Regeling vervalt per 30-11-2025

Subsidieregeling energiehubs en duurzame, collectieve oplossingen voor netcongestie Geldrop-Mierlo

Geldend van 03-05-2024 t/m 29-11-2025

Intitulé

Subsidieregeling energiehubs en duurzame, collectieve oplossingen voor netcongestie Geldrop-Mierlo

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft in de collegevergadering van 23 april 2024 de subsidieregeling energiehubs en duurzame, collectieve oplossingen voor netcongestie Geldrop-Mierlo vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo:

Gelet op:

 • 1.

  Titel 4.2 Algemene Wet Bestuursrecht

 • 2.

  Artikel 3.2 Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017

Overwegende dat het gewenst is om in het kader van onze klimaat- en energiedoelstellingen en economische doelstellingen innovatieve activiteiten te ondersteunen die gericht zijn op het voorkomen, verminderen of oplossen van netcongestie op het elektriciteitsnet gecombineerd met het verminderen van CO2 uitstoot door duurzame opwek en/of energiebesparing;

Overwegende dat het college van burgemeester en wethouders in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun de Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352) (De-minimisverordening) van toepassing achten op subsidieverstrekking voor oplossingen bij netcongestie;

Overwegende dat het college van burgemeester en wethouders in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun van de Verordening (EU) Nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L167) van toepassing achten op subsidieverstrekking voor haalbaarheidsstudies en oplossingen voor netcongestie;

Besluiten vast te stellen,

Subsidieregeling energiehubs en duurzame, collectieve oplossingen voor netcongestie Geldrop-Mierlo

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: Een subsidieaanvraag op grond van deze subsidieregeling met als doel bijdragen aan het oplossen van netcongestie en in combinatie daarmee het verminderen van CO2 uitstoot door opwek van duurzame energie en/of energiebesparing;

 • b.

  Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV): Verordening (EU) Nr 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L167);

 • c.

  ASV 2017: Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 • e.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU, L 352);

 • f.

  Duurzame energie: elektriciteit die wordt geproduceerd uit windenergie en zonne-energie of warmte uit bodem of water;

 • g.

  haalbaarheidsstudie: een haalbaarheidsstudie bedoeld in artikel 2, onder 87 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening; (te weten: „haalbaarheidsstudie”: het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico's in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn);

 • h.

  kennisleverancier: een private of publieke instantie met activiteiten die gericht is op kennisoverdracht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een buitenlands equivalent;

 • i.

  netcongestie: het plaatselijk bereiken van de maximale belastbaarheid van de distributie- en transportnetten voor elektriciteit;

 • j.

  oplossing(en) voor netcongestie: oplossing(en) voor het efficiënter gebruiken van het elektriciteitsnet en voor het voorkomen, verminderen of oplossen van netcongestie en wachttijden voor het krijgen van voldoende transportvermogen of voor het krijgen van een aansluiting op het elektriciteitsnet;

 • k.

  Project: de gezamenlijke uitvoering van de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 3 binnen een vooraf afgebakende tijdsperiode en locatie;

 • l.

  projectgebied; een vooraf geografisch afgebakend gebied, of aaneengrenzende gebieden, binnen gemeente Geldrop-Mierlo waarbinnen een samenwerkingsverband actief is om een gezamenlijk probleem omtrent netcongestie op te lossen en daarnaast CO2 uitstoot te reduceren. Als voorbeeld kan gedacht worden aan een bedrijventerrein of een appartementencomplex;

 • m.

  samenwerkingsverband: een collectief van minimaal drie onderscheidende publieke of private partijen met ieder een verschillend adres en een verschillende eigenaar die duurzame energie of transportvermogen aan elkaar beschikbaar stellen of gezamenlijk gebruik maken van voorzieningen voor congestiemanagement zoals een eigen gezamenlijk netwerk, energieopslagvoorziening of een softwaresysteem om pieken te balanceren. Onder een samenwerkingsverband valt eveneens een overkoepelende rechtspersoon zoals een ondernemersvereniging of een Vereniging van Eigenaars.

Artikel 2 Doel en reikwijdte

De subsidieregeling heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen en economische doelstellingen van de gemeente Geldrop-Mierlo door samenwerkingsverbanden binnen hetzelfde projectgebied te ondersteunen bij innovatieve activiteiten die gericht zijn op het voorkomen, verminderen of oplossen van netcongestie op het elektriciteitsnet gecombineerd met het verminderen van CO2 uitstoot door de opwek van duurzame energie en/of energiebesparing. Daarnaast heeft de subsidie als doel om bij te dragen aan het vergroten van de kennis over oplossingen voor netcongestie en/of CO2 reductie en de kennisdeling hierover te bevorderen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  het door een kennisleverancier laten uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar oplossingen voor netcongestie en in combinatie daarmee het realiseren van een vermindering van CO2 uitstoot door de opwek van duurzame energie en/of energiebesparing.

 • b.

  het realiseren en uitvoeren van oplossingen voor netcongestie en in combinatie daarmee het realiseren van een vermindering van CO2 uitstoot door de opwek van duurzame energie en/of energiebesparing.

Artikel 4 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf de dag van inwerkingtreding tot en met 30 november 2025.

Artikel 5 subsidievoorwaarden

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het project draagt aantoonbaar bij aan een oplossing voor netcongestie en in combinatie daarmee aan het realiseren van een vermindering van CO2 uitstoot door opwek van duurzame energie en/of energiebesparing;

  • b.

   de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband dat actief is binnen een en hetzelfde projectgebied in de gemeente Geldrop-Mierlo;

  • c.

   het project is erop gericht om kennis over oplossingen voor netcongestie te delen. Daartoe wordt over het project gecommuniceerd en het samenwerkingsverband stemt in met het delen van algemene informatie, ervaringen en inzichten over het project aan derden in de gemeente Geldrop-Mierlo die voornemens zijn een project te starten om netcongestie op te lossen en/of CO2 te reduceren, rekening houdend met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

  • d.

   het project bevat aantoonbare innovatieve en vernieuwende elementen die nog niet eerder in de gemeente Geldrop-Mierlo zijn uitgevoerd. Innovatie is hierbij niet beperkt tot technologische innovatie, maar het kan hierbij ook gaan om een innovatieve combinatie van bestaande technieken, organisatorische en/of maatschappelijke innovatie. Pure kopieën van reeds gesubsidieerde projecten op grond van deze regeling komen dus uitdrukkelijk niet in aanmerking voor subsidie;

  • e.

   het project of het project waarover de haalbaarheidsstudie gaat is niet van tijdelijke aard en heeft naar verwachting voor een periode van minimaal vijf jaar effect op het oplossen van netcongestie en het reduceren van CO2;

  • f.

   het project heeft een sluitende en realistische begroting.

  • g.

   De subsidie mag niet worden gebruikt voor het plegen van strafbare feiten conform de Wet Bibob.

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen voor een haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 3, onder a, wordt daarnaast voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   De haalbaarheidsstudie wordt gemaakt door een onafhankelijke kennisleverancier met de benodigde expertise en competenties en die zelf geen aansluiting heeft binnen het projectgebied en/of een belang heeft bij een partij binnen het samenwerkingsverband;

  • b.

   De haalbaarheidsstudie is concreet gericht op de voorbereiding van een investeringsbeslissing. De afgeronde haalbaarheidsstudie verschaft een helder inzicht in de voorwaarden voor een positieve investeringsbeslissing. Dit betekent dat de kansen, risico’s, benodigde middelen, kosten en opbrengsten inzichtelijk worden gemaakt en dat duidelijk is of het project technische haalbaar is en of de businesscase sluitend is;

  • c.

   De haalbaarheidsstudie maakt inzichtelijk welke resultaten op het gebied van het verminderen van netcongestie en het reduceren van CO2-uitstoot met de onderzochte oplossing behaald kunnen worden;

  • d.

   De haalbaarheidsstudie geeft een indicatie van hoe lang de onderzochte oplossing operationeel zal blijven en geeft inzicht in wat er met het materiaal na die periode gebeurt;

  • e.

   De deelnemers streven om bij een haalbare technische oplossing en een sluitende businesscase binnen 2 jaar na afronding van de haalbaarheidsstudie tot uitvoering over te gaan.

 • 3. Om voor subsidie in aanmerking te komen voor het realiseren van een oplossing als bedoeld in artikel 3, onder b, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   Het project heeft een volledig uitgewerkte haalbaarheidsstudie die voldoet aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 5 lid 2 a, b, c en d;

  • b.

   De oplossing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke partij met de benodigde expertise en competenties.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in artikel 9 ASV 2017 en artikel 4:35 Algemene Wet Bestuursrecht, wordt een subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   De aanvraag is ingediend buiten de aanvraagperiode als bedoeld in artikel 4;

  • b.

   Met de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd al is gestart voordat de aanvraag voor subsidie is ingediend;

  • c.

   de aanvrager eerder subsidie heeft ontvangen op grond van deze regeling voor dezelfde subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 3;

  • d.

   In de aanvraag niet aannemelijk wordt gemaakt dat aan de subsidievoorwaarden uit artikel 5 wordt voldaan;

  • e.

   De aanvraag niet voldoet aan de indieningsvereisten als bedoeld in artikel 12;

  • f.

   de subsidieaanvrager niet aan de vrijstellingsvoorwaarden van de de-minimisverordening voldoet en niet aan de vrijstellingsvoorwaarden van de AGVV als bedoeld in artikel 7;

  • g.

   Het subsidieplafond bereikt is als bedoeld in artikel 10.

  • h.

   blijkt uit resultaten van een ingesteld Bibob-onderzoek dat ernstig gevaar bestaat op het plegen van strafbare feiten conform de Wet Bibob.

 • 2. In aanvulling op de weigeringsgronden uit de ASV 2017 en Awb wordt een subsidie geheel of deels geweigerd voor zover:

  • a.

   De aanvraag betrekking heeft op kosten die niet genoemd worden in artikel 8 subsidiabele kosten.

Artikel 7 Staatssteun

 • 1. Een subsidie op grond van deze regeling kan voor zover deze staatssteun betreft als bedoeld in artikel 107 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, worden gerechtvaardigd indien wordt voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de De-minimisverordening.

 • 2. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in lid 1, dan wordt een subsidie op grond van deze regeling voor zover deze staatssteun betreft, alleen gerechtvaardigd indien wordt voldaan aan de voorwaarden van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

 • 1. Voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3, onder a, komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   inhuur van een onafhankelijke kennisleverancier;

  • b.

   materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsonderzoek;

  • c.

   kosten van software en licenties voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het haalbaarheidsonderzoek;

  • d.

   huurkosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het haalbaarheidsonderzoek.

 • 2. Voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3, onder b, komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   inhuur voor externe expertise en procesbegeleiding;

  • b.

   materiaalkosten van de oplossing;

  • c.

   kosten van software en licenties die nodig zijn voor de oplossing;

  • d.

   de kosten van het laten bouwen en installeren van de oplossing.

 • 3. Kosten die gemaakt zijn voor de datum van indiening van de aanvraag zijn niet subsidiabel.

Artikel 9 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   voor de activiteit, als bedoeld in artikel 3, onder a, ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000;

  • b.

   voor de activiteit als bedoeld in artikel 3, onder b, ten hoogste 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 35.000,-.

 • 2. Met de subsidiehoogte wordt rekening gehouden met de voorwaarden als genoemd in artikel 7.

Artikel 10 Subsidieplafond

 • a.

  Het subsidieplafond voor 2024 betreft € 60.000,--

 • b.

  Het subsidieplafond voor 2025 betreft € 60.000,--

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum wanneer sprake is van een aanvraag die volledig en ontvankelijk is verklaard.

 • 3. In het geval aanvragen niet in behandeling worden genomen wegens het bereiken van het subsidieplafond, dan schuiven deze aanvragen door naar het volgende jaar indien dit mogelijk is binnen de aanvraagperiode en het daarvan toepassing zijnde subsidieplafond.

Artikel 12 Aanvraag en indieningsvereisten

 • 1. De subsidie wordt digitaal aangevraagd onder gebruikmaking van de formulieren die op de website van gemeente Geldrop-Mierlo beschikbaar zijn gesteld.

 • 2. Een aanvraag om subsidie bevat stukken waarmee aangetoond wordt dat voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden in artikel 5 eerste lid. Deze bestaan ten minste uit:

  • a.

   een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit de vertegenwoordigings-bevoegdheid blijkt van de gemachtigde;

  • b.

   een machtiging aan één van de deelnemers van het samenwerkingsverband om de communicatie omtrent de subsidieverstrekking namens de deelnemers te mogen verrichten en de na subsidieverstrekking te betalen bedragen te ontvangen, te verdelen en te verantwoorden.

  • c.

   een projectplan dat tenminste bevat:

   • I.

    een samenvatting van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd die ook door de gemeente mag worden gebruikt om over het project te communiceren;

   • II.

    een beschrijving van het samenwerkingsverband en de deelnemers;

   • III.

    een situatietekening, een beschrijving van het projectgebied en een motivatie waarin de gekozen reikwijdte van het projectgebied wordt uitgelegd;

   • IV.

    Een inhoudelijke beschrijving van het project;

   • V.

    de probleemstelling of beschrijving van de problematiek;

   • VI.

    de doelstelling van het project;

   • VII.

    de verwachtte resultaten van het project inclusief een toelichting hoe het project bijdraagt aan het doel van deze regeling zoals omschreven in artikel 2;

   • VIII.

    een beschrijving van de innovatieve waarde van het project;

   • IX.

    een toelichting op het blijvende effect van het project;

   • X.

    een beschrijving hoe over het project gecommuniceerd zal worden;

   • XI.

    een tijdsplanning.

  • d.

   instemming met het delen van algemene informatie, ervaringen en inzichten over het project, rekening houdend met onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

  • e.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • f.

   gespecificeerde offerte(s), waarin gebruik wordt gemaakt van de componenten als gebruikt in artikel 8 subsidiabele kosten;

  • g.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • h.

   Indien van toepassing; een de-minimisverklaring.

 • 3. Een aanvraag om subsidie voor een haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 3, onder a, omvat daarnaast stukken waarmee wordt aangetoond dat voldaan is aan de subsidievoorwaarden in artikel 5 tweede lid. Deze bestaan ten minste uit:

  • a.

   Een beschrijving van de kennisleverancier en diens expertise, competenties en onafhankelijkheid

  • b.

   Een beschrijving van wat in de haalbaarheidsstudie onderzocht gaat worden en hoe wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5 tweede lid onder b, c en d;

  • c.

   Een verklaring van de deelnemers aan het samenwerkingsverband dat gestreefd wordt om bij een haalbare technische oplossing en een sluitende businesscase binnen twee jaar na afronding van de haalbaarheidsstudie tot uitvoering over te gaan.

 • 4. Een aanvraag om subsidie voor een oplossing als bedoeld in artikel 3, onder b, omvat daarnaast stukken waarmee wordt aangetoond dat voldaan is aan de subsidievoorwaarden in artikel 5 derde lid. Deze bestaan ten minste uit:

  • a.

   Een uitgewerkte haalbaarheidsstudie / businesscase als bedoeld in artikel 5 lid 2 a, b, c en d;

  • b.

   Een beschrijving van de uitvoerende partij en diens expertise, competenties en onafhankelijkheid.

Artikel 13 Subsidieverlening

 • 1. Binnen acht weken na ontvangst van de volledige en ontvankelijke aanvraag wordt een subsidieverleningsbeschikking genomen.

 • 2. De beslistermijn kan met vier weken worden verdaagd. Hiervan wordt voor afloop van de beslistermijn genoemd in lid 1 mededeling gedaan aan de aanvrager.

 • 3. De verlening van de subsidie wordt digitaal per e-mail of per post beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de subsidie.

 • 4. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt aan welke voorwaarden en verplichtingen moet worden voldaan.

 • 5. De beschikking tot subsidieverlening vermeldt de maximale hoogte van de subsidie.

 • 6. Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorschriften en voorwaarden verbinden.

Artikel 14 subsidievaststelling

 • 1. De subsidieaanvrager dient uiterlijk twee maanden na gereedkomen van de werkzaamheden de aanvraag om subsidievaststelling in te dienen.

 • 2. De aanvraag tot subsidievaststelling bestaat uit:

  • a.

   In geval van een haalbaarheidsstudie als bedoeld in artikel 3 onder a:

   • i.

    De uitgevoerde haalbaarheidsstudie;

   • ii.

    De geleerde lessen;

   • iii.

    Facturen van de gemaakte kosten;

  • b.

   In geval van een oplossing als bedoeld in artikel 3 onder b:

   • i.

    Een rapportage/opleveringsrapport over de gerealiseerde oplossing;

   • ii.

    Foto’s van de situatie tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden;

   • iii.

    De geleerde lessen;

   • iv.

    Facturen van de gemaakte kosten;

 • 3. Na ontvangst van een volledige en ontvankelijke aanvraag wordt binnen acht weken een beslissing genomen over het vaststellen van de subsidie.

 • 4. De beslistermijn kan met vier weken worden verdaagd. Hiervan wordt voor afloop van de beslistermijn genoemd in lid 3 mededeling gedaan aan de aanvrager.

 • 5. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail of per post beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de subsidie.

 • 6. Het bedrag dat als subsidie wordt vastgesteld kan niet hoger zijn dan het bedrag dat conform artikel 13 lid 5 in de beschikking tot subsidieverlening is opgenomen.

 • 7. De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt in ieder geval of is voldaan aan de voorwaarden en verplichtingen waaronder de beschikking tot subsidieverlening is gegeven alsmede de hoogte van de definitieve subsidie.

 • 8. Het college kan een Bibob-onderzoek starten met betrekking tot een aanvraag om een subsidie dan wel een verleende subsidie. In dat geval dient sprake te zijn van informatie, met duidelijke aanwijzingen die het vermoeden rechtvaardigen, dat bij de aanvraag mogelijk sprake is van criminogene invloeden.

Artikel 15 Betaling en terugvordering

 • 1. Na subsidievaststelling als bedoeld in artikel 14, verstrekt het college aan aanvrager het toegekende subsidiebedrag. Het subsidiebedrag wordt binnen acht weken overgemaakt aan het genoemde rekeningnummer bij de ingediende aanvraag. Het samenwerkingsverband draagt zelf zorg voor eventuele verdere verdeling.

 • 2. Slechts in uitzonderlijk geval kan het college besluiten tot (gedeeltelijke) verstrekking van het subsidiebedrag voordat subsidievaststelling heeft plaatsgevonden. De aanvrager dient inzichtelijk te maken dat een toekenning vooraf noodzakelijk is, vanwege het belang dat anders het project niet uitgevoerd kan worden.

 • 3. Het college is gerechtigd tot (gedeeltelijke) terugvordering van het toegekende bedrag in het geval de subsidieontvanger een subsidiebedrag toegekend heeft gekregen voor een subsidievaststellingsbeschikking als bedoeld in het vorige lid, waarbij de subsidieontvanger zich niet houdt aan de voorwaarden in deze regeling of de subsidieverleningsbeschikking. Het college stelt alvorens het overgaat tot terugvordering, via een schriftelijke mededeling de subsidieontvanger in de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 16 Extern advies

 • 1. Het college behoudt zich ten allen tijden het recht voor om extern advies in te winnen bij een derde partij, in geval van onduidelijkheden over het project bij het college.

 • 2. Het aanvragen van het bedoelde externe advies in lid 1, kan in ieder geval betrekking hebben op:

  • a.

   de hoogte van het aangevraagde subsidiebedrag;

  • b.

   technische onduidelijkheden in de aanvraag of de haalbaarheidsstudie;

  • c.

   Technische uitvoerbaarheid en de bijdrage aan het oplossen van netcongestie;

  • d.

   het nakomen van de verplichtingen van de subsidieontvanger als bedoeld in artikel 17.

Artikel 17 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is bereid mee te werken aan kennisdeling en evaluatie ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten.

 • 2. Binnen een jaar na datum van subsidieverlening wordt gestart met de uitvoering van de subsidiabele activiteiten.

 • 3. Binnen drie jaar na datum van subsidieverlening moeten de subsidiabele activiteiten volledig zijn uitgevoerd.

 • 4. De subsidieontvanger is bereid de in de haalbaarheidsstudie onderzochte oplossing ook daadwerkelijk uit te voeren als uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat de businesscase hiervoor sluitend is.

Artikel 18 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager.

Artikel 19. Verhouding tot subsidieverordening

De algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 is van toepassing op deze subsidieregeling indien geen uitputtende regeling is getroffen, of uitdrukkelijk in deze regeling naar de verordening wordt verwezen.

Artikel 20 Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en vervalt van rechtswege op 30 november 2025.

Artikel 21 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies waar een beschikking heeft plaatsgevonden en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de datum van het vervallen van deze regeling.

Artikel 22 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

‘’Subsidieregeling energiehubs en duurzame, collectieve oplossingen voor netcongestie Geldrop-Mierlo”

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 23 april 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo,

N.J.H. Scheltens,

Gemeentesecretaris

J.C.J. van Bree,

Burgemeester