Regeling vervalt per 01-01-2025

Verordening Meedoen regeling gemeente Drechterland 2024

Geldend van 07-05-2024 t/m 31-12-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Verordening Meedoen regeling gemeente Drechterland 2024

De gemeenteraad van Drechterland

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Drechterland;

gelet op artikel 108 en 149 Gemeentewet

overwegende dat:

 • -

  binnen het kader van de wet en in de toelichting beschreven kaders regels op te stellen met betrekking tot nadere invulling van de gestelde in artikel 35 Participatiewet gestelde criteria;

 • -

  het gewenst is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een Meedoen regeling;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening Meedoen regeling gemeente Drechterland 2024

Algemeen

De Meedoen regeling draagt bij aan de mogelijkheid dat inwoners met een laag inkomen en vermogen in staat om mee te doen aan leuke, leerzame of gezonde activiteiten. Getracht wordt dat inwoners door deze extra financiële steun mee kunnen doen in de samenleving. Inwoners kunnen de tegemoetkoming gebruiken voor bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportclub, muziekvereniging of bibliotheek, sportattributen, sportkleding, een zwembad bezoek, een museumbezoek, een treinkaart etc. Deze lijst is niet limitatief.

Artikel 1. Begrippen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland;

  • b.

   inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 3.1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Drechterland 2022;

  • c.

   vermogen: totaal van het vermogen, bedoeld in artikel 3.1 van de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Drechterland 2022;

  • d.

   kalenderjaar: het jaar waarin de Meedoen regeling wordt aangevraagd en toegekend;

  • e.

   peildatum: de dag waarop de aanvraag is gedaan;

  • f.

   wet: Participatiewet.

 • 2. Voor zover niet anders bepaald worden de begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Drechterland 2022, de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet en in deze volgorde van belangrijkheid.

Artikel 2. Doelgroep Meedoen regeling

Om in aanmerking te komen voor een verstrekking vanuit de Meedoen regeling moet de aanvrager op peildatum:

 • a.

  18 jaar of ouder zijn, doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;

 • b.

  Inwoner zijn van de gemeente Drechterland en als zodanig ingeschreven staan bij het BRP en daadwerkelijk het hoofdverblijf hebben in de gemeente Drechterland;

 • c.

  Een inkomen hebben niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm zoals omschreven in de wet;

 • d.

  Een vermogen hebben dat niet hoger is dan de vermogensgrens zoals genoemd in artikel 34 van de wet.

Artikel 3 Hoogte en termijn van de verstrekking

 • 1. De hoogte van de verstrekking bedraagt € 140,- per persoon.

 • 2. De Meedoen regeling kan gedurende het kalenderjaar eenmaal worden toegekend.

 • 3. De Meedoen regeling moet gedurende het kalenderjaar waarin deze is toegekend worden besteed.

Artikel 4 Vorm en voorwaarden aanvraag

 • 1. De Meedoen regeling is bestemd voor deelname aan sport, cultuur en sociale activiteiten.

 • 2. De aanvraag wordt ingediend via het door de gemeente opgestelde aanvraagformulier.

 • 3. De bewijsstukken die op het aanvraagformulier worden opgevraagd moeten worden overlegd.

 • 4. Verstrekking geschied op declaratiebasis. Gedeclareerd kan worden aan de hand van het declaratieformulier.

 • 5. De factuur/bon die men declareert dient duidelijk te omschrijven om welke voorziening het gaat.

 • 6. Declaratie geschiedt uiterlijk binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar.

 • 7. Een aanvraag kan gedaan worden tot 1 januari 2025.

Artikel 5 Terugvordering

De tegemoetkoming kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de aanvrager onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte verlenen van de verstrekking.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een Meedoen regeling kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van deze verordening alsnog in aanmerking komt voor een Meedoen regeling, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7 Inwerkingtreding en einddatum

 • 1. Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024.

 • 2. Deze verordening is geldig tot 1 januari 2025.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Verordening Meedoen regeling gemeente Drechterland 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 april 2024.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Drechterland,

de gemeentesecretaris,

W. van Twuijver

P.F. Dijkman

de burgemeester,