Subsidieregeling brom- en snorfietsen 2024

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling brom- en snorfietsen 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

Overwegende dat het gewenst is de lokale luchtkwaliteit te verbeteren door met subsidie de verwijdering van brom- en snorfietsen met benzinemotor van vóór 2011 uit het wagenpark te stimuleren;

Gelet op artikel 2, derde en vijfde lid en artikel 3, vijfde lid van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019,

Vast te stellen de volgende nadere regels: Subsidieregeling brom- en snorfietsen 2024.

Hoofdstuk 1 Begrippen en toepassingsbereik

Artikel 1.1 Begrippen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aankoopbewijs: factuur op naam van aanvrager gesteld, voorzien van aankoopdatum, KvK nummer van de onderneming, voorzien van een omschrijving van de aankoop waaruit blijkt dat het om een elektrisch aangedreven brom- of snorfiets of elektrische fiets gaat;

 • b.

  Aanvrager: meerderjarige inwoner van de gemeente Nijmegen, ofwel (de wettelijk vertegenwoordiger van) een 16- of 17-jarige inwoner van de gemeente Nijmegen, ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie, die een aanvraag doet in het kader van deze regeling ;

 • c.

  Betaalbewijs: bewijs waaruit blijkt dat de vervangende brom- of snorfiets is betaald, hieronder vallen een pinbon, een bankafschrift waaruit betaling blijkt of een door de onderneming geplaatste indicatie dat de factuur is voldaan;

 • d.

  Bromfiets: voertuig met een benzinemotor van de voertuigcategorie L met de voertuigclassificatie L1e, L2e of L6e, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of een motorrijtuig met beperkte snelheid;

 • e.

  College: Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen;

 • f.

  Demontagebedrijf: bedrijf waar voertuigen gesloopt worden;

 • g.

  DET: Datum Eerste Toelating van het voertuig;

 • h.

  Formulier sloopverklaring: door het college vastgesteld formulier, onderdeel van deze subsidieregeling, waarop door het demontagebedrijf wordt verklaard dat het voertuig is gesloopt conform voorwaarden, ondertekend door zowel demontagebedrijf en aanvrager;

 • i.

  Kentekenbewijs: identificatiemiddel van een Nederlandse motorvoertuig, waarop informatie is opgenomen over het kenteken en motorvoertuig en op welke naam het voertuig is geregistreerd.

 • j.

  Onderneming: Onderneming ingeschreven in de Kamer van Koophandel;

 • k.

  ORAD: Online Registratie Auto Demontage, bevoegdheid waarbij demontagebedrijven online voertuigen bij de RDW kunnen aanmelden voor demontage;

 • l.

  Particulier: een natuurlijk persoon die niet als onderneming handelt;

 • m.

  RDW: Dienst wegverkeer, vervult in opdracht van de Nederlandse overheid onder andere registratie van en documentafgifte voor gemotoriseerde voertuigen;

 • n.

  Scooter: een brom- of snorfiets waarbij de voeten tijdens het rijden naast elkaar tussen de stuurinrichting en de zitplaats worden geplaatst;

 • o.

  Snorfiets: bromfiets met een snelheidsbeperking tot 25 km/h;

 • p.

  SRN: Scooter Recycling Nederland;

 • q.

  Subsidieverstrekker: het college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen;

 • r.

  Vrijwaringsbewijs: document dat als bewijs dient om aan te tonen dat het kenteken van een gesloopt voertuig niet meer op naam staat van de verkoper.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik

Financiële stimulering om over te gaan tot sloop van een brom- of snorfiets met benzinemotor van vóór 2011. Als wordt overgegaan tot aanschaf van een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets als alternatief vervoermiddel kan een vervangsubsidie worden aangevraagd. Hiervoor moet men voldoen aan de in deze regeling gestelde eisen.

Hoofdstuk 2 Doelgroep en activiteit

Artikel 2.1

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijk meerderjarig persoon, een 16- of 17 jarig persoon of de wettelijk vertegenwoordiger van een 16- of 17-jarig persoon die op het moment van de aanvraag staat ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Nijmegen. Deze persoon dient eigenaar te zijn van een brom- of snorfiets met benzinemotor met een DET vóór 1 januari 2011 welke ter sloop wordt aangeboden.

 • 2. Vervangsubsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijk meerderjarig persoon of (de wettelijk vertegenwoordiger van) een 16- of 17-jarige zoals bedoeld in het eerste lid, welke na sloop tevens overgaat tot het aanschaffen van een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets als alternatief vervoermiddel. Hierbij geldt de voorwaarde dat aan deze persoon een sloopsubsidie is of kan worden toegekend.

 • 3. De subsidie wordt de eerste drie maanden (±90 dagen) uitsluitend verstrekt aan personen zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, die een inkomen hebben beneden de inkomensgrenzen zoals opgenomen in de bijlage. Na de termijn van drie maanden vervalt deze voorwaarde.

Artikel 2.2 Sloop van brom- of snorfiets

 • 1. De subsidie wordt verstrekt voor de sloop van een brom- en snorfiets die op basis van het kentekenregister van de RDW is aangedreven met een benzinemotor en met een datum eerste toelating van vóór 2011.

 • 2. De brom- of snorfiets wordt voor sloop aangeboden bij, ofwel

  • a.

   Een RDW-erkend demontagebedrijf met erkenning ORAD, ofwel;

  • b.

   Een demontagebedrijf aangesloten bij SRN.

 • 3. Het college stelt het Formulier Sloopverklaring vast.

 • 4. Aanvrager en demontagebedrijf vullen het Formulier Sloopverklaring in en ondertekenen beiden.

 • 5. Het vervoermiddel zoals omschreven in het eerste lid, moet op basis van het kentekenregister van de RDW, op het moment van aanvraag minimaal 3 maanden op naam van de aanvrager of de wettelijk vertegenwoordigde zijn gesteld.

 • 6. Het vervoermiddel zoals omschreven in het eerste lid mag niet voor 1 mei 2024 zijn gesloopt.

 • 7. Het vervoermiddel zoals omschreven in het eerste lid wordt compleet ter sloop aangeboden. Compleet betekent dat het voertuig inclusief motor, frame en wielen wordt aangeboden.

Artikel 2.3 Vervanging door aanschaf van elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets

 • 1. Als na de sloop van een vervoermiddel zoals omschreven in het eerste lid van artikel 2.2 een elektrische brom- of snorfiets of een elektrische fiets wordt aangeschaft, kan vervangsubsidie worden aangevraagd.

 • 2. De aankoop van een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets wordt gedaan bij een onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • 3. Het aankoopbewijs is op naam gesteld en voorzien van aankoopdatum en omschrijving waaruit blijkt dat het een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets betreft.

Hoofdstuk 3 De subsidie

Artikel 3.1 Aanvraag

 • 1. De sloopsubsidie alsmede de vervangsubsidie voor aanschaf van een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets wordt op grond van deze subsidieregeling maximaal eenmaal per aanvrager verstrekt.

 • 2. De aanvraag voor de sloopsubsidie wordt digitaal ingediend.

 • 3. De aanvraag voor vervangsubsidie wordt, ofwel

  • a.

   Gelijktijdig digitaal ingediend met de aanvraag sloopsubsidie, ofwel

  • b.

   Digitaal ingediend binnen 1 maand na toekenning van de sloopsubsidie.

 • 4. De aanvrager voegt de volgende stukken bij de aanvraag:

  • a.

   Bij aanvraag van sloopsubsidie, zoals bedoeld onder artikel 2.2:

   • i.

    Kopie van het kentekenbewijs van de gesloopte brom- of snorfiets;

   • ii.

    Ingevuld Formulier Sloopverklaring ondertekend door aanvrager en demontagebedrijf;

   • iii.

    Vrijwaringsbewijs van de gesloopte brom- of snorfiets.

  • b.

   Bij gelijktijdige aanvraag van sloop- en vervangsubsidie, zoals bedoeld onder artikel 2.2. en artikel 2.3:

   • i.

    Kopie van het kentekenbewijs van de gesloopte brom- of snorfiets;

   • ii.

    Ingevuld Formulier Sloopverklaring ondertekend door aanvrager en demontagebedrijf;

   • iii.

    Vrijwaringsbewijs van de gesloopte brom- of snorfiets;

   • iv.

    Op naam gesteld aankoopbewijs van een onderneming voorzien van aankoopdatum en omschrijving waaruit blijkt dat het een aanschaf van een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets betreft.

   • v.

    Betalingsbewijs van de elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets.

  • c.

   Bij aanvraag van vervangsubsidie zoals bedoeld onder artikel 2.3:

   • i.

    Op naam gesteld aankoopbewijs van een onderneming voorzien van aankoopdatum en omschrijving waaruit blijkt dat het een aanschaf van een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets betreft.

   • ii.

    Betalingsbewijs van de elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets.

 • 5. De aanvrager geeft bij de aanvraag aan dat (a) hij/zij niet meer inkomen heeft dan het maximale inkomen dat voor hem/haar geldt, en (b) het formulier naar waarheid is ingevuld. Dit lid is enkel van toepassing in de eerste drie maanden dat de subsidie is opengesteld.

 • 6. Indien de subsidieaanvraag niet compleet is, omdat vereiste bewijsstukken niet zijn toegevoegd, wordt de aanvrager in gelegenheid gesteld om binnen 1 maand de aanvraag aan te vullen.

Artikel 3.2 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt:

 • 1.

  € 200,- in het geval van de sloop van een brom- of snorfiets met benzinemotor van voor 2011,

 • 2.

  € 600,- in het geval een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets wordt aangeschaft, waarbij de totale subsidie voor sloop en vervang maximaal €800,- bedraagt. In het geval de aanschafwaarde van de vervangende elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets lager is dan € 800,- wordt maximaal de aanschafwaarde toegekend.

Artikel 3.3 Looptijd en subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt € 100.000,- beschikbaar gedurende de looptijd van de subsidie.

 • 2. De subsidie loopt vanaf de dag na publicatie tot en met 31 december 2024, tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt.

 • 3. De subsidie is vanaf de dag na publicatie enkel opengesteld voor personen die onder de inkomensgrenzen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 vallen. Deze voorwaarde vervalt na drie maanden, tenzij het subsidieplafond eerder wordt bereikt.

 • 4. Binnen de looptijd van de subsidie kan het college de hoogte van het subsidieplafond verhogen.

Artikel 3.4 Honorering aanvragen

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie gebeurt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als men kiest voor een separate aanvraag van sloop en vervangsubsidie, zoals bedoeld onder artikel 3.1, lid 3b, dan worden deze als aparte aanvragen behandeld conform het eerste lid van artikel 3.4.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld;

 • 4. In het geval dat het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één complete aanvraag ontvangt, stellen zij de onderlinge rangschikking vast door middel van loting.

Artikel 3.5 Weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 8, eerste en tweede lid, van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies 2019 wordt de subsidie geweigerd als:

 • a.

  In geval van aanvraag van sloopsubsidie een van de stukken zoals beschreven onder artikel 3.1 lid 4 onder a ontbreekt;

 • b.

  In geval van aanvraag van vervangsubsidie een van de stukken zoals beschreven onder artikel 3.1 lid 4 onder c ontbreekt;

 • c.

  In geval van aanvraag van vervangsubsidie als aan de aanvrager geen sloopsubsidie is verleend;

 • d.

  subsidie al voor een eerdere sloop in het kader van deze subsidie of in het kader van de eerdere twee tranches van deze subsidieregeling voor brom- en snorfietsen is toegekend aan de aanvrager;

 • e.

  indien de aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van een RDW-erkend demontagebedrijf met ORAD of een bij SRN aangesloten demontagebedrijf;

 • f.

  indien sprake is van de sloop van een brom- en snorfiets die op basis van het kentekenregister van de RDW niet is aangedreven met een benzinemotor en met een datum eerste toelating vanaf 2011;

 • g.

  het voertuig vóór 1 mei 2024 is gedemonteerd;

 • h.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • i.

  de aanvraag is ingediend na 31 december 2024;

 • j.

  de aanvraag in strijd is met een bepaling zoals opgenomen in deze subsidieregeling.

Artikel 3.6 Subsidieverlening

 • 1. Subsidie wordt verleend onder directe vaststelling.

 • 2. Het college beslist binnen 2 maanden na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3.7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van ‘Subsidieregeling brom- en snorfietsen 2023’.

 • 2. Deze nadere regels worden aangehaald als: Subsidieregeling brom- en snorfietsen 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 23 april 2024

de gemeentesecretaris

A.P.W. van de Klift

de burgemeester

drs. H.M.F. Bruls

Bijlage 1 Sloopverklaring 2024

1

Gegevens eigenaar van de brom- of snorfiets

Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

2

Gegevens van de brom- of snorfiets die gesloopt gaat worden

Kenteken: - - -

Merk:

3

Gegevens van het sloopbedrijf

Naam bedrijf:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Het sloopbedrijf voldoet aan deze regels:

 • Het bedrijf heeft de RDW-erkenning ‘bedrijfsvoorraad’ met het onderdeel ‘Online Registratie Auto Demontage’ (ORAD) of is een bij SRN aangesloten sloopbedrijf.

 • Het sloopbedrijf controleert aan de poort of er daadwerkelijk een nog werkende brommer wordt aangeboden

 • binnen 48 uur nadat de brom- of snorfiets op naam van het sloopbedrijf staat, meldt het bedrijf de brom- of snorfiets bij de RDW aan voor sloop. Het sloopbedrijf zorgt ervoor dat de ORAD-melding niet wordt teruggedraaid

 • De sloper zorgt ervoor dat onderdelen van de brom- of snorfiets niet worden gebruikt om een voertuig samen te stellen waarbij het oorspronkelijke kenteken kan worden hersteld

 • Het sloopbedrijf sloopt de brom- of snorfiets zelf

 • Het sloopbedrijf beschikt over de juiste vergunningen om de sloop te mogen uitvoeren

 • het sloopbedrijf zorgt ervoor dat en het Voertuig Identificatie Nummer (VIN) leesbaar blijft zolang de brom- of snorfiets nog niet gesloopt is

 • het sloopbedrijf blijft de eigenaar van de brom- of snorfiets tijdens het slopen

 • De brom- of snorfiets wordt niet naar het buitenland gebracht of in het buitenland verkocht

Datum ondertekening:

Naam aanvrager:

Naam medewerker sloopbedrijf:

Handtekening:

Handtekening:

Bijlage 2 Inkomensgrenzen

Voorwaarde in de eerste drie maanden na opening van de subsidie is dat de aanvrager niet meer inkomen heeft dan het maximale inkomen dat voor hem/haar geldt. In onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen die van toepassing zijn voor deze subsidie.

Maximaal inkomen Subsidieregeling brom- en snorfietsen vanaf 1 januari 2024 (netto, zonder vakantiegeld)

Situatie

Vanaf 18 jaar tot uw pensioenleeftijd

Vanaf uw pensioenleeftijd

Indicatie met verblijf (in zorginstelling of verpleeghuis tot pensioenleeftijd)

Indicatie met verblijf (in zorginstelling of verpleeghuis vanaf pensioenleeftijd)

Alleenstaand

€ 1.590,-

€ 1.770,-

€ 560,-

€ 700,-

Alleenstaande ouder

€ 2.040,-

€ 2.150,-

€ 810,-

€ 860,-

Getrouwd of samenwonend

€ 2.270,-

€ 2.390,-

€ 900,-

€ 950,-

Wat hoort bij het inkomen?

Alle inkomsten uit werk, uitkering, pensioen, alimentatie, kamerhuur, kostgeld.

Wat hoort niet bij het inkomen?

Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, heffingskortingen Belastingdienst en doeluitkeringen en vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen).

Toelichting

Met het vaststellen van het Uitvoeringprogramma Luchtkwaliteit 2020 – 2030 worden maatregelen getroffen om vervuilende brom- en snorfietsen te weren in het belang van de volksgezondheid. Er wordt een subsidie ingesteld voor de sloop van brom- en snorfietsen met een benzinemotor met een DET vóór 2011. Er is gekozen voor deze datum omdat per 1 januari 2011 strengere emissie-eisen van kracht zijn geworden. De daarop volgende aanscherping van de emissie-eisen heeft plaatsgevonden in 2018.

De sloopsubsidie bedraagt € 200,-. Als men na de sloop een vervangend vervoermiddel wil aanschaffen in de vorm van een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets kan een aanvulling op de subsidie worden aangevraagd tot een maximum van in totaal € 800,-. Deze aanvulling is bedoeld om de aanschaf van een milieuvriendelijk alternatief voor een brom- of snorfiets met benzinemotor te stimuleren.

De subsidie staat open voor inwoners van de gemeente Nijmegen, ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente. De aanvrager is meerderjarig. Ook kan een aanvraag worden ingediend door 16- of 17 jarigen of hun wettelijk vertegenwoordiger.

De subsidie staat de eerste drie maanden enkel open voor inwoners die onder in de bijlage bepaalde inkomensgrenzen vallen. Met deze voorwaarde wordt voorrang gegeven aan de doelgroep die extra financiële ondersteuning benodigd voor de aanschaf van een milieuvriendelijk alternatief voor een brom- of snorfiets met benzinemotor.

Hoewel de wet toestaat dat voertuigen in eigen beheer worden gesloopt, is als voorwaarde voor deze subsidie opgenomen dat sloop van de brom- of snorfiets plaatsvindt bij een RDW-erkend demontagebedrijf of een demontagebedrijf aangesloten bij SRN. Om als demontagebedrijf een RDW-erkenning te mogen gebruiken of aangesloten te zijn bij SRN wordt bij aanvraag van de erkenningen gecontroleerd op het in bezit zijn van de juiste milieuvergunningen en daarmee voorwaarden voor correct afvalbeheer en afvoer van milieubelastende stoffen.

Het demontagebedrijf meldt het te slopen voertuig aan voor sloop via ORAD, het systeem ‘Online Registratie Auto Demontage’. De aanvrager vult het door het college vastgestelde Formulier Sloopverklaring in samen met het sloopbedrijf, waarbij beide partijen ondertekenen. Een vrijwaringsbewijs wordt niet als sloopverklaring beschouwd, maar is wel vereist als bewijs dat de gesloopte brom- of snorfiets niet meer op naam van de aanvrager staat.

De DET en de tenaamstelling van het te slopen voertuig worden gecontroleerd op basis van de kopie van het kentekenbewijs. Daarbij wordt ook gecontroleerd of het voertuig op naam van de aanvrager stond.

Aanschaf van een alternatief vervoermiddel in de vorm van een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets dient plaats te vinden bij een onderneming welke is ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Subsidie kan worden aangevraagd na de sloop van het betreffende voertuig en alleen als de sloop heeft plaatsgevonden vanaf 1 mei 2024. Vervangsubsidie kan worden aangevraagd als er ook een voertuig wordt gesloopt. Aanvragen van vervangsubsidie kan tot 1 maand na de beschikking over de sloopsubsidie. Deze mogelijkheid wordt geboden omdat de aanvrager mogelijk eerst zekerheid wil van toekenning van de sloopsubsidie voor men over gaat tot de aanschaf van een alternatief. Bij gelijktijdige aanvraag van sloop- en vervangsubsidie wordt de aanvraag als één aanvraag beschouwd; als sloop- en vervangsubsidie na elkaar worden aangevraagd worden deze als separate aanvragen beschouwd en behandeld.