Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 gemeente Katwijk

Geldend van 01-06-2024 t/m heden

Intitulé

Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 gemeente Katwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening Katwijk en artikelen 2 en 10 van de Verordening Parkeerbelastingen 2024;

gelet op het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024;

besluit tot wijziging van de aanwijzing van plaatsen, tijdstippen en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd (Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024);

Artikel 1

Als plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd, is vastgesteld de bij dit besluit horende bijlage 1, ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaling van betaald parkeren in de gemeente Katwijk’ met bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

Artikel 2

Als plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2024, is vastgesteld de bij dit besluit horende bijlage 2, ‘Plaatsen waar vergunningparkeren geldt in de gemeente Katwijk’ met bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

Artikel 3

 • 1. De adressen waar sprake is van geen recht op parkeervergunning (GROP), dus waarvoor een aanvraag voor een parkeervergunning wordt geweigerd, zijn vastgesteld in de bij dit besluit horende bijlage 3:

  • -

   adressen zonder recht op parkeervergunning als bedoeld in artikel 7 van de Parkeerverordening Katwijk (nulnorm);

  • -

   adressen zonder recht op 1e bewonersvergunning, waar sprake is (of is geweest) van parkeren op eigen terrein (POET), als bedoeld in artikel 3 van de Nadere regels parkeren;

  • -

   adressen zonder recht op bezoekersvergunning als bedoeld in artikel 4 van de Nadere regels parkeren;

  • -

   adressen waar in de omgevingsvergunning maatwerkafspraken zijn gemaakt omtrent parkeren en parkeervergunningen.

 • 2. De omgevingsvergunning is leidend bij beoordeling of er recht is op parkeervergunningen.

Artikel 4

 • 1. Deze Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 treedt in werking met ingang van 1 juni 2024;

 • 2. Het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 met kenmerk Z3274184D3274842 van 28 november 2023 wordt ingetrokken met ingang van 1 juni 2024. Zij blijft nog van toepassing op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan;

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 23 april 2024.

Bijlage 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaling van betaald parkeren in de gemeente Katwijk

Behorende bij: Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024

Zie ook kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’ (lijst onder 2 is leidend)

 • 1.

  De parkeerduur is onbeperkt, tenzij anders aangegeven. De per keer mogelijk te betalen parkeertijd is afhankelijk van de parkeerapparatuur.

 • 2.

  De plaatsen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd zijn:

straat

toelichting

zone

opmerkingen

Baljuwstraat

tussen Baljuwplein en Elleboogstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Boulevard

tussen Rijnmond en Seinpoststraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Boulevard

tussen de Oude Kerk en Koningin Wilhelminastraat

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Buitensluisstraat

binnenpleintje vanaf de Koningin Emmastraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Duinplein

Katwijk aan Zee centrumzone

Elleboogstraat

parkeerplein voor ingang supermarkt

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Havenstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Jan Tooropstraat

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Koningin Emmastraat

tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Koningin Wilhelminastraat

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Loggerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Rijnmond

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Sluisweg

tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Te Brittenstraat

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Tramstraat

tussen Koningin Wilhelminastraat en Noordeinde

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Voorstraat

tussen Louwestraat en Dwarsstraat / Noordeinde

Katwijk aan Zee centrumzone

max. telkens

90 minuten

Vuurbaakplein

Katwijk aan Zee centrumzone

Burgersdijkstraat

Grensstraat beide zones

Dwarsstraat

Grensstraat beide zones

max. telkens

90 minuten

Drieplassenweg

tussen Koninginneweg en Seinpoststraat

Grensstraat beide zones

E.A. Borgerstraat

Grensstraat beide zones

Hoogstraat

tussen Weth. F.E. Meerburg senior kade en Sluisweg

Grensstraat beide zones

Koninginneweg

ma-zo tot 18:00 uur

Grensstraat beide zones

max. telkens

90 minuten

Noordeinde

Grensstraat beide zones

max. telkens

90 minuten

Seinpoststraat

tussen Boulevard en Drieplassenweg

Grensstraat beide zones

Sluisweg

tussen Burgersdijkstraat en Hoogstraat

Grensstraat beide zones

Zuidstraat

tussen Koninginneweg en Dwarsstraat

Grensstraat beide zones

max. telkens

90 minuten

Boulevard

tussen Seinpoststraat en Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

Drieplassenweg

Tussen Seinpoststraat en Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

Haven

tussen 1 tot en met 9A

Katwijk aan Zee ringzone

Mr. D. Donker Curtiusstraat

tussen Sluisweg en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Parklaan

parallelweg noordzijde

Katwijk aan Zee ringzone

Paul Krugerstraat

tussen Sluisweg en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Prins Hendrikkade

tussen Zwaaikom en Mr. H. v.d. Hoevenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Rijnmond

tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

Katwijk aan Zee ringzone

Schelpendam

hoofdrijbaan

Katwijk aan Zee ringzone

Secretaris Varkevisserstraat

tussen Drieplassenweg en Roest van Limburgstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Sluisweg

tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

Stationsstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Te Brittenstraat

tussen E.A. Borgerstraat en Mr. D. Donker Curtiusstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Torenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Tramstraat

tussen Noordeinde en Zeeweg

Katwijk aan Zee ringzone

Voorstraat

tussen Noordeinde en Stationsstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Wethouder F.E. Meerburg senior kade

tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Zuidstraat

tussen Dwarsstraat en Voorstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Zwanenburgstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Noordduinseweg

Parkeerterrein + straat

Parkeerterrein Noordduinen

Zuidduinseweg

Parkeerterrein + straat

Parkeerterrein Zuidduinen

 • 3.

  Het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd zijn:

  • van maandag tot en met zondag van 9:00 tot 21:00 uur, uitgezonderd Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

 • 4.

  Wijze van betalen

  • a.

   Ter zake van betaald parkeren in de gebieden genoemd onder 2 geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door:

   • het inwerpen van muntstukken van €0,10, €0,20, €0,50, €1,00 of €2,00 (daar waar mogelijk);

   • met een rekening-gebonden kaart met PIN/contactloos.

  • b.

   Er moeten ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur worden geworpen als nodig zijn of er dient voldoende saldo te staan op de rekening waaraan de rekening-gebonden kaart (pinpas) is gekoppeld als nodig is.

  • c.

   Bij het betaald parkeren op straat moet – met uitzondering van het betaald parkeren op parkeerterreinen welke zijn voorzien van een slagboom – gebruik worden gemaakt van parkeerapparatuur waarbij bij voldoening van de parkeerbelasting een kenteken moet worden ingevoerd. Hiervoor moet het kenteken worden opgegeven van het in het betreffende gebied te parkeren voertuig. Na voldoening op aangifte kan naar eigen voorkeur een kwitantie worden afgedrukt. Het is niet verplicht de kwitantie in het motorvoertuig achter te laten.

  • d.

   In afwijking van het bepaalde onder 4a kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV). Hiervoor moet de belastingplichtige geregistreerd zijn bij een bedrijf dat belparkeren aanbiedt in Katwijk. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen 2024.

  • e.

   Wanneer sprake is van een tijdvak met gratis parkeren voorafgaand aan een tijdvak met betaald parkeren (zoals de eerste twee uur gratis), moet altijd het kenteken worden opgegeven conform lid c of moet altijd worden ingelogd op de centrale computer van het SHPV conform lid d.

 • 5.

  Restitutie van teveel betaalde parkeerbelasting (niet zijnde parkeervergunningen)

  • a.

   Restitutie is mogelijk in de volgende gevallen:

   • i.

    als de belastingplichtige bij de parkeerautomaat dubbel heeft betaald, bijvoorbeeld als een tikfout in het kenteken is gemaakt;

   • ii.

    als de belastingplichtige extra parkeerkosten heeft gemaakt door een storing in één van de systemen van de gemeente;

   • iii.

    als de belastingplichtige extra parkeerkosten heeft gemaakt door een fout van de gemeente.

  • b.

   Restitutie is niet mogelijk in de volgende gevallen:

   • i.

    als de belastingplichtige een volledig verkeerd kenteken heeft ingevoerd;

   • ii.

    als de belastingplichtige vergeten is af te melden bij de provider van belparkeren (conform het bepaalde onder bijlage 1, lid 4 onder d).

  • c.

   Belastingplichtige kan restitutie aanvragen door een verklaring te overleggen voorzien van bewijsmateriaal, bestaande uit een scan/foto van het originele betaalbewijs of kopie bankafschrift of parkeerhistorie/transactieoverzicht van de provider van belparkeren.

Bijlage 2 Plaatsen waar vergunningparkeren geldt in de gemeente Katwijk

Behorende bij Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024

Zie ook kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’ (lijst onder 1 is leidend)

 • 1.

  De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2024 zijn:

straat

toelichting

zone

opmerkingen

Andreasplein

plein

inclusief 16 en 17

Katwijk aan Zee centrumzone

B.J. Blommersstraat

tussen Boulevard en Koninginneweg

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Badstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Baljuwplein

Katwijk aan Zee centrumzone

Baljuwstraat

tussen Baljuwplein en Elleboogstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Baljuwstraat

tussen Princestraat en Baljuwplein

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Boulevard

tussen Rijnmond tot Seinpoststraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Buitensluisstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Buitensluisstraat

binnenpleintje toegankelijk vanaf Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Dirk Huigenszdam

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Duinplein

Katwijk aan Zee centrumzone

Elleboogstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Elleboogstraat

gedeelte voor 5 tot en met 11 (oneven)

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Emmaplein

Katwijk aan Zee centrumzone

Havenstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Hoogstraat

8 tot en met 30 (even)

(straat is grensstraat beide zones)

Katwijk aan Zee centrumzone

Jan Tooropstraat

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Koningin Emmastraat

tussen Waaigat en Koningin Wilhelminastraat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Koningin Emmastraat

tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Koningin Wilhelminastraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Loggerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Louwestraat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Museumstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Noordzeepassage

Katwijk aan Zee centrumzone

Oosterhof

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Oostpad

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Princedwarsstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Princestraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Rijnmond

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Schippersdam

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Seinpostdwarsstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Sluisweg

tussen Koningin Wilhelminastraat en Burgersdijkstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Taatedam

Katwijk aan Zee centrumzone

Te Brittenstraat

tussen Boulevard en E.A. Borgerstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

Tramstraat

tussen Badstraat en Noordeinde

Katwijk aan Zee centrumzone

Voorstraat

tussen Louwestraat en Dwarsstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

geen vergunninghouders ma t/m za 10-17h en do 17-20h

Vuurbaakplein

Katwijk aan Zee centrumzone

Vuurbaakstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Waaigat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Weeshuisstraat

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Westerhof

Katwijk aan Zee centrumzone

Westpad

Katwijk aan Zee centrumzone

vergunninghouders

Andreasplein

tussen Koninginneweg en Zuidstraat,

(16 en 17 = centrumzone)

grensstraat beide zones

Burgersdijkstraat

grensstraat beide zones

Dwarsstraat

tussen Zuidstraat en Voorstraat

grensstraat beide zones

Drieplassenweg

tussen Koninginneweg en Seinpoststraat

grensstraat beide zones

E.A. Borgerstraat

grensstraat beide zones

Hoogstraat

tussen Sluisweg en Loggerstraat

grensstraat beide zones

Hoogstraat

ten zuiden van Loggerstraat

(8 tot en met 30 (even) = centrumzone)

grensstraat beide zones

vergunninghouders

Koninginneweg

grensstraat beide zones

vergunninghouders

ma t/m zo na 18h

Noordeinde

grensstraat beide zones

Seinpoststraat

tussen Boulevard en Drieplassenweg

grensstraat beide zones

Sluisweg

tussen Burgersdijkstraat en Hoogstraat

grensstraat beide zones

Zuidstraat

tussen Koninginneweg en Dwarsstraat

grensstraat beide zones

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

A.G. Vermeulenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Abeelplein

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Adrianastraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Annadwarsstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Annastraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

B.J. Blommersstraat

tussen Koninginneweg en Tadamastraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Batavenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Berkheidestraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Bestevaerweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Boorsmastraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Boulevard

tussen Seinpoststraat en Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

Cattenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Chr. de Wetstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Cronjéstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

De Waal Malefijtstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Dorendelstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Drieplassenweg

tussen Seinpoststraat en Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

Duinpad

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Duinreepstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Duinrustplein

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Duinstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Frankenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Friezenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

G. Grobestraat

Katwijk aan Zee ringzone

Gasthuishof

Katwijk aan Zee ringzone

Hans van der Hoevenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Haven

tussen 1 tot en met 9A (oneven)

Katwijk aan Zee ringzone

Hessenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Hogeweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

J. van der Vegtstraat

tussen Hans van der Hoevenstraat en Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Jan Tooropstraat

tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Jozef Israëlsweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Kamperfoelieplein

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Kamperfoeliestraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Kaninefatenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Karel Doormanlaan

westelijke parallelweg

2 tot en met 12 (even)

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Keltenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Lierstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Ligusterstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Lijdweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Meeuwenlaan

tussen Zeeweg en Secretaris Varkevisserstraat, uitgezonderd de straat zelf

Katwijk aan Zee ringzone

Meidoornstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Mr. C. Fockstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Mr. C.A. Bosstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Mr. D. Donker Curtiusstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Mr. E.N. Rahusenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Oranjedam

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Parklaan

parallelweg tussen Roest van Limburgstraat en Drieplassenweg

Katwijk aan Zee ringzone

Parklaan

hoofdrijbaan tussen Duindoornlaan en Drieplassenweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Paul Krugerstraat

tussen Sluisweg en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Paul Krugerstraat

tussen Te Brittenstraat en J. Tooropstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Pekelplein

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Prins Hendrikkade

tussen Zwaaikom en Hans van der Hoevenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Prins Hendrikkade

tussen Hans van der Hoevenstraat en Visserijkade

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Remisestraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Rijnmond

hoofdrijbaan tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

Katwijk aan Zee ringzone

Rijnmond

parallel- en zijwegen tussen E.A. Borgerstraat en Sluisweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Rijnmond

tussen Sluisweg en Prins Hendrikkanaal

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Roest van Limburgstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Romeinenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Saksenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Schelpendam

gedeelte straat

Katwijk aan Zee ringzone

Schelpendam

gedeelte woonerf

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Schoolstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Schuitegatstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Secretaris Varkevisserstraat

tussen Drieplassenweg en Roest van Limburgstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Secretaris Varkevisserstraat

tussen Roest van Limburgstraat en Meeuwenlaan

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Sluisweg

tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Sluisweg

tussen Te Brittenstraat en Rijnmond

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Sluisweg

binnenpleintje tussen Sluisweg 33 en 37 (oneven)

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Sportlaan

Katwijk aan Zee ringzone

Stationsstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Stengelinstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tadamastraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Te Brittenstraat

tussen E.A. Borgerstraat en Mr. D. Donker Curtiusstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Te Brittenstraat

tussen Mr. D. Donker Curtiusstraat en Wethouder F.E. Meerburg senior kade

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tijmstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Torenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Tramstraat

tussen Noordeinde en Zeeweg

Katwijk aan Zee ringzone

Tramstraat

parkeerplaats bij maisonnettes Tramstraat 39 t/m 77 (oneven), toegankelijk vanaf Torenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tramstraat

parkeerplaats bij maisonnettes Tramstraat 79 t/m 131 (oneven), toegankelijk vanaf Tramstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tramstraat

parkeerplaats bij maisonnettes Tramstraat 133 t/m 185 (oneven), toegankelijk vanaf Tramstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Tubantenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Visserijkade

tussen Prins Hendrikkade en Mr. E.N. Rahusenstraat, uitgezonderd de straat zelf

Katwijk aan Zee ringzone

Vlierstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Voorstraat

tussen Noordeinde en Stationsstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Voorstraat

tussen Stationsstraat en Zeeweg

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

W. Taatstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Wethouder D. Ouwehandstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Wethouder F.E. Meerburg senior kade

tussen Hoogstraat en Te Brittenstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Wethouder F.E. Meerburg senior kade

tussen Te Brittenstraat en Haven

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Willy Sluiterstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zeehosplein

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zeehosstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zeereepstraat

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zeeweg

tussen Tramstraat en Stationsstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Zeeweg

tussen Stationsstraat en Karel Doormanlaan

Katwijk aan Zee ringzone

vergunninghouders

Zuidstraat

tussen Dwarsstraat en Voorstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Zwaaikom

Katwijk aan Zee ringzone

Zwanenburgstraat

Katwijk aan Zee ringzone

Noordduinseweg

parkeerterrein + straat

Parkeerterrein Noordduinen

Zuidduinseweg

parkeerterrein + straat

Parkeerterrein Zuidduinen

 • 2.

  De tijden waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen 2024 mag worden geparkeerd zijn:

  • van maandag tot en met zondag van 9:00 tot 21:00 uur, uitgezonderd Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 Lijst met adressen in de gemeente Katwijk met geen recht op parkeervergunning (GROP)

Behorende bij: Wijziging aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024

In bijlage 2 zijn de plaatsen opgenomen waar mag worden geparkeerd met een vergunning op grond van artikel 2 onderdeel b van de Verordening parkeerbelastingen 2024. Het college weigert een aanvraag voor vergunning op adressen binnen deze zones waar geen recht is op parkeervergunning (GROP):

 • -

  omdat op grond van artikel 7 van de Parkeerverordening Katwijk en de Nota parkeernormen sprake is van een woning die tot stand is gekomen met een omgevingsvergunning waarbij geen parkeernorm is toegepast (code N);

 • -

  omdat op grond van artikel 3 van de Nadere regels parkeren sprake is (of is geweest) van een woning met parkeren op eigen terrein (POET) (code P);

 • -

  omdat op grond van artikel 4 van de Nadere regels parkeren en de Nota parkeernormen sprake is van een woning die tot stand is gekomen met een omgevingsvergunning waarbij een reductie is toegepast op het bezoekersdeel van de parkeernorm gebruik makende van restcapaciteit in de gemeentelijke parkeergarages (code B);

 • -

  omdat er in de omgevingsvergunning maatwerkafspraken zijn gemaakt omtrent parkeren en parkeervergunningen (code M).

Het gaat om de volgende adressen, waarbij X = geen recht op parkeervergunning:

datum

straat

huis-nummer

postcode

plaats

1e bewoners

2e bewoners

bezoekers

code

1-6-2024

A.G. Vermeulenstraat

2

2225WE

Katwijk

X

P

1-6-2024

A.G. Vermeulenstraat

6

2225WE

Katwijk

X

P

1-6-2024

A.G. Vermeulenstraat

10

2225WE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Andreasplein

2

2225GR

Katwijk

X

P

7-8-2023

Andreasplein

12A

2225GR

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

Annadwarsstraat

20

2225NT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Annastraat

1

2225NR

Katwijk

X

P

1-6-2024

Annastraat

9

2225NR

Katwijk

X

P

1-6-2024

Annastraat

31

2225NR

Katwijk

X

P

26-7-2023

Annastraat

28A

2225NS

Katwijk

X

X

X

N

26-7-2023

Annastraat

28B

2225NS

Katwijk

X

X

X

N

26-7-2023

Annastraat

28C

2225NS

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

B.J. Blommersstraat

2

2225HL

Katwijk

X

P

1-6-2024

B.J. Blommersstraat

7

2225HL

Katwijk

X

P

10-11-2023

Badstraat

1E

2225BL

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

Baljuwstraat

33

2225GE

Katwijk

X

P

13-2-2023

Baljuwstraat

33A

2225GE

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

1

2225TD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

5

2225TD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

7

2225TD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

8

2225TE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

21

2225TD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

22

2225TG

Katwijk

X

P

1-6-2024

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

23

2225TD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

31

2225TD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat

13A

2225TD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Batavenstraat

1

2225ZC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Batavenstraat

9

2225ZC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Berkheidestraat

22

2225ME

Katwijk

X

X

X

M

1-6-2024

Berkheidestraat

24

2225ME

Katwijk

X

X

X

M

1-6-2024

Bestevaerweg

5

2225PA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Bestevaerweg

7

2225PA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Bestevaerweg

15

2225PA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Bestevaerweg

18

2225PC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Bestevaerweg

20

2225PC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Bestevaerweg

26

2225PC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Bestevaerweg

42

2225PC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Bestevaerweg

3A

2225PA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Bestevaerweg

5B

2225PA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Binnensluis

1

2225WC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boorsmastraat

2

2225KM

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

1

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

5

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

6

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

10

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

11

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

12

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

21

2225AB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

23

2225AB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

24

2225AB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

25

2225AB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

28

2225AB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

29

2225AC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

30

2225AC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

31

2225AC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

33

2225AC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

34

2225AC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

36

2225AC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

44

2225AD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

45

2225AD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

46

2225AD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

47

2225AD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

48

2225AD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

49

2225AD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

56

2225AE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

57

2225AE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

60

2225AE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

66

2225AE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

95

2225HB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

111

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

112

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

113

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

114

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

115

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

116

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

119

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

120

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

121

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

122

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

133

2225HD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

134

2225HD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

136

2225HD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

137

2225HD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

138

2225HD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

140

2225HD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

143

2225HD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

177

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

178

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

179

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

181

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

182

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

183

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

185

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

186

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

187

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

188

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

189

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

191

2225HE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

116A

2225HC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

12A

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

12C

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

12D

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

12E

2225AA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Boulevard

12G

2225AA

Katwijk

X

P

23-11-2020

Boulevard

17A

2225AB

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

Buitensluis

2

2225WD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Buitensluis

4

2225WD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Buitensluis

5

2225WD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Buitensluis

6

2225WD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Buitensluisstraat

1

2225AH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Burgersdijkstraat

11

2225AT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Burgersdijkstraat

13

2225AT

Katwijk

X

P

15-3-2022

Burgersdijkstraat

24

2225AV

Katwijk

X

X

X

N

21-9-2021

De Waal Malefijtstraat

2

2225NA

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

De Waal Malefijtstraat

9

2225LT

Katwijk

X

P

1-6-2024

De Waal Malefijtstraat

171

2225LZ

Katwijk

X

P

21-9-2021

De Waal Malefijtstraat

2A

2225NA

Katwijk

X

X

X

N

5-7-2023

Dirk Huijgenszdam

10

2225DV

Katwijk

X

X

X

N

5-7-2023

Dirk Huijgenszdam

12

2225DV

Katwijk

X

X

X

N

5-7-2023

Dirk Huijgenszdam

14

2225DV

Katwijk

X

X

X

N

5-7-2023

Dirk Huijgenszdam

16

2225DV

Katwijk

X

X

X

N

4-4-2024

Dorendelstraat

1

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

3

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

5

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

7

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

9

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

11

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

13

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

15

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

17

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

19

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

21

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

23

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Dorendelstraat

25

2225ML

Katwijk

X

X

X

M

1-6-2024

Drieplassenweg

17

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

29-3-2024

Drieplassenweg

19

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

30-3-2024

Drieplassenweg

21

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

31-3-2024

Drieplassenweg

23

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

1-6-2024

Drieplassenweg

24

2225JK

Katwijk

X

P

1-4-2024

Drieplassenweg

25

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

2-4-2024

Drieplassenweg

27

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

3-4-2024

Drieplassenweg

29

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

4-4-2024

Drieplassenweg

31

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

5-4-2024

Drieplassenweg

33

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

6-4-2024

Drieplassenweg

35

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

7-4-2024

Drieplassenweg

37

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

8-4-2024

Drieplassenweg

39

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

9-4-2024

Drieplassenweg

41

2225JJ

Katwijk

X

X

X

M

1-6-2024

Drieplassenweg

42

2225JL

Katwijk

X

P

1-6-2024

Drieplassenweg

72

2225JL

Katwijk

X

P

1-6-2024

Drieplassenweg

74

2225JL

Katwijk

X

P

1-6-2024

Drieplassenweg

76

2225JL

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

1

2225RA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

6

2225RC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

10

2225RC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

12

2225RC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

14

2225RC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

26

2225RC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

28

2225RC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

36

2225RC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

67

2225RB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

84

2225RD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Duinstraat

1B

2225RA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Dwarsstraat

7

2225GL

Katwijk

X

P

3-12-2020

Dwarsstraat

15

2225GL

Katwijk

X

X

X

N

3-12-2020

Dwarsstraat

19

2225GL

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

Dwarsstraat

62

2225GM

Katwijk

X

P

1-6-2024

E.A. Borgerstraat

2

2225AR

Katwijk

X

P

1-6-2024

E.A. Borgerstraat

12

2225AR

Katwijk

X

P

22-9-2022

E.A. Borgerstraat

25

2225AN

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

E.A. Borgerstraat

45

2225AP

Katwijk

X

P

1-6-2024

E.A. Borgerstraat

10A

2225AR

Katwijk

X

P

22-9-2022

E.A. Borgerstraat

25A

2225AN

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

E.A. Borgerstraat

28A

2225AR

Katwijk

X

P

1-6-2024

E.A. Borgerstraat

2A

2225AR

Katwijk

X

P

1-6-2024

E.A. Borgerstraat

6A

2225AR

Katwijk

X

P

1-6-2024

E.A. Borgerstraat

8A

2225AR

Katwijk

X

P

1-6-2024

Elleboogstraat

33

2225GK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Elleboogstraat

35

2225GK

Katwijk

X

P

13-2-2023

Elleboogstraat

41

2225GK

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

Friezenstraat

1

2225XA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Friezenstraat

3

2225XA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Friezenstraat

5

2225XA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Friezenstraat

7

2225XA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Friezenstraat

9

2225XA

Katwijk

X

P

1-6-2024

G. Grobestraat

1

2225KA

Katwijk

X

P

1-6-2024

G. Grobestraat

3

2225KA

Katwijk

X

P

1-6-2024

G. Grobestraat

7

2225KA

Katwijk

X

P

1-6-2024

G. Grobestraat

9

2225KA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

2

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

4

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

6

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

8

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

10

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

12

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

14

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

16

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

18

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

20

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

22

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

24

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

26

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

28

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

30

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

32

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

34

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

36

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

38

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

40

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

42

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

44

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

46

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

48

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

50

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

52

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

54

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

56

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

58

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

60

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

62

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

64

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

66

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

68

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

70

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

72

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

74

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

76

2225PZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

78

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

80

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

82

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

84

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

86

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

88

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

90

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

92

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

94

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

96

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

98

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

100

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

102

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

104

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

106

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

108

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

110

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

112

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

114

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

116

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

118

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

120

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

122

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

124

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

126

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

128

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

130

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

132

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

134

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

136

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

138

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

140

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

142

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

144

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

146

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

148

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

150

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

152

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

154

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

156

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

158

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

160

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

162

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

164

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

166

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

168

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hans van der Hoevenstraat

170

2225PX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

10

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

11

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

12

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

13

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

14

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

15

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

16

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

17

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

18

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

19

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

20

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

21

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

22

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

23

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

24

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

25

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

26

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

27

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

28

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

29

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

30

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

31

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

32

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

33

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

34

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

35

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

36

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

37

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

38

2225BH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

39

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

40

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

41

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

42

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

43

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

44

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

45

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

46

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

47

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

48

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

49

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

50

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

51

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

52

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

53

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

54

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

55

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

56

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

57

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

58

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

59

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

60

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

61

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

62

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

63

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

64

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

65

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

66

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

67

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

68

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

69

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

70

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

71

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

72

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Haven

73

2225BV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Havenstraat

13

2225BG

Katwijk

X

P

1-6-2024

Havenstraat

17

2225BG

Katwijk

X

P

1-6-2024

Havenstraat

19

2225BG

Katwijk

X

P

1-6-2024

Havenstraat

21

2225BG

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hogeweg

13

2225CT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hogeweg

16

2225CV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hogeweg

20

2225CV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hogeweg

21

2225CV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hogeweg

27

2225CV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Hoogstraat

2G

2225BC

Katwijk

X

P

1-6-2024

J. van der Vegtstraat

1

2225TP

Katwijk

X

P

1-6-2024

J. van der Vegtstraat

2

2225TS

Katwijk

X

P

1-6-2024

J. van der Vegtstraat

9

2225TP

Katwijk

X

P

1-6-2024

J. van der Vegtstraat

23

2225TP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Jan Tooropstraat

1

2225XR

Katwijk

X

P

1-6-2024

Jan Tooropstraat

47

2225XS

Katwijk

X

P

1-6-2024

Jan Tooropstraat

8B

2225XT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Jozef Israëlsweg

1

2225HW

Katwijk

X

P

2-2-2021

Jozef Israëlsweg

44

2225HV

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

Karel Doormanlaan

2

2225TA

Katwijk

X

P

23-9-2022

Koningin Emmastraat

33

2225AW

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

Koningin Emmastraat

31B

2225AW

Katwijk

X

P

1-6-2024

Koningin Wilhelminastraat

1

2225AZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Koninginneweg

33

2225HH

Katwijk

X

P

2-2-2021

Koninginneweg

34

2225HK

Katwijk

X

X

X

N

2-2-2021

Koninginneweg

36

2225HK

Katwijk

X

X

X

N

2-2-2021

Koninginneweg

34A

2225HK

Katwijk

X

X

X

N

2-2-2021

Koninginneweg

34B

2225HK

Katwijk

X

X

X

N

2-2-2021

Koninginneweg

34D

2225HK

Katwijk

X

X

X

N

1-6-2024

Lierstraat

1

2225SH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Lierstraat

2

2225SH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Lierstraat

3

2225SH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Lierstraat

4

2225SH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Lierstraat

5

2225SH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Lierstraat

6

2225SH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Lierstraat

7

2225SH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Lierstraat

8

2225SH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Loggerstraat

9

2225BE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Louwestraat

24

2225GJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Louwestraat

49

2225GH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Meeuwenlaan

1C

2225PD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Meidoornstraat

51

2225SJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Mr. C. Fockstraat

2

2225TN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Mr. E.N. Rahusenstraat

1

2225WB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Mr. E.N. Rahusenstraat

9

2225WB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Mr. E.N. Rahusenstraat

13

2225WB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Mr. E.N. Rahusenstraat

15

2225WB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Mr. E.N. Rahusenstraat

19

2225WB

Katwijk

X

P

1-6-2024

Museumstraat

1

2225CN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Museumstraat

3

2225CN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Museumstraat

1A

2225CN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Museumstraat

4A

2225CN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Noordduinseweg

7

2221BL

Katwijk

X

P

1-6-2024

Oranjedam

17

2225DS

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

2

2225SP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

3

2225SN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

7

2225SN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

9

2225SN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

15

2225SN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

17

2225SN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

25

2225SN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

27

2225SN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

76

2225SV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

84

2225SV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

86

2225SV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

94

2225SV

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

96

2225SW

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

104

2225SW

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

106

2225SW

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

114

2225SW

Katwijk

X

P

1-6-2024

Parklaan

1A

2225SN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Paul Krugerstraat

2A

2225ZK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Princedwarsstraat

4

2225GD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Princedwarsstraat

6

2225GD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Princedwarsstraat

8

2225GD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Princedwarsstraat

10

2225GD

Katwijk

X

P

6-5-2024

Princestraat

30

2225GC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Princestraat

32

2225GC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Princestraat

34

2225GC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Princestraat

38

2225GC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

25

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

26

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

27

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

28

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

29

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

30

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

31

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

32

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

33

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

34

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

35

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

36

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

37

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

38

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

39

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

40

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

41

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

42

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

43

2225TZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

45

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

48

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

49

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

50

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

51

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

52

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

53

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

54

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

55

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

56

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

57

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

58

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

59

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

60

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

61

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

62

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

63

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

64

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

65

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

66

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

67

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

68

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

69

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

70

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

71

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

72

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

73

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

74

2225NJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

75

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

76

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

77

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

78

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

79

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

80

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

81

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

82

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

83

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

84

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

85

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

86

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

87

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

88

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

89

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

90

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

91

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

92

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

93

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

94

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

95

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

96

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

97

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

98

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

99

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

100

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

101

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

102

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

103

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

104

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

105

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

106

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

107

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

108

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

109

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

110

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

111

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

112

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

113

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

114

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

115

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

116

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

117

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

118

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

119

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

120

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

121

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

122

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

123

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

124

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

125

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

126

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

127

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

128

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

129

2225HP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

130

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

131

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

132

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

133

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

134

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

135

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

136

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

137

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

138

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

139

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

140

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

141

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

142

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

143

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

144

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

145

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

146

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

147

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

148

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

149

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

150

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

151

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

152

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Prins Hendrikkade

153

2225JT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

17

2225TH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

27

2225TH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

29

2225TH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

35

2225TH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

37

2225TH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

48

2225TK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

51

2225TH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

53

2225TH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

54

2225TK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Remisestraat

58

2225TK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Roest van Limburgstraat

15

2225NM

Katwijk

X

P

1-6-2024

Roest van Limburgstraat

10B

2225NP

Katwijk

X

P

1-6-2024

Schelpendam

7

2225MA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Schelpendam

8

2225MA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Schelpendam

11

2225MA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Schelpendam

12

2225MA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Schelpendam

15

2225MA

Katwijk

X

P

1-6-2024

Schelpendam

19

2225MA

Katwijk

X

P

6-3-2024

Schuitegatstraat 

43

2225MD

Katwijk

X

X

X

N

28-4-2022

Schuitegatstraat 

8A 

2225MC 

Katwijk 

X

X

X

N

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

38

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

47

2225KW

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

58

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

64

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

103

2225KX

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

307

2225LD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

156A

2225LJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

220A

2225LK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

64A

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

64B

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

64C

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

64D

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

64E

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

64F

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

64G

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Secretaris Varkevisserstraat

64H

2225LE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Seinpostdwarsstraat

1

2225JC

Katwijk

X

P

1-6-2024

Seinpostdwarsstraat

2

2225JD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Seinpostdwarsstraat

10

2225JD

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

27

2225XH

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

45

2225XJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

47

2225XJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

75

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

77

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

79

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

81

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

83

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

85

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

87

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

89

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

91

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

93

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

95

2225XK

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sluisweg

59A

2225XJ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

3

2225JM

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

4

2225JM

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

5

2225JM

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

6

2225JM

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

7

2225JM

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

8

2225JN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

9

2225JN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

10

2225JN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

11

2225JN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

12

2225JN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

14

2225JN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

16

2225JN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

10A

2225JN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Sportlaan

10B

2225JN

Katwijk

X

P

1-6-2024

Stengelinstraat

4

2225EE

Katwijk

X

P

1-6-2024

Tadamastraat

15

2225HR

Katwijk

X

P

1-6-2024

Tadamastraat

26

2225HT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Tadamastraat

30

2225HT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Tadamastraat

32

2225HT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Te Brittenstraat

1

2225ZT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Te Brittenstraat

5

2225ZT

Katwijk

X

P

1-6-2024

Te Brittenstraat

64

2225ZZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Te Brittenstraat

66

2225ZZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Te Brittenstraat

68

2225ZZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Te Brittenstraat

70

2225ZZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Te Brittenstraat

74

2225ZZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Te Brittenstraat

76

2225ZZ

Katwijk

X

P

1-6-2024

Tijmstraat

3

2225RH

Katwijk

X

P

8-6-2022

Torenstraat

18

2225EH

Katwijk

X

X

X

N