Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

Overwegende dat:

het tegengaan van heling een van de speerpunten is van de gemeente Hardinxveld- Giessendam als onderdeel van de aanpak van woninginbraak en diefstallen;

het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

artikel 2:67, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam 2023 bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister);

omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

het daarom wenselijk is het DOR met een aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437ter, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister);

dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

dat het voor handelaren niet is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

Gelet op:

artikel 2:67 van de “Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam 2023”;

artikel 437ter lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

B E S L U I T :

dat het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam 2023 en artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

dat de registratie in het DOR verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking;

dat bij de inwerkingtreding van dit besluit het Aanwijzingsbesluit inkoopregister voor handelaren (dd. 19 oktober 2023) komt te vervallen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 26 februari 2024.

de burgemeester,

Dirk Heijkoop