Paracommerciële Verordening gemeente Eemsdelta 2024

Geldend van 07-05-2024 t/m heden

Intitulé

Paracommerciële Verordening gemeente Eemsdelta 2024

De raad van de gemeente Eemsdelta;

gelet op de artikelen 147 van de Gemeentewet en artikel 4 (en 25) van de Alcoholwet;

besluit vast te stellen de Paracommerciële verordening gemeente Eemsdelta

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

De definities uit artikel 1 van de Alcoholwet zijn op deze verordening van toepassing.

Hoofdstuk 2 Schenktijden en bijeenkomsten

Artikel 2 Schenktijden

 • 1.

  Het is dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra en overige paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen toegestaan alcoholhoudende drank te schenken op:

 • a.

  Zondag tot en met donderdag van 11.00 uur tot uiterlijk 01.00 uur;

 • b.

  Vrijdag, zaterdag en feestdagen van 11.00 uur tot uiterlijk 02.00 uur;

 • 2.

  Het is paracommerciële rechtspersonen van sportieve aard toegestaan om alcoholhoudende drank te schenken vanaf één uur voor aanvang tot twee uur na beëindiging van de hoofdactiviteit op:

 • a.

  maandag tot en met vrijdag van 18.00 uur tot 2 uur na afloop van de activiteit en uiterlijk tot 24 uur;

 • b.

  zaterdag en zondag van 12.00 uur tot 2 uur na afloop van de activiteit en uiterlijk 24.00 uur;

 • 3.

  Onverminderd de leden 1 en 2 is het verboden alcoholhoudende drank te schenken:

 • tot het tijdstip waarop de laatste activiteit, zoals een wedstrijd of training, voor jeugdigen tot de leeftijd van 13 jaar is beëindigd;

 • tijdens activiteiten die gericht zijn, of in hoofdzaak gericht zijn op personen onder de 18 jaar.

 • 4.

  4. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden, in relatie tot de activiteiten van die rechtspersoon, ontheffing verlenen van het bepaalde in de leden 1 en 2.

 • 5.

  5. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Artikel 3 Bijeenkomsten

 • 1.

  Dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra die gevestigd zijn in een dorp waar binnen de dorpsgrenzen ook commerciële horeca aanwezig is, mogen alcoholhoudende drank uitsluitend schenken voor maximaal 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard per kalenderjaar.

 • 2.

  Dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra die gevestigd zijn in een dorp waar binnen de dorpsgrenzen geen commerciële horeca aanwezig is, mogen per kalenderjaar alcoholhoudende drank schenken bij een onbeperkt aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard.

 • 3.

  Het is paracommerciële rechtspersonen van sportieve aard niet toegestaan om alcoholhoudende drank te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard.

 • 4.

  Het is paracommerciële rechtspersonen niet toegestaan alcoholhoudende drank te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 5.

  Een paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 10 werkdagen voor een bijeenkomst van persoonlijke aard, zoals genoemd in de leden 1 tot en met 3, een aanvraag om verlof bij de burgemeester via een vastgesteld formulier. Voor een uitvaart geldt een aanvraagtermijn van 3dagen van tevoren. Een uitvaart is wel een bijeenkomst van persoonlijke aard, maar telt niet mee bij het genoemde aantal in lid 2.

 • 6.

  Als een bijeenkomst niet of niet tijdig wordt gemeld, kan de burgemeester de niet tijdige of de opvolgende bijeenkomsten verbieden.

 • 7.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid, de volksgezondheid of bij oneerlijke mededinging een bijeenkomst zoals genoemd in lid 1 en 2 verbieden.

 • 8.

  Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of door middel van reclame onder de aandacht te brengen.

 • 9.

  De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden, in relatie tot de activiteiten van die rechtspersoon, ontheffing verlenen van het bepaalde in de leden 1 en 2.

 • 10.

  Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Artikel 4 Sterke drank

 • 1.

  Het is een paracommerciële rechtspersoon verboden om sterke drank te schenken tijdens het organiseren van activiteiten:

  • a.

   van sportieve aard;

  • b.

   voor de jeugd of dat voornamelijk wordt bezocht door de jeugd;

  • c.

   van educatieve aard.

 • 2.

  De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het in lid 1 genoemde verbod.

 • 3.

  De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het schenken van zwak-alcoholhoudende drank.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5 Gevolgen voor nieuwe vergunningaanvragen

Voor aanvragen waarop ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening nog geen besluit is genomen worden de voorschriften genoemd in deze verordening toegepast.

Artikel 6 Overgangsperiode verleende vergunningen

Voor verleende en onherroepelijk zijnde vergunningen geldt een overgangsperiode van 1 jaar na inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 7 Hardheidsclausule

In geval van kennelijke onredelijkheid kan de burgemeester gebruik maken van zijn bevoegdheid om af te wijken van hetgeen in deze verordening is bepaald.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Paracommerciële verordening gemeente Eemsdelta”.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

De raad van de gemeente Eemsdelta

B. Visser Voorzitter

T.G.C. Kramer-Klein Griffier

Algemene toelichting

Het doel van deze nieuwe verordening is tweeledig. Enerzijds is het doel het beschermen van de reguliere horeca tegen oneerlijke concurrentie van paracommerciële

rechtspersonen (zoals dorps- en buurthuizen, wijk- en buurtcentra en sportkantines).

Anderzijds is het doel de harmonisatie binnen de gemeente Eemsdelta van de regels die gelden voor paracommerciële rechtspersonen met betrekking tot het schenken van alcoholhoudende drank en het organiseren van bijeenkomsten van persoonlijke aard. Tot op heden gelden daarvoor nog de regels zoals die waren in de voormalige gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, zoals ook vastgelegd in de Alcohol- en horecaverordening gemeente Eemsdelta 2023. Die verordening vervalt met vaststelling van deze nieuwe verordening.

Deze verordening is gebaseerd op artikel 4 van de Alcoholwet. Daarin is vastgelegd dat bij gemeentelijke verordening, ter voorkoming van oneerlijke concurrentie, regels gesteld moeten worden waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben. Op grond van het 3e lid van artikel 4 van de Alcoholwet moeten die regels in elk geval betrekking hebben op:

a. tijden gedurende welke alcoholhoudende drank geschonken mag worden;

b. in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen,

c. in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de rechtspersoon betrokken zijn.

Vergunningen voor het schenken van alcoholhoudende drank door paracommerciële rechtspersonen worden verleend door de burgemeester. Hetzelfde geldt voor de ontheffingen voor het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard (artikel 3 en 4 van de Alcoholwet).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Volstaan kan worden met een verwijzing naar de begripsbepalingen in de Alcoholwet. Bij eventuele wijziging van de definities in die wet, hoeft deze verordening niet aangepast te worden.

Artikel 2

Voor vaststelling van de in deze verordening opgenomen schenktijden is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de tot op heden geldende regels. Maar om tot een harmonisatie te komen betekenen de nieuwe schenktijden in sommige gevallen een geringe verruiming of beperking.

Bij de dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra bestond de wens om de schenktijden en het aantal toegestane bijeenkomsten van persoonlijke aard waar alcohol geschonken mag worden (zie artikel 3) te verruimen. De inkomsten van de betreffende dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra kunnen dan hoger worden. Aan de wensen van de dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra wordt in deze verordening tegemoetgekomen.

Artikel 3

Het jaarlijks maximaal toegestane aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard is voor dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentraverhoogd.

In dorpen waar geen commerciële horeca aanwezig is kan geen sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Daarom wordt in die dorpen het aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard waarbij alcoholhoudende drank geschonken mag worden, niet aan een maximum gebonden.

In de andere dorpen gaat voor de dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra een maximum gelden van 12 bijeenkomsten per kalenderjaar. Met deze verruimde regelgeving kunnen de dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra extra inkomsten genereren.

Voor sportkantines blijft gelden dat daar geen bijeenkomsten van persoonlijke aard georganiseerd mogen worden.

Van de persoonlijke bijeenkomsten moet uiterlijk 10 dagen van tevoren melding gedaan worden. Dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra gaven aan dat zij liever volstaan met een melding aan het eind van het kalenderjaar van het aantal bijeenkomsten dat in dat jaar heeft plaats gevonden.

Toezicht op naleving van de drank- en horecaregels door de dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentrakan echter alleen als de bijeenkomst van tevoren gemeld is. Derhalve kan op het punt van de meldingsplicht niet tegemoetgekomen worden aan de wens van de dorps-, buurthuizen, wijk- en buurtcentra.

Artikel 4

Dit artikel legt aan de verstrekking van sterke drank dezelfde beperkingen op aan paracommerciële rechtspersonen als de oude regelingen in de 3 voormalige gemeenten.

Op dit punt bevat deze nieuwe verordening geen wijzigingen.

Artikel 5 t/m 9

Met inwerkingtreding van deze nieuwe verordening vervallen de oude voorschriften zoals die golden in de drie voormalige gemeenten.

Er is een overgangsperiode van 1 jaar in de verordening op genomen, zodat de gemeente voldoende heeft om de voorschriften en beperkingen in de bestaande vergunningen te wijzigen.