Wijziging nadere regels parkeren 2024

Geldend van 01-06-2024 t/m heden

Intitulé

Wijziging nadere regels parkeren 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet, artikel 2 van de Parkeerverordening Katwijk en artikelen 2 en 13 van de Verordening Parkeerbelastingen 2024;

besluit tot wijziging van de nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van parkeergelden (Wijziging nadere regels parkeren 2024);

Artikel 1 Definities

 • a.

  woning: een onroerende zaak met een woonadres en dat als zelfstandig object in zin van de Wet WOZ is afgebakend;

 • b.

  woonadres: het adres zoals dat met een woonfunctie in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is opgenomen;

 • c.

  bedrijfsruimte: een onroerende zaak of deel van een onroerende zaak dat als zelfstandig object in de zin van de Wet WOZ is afgebakend en wordt aangemerkt als niet-woning;

 • d.

  vestigingsadres: het adres van een zelfstandige bedrijfsruimte zoals dat in de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) is opgenomen;

 • e.

  bewoner: een natuurlijk persoon die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven op een woonadres;

 • f.

  bedrijf: natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet zijnde bewoner, dat is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • g.

  gereguleerd gebied: betaald parkeergebied en/of vergunninghoudersgebied in de gemeente Katwijk;

 • h.

  kenteken: een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer verstrekt Nederlandse kenteken;

 • i.

  (lijst) geen recht op parkeervergunning GROP: (lijst met) adressen waar sprake is van geen recht op parkeervergunning(en), zoals opgenomen in bijlage 3 van het vigerende Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen; het gaan om een samengevoegde lijst van de lijst POET, lijst nulnorm en de lijst bezoekersparkeren, of adressen waar in de omgevingsvergunning maatwerkafspraken gemaakt zijn over parkeren en de beschikbaarheid van parkeervergunningen; als het adres nog niet opgenomen is in het Aanwijzingsbesluit, is de omgevingsvergunning leidend voor het toekennen van een parkeervergunning.

 • j.

  (lijst) parkeren op eigen terrein (POET): (lijst met) adressen van alle woningen die op eigen terrein een stallingplaats hebben, of op terrein van een derde een stallingsplaats hebben gekoppeld aan de betreffende woning), zoals opgenomen in bijlage 3 van het vigerende Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen;

 • k.

  parkeren op eigen terrein (POET), voorwaarden stallingsplaats indien sprake is van parkeren op eigen terrein:

  • i.

   ruimte aangemerkt als garage in de objectkenmerken van de taxatie ingevolge de Wet onroerende zaken van een object dan wel als zodanig is aangemerkt in een bouwvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte, een huur- of koopovereenkomst of ander besluit, akte of overeenkomst aangaande het object;

  • ii.

   een al dan niet dan wel deels overdekte en/of al dan niet dan wel deels ommuurde ruimte c.q. plaats die (mede) geschikt is dan wel (mede) bedoeld is of redelijkerwijs (mede) te gebruiken is voor het parkeren van een of meer motorvoertuigen, een en ander met een minimale afmeting van:

   • 2.30 meter bij 5.00 meter in geval van een ruimte of plaats waarbij de betreffende ruimte of plaats zelf niet of slechts aan één of twee zijden door een muur, hekwerk, deur of andersoortige harde afscheiding is afgescheiden;

   • 2.65 meter bij 5.00 meter in geval van een ruimte of plaats waarbij de betreffende ruimte of plaats zelf aan drie of vier zijden door een muur, hekwerk, deur of andersoortige harde afscheiding is afgescheiden.

 • l.

  (lijst) nulnorm: (lijst met) adressen van woningen die tot stand zijn gekomen met een omgevingsvergunning, waarbij conform artikel 7 van de Parkeerverordening en de Nota parkeernormen geen parkeernorm is toegepast, zoals opgenomen in bijlage 3 van het vigerende Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen;

 • m.

  lijst bezoekersparkeren: lijst met adressen van woningen in het centrum van Katwijk aan Zee die tot stand zijn gekomen met een omgevingsvergunning, waarbij conform de Nota parkeernormen een reductie is toegepast op het bezoekersdeel van de parkeernorm gebruik makende van restcapaciteit in de gemeentelijke parkeergarages, zoals opgenomen in bijlage 3 van het vigerende Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen.

 • n.

  (lijst) maatwerkafspraken parkeren: lijst met adressen waarbij in de omgevingsvergunning maatwerkafspraken zijn gemaakt omtrent parkeren en parkeervergunningen, zoals opgenomen in bijlage 3 van het vigerende Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen.

Artikel 2 Soorten vergunningen

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de Parkeerverordening Katwijk worden de volgende vergunningen onderscheiden:

 • a.

  bewonersvergunning

 • b.

  bezoekersvergunning

 • c.

  bedrijvenvergunning

 • d.

  deelautovergunning

 • e.

  zorgverlenersvergunning

 • f.

  tijdelijke vergunning

 • g.

  bijzondere vergunning

Artikel 3 Bewonersvergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Katwijk aan Zee centrumzone

  • b.

   Katwijk aan Zee ringzone

 • 2. Voorwaarden

  • De bewoner moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) als bewoner van het gereguleerd gebied. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar de aanvrager woont en ingeschreven staat.

  • Of de aanvrager (eigenaar) woont niet in het gereguleerd gebied, maar bezit wel een woning in het gereguleerd gebied en gebruikt deze zelf als niet-primaire tweede woning / privé-vakantiewoning. Op het adres van bedoelde woning is geen huurder of bewoner ingeschreven.

   Nieuwe aanvragen voor vakantiewoningen zijn niet meer mogelijk. Voor bestaande gevallen vervalt deze vergunningsmogelijkheid per 1/1/2025.

  • De bewoner overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de bewoner een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De bewoner legt een kopie van het leasecontract over.

  • Bij een eigenaar van een buitenlands voertuig, die ingeschreven is in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) als bewoner van het gereguleerd gebied, is een buitenlands kenteken toegestaan. Dit uitsluitend op vertoon van een buitenlands kentekenbewijs én een verklaring van de Belastingdienst (werkgevers- of werknemersvrijstelling motorrijtuigenbelasting), waarop is aangegeven dat het voertuig in Nederland mag rijden ten behoeve van woon-werkverkeer.

  • Bewoners die wonen op een adres van een woning met een nulnorm hebben geen recht op bewonersvergunningen.

 • 3. Geldigheid

  • De bewonersvergunning is geldig in de parkeerzone Katwijk aan Zee centrumzone en/of de parkeerzone Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 en de bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

   Aanvrager woont in

   Vergunning geldig in

   Katwijk aan Zee centrumzone

   Katwijk aan Zee centrumzone en

   Katwijk aan Zee ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

  • De bewonersvergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar 1/1 tot en met 31/12.

 • 4. Aantal

  • Maximaal 2 bewonersvergunningen per adres.

  • Bij woningsplitsing blijft het maximum 2 bewonersvergunningen, ook al heeft de gesplitste woning dan meerdere adressen. Eén van de adressen (bestaand of nieuw) behoudt het recht op parkeervergunningen.

  • Er is sprake van geen recht op parkeervergunning als het adres is opgenomen op de lijst GROP, waarbij:

   • o

    bij toegepaste nulnorm er geen recht is op bewonersvergunningen;

   • o

    bij POET er geen recht is op een 1e bewonersvergunning;

   • o

    er in de omgevingsvergunning maatwerkafspraken over parkeren en parkeervergunningen zijn gemaakt.

  • Het recht op een 1e bewonersvergunning vervalt als op het adres ook een bedrijvenvergunning (soort bedrijf Katwijk aan Zee) is verstrekt. In geval van POET vervalt het recht op zowel de 1e als de 2e bewonersvergunning, als op het adres ook een bedrijvenvergunning (soort bedrijf Katwijk aan Zee) is verstrekt.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

  • Maximaal 5 kentekenwissels per kalenderjaar. Daarnaast mogelijk om tijdelijk kenteken te wijzigen voor de duur van maximaal 5 dagen, in geval van leenauto.

Artikel 4 Bezoekersvergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Katwijk aan Zee centrumzone

  • b.

   Katwijk aan Zee ringzone

  • c.

   Noordduinen

 • 2. Voorwaarden

  • De aanvraag voor een bezoekersvergunning wordt gedaan door de bewoner. De bewoner moet ingeschreven staan in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) als bewoner van het gereguleerd gebied. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor het gebied waar de aanvrager woont en ingeschreven staat.

  • De vergunninghouder kan digitaal de kentekens van de bezoekers aan- en afmelden.

  • Het reguliere parkeertegoed is minimaal 50 bezoekersuren, maximaal 550 bezoekersuren per kalenderjaar, opgebouwd uit delen van 50, 250 of 500 uren.

  • Openstaand saldo is niet mee te nemen naar het volgende kalenderjaar.

  • Bij beëindiging na 1 juli wordt geen restitutie verleend. Bij beëindiging wordt er bij een tegoed van minder dan 250 uur geen restitutie verleend.

  • Bewoners die nog een extra parkeertegoed nodig hebben, niet zijnde ten behoeve van mantelzorg, kunnen per kalenderjaar eenmalig een bezoekersvergunning-extra aanschaffen met een tegoed van maximaal 100 bezoekersuren per kalenderjaar, opgebouwd uit delen van 50 of 100 uren.

  • Bij woningsplitsing blijft er maximaal 1 bezoekersvergunning en bezoekersvergunning-extra, ook al heeft de gesplitste woning dan meerdere adressen. Eén van de adressen (bestaand of nieuw) behoudt het recht op beide parkeervergunningen.

  • Er is sprake van geen recht op parkeervergunning als het adres is opgenomen op de lijst GROP, waarbij:

   • o

    bij toegepaste nulnorm er geen recht is op bezoekersvergunning en bezoekersvergunning-extra (wel mantelzorgvergunning op basis van de daarvoor geldende voorwaarden);

   • o

    bij toepassing bezoekersparkeren in gemeentelijke parkeergarages er geen recht is op een bezoekersvergunning en bezoekersvergunning-extra (wel mantelzorgvergunning op basis van de daarvoor geldende voorwaarden);

   • o

    er in de omgevingsvergunning maatwerkafspraken over parkeren en parkeervergunningen zijn gemaakt.

  • Bewoners die mantelzorg ontvangen kunnen tot 3500 bezoekersuren aanschaffen per kalenderjaar in de vorm van een mantelzorgvergunning. Deze bewoner ontvangt intensieve mantelzorg (niet-beroepsmatige zorg) van familieleden, vrienden of kennissen, dat langer dan 3 maanden duurt en meer dan 8 uur per week is. U heeft een indicatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Zorgverzekeringswet of Jeugdwet waarin staat dat u mantelzorg nodig heeft. De aanvrager dient aan te tonen dat de mantelzorg binnen het gereguleerd gebied plaatsvindt en dat voor de uitoefening van de zorg het tegoed noodzakelijk is.

  • Instellingen voor beschermd wonen hebben recht op 1 bezoekersvergunning voor bezoek van cliënten met een maximaal tegoed van 4000 uren per kalenderjaar. De aanvraag geschiedt door de directie van de betreffende aanbieder van beschermd wonen. Beschermd wonen is bedoeld voor cliënten die vanwege psychiatrische, en/of verslavingsproblematiek en bijkomende psychosociale en/of LVB-problematiek of vanwege een licht verstandelijke beperking niet zelfstandig kunnen wonen. De aanbieder voor beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving, waarbij de cliënten geclusterd verblijven binnen een woonvoorziening met meerdere wooneenheden, met de begeleiding in de directe nabijheid. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar het beschermd wonen gevestigd is.

  • Verenigingen/kerkgenootschappen hebben recht op 1 bezoekersvergunning met een maximaal tegoed van 4000 uren per kalenderjaar. De aanvraag geschiedt door het bestuur van de vereniging / het kerkgenootschap. Bij verenigingen gaat het uitsluitend om sportverenigingen, musea, cultureel- en kunstverenigingen, jongerencentra en welzijnsverenigingen (niet zijnde zorg), allen met een non-profit karakter, minimaal 10 leden en die gevestigd zijn in het gereguleerd gebied. Bij kerkgenootschappen gaat het om alle religieuze genootschappen, die ofwel gevestigd zijn ofwel diensten houden in het gereguleerd gebied. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar de vereniging / het kerkgenootschap gevestigd is en/of diensten houden.

  • Scholen die gevestigd zijn in het gereguleerd gebied hebben recht op 1 bezoekersvergunning. De aanvraag geschiedt door de directie van de school. Er wordt alleen vergunning verstrekt voor de zone waar de school gevestigd is.

  • Toekomstige bewoners die in aanmerking komen voor een tijdelijke verhuisvergunning zoals bedoeld in artikel 8 hebben recht op 1 bezoekersvergunning. De aanvraag geschiedt door de toekomstig bewoner, onder dezelfde voorwaarden als de tijdelijke verhuisvergunning. De bezoekersvergunning is alleen aan te vragen als aan deze voorwaarden van de tijdelijke verhuisvergunning is voldaan. De bezoekersvergunning kan daarbij ook aangevraagd worden als het adres opgenomen is op de lijst GROP.

  • Alleen KNRM, Scum, manege Jonker en kitesurfvereniging Airtime komen in aanmerking voor een bezoekersvergunning Noordduinen (soort c). De aanvraag van een vergunning kan uitsluitend door het bestuur van de KNRM (adres Noordduinseweg 1) / Scum (adres Noordduinseweg 3) / manege (adres Noordduinseweg 9) / kitesurfvereniging (strandvak 23) plaatsvinden. Het parkeertegoed voor de KNRM is onbeperkt; een aangemeld kenteken van een bezoeker KNRM is standaard van 9:00 tot 21:00 uur aangemeld. Het parkeertegoed voor Scum, manege en kitesurfvereniging is gelijk aan dat van verenigingen/kerkgenootschappen (4000 uren per jaar). Er wordt alleen vergunning verstrekt voor het parkeerterrein Noordduinen (Noordduinseweg).

 • 3. Geldigheid

  • 3.1

   Geldigheid a en b

   • De bezoekersvergunning is geldig in de parkeerzone Katwijk aan Zee centrumzone en/of de parkeerzone Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 en de bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

    Aanvrager woont / is gevestigd in

    Vergunning geldig in

    Katwijk aan Zee centrumzone

    Katwijk aan Zee centrumzone en Katwijk aan Zee ringzone

    Katwijk aan Zee ringzone

    Katwijk aan Zee ringzone

   • De bezoekersvergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

   • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar 1/1 tot en met 31/12.

  • 3.2

   Geldigheid c

   • De bezoekersvergunning is geldig op de Noordduinseweg (parkeerterrein).

   • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar 1/1 tot en met 31/12.

 • 4. Aantal

  • Maximaal 1 bezoekersvergunning per adres als de aanvrager een bewoner is.

  • Maximaal 1 bezoekersvergunningen per vereniging/kerkgenootschap.

  • Maximaal 1 bezoekersvergunning per school.

  • Maximaal 1 bezoekersvergunning per adres als de aanvrager een toekomstige bewoner is.

  • Maximaal 1 bezoekersvergunning voor de KNRM/Scum/manage/kitesurfvereniging.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken van de bezoekers: de vergunninghouder kan digitaal het kenteken van de bezoekers aan- en afmelden.

Artikel 5 Bedrijvenvergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Bedrijf Katwijk aan Zee

  • b.

   Leraren

  • c.

   Werkzaamheden

 • 2. Voorwaarden

  • 2.1

   Voorwaarden a

   • De vergunning is via e-Herkenning aan te vragen (of aan de publieksbalie).

   • Onder een bedrijf wordt verstaan een organisatie die ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

   • Het bedrijf is gevestigd in het gereguleerd gebied.

   • Er is geen sprake van een vereniging / kerkgenootschap, zoals gedefinieerd in artikel 4 onder 2.

   • Het bedrijf overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Of het bedrijf legt een kopie van het leasecontract over. Als sprake is van een brommobiel moet een kopie van het verzekeringsbewijs van de werknemer worden overlegd.

  • 2.2

   Voorwaarden b

   • De vergunning is via e-Herkenning aan te vragen (of aan de publieksbalie).

   • Onder leraren wordt verstaan onderwijzend personeel op basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs.

   • De school is gevestigd in het gereguleerd gebied.

   • De aanvraag van een vergunning voor een leraar kan uitsluitend door de werkgever/directie van de school plaatsvinden.

   • De leraar is niet woonachtig in de gemeente Katwijk.

   • De school overlegt een werkgeversverklaring, waarin aangegeven is dat aan de hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan.

   • De school overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Of het bedrijf legt een kopie van het leasecontract over. Als sprake is van een brommobiel moet een kopie van het verzekeringsbewijs van de werknemer worden overlegd.

  • 2.3

   Voorwaarden c

   • De vergunning is via e-Herkenning aan te vragen (of aan de publieksbalie).

   • Vergunning wordt alleen verstrekt aan bedrijven die beroepshalve tijdelijk een voertuig moeten kunnen parkeren voor het verrichten van werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de locatie binnen het gereguleerd gebied waar deze werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden omvatten storings-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden. Vergunning wordt ook verstrekt aan bedrijven met bezorgdiensten die actief zijn binnen het gereguleerd gebied.

   • Onder een bedrijf wordt verstaan een organisatie die ingeschreven staat in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) 33, 38, 42, 43, 49.42, 62.03, 75, 80, 95 of 96.03.

 • 3. Geldigheid

  • 3.1

   Geldigheid a

   • De bedrijvenvergunning is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 en de bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

   • De bedrijvenvergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

   • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar 1/1 tot en met 31/12.

  • 3.2

   Geldigheid b

   • De lerarenvergunning is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 en de bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

   • De lerarenvergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

   • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar geldig 1/1 tot en met 31/12.

   • De vergunning is alleen geldig op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur.

  • 3.3

   Geldigheid c

   • De werkzaamhedenvergunning is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 en de bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

   • De vergunning is geldig minimaal 1 maand vanaf ingangsdatum, maximaal 3 maanden, doch uiterlijk tot en met 31/12.

   • Voor kortstondige werkzaamheden is er een werkzaamhedenvergunning voor 1 dag. Deze vergunning is geldig van 9:00 tot 21:00 uur.

 • 4. Aantal

  • 4.1

   Aantal a

   • Maximaal 1 vergunning per adres.

   • Het recht op een bedrijfsvergunning vervalt als op het adres zowel een 1e als een 2e bewonersvergunning is verstrekt. In geval van POET vervalt het recht op de bedrijfsvergunning, als er op het adres een 2e bewonersvergunning is verstrekt.

  • 4.2

   Aantal b en c

   • Onbeperkt.

 • 5. Uitvoering

  • 5.1

   Uitvoering a

   • Op kenteken, niet meer dan 5 kentekens op een vergunning. Daarvan mag er slechts 1 kenteken tegelijk actief zijn. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

   • Maximaal 20 kentekenwissels per kalenderjaar.

  • 5.2

   Uitvoering b

   • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

   • Maximaal 5 kentekenwissels per kalenderjaar. Daarnaast mogelijk om tijdelijk kenteken te wijzigen voor de duur van maximaal 5 dagen, in geval van leenauto.

  • 5.3

   Uitvoering c

   • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 6 Deelautovergunning

 • 1. Soorten

  • Deelautovergunning

 • 2. Voorwaarden

  • Vergunning is voor deelauto’s.

  • De deelauto heeft een vaste parkeerplek in gereguleerd gebied óf kent geen vaste parkeerplek in het gereguleerde gebied.

  • Vergunning wordt op aanvraag verstrekt aan professionele aanbieders van deelauto’s.

  • Vergunning wordt ook op aanvraag verstrekt aan bewoners uit meerdere huishoudens (minimaal 5) die gezamenlijk een deelauto gebruiken, en dit met een gezamenlijke overeenkomst hebben vastgelegd. Aanvrager en gebruikers moeten dan ook ingeschreven staan bij de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik (www.deelauto.nl).

  • De aanvrager toont aan in het bezit te zijn van het motorvoertuig door overlegging van een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Als sprake is van een brommobiel moet een kopie van het verzekeringsbewijs overlegd worden.

  • Als het motorvoertuig niet op naam staat van de aanvrager, wordt geen vergunning verleend, tenzij het voertuig op naam staat van het bedrijf dat deelauto’s aanbiedt, danwel op naam staat van één van de deelnemende huishoudens of gezamenlijk op naam staat, en/of een kopie van het leasecontract kan worden overlegd.

  • Afspraken over het gebruik van een vaste deelautoplaats en/of over een parkeervergunning voor de deelauto worden met een overeenkomst tussen gemeente en de aanbieder van de deelauto vastgelegd.

  • Vaste deelautoplaatsen worden met een verkeersbesluit aangewezen. Nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is, wordt vergunning verstrekt.

 • 3. Geldigheid

  • De deelautovergunning is geldig voor het parkeren op de hiertoe met een verkeersbesluit aangewezen deelautoplaats óf is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 en de bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’ (maar niet in de Voorstraat gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur).

  • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar geldig 1/1 tot en met 31/12.

 • 4. Aantal

  • Bij vaste deelautoplaats: maximaal 1 vergunning per deelautoplaats.

  • Bij geen vaste deelautoplaats: maximaal 1 vergunning per deelauto.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

  • Maximaal 5 kentekenwissels per kalenderjaar. Daarnaast mogelijk om tijdelijk kenteken te wijzigen voor de duur van maximaal 8 dagen, in geval van leenauto.

Artikel 7 Zorgverlenersvergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Zorgverlenersvergunning

 • 2. Voorwaarden

  • Vergunning wordt alleen verstrekt aan zorgverleners die beroepshalve met een grote regelmaat werkzaamheden moeten verrichten of bezoeken moeten afleggen binnen het gereguleerd gebied. Zij moeten dit aantonen of aannemelijk maken.

  • Vergunning wordt ook verstrekt voor een bedrijfsauto van een zorgverlenende instantie, die ten behoeve van professionele zorg gebruikt wordt (niet-zijnde kantoorpersoneel) in gereguleerd gebied.

  • Vergunning wordt ook verstrekt aan de Stichting Welzijnskwartier voor de voertuigen van Katwijk Rijd(t) Mee (Wijkhoppers).

  • De aanvraag van een vergunning voor een professionele zorgverlener kan uitsluitend door de werkgever plaatsvinden.

  • De gebruiker valt conform de Standaard Bedrijfs Indeling (SBI) in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder hoofdgroep Q en verleent professionele medische of paramedische zorg. Het gaat om (para)medische beroepsuitoefenaars, zoals artsen, apothekers, fysiotherapeuten en zorginstellingen die zorg aan huis verlenen.

  • De aanvrager overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Of de aanvrager legt een kopie van het leasecontract over. Als sprake is van een brommobiel moet een kopie van het verzekeringsbewijs van de werknemer worden overlegd.

 • 3. Geldigheid

  • De zorgverlenersvergunning is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 en de bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

  • De zorgverlenersvergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • Minimaal 1 maand en maximaal 1 jaar 1/1 tot en met 31/12.

 • 4. Aantal

  • Maximaal 1 vergunning per zorgverlener.

  • Er kunnen meerdere vergunningen per zorgverleningsinstantie/werkgever verstrekt worden.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken, niet meer dan 10 kentekens op een vergunning. Daarvan mag er slechts 1 kenteken tegelijk actief zijn. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

  • Maximaal 20 kentekenwissels per kalenderjaar.

Artikel 8 Tijdelijke vergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Verhuisvergunning

 • 2. Voorwaarden

  • Vergunning wordt verstrekt aan toekomstige bewoners die gaan verhuizen naar gereguleerd gebied, waarvan de aangifte van verhuizing nog niet verwerkt is in de gemeentelijke administratie.

  • De aanvrager wil het toekomstig woonadres voor bewoning geschikt maken, met het oogmerk om vervolgens het woonadres voor zichzelf te gebruiken als permanent woonadres. Op het adres van bedoelde woning is geen huurder of bewoner ingeschreven.

  • Aanvrager toont aan dat hij of zij in gereguleerd gebied gaat wonen, door bij huur of koop het volledige huurcontract of de koopakte te overleggen, inclusief het gedeelte met de handtekening van de aanvrager en van de verhuurder of verkoper. Een concept huurcontract of concept koopakte wordt niet geaccepteerd.

  • De aanvrager overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de bewoner een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De bewoner legt een kopie van het leasecontract over.

 • 3. Geldigheid

  • De verhuisvergunning is geldig in de parkeerzone Katwijk aan Zee centrumzone en/of de parkeerzone Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 en de bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’.

   Aanvrager komt te wonen in

   Vergunning geldig in

   Katwijk aan Zee centrumzone

   Katwijk aan Zee centrumzone en ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

   Katwijk aan Zee ringzone

  • De tijdelijke vergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

  • De parkeervergunning gaat in vanaf het moment dat de aanvrager beschikking krijgt over de woning, of op een latere datum naar keuze.

  • Minimaal 1 maand, maximaal 3 maanden per kalenderjaar.

 • 4. Aantal

  • Maximaal 1 vergunning per adres per huishouden per kalenderjaar.

  • Als sprake is van een adres op de lijst GROP waarbij geen recht is op bewonersvergunning(en) vervalt het recht op een verhuisvergunning.

 • 5. Uitvoering

  • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

Artikel 9 Bijzondere vergunning

 • 1. Soorten

  • a.

   Gemeente

  • b.

   Reddingsbrigade

  • c.

   KNRM

  • d.

   Nood- en hulpdiensten

 • 2. Voorwaarden

  • 2.1

   Voorwaarden a

   • De parkeervergunning gemeente wordt alleen verstrekt aan gemeentepersoneel dat beroepshalve met grote regelmaat werkzaamheden moet verrichten in het gereguleerd gebied.

   • Onder gemeentepersoneel wordt verstaan iedereen die in dienst is bij of in opdracht werkt voor de gemeente Katwijk alsmede de leden van het college.

   • Het betreft tevens de vergunning voor de bedrijfsauto’s die op naam staan van de gemeente Katwijk of door de gemeente Katwijk geleased worden.

   • Hieronder vallen ook overige overheidsdiensten*, die beroepshalve met grote regelmaat werkzaamheden moet verrichten binnen het gereguleerd gebied, en hun bedrijfsauto’s. *Dit ter beoordeling van het college.

   • De werknemer overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de werknemer een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De aanvrager legt een kopie van het leasecontract over.

  • 2.2

   Voorwaarden b

   • De parkeervergunning reddingsbrigade kan alleen gebruikt worden door personeel en vrijwilligers van de reddingsbrigade.

   • De gebruiker is niet woonachtig in het gereguleerd gebied van Katwijk aan Zee.

   • De aanvraag van een vergunning voor een werknemer / vrijwilliger kan uitsluitend door het bestuur van de reddingsbrigade plaatsvinden.

   • De aanvrager overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de werknemer / vrijwilliger een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De aanvrager legt een kopie van het leasecontract over.

  • 2.3

   Voorwaarden c

   • De parkeervergunning KNRM kan alleen gebruikt worden door personeel en vrijwilligers van de KNRM.

   • De gebruiker is niet woonachtig in het gereguleerd gebied van Katwijk aan Zee.

   • De aanvraag van een vergunning voor een werknemer / vrijwilliger kan uitsluitend door het bestuur van de KNRM plaatsvinden.

   • De aanvrager overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de werknemer / vrijwilliger een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De aanvrager legt een kopie van het leasecontract over.

  • 2.4

   Voorwaarden d

   • De parkeervergunning nood- en hulpdiensten wordt alleen verstrekt voor voertuigen van politie, brandweer, ambulance of dierenambulance die beroepshalve met grote regelmaat werkzaamheden moeten verrichten in het gereguleerd gebied.

   • Voertuigen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor woon-werk verkeer komen niet in aanmerking. Daarvoor bestaat de mogelijkheid tot een bewonersvergunning.

   • De aanvraag van een vergunning kan uitsluitend plaatsvinden door de leiding van politie, brandweer, ambulancedienst of dierenambulancedienst.

   • De aanvrager overlegt een kopie van het kentekenbewijs. Deze gegevens worden met de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Indien sprake is van een brommobiel moet de aanvrager een kopie verzekeringsbewijs overleggen. Als de werknemer / vrijwilliger een motorvoertuig van de werkgever in gebruik heeft, wordt deze gelijk gesteld met de eigenaar van het motorvoertuig. De bewoner legt een kopie van het leasecontract over.

 • 3. Geldigheid

  • 3.1

   Geldigheid a, b en d

   • De bijzondere vergunning is geldig in zowel Katwijk aan Zee centrumzone als Katwijk aan Zee ringzone, zoals gedefinieerd in bijlage 2 van het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2024 en de bijbehorende kaart ‘Gereguleerd parkeren Katwijk aan Zee’, en op de Noordduinseweg (parkeerterrein) en Zuidduinseweg (parkeerterrein).

   • De bijzondere vergunning geldt niet in de Voorstraat (gedeelte tussen Louwestraat en Dwarsstraat) op maandag t/m zaterdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur en op donderdagen niet tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

   • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar geldig 1/1 tot en met 31/12.

  • 3.2

   Geldigheid c

   • De bijzondere vergunning is geldig op de Noordduinseweg (parkeerterrein).

   • Minimaal 1 maand, maximaal 1 jaar geldig 1/1 tot en met 31/12.

 • 4. Aantal

  • 4.1

   Aantal a en d

   • Onbeperkt.

  • 4.2

   Aantal b en c

   • Maximaal 1 vergunning.

 • 5. Uitvoering

  • 5.1

   Uitvoering a en d

   • Op kenteken, niet meer dan 1 kenteken op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

  • 5.2

   Uitvoering b

   • Op kenteken, niet meer dan 40 kentekens op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

   • Maximaal 20 kentekenwissels per kalenderjaar.

  • 5.2

   Uitvoering c

   • Op kenteken, niet meer dan 20 kentekens op een vergunning. Als het een brommobiel betreft: het kenteken, dan wel het nummer van het verzekeringsplaatje.

   • Maximaal 20 kentekenwissels per kalenderjaar.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. Deze Wijziging nadere regels treedt in werking met ingang van 1 juni 2024;

 • 2. De Nadere regels parkeren 2024 met kenmerk Z3274184D3274843 van 29 november 2023 worden ingetrokken met ingang van 1 juni 2024;

 • 3. Deze regels worden aangehaald als: Wijziging nadere regels parkeren 2024.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk op 23 april 2024.