Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Het Hogeland 2023

Geldend van 10-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Het Hogeland 2023

De raad van de gemeente Het Hogeland;

Gelet op artikel 213a, eerste lid, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Het Hogeland 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • Doelmatigheid: De mate waarin een maximale hoeveelheid producten en prestaties is gerealiseerd met een minimale hoeveelheid middelen of een hogere kwaliteit wordt bereikt met een gelijkblijvende hoeveelheid aan middelen.

 • Doeltreffendheid: De mate waarin de geleverde producten en prestaties bijdragen aan het realiseren van gestelde gemeentelijke beleidsdoelen.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college onderzoekt op verzoek van de raad de doelmatigheid en/of doeltreffendheid

van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door

de gemeente. Daarnaast heeft het college de mogelijkheid om op basis van eigen initiatief

onderzoeken uit te voeren indien daartoe aanleiding is.

Artikel 3. Onderzoeksplan

In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

 • a.

  het object van onderzoek;

 • b.

  de reikwijdte van het onderzoek;

 • c.

  de onderzoeksmethode;

 • d.

  doorlooptijd van het onderzoek;

 • e.

  de wijze van uitvoering;

 • f.

  het budget in de begroting voor het te verrichten onderzoek.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf “Bedrijfsvoering” van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Verslag en plan van verbetering

 • 1.

  De onderzoeksresultaten worden vastgelegd in een verslag. Het verslag bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van het verslag stelt het college indien nodig een plan van verbetering op.

 • 3.

  Het verslag en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

 • 4.

  Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Intrekking oude regeling

De “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Het Hogeland 2019” wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Het Hogeland 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Het Hogeland op 3 april 2024

H.J. Bolding, voorzitter

P. Norder, griffier