Nadere subsidieregels Oirschot 2024

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere subsidieregels Oirschot 2024

Inleiding

De “Nadere Subsidieregels 2024” zijn algemeen verbindende voorschriften en door het college vastgesteld op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oirschot 2024 en artikel 156 van de Gemeentewet. De Algemene Subsidieverordening Oirschot 2024 (hierna: de ASV) is van toepassing, tenzij daarvan in deze nadere subsidieregels uitdrukkelijk wordt afgeweken.

In deze nadere subsidieregels worden per beleidsterrein de beleidsdoelstelling, de soort subsidie, de specifieke subsidievoorwaarden, de hoogte van de subsidie en de verdeelregels beschreven. De specifieke subsidievoorwaarden zijn aanvullend op de weigeringsgronden zoals beschreven in artikel 14 van de ASV. Subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van activiteiten, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Een organisatie licht bij haar subsidieaanvraag toe aan welke gemeentelijke beleidsdoelstelling zij met haar activiteiten een bijdrage levert. Het is mogelijk om ook op terreinen waarvoor geen nadere subsidieregels zijn vastgesteld, subsidies te verlenen.

Om de actualiteit en doeltreffendheid van de nadere subsidieregels te borgen, kan het college de regels indien noodzakelijk en wenselijk tussentijds wijzigen en/of aanvullen met nieuwe subsidieregels.

De gemeenteraad stelt jaarlijks bij de begroting de budgetten voor subsidies vast. Hierna stelt het college de subsidieplafonds vast via het jaarlijkse subsidieprogramma waardoor de aansluiting tussen subsidieplafonds en begroting gestalte krijgt.

Voor de komende jaren blijven we ons verbinden we ons de volgende 5 thema’s uit de nota subsidiebeleid 2024-2027:

 • 1.

  Oirschot op de kaart

  Dankzij de activiteiten die mede met gemeentelijke subsidie worden gefinancierd is Oirschot een aantrekkelijke vestigingsgemeente voor nieuwe Oirschottenaren en een aantrekkelijke gemeente voor toeristen.

 • 2.

  De jeugd heeft de toekomst

  Tot dit thema behoren alle activiteiten om jongeren gezond op te laten groeien. Ook ouders ondersteunen bij het opvoeden van hun kinderen behoort tot dit thema.

 • 3.

  Niemand tussen wal en schip

  Tot dit thema behoren alle activiteiten die zijn gericht op (dreigende) uitval van kwetsbare inwoners en om hen mee te laten doen in de Oirschotse maatschappij.

 • 4.

  Samenwerken met de samenleving

  Tot dit thema behoren alle activiteiten die de sociale cohesie en samenredzaamheid bevorderen.

 • 5.

  Maatschappelijk vastgoed

  Hierbij is het de insteek om de huisvesting van de betreffende maatschappelijke functie te ondersteunen. De instandhouding van het vastgoed is geen doel van dit thema.

De nadere subsidieregels zijn hieronder uitgewerkt in 5 hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 Algemene begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Participatie en meedoen

Hoofdstuk 3 Gezondheid en leefstijl

Hoofdstuk 4 Opvoeden en opgroeien

Hoofdstuk 5 Veiligheid en leefbaarheid

Hoofdstuk 1 – Algemene begripsomschrijvingen

 • a.

  Aanvrager: een rechtspersoon zijnde een stichting, vereniging, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschap of coöperatie.

 • b.

  Accommodatiekosten:

  • alle kosten die verband houden met het huren en of gebruiken, onderhouden en in stand houden van de basisvoorzieningen zoals bedoeld in Bijlage I van de Nota Accommodatie- en tarievenbeleid Oirschot 2009. In aanvulling hierop worden onder basisvoorzieningen in ieder geval verstaan: Alle (onroerende) zaken die benodigd zijn om de uitoefening van de sport te faciliteren. Hieronder wordt verstaan in ieder geval, het gebouw (kantine, kleedkamer etc. en de velden of vaste onderdelen die benodigd zijn om de sport uit te kunnen oefenen.

  • Uitgesloten van de accommodatiekosten als bedoeld in dit artikel zijn kosten die subsidieontvangers maken ten behoeve van het onderhoud van de basisvoorziening, in het geval dat de subsidieontvanger een geprivatiseerde vereniging betreft én daarbij een privatiseringsbudget ten behoeve van het onderhoud van de accommodatie hebben ontvangen.

 • c.

  ASV: Algemene subsidieverordening Oirschot 2024.

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • e.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot.

 • f.

  Deskundige leiding: iemand die veel kennis en ervaring heeft van het begeleiden van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend.

 • g.

  Dorpskernen: Oirschot, Spoordonk, Middelbeers, Oostelbeers en Westelbeers.

 • h.

  Jeugd; kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van 0 tot 23 jaar.

 • i.

  Meldcode: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid in samenwerking met de stichting Veilig Thuis.

 • j.

  Nota Subsidiebeleid: de Nota Subsidiebeleid Oirschot 2024-2027.

 • k.

  Ouderen; mensen in de leeftijdscategorie van 65 jaar of ouder.

 • l.

  Privatisering: onder privatisering wordt verstaan alle besluiten die erop gericht zijn de bemoeienissen en verantwoordelijkheden van de gemeente bij de vervulling van een taak geheel of gedeeltelijk te doen afnemen ten gunste van de inbreng van een ondernemer/particulier/vereniging.

 • m.

  Professionele maatschappelijke organisaties: stichtingen met een maatschappelijke rol en functie, die op basis van individuele titel of het organiseren van specifieke activiteiten niet kunnen worden vergeleken met andere organisaties.

 • n.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Oirschot.

 • o.

  VOG: Verklaring omtrent gedrag welke (voor vrijwilligers gratis) wordt afgegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hoofdstuk 2 – Participatie en meedoen

De visie sociale leefomgeving richt zich o.a. op zelfredzame inwoners en een samenredzame maatschappij. Hierdoor werken we ook aan een goede sociale cohesie in de gemeente Oirschot. De gemeente kent een positieve leefomgeving en is een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De subsidies die worden verstrekt in het kader van participeren en meedoen leveren een bijdrage aan de volgende maatschappelijke doelen:

 • -

  Inwoners ontmoeten elkaar en versterken onderling hun netwerken;

 • -

  Ouderen en andere kwetsbare inwoners kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig leven met een goede kwaliteit van leven;

 • -

  De sociale cohesie onder jeugdigen in de gemeente Oirschot is goed;

 • -

  Meer inwoners doen iets voor een ander of voor de buurt;

 • -

  Kwetsbare groepen worden beter herkend om verschillen te verkleinen, zodat iedereen een gelijke kans heeft om mee te doen.

Binnen dit hoofdstuk heeft ook cultuur zijn plek. Subsidies die worden verstrekt sluiten aan bij de volgende doelen uit de Cultuurnota “Kunst komt over de brug 2024” (hierna: Cultuurnota):

 • -

  Verbinden van culturele organisaties met sociaalmaatschappelijke organisatie, bedrijven, evenementen en met ontwikkelingen op toeristisch gebied.

 • -

  Ondersteunen van cultuureducatie op de basisscholen;

 • -

  Stimuleren van cultuurparticipatie;

 • -

  Ondersteunen van culturele evenementen;

 • -

  Bevorderen zichtbaarheid van kunst en cultuur;

 • -

  Bevorderen cultureel ondernemerschap.

Ook ligt er een nota Immaterieel Erfgoed leeft in Oirschot! Wij doen het uit traditie en voor de gemeenschap! november 2023 (hierna: Nota Immaterieel Erfgoed). Daarin geeft de gemeente aan dat zij het (immaterieel) erfgoed zichtbaar en beleefbaar wil maken. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners bewust en enthousiast te maken voor immaterieel erfgoed, de gemeenschappen met elkaar te verbinden en kennis over immaterieel erfgoed en het borgen ervan op te bouwen.

In hoofdstuk 2 zijn de bovengenoemde doelstellingen vertaald naar concrete activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Artikel 1 Maatschappelijke organisaties

Lid 1Doelstelling

Door subsidie te verstrekken aan (professionele) maatschappelijke organisaties beoogt de gemeente invulling te geven aan de borging en de continuïteit van processen die essentieel zijn binnen de maatschappelijke infrastructuur.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op inwoners van gemeente Oirschot.

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van het sociaal domein; welzijn, sport, cultuur, onderwijs en maatschappelijke participatie.

 • 3.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die een bijdrage leveren aan de vastgestelde maatschappelijke effecten, welke benoemd zijn in de strategische visie sociale leefomgeving ‘samen voor een sociaal Oirschot’.

 • 4.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die een realistische verhouding kennen tussen de verwachte bijdrage aan een of meerdere maatschappelijke effecten en de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

 • 5.

  De aanvrager stelt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermisbruik vast en zorgt voor implementatie van de Meldcode binnen de organisatie.

Lid 3Doelgroep

Alleen specifieke professionele maatschappelijke organisaties in de zin van het eerste lid van dit hoofdstuk komen in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit artikel. Hieronder vallen Stichting Leergeld Best e.o., Stroomz Zorgt B.V., Stichting Voedselbank Best e.o., Stichting Alzheimer Café B.O.S., Stichting Vriiwillige Mantelzorg, Stichting HALT, Stichting Bibliotheek De Kempen, GGzE, MEE De Meent Groep, NVA Noord-Brabant-AIC De Kempen, organisaties die de inloopvoorziening bij ’t Bint uitvoeren, organisaties die de activiteit preventieduo’s jeugd uitvoeren.

Lid 4Subsidienormen

 • 1.

  De aanvrager kan in aanmerking komen voor een subsidie.

 • 2.

  De subsidievoorwaarden worden opgenomen in een subsidiebeschikking.

 • 3.

  In de beschikking wordt in ieder geval aangegeven:

  • a.

   de hoogte van de subsidie;

  • b.

   de looptijd van de subsidie;

  • c.

   de beoogde prestaties;

  • d.

   de doelgroep(en) met betrekking tot de te ontwikkelen activiteiten en te verrichten prestaties.

Lid 5Subsidieplafond, verdeelwijze en betaling

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, vindt een verdeling naar rato plaats.

 • 3.

  Het college stelt aan de subsidieaanvrager de voorlopig verleende subsidie beschikbaar door middel van voorschotten. Als de verleende subsidie lager is dan € 15.000 wordt deze ineens bevoorschot. Als de verleende subsidie hoger is, wordt deze in vier gelijke ter mijnen bevoorschot.

 • 4.

  Uitbetaling van subsidie vindt uitsluitend plaats op een afzonderlijke IBAN van de subsidieaanvrager.

Artikel 2 Lokale omroep

Lid 1Doelstelling

De lokale omroep verstrekt actief informatie aan de inwoners van gemeente Oirschot over de activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, door gebruik te maken van radio en TV.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De aanvrager bezit de zendmachtiging van het Commissariaat voor de Media conform de Mediawet.

 • 2.

  De aanvrager is binnen de gemeente Oirschot gevestigd en actief.

 • 3.

  De aanvrager bestaat minimaal 2 jaar vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

Lid 3Subsidienormen

 • 1.

  De aanvrager kan in aanmerking komen voor een subsidie.

 • 2.

  De voorwaarden van de subsidie worden opgenomen in een subsidiebeschikking.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald door een vast bedrag van jaarlijks € 8.000 en een variabel bedrag wat jaarlijks wordt bijgesteld naar de landelijke VNG-normbedragen voor lokalen omroepen per huishouden (conform de meicirculaire van het gemeentefonds).In afwijking van artikel 7 lid 1 van de ASV vindt er geen indexering plaats.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, vindt een verdeling naar rato plaats.

Artikel 3 Stichting Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

Lid 1Doelstelling

De gemeente vindt het belangrijk dat er vanuit vertegenwoordigers van zelforganisaties van belanghebbenden en ervaringsdeskundigen een optimale bijdrage wordt geleverd aan de totstandkoming of verbetering van het beleid op het terrein van het sociaal domein. Hiervoor kan subsidie worden aangevraagd door de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De aanvrager organiseert bijeenkomsten en is belangenbehartiger voor de inwoners uit gemeente Oirschot.

 • 2.

  De aanvrager organisatie is binnen de gemeente Oirschot gevestigd en actief.

 • 3.

  De aanvrager bestaat minimaal 2 jaar vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

Lid 3Subsidienormen

 • 1.

  De aanvrager kan in aanmerking komen voor een subsidie met een vast bedrag dat door het college wordt vastgesteld in het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  De voorwaarden van de subsidie worden vastgelegd in een subsidiebeschikking.

 • 3.

  De subsidie wordt verstrekt op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, vindt een verdeling naar rato plaats.

Artikel 4 Nadere regel vrijwilligers en deskundigheidsbevordering

Lid 1Doelstelling

Het bevorderen van de werving, de inzet en de deskundigheid van vrijwilligers alsmede het vergroten van de participatie van kwetsbare doelgroepen door het verlenen van een stimuleringsbijdrage aan organisaties die zich inzetten voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen die door de gemeente Oirschot worden nagestreefd.

Lid 2Subsidievoorwaarden.

 • 1.

  De betreffende activiteit/ aanvrager richt zich op één of meer van de meerdere doelstellingen zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel.

 • 2.

  De aanvrager is binnen de gemeente Oirschot actief.

 • 3.

  De aanvrager heeft niet als doel om winst te maken.

 • 4.

  De aanvrager heeft niet als doel (semi-)commerciële belangen te behartigen.

 • 5.

  De aanvrager werkt voornamelijk met vrijwilligers.

 • 6.

  De aanvrager ziet erop toe dat haar medewerkers waaronder ook vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan vijf jaren en die is verkregen uiterlijk drie maanden na de aanvang van de activiteiten.

 • 7.

  De aanvrager is een rechtspersoon (of rechtspersoon in oprichting) met volledige rechtsbevoegdheid.

Lid 3Aanvraag

Uit de aanvraag moet blijken:

 • 1.

  De aard, de omvang en de aantoonbare behoefte aan deskundigheidsbevordering, werving van vrijwilligers en/of ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen binnen de organisatie;

 • 2.

  Dat financiering van de kosten uit een andere bron niet mogelijk is;

 • 3.

  Dat de organisatie vanuit het eigen budget ook een bijdrage levert aan de kosten van deskundigheidsbevordering, de werving van vrijwilligers en/of de ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen.

Lid 4Subsidienorm

De aanvrager kan in aanmerking komen voor een vast subsidiebedrag per subsidiejaar van € 1.000,00.

Lid 5Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

Amateurkunst

Artikel 5 Muziek- en toneelverenigingen

Lid 1Doelstelling

De aanvragers verrichten activiteiten op amateurniveau die het geheel vormen van manifestaties van kunst, ontspanning, vermaak en/of cultuureducatie.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De aanvragers verrichten amateuristische activiteiten die het geheel vormen van manifestaties van kunst, ontspanning, vermaak en/of cultuureducatie.

 • 2.

  De betreffende activiteit/aanvrager richt zich op een of meerdere doelstellingen zoals genoemd in de Cultuurnota en/of Nota Immaterieel Erfgoed.

 • 3.

  De aanvrager is binnen de gemeente Oirschot gevestigd en actief.

 • 4.

  Een aanvrager, heeft een minimumaantal van 20 actieve, betalende leden. Peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 • 5.

  De activiteiten worden uitgevoerd onder deskundige leiding.

 • 6.

  De aanvrager ziet erop toe dat haar medewerkers waaronder vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan vijf jaren en die is verkregen uiterlijk drie maanden na de aanvang van de activiteiten.

 • 7.

  De vereniging of organisatie bestaat minimaal 2 jaar vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

 • 8.

  De vereniging of organisatie verzorgt minimaal 2 maal per jaar gratis een optreden voor de bevolking van gemeente Oirschot.

Lid 3Subsidienormen

 • 1.

  Een subsidie van € 25,00 per actief, betalend lid behorende tot de doelgroep jeugd.

 • 2.

  Een subsidie van € 10,00 per actief, betalend lid behorende tot de doelgroep ouderen.

 • 3.

  Een subsidie van maximaal € 5.000,00 voor deskundige leiding per jaar voor muziekkorpsen.

 • 4.

  Een subsidie van maximaal € 3.000,00 voor deskundige leiding per jaar voor toneelverenigingen.

 • 5.

  Een subsidie van maximaal 40% in de door het college goedgekeurde accommodatiekosten.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidies aanvragen naar rato te verdelen.

Artikel 6 Concerten

Lid 1Doelstelling

De stichtingen organiseren concerten in gebouwen die voor de inwoners uit gemeente Oirschot vrij toegankelijk zijn en die onderdeel uitmaken van het brede programma op het gebied van kunst- en cultuuruitingen.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De betreffende activiteit/aanvrager richt zich op een of meerdere doelstellingen zoals genoemd in de Cultuurnota 2024 en/of Nota Immaterieel Erfgoed.

 • 2.

  De aanvrager is binnen de gemeente Oirschot gevestigd en actief.

 • 3.

  De aanvrager ontvangt geen subsidie op grond van het vorige artikel (artikel 6 – Muziek- en toneelverenigingen).

 • 4.

  De activiteiten worden uitgevoerd onder deskundige leiding.

 • 5.

  De aanvrager ziet erop toe dat haar medewerkers waaronder vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan vijf jaren en die is verkregen uiterlijk drie maanden na de aanvang van de activiteiten.

 • 6.

  De aanvrager bestaat minimaal 2 jaar vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

Lid 3Subsidienorm

De aanvrager kan in aanmerking komen voor een subsidie ter hoogte van een jaarlijks vast bedrag van € 250,00.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

(Immaterieel) Erfgoed en volksfeesten

Artikel 7 Musea

Lid 1Doelstelling

Het verzamelen en tonen van informatie en fysieke stukken over de geschiedenis van de gemeente Oirschot in al haar facetten met het doel de kennis over te dragen en toegankelijk te maken voor de bevolking van gemeente Oirschot en bezoekers. Daarnaast samenwerken met partners binnen het erfgoedplatform om Oirschots erfgoed op de kaart te zetten.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De musea dienen om de twee jaar een beleidsplan te ontwikkelen en dienen op basis hiervan activiteiten te initiëren en/of te stimuleren, zodat de historie en cultuur van gemeente Oirschot gepresenteerd wordt en ontsloten kan worden.

 • 2.

  De activiteiten voldoen aan de doelstellingen van de Cultuurnota en/of Nota Immaterieel Erfgoed.

Lid 3Subsidienormen

 • 1.

  De aanvrager kan in aanmerking komen voor een subsidie waarbij door middel van een uitvoeringsovereenkomst de prestaties worden vastgelegd.

 • 2.

  De aanvrager ziet erop toe dat haar medewerkers waaronder vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan vijf jaren en die is verkregen uiterlijk drie maanden na de aanvang van de activiteiten.

Lid 4Subsidieplafond, verdeelwijze en betaling

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

 • 3.

  Het college stelt aan de subsidieaanvrager de voorlopig verleende subsidie beschikbaar door middel van voorschotten zoals in de beschikking wordt opgenomen.

 • 4.

  Uitbetaling van subsidie vindt uitsluitend plaats op een afzonderlijke IBAN van de subsidieaanvrager.

Artikel 8 Heemkundeverenigingen

Lid 1Doelstelling

Het verzamelen van informatie over de geschiedenis van de gemeente Oirschot in al haar facetten met het doel de kennis over te dragen en toegankelijk te maken voor de bevolking en bezoekers van gemeente Oirschot.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De aanvrager dient activiteiten te initiëren en/of te stimuleren, zodat de historie en cultuur van gemeente Oirschot gepresenteerd wordt en beleefbaar blijft.

 • 2.

  De aanvrager laat jaarlijks minimaal 1 publicatie verschijnen en houdt minimaal 2 openbaar toegankelijke lezingen/presentaties.

 • 3.

  De betreffende activiteit/aanvrager richt zich op een of meerdere doelstellingen zoals genoemd in de Cultuurnota en/of Nota Immaterieel Erfgoed en/of Erfgoednota ‘Erfgoed als identiteit 2018-2028’

Lid 3Subsidienorm

De aanvrager kan in aanmerking komen voor een vast subsidiebedrag per subsidiejaar van € 450,00.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

Artikel 9 Gilden

Lid 1Doelstelling

Het tonen en het overdragen van folklore en tradities van gemeente Oirschot door middel van het organiseren van en/of deelname aan gildedagen, koningsschieten, vendelzwaaien en andere activiteiten.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De aanvrager dient activiteiten te initiëren en/of te stimuleren, zodat de historie, cultuur, folklore en tradities van gemeente Oirschot gepresenteerd worden.

 • 2.

  De aanvrager verzorgt minimaal 2 maal per jaar gratis een optreden voor de bevolking en bezoekers van gemeente Oirschot.

 • 3.

  De aanvrager bestaat minimaal 2 jaar vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

 • 4.

  De betreffende activiteit/ aanvrager richt zich op een of meerdere doelstellingen zoals genoemd in de Cultuurnota en/of Nota Immaterieel Erfgoed.

Lid 3Subsidienorm

De aanvrager kan in aanmerking komen voor een jaarlijks vast bedrag van € 250,00.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

Artikel 10 Carnavals- Sinterklaas- Oranjeverenigingen

Lid 1Doelstelling

Het organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen voor de totale bevolking van gemeente Oirschot en bezoekers, die een relatie hebben met folklore, traditie en volksfeesten en landelijk plaatsvinden. Hiertoe worden de volgende drie categorieën gerekend: de carnavals-, sinterklaas-, en oranje-activiteiten die door verschillende organisaties in de gemeente worden georganiseerd.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De aanvrager organiseert de sinterklaas- en/of carnavalsoptocht of is betrokken bij de organisatie van de oranjeactiviteiten, waartoe Koningsdag, Bevrijdingsdag en dodenherdenking behoren.

 • 2.

  In elke dorpskern wordt één organisatie gesubsidieerd voor openbare activiteiten met betrekking tot Sinterklaas, carnaval of oranjeactiviteiten, waarbij Oost- West- en Middelbeers tezamen als ‘De Beerzen’ wordt gezien.

 • 3.

  De aanvrager is een niet-commerciële organisatie.

 • 4.

  De betreffende activiteit/aanvrager richt zich op een of meerdere doelstellingen zoals genoemd in de Cultuurnota en/of Nota Immaterieel Erfgoed.

 • 5.

  De aanvrager ziet erop toe dat haar medewerkers waaronder vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan vijf jaren en die is verkregen uiterlijk drie maanden na de aanvang van de activiteiten.

Lid 3Subsidienormen

 • 1.

  De aanvrager kan in aanmerking komen voor een subsidie, zijnde een vast bedrag voor de uitvoering van de centrale regie voor activiteiten voor de gehele bevolking van gemeente Oirschot of de dorpskernen Oirschot, Spoordonk en Oost-, West- en Middelbeers tezamen;

 • 2.

  De subsidie voor carnaval is een vast bedrag en bedraagt jaarlijks € 1.000,00 voor de dorpskern Oirschot, € 1.000,- voor de dorpskern Spoordonk, € 1.000,- voor Oost- West en Middelbeers tezamen.

 • 3.

  De subsidie voor sinterklaas is een vast bedrag en bedraagt jaarlijks € 1.000,00 voor de dorpskern Oirschot, € 500,- voor de dorpskern Spoordonk, € 1.000,- voor Oost- West en Middelbeers tezamen.

 • 4.

  De subsidie voor oranjeactiviteiten is een vast bedrag en bedraagt jaarlijks € 1.000,00 voor de dorpskern Oirschot, € 500,- voor de dorpskern Spoordonk, € 1.000,- voor Oost- West en Middelbeers tezamen.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

Hoofdstuk 3 - Gezondheid en leefstijl

Gemeente Oirschot wil een gemeente zijn waar men gezond kan leven, werken, wonen en opgroeien, een ‘positieve gezondheid’ stellen we centraal. Een belangrijk doel van het lokaal gezondheidsbeleid is het bevorderen van een bewust gezonde leefstijl van onze inwoners, zodat ze als actieve en vitale inwoners kunnen deelnemen aan de samenleving. Gezondheid is een belangrijke basisvoorwaarde van zelfredzaamheid. Daarnaast wil de gemeente Oirschot dat sport en bewegen voor iedereen mogelijk is.

De subsidies die worden verstrekt in het kader van gezondheid en leefstijl leveren een bijdrage aan de volgende maatschappelijke doelen:

 • -

  Inwoners van gemeente Oirschot werken aan een gezonde leefstijl.

 • -

  Inwoners van gemeente Oirschot hebben toegang tot sport-, spel- en beweegactiviteiten in verenigingsverband.

 • -

  De gezondheid en het welzijn van de inwoners van gemeente Oirschot zijn goed.

 • -

  Inwoners ontmoeten elkaar en versterken onderling hun netwerken.

 • -

  Ouderen en andere kwetsbare inwoners kunnen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig leven met een goede kwaliteit van leven.

 • -

  Kwetsbare groepen worden beter herkend om verschillen te verkleinen, zodat iedereen een gelijke kans heeft om mee te doen.

In hoofdstuk 3 zijn de bovengenoemde doelstellingen vertaald naar concrete activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Artikel 1 Sportverenigingen

Lid 1Doelstellingen

 • 1.

  Het bevorderen van actieve sportbeoefening en bewegen op amateurniveau en sportieve recreatie in georganiseerd verband.

 • 2.

  De activiteiten richten zich op positieve gezondheid, gezonde leefstijl, participatie, versterking van leefbaarheid en/of zorg voor elkaar.

 • 3.

  Zorgen voor voldoende kwalitatief goede sportvoorzieningen.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De betreffende activiteit/instelling richt zich op een of meerdere doelstellingen zoals genoemd in lid 1.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd door een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.

 • 3.

  De betreffende organisatie is binnen de gemeente Oirschot gevestigd en actief.

 • 4.

  De organisatie heeft een minimumaantal van 25 actieve, betalende leden.

 • 5.

  Peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 • 6.

  De activiteiten worden uitgevoerd onder deskundige leiding.

 • 7.

  De aanvrager ziet erop toe dat haar medewerkers waaronder vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan vijf jaren en die is verkregen uiterlijk drie maanden na de aanvang van de activiteiten.

 • 8.

  De vereniging of organisatie bestaat minimaal 2 jaar vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

Lid 3Subsidienormen

De aanvrager kan in aanmerking komen voor een subsidie volgens de hieronder vermelde normen.

 • 1.

  Een subsidie van € 25,00 per actief, betalend lid behorende tot de doelgroep jeugd.

 • 2.

  Een subsidie van € 10,00 per actief, betalend lid behorende tot de doelgroep ouderen.

 • 3.

  Een subsidie van 40% in de door het college goedgekeurde accommodatiekosten voor basisvoorzieningen.

Lid 4Subsidieplafond, verdeelwijze en betaling

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

 • 3.

  Het college stelt aan de subsidieaanvrager de voorlopig verleende subsidie beschikbaar door middel van voorschotten. Als de verleende subsidie lager is dan € 15.000 wordt deze ineens bevoorschot. Als de verleende subsidie hoger is, wordt deze in vier gelijke ter mijnen bevoorschot.

 • 4.

  Uitbetaling van subsidie vindt uitsluitend plaats op een afzonderlijke IBAN van de subsidieaanvrager.

Artikel 2 Scouting

Lid 1Doelstellingen

 • 1.

  Het organiseren van groepsactiviteiten die een bijdrage leveren aan educatieve, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van jeugdigen (0-23 jaar).

 • 2.

  De groepsactiviteiten richten zich op positieve gezondheid, gezonde leefstijl, participatie, versterking van leefbaarheid en/of zorg voor elkaar.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De betreffende activiteit/aanvrager richt zich op een of meerdere doelstellingen zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel.

 • 2.

  De betreffende aanvrager is binnen de gemeente Oirschot gevestigd en actief.

 • 3.

  De aanvrager heeft een minimumaantal van 25 actieve, betalende leden.

 • 4.

  Peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 • 5.

  De activiteiten worden uitgevoerd onder deskundige leiding.

 • 6.

  De aanvrager ziet erop toe dat haar medewerkers waaronder vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan vijf jaren en die is verkregen uiterlijk drie maanden na de aanvang van de activiteiten.

 • 7.

  De aanvrager bestaat minimaal 2 jaar vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

Lid 3Subsidienormen

De aanvrager kan in aanmerking komen voor een subsidie volgens de hieronder vermelde normen.

 • 1.

  Een subsidie van € 25,00 per actief, betalend lid behorende tot de doelgroep jeugd.

 • 2.

  Een subsidie van € 10,00 per actief, betalend lid behorende tot de doelgroep ouderen.

 • 3.

  Een subsidie van 40% in de door het college goedgekeurde accommodatiekosten voor basisvoorzieningen.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

Artikel 3 EHBO-verenigingen

Lid 1Doelstelling

Bevordering van actieve deelname aan de EHBO-opleidingen door vrijwilligers met het doel ondersteuning en hulpverlening te bieden aan activiteiten in gemeente Oirschot en eerste zorg te kunnen bieden t.b.v. de Oirschotse gemeenschap.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De vereniging zorgt voor de EHBO-opleidingen.

 • 2.

  De leden zorgen voor ondersteuning bij minimaal 6 grootschalige Oirschotse activiteiten, waarvoor de EHBO-dienstverlening gewenst wordt.

 • 3.

  De betreffende organisatie is binnen de gemeente Oirschot gevestigd en actief.

 • 4.

  De vereniging of organisatie bestaat minimaal 2 jaar vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

Lid 3Subsidienormen

De aanvrager kan in aanmerking komen voor een jaarlijks vast bedrag van € 3.150,00 per subsidiejaar.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

Hoofdstuk 4 - Opvoeden en opgroeien

Jeugdigen in de gemeente Oirschot groeien kansrijk en veilig op en kunnen, samen met hun gezin, meedoen aan de samenleving, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Hierdoor is de jeugdige meer en/of beter in staat om zich voor te bereiden op een plek in de maatschappij die bij hen past. We focussen op talenten en mogelijkheden en op wat het leven betekenisvol maakt. Met deze benadering dragen we bij aan het vermogen van jeugdigen en gezinnen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

De subsidies die worden verstrekt in het kader van opvoeden en opgroeien leveren een bijdrage aan de volgende maatschappelijke doelen:

 • -

  Jeugdigen participeren in de Oirschotse maatschappij.

 • -

  De sociale cohesie onder jeugdigen in de gemeente Oirschot is goed.

 • -

  Meer jeugdigen ontwikkelen zich optimaal en kunnen talenten ontplooien.

 • -

  Meer jeugdigen groeien (fysiek en mentaal) gezond op.

 • -

  Een sterker en positiever opgroeiklimaat.

 • -

  Kwetsbare jongeren worden beter herkend om verschillen te verkleinen, zodat iedereen een gelijke kans heeft om mee te doen.

In hoofdstuk 4 zijn de bovengenoemde doelstellingen vertaald naar concrete activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Artikel 1 Jeugdvakantiewerk en Roefeldagen

Lid 1Doelstellingen

 • 1.

  Het organiseren van spel- en vrije tijdsactiviteiten die een bijdrage leveren aan educatieve, sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van jeugdigen (0-23 jaar).

 • 2.

  De activiteiten richten zich op positieve gezondheid, gezonde leefstijl, participatie, versterking van leefbaarheid en/of zorg voor elkaar.

Lid 2Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De aanvrager richt zich op een of meerdere doelstellingen zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel.

 • 2.

  De aanvrager is binnen de gemeente Oirschot gevestigd en actief.

 • 3.

  De aanvrager voert de centrale regie m.b.t. spel-, educatieve- en vrije tijdsactiviteiten voor alle jeugd in de gemeente Oirschot, specifiek voor een bepaalde dorpskern.

 • 4.

  In elke dorpskern wordt één organisatie gesubsidieerd.

 • 5.

  De activiteiten worden uitgevoerd onder deskundige leiding.

 • 6.

  De aanvrager ziet erop toe dat haar medewerkers waaronder vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG die niet ouder is dan vijf jaren en die is verkregen uiterlijk drie maanden na de aanvang van de activiteiten.

 • 7.

  De aanvrager bestaat minimaal 2 jaar vanaf het moment van de subsidieaanvraag.

Lid 2Subsidienorm

De aanvrager kan in aanmerking komen voor een jaarlijks vast bedrag van € 1.800,00.

Lid 3Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

Hoofdstuk 5 - Veiligheid en leefbaarheid

Fijn wonen in de gemeente Oirschot, daar zorgen we samen voor. Om dat te realiseren in samenwerking met onze inwoners, zijn in onze gemeente de leefbaarheidswerken actief. Doelstelling van deze leefbaarheidsnetwerken is het opkomen voor de belangen van de buurt als het gaat om het behouden of verbeteren van het fysieke- en sociale leefklimaat in de buurt.

Vrijwilligers uit de buurt vormen daarom de kern van de leefbaarheidsnetwerken. Ze signaleren kansen, aandachtspunten en dragen bij aan oplossingen in hun eigen leefomgeving. Hierdoor ontstaat eigenaarschap over eigen leefomgeving en stimuleren we de samenredzaamheid. De leefbaarheidsnetwerken hebben regelmatig contact met elkaar, buurtbewoners, gemeente, politie en andere partners.

De leefbaarheidsnetwerken maken jaarlijks een leefbaarheidsplan, op basis hiervan ontvangen ze subsidie.

In hoofdstuk 5 zijn de bovengenoemde doelstellingen vertaald naar concrete activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Artikel 1 Leefbaarheid(netwerken)

Lid 1Doelstellingen

 • 1.

  Het bevorderen van de leefbaarheid en de eigen verantwoordelijkheid voor een levendige en leefbare woon- en werkomgeving, het versterken van de sociale cohesie binnen hun leefomgeving en het verbeteren van de fysieke veiligheid.

 • 2.

  Het verankeren van inwonersparticipatie, het stimuleren van inwonerinitiatieven in de (gemeentelijke) organisatie en het verbeteren van de afstemming tussen de diverse initiatieven.

 • 3.

  Het betrekken van leefbaarheidsnetwerken bij de voorbereiding en uitvoering van de doelen vanuit de visie van Sociale Leefomgeving, bijvoorbeeld het hebben van een signalerende rol naar het welbevinden van inwoners in de wijken en dorpskernen.

Lid 2Subsidievoorwaarden.

 • 1.

  Elk netwerk dient een leefbaarheidsplan in.

 • 2.

  De aanvrager is binnen de gemeente Oirschot gevestigd en actief.

 • 3.

  De betreffende activiteiten richten zich op één of meerdere doelstellingen zoals genoemd in artikel 5, lid 1.a.

 • 4.

  Na afloop van elk kalenderjaar dient elk netwerk een activiteitenverslag in.

Lid 3Subsidienorm

De aanvrager kan in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 7.500,00 voor activiteiten die vastgelegd worden in een leefbaarheidsplan. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de (sociale) activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid gekoppeld aan de daarbij behorende begroting.

Lid 4Subsidieplafond en verdeelwijze

 • 1.

  Het college stelt per kalenderjaar een subsidieplafond vast via het jaarlijkse subsidieprogramma.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond overschreden dreigt te worden, geeft het college de voorkeur aan de subsidieaanvragen naar rato te verdelen.

Slotbepaling

Artikel 1 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

Artikel 2 Inwerkingtreding en intrekking

Deze nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

De volgende subsidieregelingen worden ingetrokken:

 • -

  De beleidsregels subsidie gemeente Oirschot, zoals vastgesteld bij de Nota subsidiebeleid en ASV Oirschot 2010 in de vergadering van de gemeenteraad van 24 maart 2009;

 • -

  “Subsidies deskundigheidsbevordering en werving/stimulering vrijwilligers gemeente Oirschot”, zoals vastgesteld in onze vergadering van 24 maart 2009.

Deze regelingen worden vervangen door de nieuwe Nadere subsidieregels 2024.

Artikel 3 Overgangsbepaling

De in artikel 1 genoemde subsidieregelingen blijven van toepassing op subsidies die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van de Nadere subsidieregels gemeente Oirschot 2024 en op lopende meerjarige subsidies die nog niet zijn vastgesteld.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regels worden aangehaald als: Nadere subsidieregels gemeente Oirschot 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 23 april 2024

Burgemeester en wethouders van Oirschot

Saskia Willems-van Ulden

secretaris,

Judith Keijzers-Verschelling

burgemeester