Beleidsregels plaatsingssubsidie Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023

Geldend van 08-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Beleidsregels plaatsingssubsidie Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2023.

gelet op de bepalingen in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 25 en 36, derde lid, van de Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2022;

overwegende dat nadere regels gewenst zijn ten aanzien van de inzet van de voorziening plaatsingssubsidie;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Beleidsregels plaatsingssubsidie Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023

PARAGRAAF I ALGEMEEN

Artikel 1 Begrippen

 • 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023, de Participatiewet of de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   aanvraag: aanvraag van de plaatsingssubsidie als bedoeld in artikel 25 van de Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023;

  • b.

   persoon: de persoon die behoort tot de doelgroep en die is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en bovendien feitelijk zijn woonplaats in de gemeente Borger-Odoorn heeft in de zin van artikel 10 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  • c.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

  • d.

   verordening: Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023.

  • e.

   werkgever: een werkgever (feitelijk en formeel), dan wel een formele werkgever, zijnde een uitlener, bij een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding, detacheringsovereenkomst of payrollovereenkomst.

PARAGRAAF II PLAATSINGSSUBSIDIE

Artikel 2. Plaatsingssubsidie

 • 1. De plaatsingssubsidie bedraagt €5000 voor een fulltime dienstbetrekking van tenminste 12 maanden en wordt naar rato lager voor een kleinere omvang van de dienstbetrekking.

 • 2. De plaatsingssubsidie kan ten aanzien van dezelfde werkgever en een andere arbeidsovereenkomst met dezelfde persoon eenmaal per periode van 36 maanden verstrekt worden.

Artikel 3. Grote afstand arbeidsmarkt

Er kan met inachtneming van maatwerk onder meer sprake zijn van een grote afstand tot de arbeidsmarkt indien:

 • a.

  er ten aanzien van de persoon (extra) kosten gemaakt moeten worden om hem aan het werk te krijgen of te behouden;

 • b.

  het een persoon betreft die langer dan een aaneengesloten periode van 1 jaar voorafgaand aan de subsidieverstrekking geen betaald werk heeft verricht en gedurende die periode afhankelijk is geweest van een uitkering voor levensonderhoud op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAW;

 • c.

  de persoon geen startkwalificatie heeft.

Artikel 4. Recht op plaatsingssubsidie

Voor recht op een plaatsingssubsidie geldt onverminderd artikel 25 van de verordening, de aanvullende voorwaarde dat:

 • a.

  de dienstbetrekking tenminste 12 maanden bedraagt en er sprake is van een zodanige omvang van de betrekking dat de persoon geen recht meer heeft op een uitkering voor levensonderhoud;

 • b.

  de aanvraag voorafgaand aan de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst is ingediend;

 • c.

  de (voorgenomen) ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst ligt binnen de periode van 8 weken na de datum van het besluit tot toekenning van de subsidie; en

 • d.

  ten minste 60% van het (gevraagde) subsidiebedrag aantoonbaar zal worden aangewend ten behoeve van duurzame arbeidsinschakeling van de persoon.

PARAGRAAF III RECHTMATIGHEID

Artikel 5. Aanleveren benodigde gegevens bij de aanvraag

De werkgever verstrekt bij de aanvraag met toestemming van de persoon, in ieder geval de volgende gegevens:

 • a.

  naam, adres, woonplaats en burgerservicenummer (BSN) van de persoon;

 • b.

  een kopie van de arbeidsovereenkomst waaruit de voorgenomen ingangsdatum, de aard van de werkzaamheden, de duur en de omvang van de dienstbetrekking blijken;

 • c.

  een plan van aanpak aangaande de inzet van het deel van het subsidiebedrag genoemd in artikel 4, onderdeel d, alsmede de wijze van borging van duurzame arbeidsinschakeling van de persoon, en, indien de formele werkgever niet de feitelijke werkgever betreft, de wijze van borging van de duurzame arbeidsinschakeling bij de feitelijke werkgever, zijnde de inlener; en

 • d.

  andere gegevens als het college die nodig acht om te kunnen besluiten op de subsidieaanvraag.

Artikel 6. Weigeringsgronden

De aanvraag wordt geweigerd als de werkgever niet de gevraagde gegevens aanlevert dan wel niet aan de voorwaarden wordt voldaan waaronder begrepen de voorwaarden die volgen uit de Participatiewet, de verordening, deze beleidsregels, de Algemene subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2021, of titel 4.2 van de Awb.

Artikel 7. Beschikking en terugvordering

 • 1. De verleningsbeschikking van de plaatsingssubsidie vindt plaats onder toepassing van de verplichting om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2022;

 • 2. Het college kan in ieder geval met inachtneming van de omstandigheden besluiten tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de plaatsingssubsidie indien:

  • a.

   de dienstbetrekking korter dan 12 maanden heeft geduurd;

  • b.

   de urenomvang van de arbeidsovereenkomst gedurende de periode van 12 maanden is gereduceerd; of

  • c.

   de subsidie is verstrekt op grond van door de werkgever aangeleverde niet volledige of onjuiste gegevens.

PARAGRAAF IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 8. Indexering

Het college verhoogt of verlaagt jaarlijks per 1 januari de plaatsingssubsidie conform de jaarmutatie van de consumentenprijsindex van de maand oktober in het voorgaande jaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waarbij de bedragen op hele euro’s naar boven worden afgerond.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbende afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze beleidsregels treden onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels plaatsingssubsidie Borger-Odoorn 2019 met terugwerkende kracht met ingang van 1 juli 2023 in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking mits de Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023 die dag van kracht is, dan wel de eerstvolgende dag waarop de Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023 van kracht is.

 • 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels plaatsingssubsidie Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 28 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

De gemeentesecretaris

K. Speekhout

De burgermeester

mr. J. Seton

Toelichting beleidsregels plaatsingssubsidie Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023

Algemeen

Op grond van artikel 25 van de Re-integratieverordening gemeente Borger-Odoorn 2023 en in samenhang met artikel 8a, eerste lid, van de Participatiewet en de Algemene subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2022, kan het college ter bevordering van de arbeidsinschakeling van een persoon die behoort tot de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een werkgever op aanvraag een plaatsingssubsidie verstrekken als hij een arbeidsovereenkomst aangaat met die persoon en die persoon daardoor duurzaam geen recht meer heeft op een uitkering voor levensonderhoud.

Deze beleidsregels zijn nadere regels ten aanzien van de uitvoering van de voorziening plaatsingssubsidie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begrippen

Dit artikel bepaalt de voor de beleidsregels van belang zijnde begrippen.

Artikel 2. Plaatsingssubsidie

Het eerste lid bepaalt de hoogte van de plaatsingssubsidie. Er is gekozen voor aansluiting bij het begrip “fulltime” dienstbetrekking vanwege de koppeling van het betreffende aantal uren per week met het wettelijk minimumloon (WML). De urenomvang kan per sector of onderneming verschillen. Uitgangspunt voor het bepalen van de urenomvang is de betreffende CAO.

Het tweede lid voorkomt ongewenste jaarlijkse opeenstapeling van plaatsingssubsidies voor dezelfde werkgever ten aanzien van dezelfde persoon.

Artikel 3. Grote afstand arbeidsmarkt

Dit artikel geeft richting aan de inschatting van de afstand van een persoon tot de arbeidsmarkt. Een grote afstand tot de arbeidsmarkt is een voorwaarde voor recht op de voorziening plaatsingssubsidie.

Artikel 4. Recht op plaatsingssubsidie

Dit artikel bepaalt aanvullende voorwaarden ten aanzien van het aangehaalde artikel 25 van de verordening voor recht op de voorziening participatieplaats.

Het vierde lid bepaalt het aandeel van het subsidiebedrag dat ingezet moet worden ten behoeve van duurzame arbeidsinschakeling van de persoon. Te denken valt aan een opleiding of extra begeleiding op de werkplek. Het aandeel betreft 60% van de verstrekte subsidie. Het overige aandeel kan gezien worden als compensatie van de aangenomen tijdelijk lagere loonwaarde als gevolg van een tijdelijk lagere arbeidsproductiviteit door de grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Artikel 5. Aanleveren benodigde gegevens bij de aanvraag

Dit artikel stelt regel ten aanzien van het aanleveren van benodigde gegevens voor het vaststellen van recht op de plaatsingssubsidie. Een goed plan van aanpak waaruit de inzet van de subsidie, alsmede de wijze van borging van duurzame arbeidsinschakeling blijkt, is een voornaam aspect op basis waarvan de subsidie verstrekt kan worden.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 7. Beschikking en terugvordering

Het eerste lid bepaalt dat subsidie verstrekt wordt onder toepassing van de verantwoordingplicht over de uitvoering van de subsidie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2022.

Het tweede lid bepaalt expliciete gronden voor gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verstrekte plaatsingssubsidie.

Artikel 8. Indexering

Dit artikel bepaalt dat de plaatsingssubsidie in de pas blijft lopen met de prijsontwikkeling van alle consumptieve bestedingen van Nederlandse consumenten met het oog op inflatie/deflatie.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Op grond van artikel 4:84 Awb handelt het college overeenkomstig de beleidsregels, tenzij dat voor de belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.