Nadere regels individuele subsidiëring culturele vorming Gemeente Oirschot 2024 – 2027

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels individuele subsidiëring culturele vorming Gemeente Oirschot 2024 – 2027

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening Oirschot 2024.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot.

 • d.

  Activiteit: lessen culturele vorming die erop gericht zijn de leerling kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, drama, design, games, urban of een andere vorm van kunst of cultuur, waardoor de leerling de kans krijgt zich op deze gebieden te ontwikkelen.

 • e.

  Leerling: een persoon waarvoor de ouder subsidie aanvraagt, die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Oirschot én die bij aanvang van het cursusjaar waarin hij aan de activiteit deelneemt ten minste 6 jaar is en de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

 • f.

  Cursusjaar: een schooljaar dat begint op 1 augustus en aansluitend eindigt op 31 juli daarop volgend.

 • g.

  Aanvrager: de ouder of verzorger van de leerling.

 • h.

  Aanbieder: een natuurlijke dan wel rechtspersoon die door het college erkend is voor de uitvoering van de activiteit.

Artikel 2 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening Oirschot 2024

 • 1. Deze regeling is een nadere regeling als bedoeld in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Oirschot 2024.

 • 2. Het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Oirschot 2024 is voor zover bij deze regeling niet anders is bepaald onverkort van kracht.

Artikel 3 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 10, eerste en tweede lid bedoelde activiteiten.

Artikel 4 Doel

 • 1. Doelen van deze subsidieregeling zijn:

  • a.

   het stimuleren van participatie: actieve deelname aan lessen culturele vorming door in gemeente Oirschot wonende leerlingen, waardoor zij de kans krijgen zich op muzikaal en cultureel gebied te ontwikkelen;

  • b.

   het bevorderen van een divers educatief aanbod gericht op actieve deelname culturele vorming in de gemeente Oirschot.

Artikel 5 Doelgroep

Een persoon die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Oirschot én die bij aanvang van het cursusjaar waarin hij aan de activiteit deelneemt ten minste 6 jaar is en de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 6 Aanvrager

Het college kent uitsluitend subsidie toe aan een ouder of verzorger van een leerling.

Artikel 7 Subsidieaanvraag

 • 1. De aanvrager kan bij het college maximaal één keer éen subsidieaanvraag per leerling per cursusjaar indienen, voor een of meerdere activiteiten.

 • 2. Voor het aanvragen van de subsidie gebruikt de aanvrager het digitale aanvraagformulier dat op de website van de gemeente Oirschot staat.

Artikel 8 Aanvraagformulier en vereiste bewijsstukken

 • 1. De aanvraag wordt digitaal ingediend bij het college door middel van het volledig ingevulde digitale aanvraagformulier, zie artikel 7.2.

 • 2. Bij indiening van de subsidieaanvraag moet het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voorzien zijn van de onderstaande bewijzen:

  • a.

   een ondertekende cursusovereenkomst(en) door de aanbieder en aanvrager voor de lessen van de cursus(sen) waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   op de overeenkomst waarvoor de subsidie wordt aangevraagd staan de naam van de aanvrager, de naam van de leerling, naam van de cursus, de periode waarop de cursus plaatsvindt, aantal lessen en het verschuldigde lesgeld van de cursus;

  • c.

   een betaalbewijs waarvoor de subsidie wordt aangevraagd met de naam van de aanvrager, de naam van de leerling, naam van de cursus, de periode waarop de cursus plaatsvindt, aantal lessen en de kosten lesgeld van de cursus;

  • d.

   een bewijs waaruit blijkt dat de leerling lessen ontvangt van een erkende aanbieder die voldoet aan de kwaliteitseisen (artikel 14) van een erkende opleiding;

  • e.

   als de aanbieder nog niet bekend is bij het college, zorgt de aanvrager voor een kopie van het erkende diploma van de docent.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

In afwijking van de Algemene subsidieverordening Oirschot 2024 kan de aanvraag voor subsidie individuele culturele vorming gemeente Oirschot gedurende het cursusjaar worden ingediend: in de periode strekkende van 1 augustus tot en met 31 juli van het jaar daaropvolgend.

Artikel 10 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het college verleent subsidie aan de aanvrager voor de leerling die lessen volgt voor de activiteit culturele vorming.

 • 2. De lessen culturele vorming zijn erop gericht om de leerling kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, mode, letteren, film, dans, drama, design, games, urban of een andere vorm van kunst of cultuur.

Artikel 11 Subsidiabele kosten en subsidiehoogte

 • 1. De maximale subsidiabele kosten voor de individuele activiteit(en) per leerling per cursusjaar bedragen maximaal 60% van de totale cursuskosten tot een maximumbedrag van € 600,- per leerling.

 • 2. De maximale subsidiabele kosten voor groepsactiviteit(en) per leerling per cursusjaar bedragen maximaal 40% van de totale cursuskosten tot een maximumbedrag van € 250,- per leerling.

 • 3. Uitbetaling geschiedt in één termijn, binnen vier weken nadat het besluit is verstuurd.

 • 4. Indien er meer vergoedingen voor de activiteit worden aangevraagd dan volgens het jaarlijks door de raad vastgestelde subsidieplafond beschikbaar is, vindt de verstrekking van de subsidie plaats op ba-sis van binnenkomst van complete aanvragen.

 • 5. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de complete aanvraag is ontvangen.

Artikel 12 De subsidievaststelling

 • 1. Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag.

 • 2. De subsidie wordt meteen vastgesteld, waarbij de beschikking tot subsidievaststelling wordt vastgesteld conform artikel 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Uitbetaling geschiedt in één termijn, binnen vier weken nadat het besluit is verstuurd.

Artikel 13 Indexering van de subsidiebedragen

De bedragen genoemd in artikel 11 worden vanaf 2025 jaarlijks verhoogd met het geldende subsidie-indexeringspercentage op grond van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening 2024 Oirschot

Artikel 14 Kwaliteit

 • 1. Het college erkent een aanbieder, als bedoeld in deze regeling, als deze:

  • a.

   beschikt, dan wel in het geval van een rechtspersoon werkt met personen die beschikken, over een erkend diploma van het conservatorium, dansacademie, theater- of andere erkende culturele en kunstzinnige opleiding op tenminste mbo-niveau; en

  • b.

   beschikt, dan wel in het geval van een rechtspersoon werkt met personen die beschikken, over een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van maximaal 6 maanden oud, waaruit blijkt dat het ge-drag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van de functie docent culturele vor-ming;

  • c.

   de aanbieder zorgt zelf voor de aanvraag en financiering VOG.

 • 2. De aanbieder toont bij het college aan dat hij of zij over de bevoegdheid beschikt die voor het verzorgen van culturele vormingsactiviteiten vereist is. Het college publiceert de lijst met erkende docenten op de gemeentelijke website. Als de aanbieder zijn bevoegdheid niet kan aantonen wordt subsidie aan de aanvrager geweigerd.

 • 3. Het college controleert steekproefsgewijs of een erkende aanbieder nog aan de in het eerste lid gestelde eisen voldoet.

Artikel 15 Verantwoording en controle

 • 1. Het college kan op elk gewenst tijdstip een controle uitvoeren, desgewenst via een steekproef. Deze controle kan eventueel worden uitgevoerd door een door het college aangewezen accountant.

 • 2. Het college kan de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen:

  • a.

   op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld;

  • b.

   indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten;

  • c.

   indien de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3. De subsidieontvanger informeert het college onmiddellijk indien de cursus waarvoor subsidie is aangevraagd dan wel is vastgesteld tussentijds wordt beëindigd.

Artikel 16 Weigeringsgronden

Onverminderd de subsidievoorwaarden als genoemd in de Algemene subsidieverordening 2024 Oirschot en de subsidievoorwaarden in deze nadere regels wordt subsidie geweigerd:

 • 1.

  als de aanbieder niet voldoet aan de door het college gestelde eisen;

 • 2.

  de leerling een beroepsopleiding op het gebied van een van de activiteiten volgt;

 • 3.

  als de betreffende activiteit geheel of gedeeltelijk is vergoed op grond van een gemeentelijke minima-regeling;

 • 4.

  als het maximum vastgestelde bedrag aan de leerling per schooljaar al is toegekend;

 • 5.

  het maximaal beschikbare gemeentelijke subsidieplafond al is bereikt;

 • 6.

  de aanvraag te laat is ingediend of voor het overige niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen.

Artikel 17 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze nadere regels, als toepassing van deze nadere regels tot onbillijkheden van overwegende aard leiden.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als:

 • Nadere regels individuele subsidiering culturele vorming gemeente Oirschot 2024 – 2027

 • 2. Deze nadere regels treden in werking de dag na publicatie onder gelijktijdige intrekking van de Nadere regels subsidiëring muzikale en culturele vorming Oirschot 2022 vastgesteld in de collegevergadering van 9 november 2021.

 • 3. Voor situaties waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 23 april 2024

Burgemeester en wethouders van Oirschot

Saskia Willems-van Ulden

secretaris,

Judith Keijzers-Verschelling

burgemeester