 mei 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester op 7 mei 2024.

Bijlage 1 Puntentoekenning van de beoordelingscriteria

Deze bijlage hoort bij de Nadere regels aanvraag- en verdelingsprocedure speelautomatenhal Heemstede 2024.

Beoordelingscriteria, puntentoekenning en wegingsfactor

De principe aanvragen worden beoordeeld op de volgende onderdelen. Per onderdeel is aangegeven wat het maximaal aantal punten is dat voor dat onderdeel kan worden gegeven.

De totaalscore van een principe aanvraag wordt bepaald door de individuele scores te vermenigvuldigen met de genoemde wegingsfactor.

Beoordelingscriteria

Maximaal aantal punten

Wegings-factor

1. Plan van aanpak openbare orde en veiligheid

(50)

 • -

  Risico analyse

5

3x

 • -

  Huis- en gedragsregels

5

2x

 • -

  Omgang met overlast

5

1x

 • -

  Toezicht in en om de speelautomatenhal

5

1x

 • -

  Geen eerdere betrokkenheid bij openbare ordeverstoringen

5

1x

 • -

  Samenwerking met bevoegde instanties

5

1x

 • -

  Draagvlak in de omgeving

5

1x

2. Plan van aanpak gokverslaving

(50)

 • -

  Visie en ervaring op preventie van gokverslaving

5

3x

 • -

  Toelichting op de inrichting van de ruimte en de combinatie van speelautomaten

5

2x

 • -

  Toegangscontrole

5

1x

 • -

  Zichtbaarheid van de speelautomaten

5

1x

 • -

  Opleiding en training

5

1x

 • -

  Voorlichting

5

1x

 • -

  Afstemming met instellingen op het gebied van verslavingszorg

5

1x

Beoordeling puntentoekenning

Onderdeel niet aanwezig

Naar het oordeel van de beoordelaar is het onderdeel niet aanwezig. Alle of de meeste van de elementen en aspecten van het onderdeel zijn inhoudelijk niet gemotiveerd.

0 punten

Onderdeel onvoldoende

Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de aanvrager het onderdeel onvoldoende of een minimaal gemotiveerd. Alle of de meeste van de elementen en aspecten van het onderdeel zijn inhoudelijk onvoldoende of minimaal gemotiveerd en zijn niet concreet, relevant en/of realistisch.

1 punt

Onderdeel matig

Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de aanvrager het onderdeel slechts gedeeltelijk gemotiveerd. Slechts enkele van de elementen en aspecten van het onderdeel zijn inhoudelijk gemotiveerd, maar zijn niet concreet, relevant, realistisch, bieden geen meerwaarde en/of zijn niet onderscheidend.

2 punten

Onderdeel voldoende

Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de aanvrager het onderdeel voldoende gemotiveerd. Alle of de meeste van de elementen en aspecten van het onderdeel zijn inhoudelijk voldoende gemotiveerd, maar bieden geen meerwaarde en/of onderscheid. Er zijn mogelijk vraagtekens bij hoe concreet, relevant en/of realistisch de motivatie is.

3 punten

Onderdeel goed

Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de aanvrager het onderdeel goed gemotiveerd. Alle of de meeste van de elementen en aspecten van het onderdeel zijn inhoudelijk goed gemotiveerd en bieden meerwaarde en/of onderscheid. De motivatie van het onderdeel is in grote mate concreet, relevant en realistisch is beschreven.

4 punten

Onderdeel uitstekend

Naar het oordeel van de beoordelaar heeft de aanvrager het onderdeel uitstekend gemotiveerd, met een concrete, relevante en realistische beschrijving. Alle of de meeste van de elementen en aspecten van het onderdeel zijn inhoudelijk uitstekend gemotiveerd en bieden veel onderscheid en/of meerwaarde voor de gemeente.

5 punten