Regeling ondersteuning energiebesparing ondernemingen

Geldend van 01-05-2024 t/m heden

Intitulé

Regeling ondersteuning energiebesparing ondernemingen

Gelet op dat gemeente Nijmegen belang hecht aan het ondersteunen van ondernemingen bij het besparen en verduurzamen van de energiebehoefte;

Gelet op dat gemeente Nijmegen hiervoor heeft besloten tot de oprichting van een Regionaal Expertiseteam Energie in Groene Metropool Regio (GMR) verband met het doel om bedrijven te ondersteunen met energie-advies en ondersteuning bij het nemen van energiemaatregelen (collegebesluit 24 januari 2023);

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 2, derde lid van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidies (NKS);

Besluit vast te stellen de volgende “Regeling ondersteuning energiebesparing Ondernemingen ”

Artikel 1. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt voor onbepaalde tijd in werking op de dag na bekendmaking.

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als ‘Regeling ondersteuning energiebesparing Ondernemingen’.

Artikel 2. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  EML: Erkende Maatregelen Lijst voor energiebesparing voor midden- en grootverbruikers;.

 • -

  Energiebesparingsplicht: de plicht die vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer (en vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zodra de Omgevingswet in werking is getreden) geldt voor midden- en grootverbruikers om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Ondernemingen kunnen hieraan voldoen door maatregelen te nemen die op de EML staan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die te nemen zijn op een zelfstandig of een natuurlijk moment en die zijn gericht op het gebouw, de faciliteiten en de processen.

 • -

  Energie-expert: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming die als onafhankelijk gediplomeerd of gecertificeerd energie-adviseur de activiteit levert aan de aanvrager.

 • -

  Energiemaatwerkadvies: een energiescan uitgevoerd door een onafhankelijk energie-expert (aanbieder), waarbij een bedrijfsproces, gebouw of complexe installatie in zijn geheel wordt doorgelicht, gericht op het nemen van meerdere maatregelen voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.

 • -

  Enkelvoudige maatregel: maatregel gericht op de vermindering of verduurzaming van het energieverbruik die betrekking heeft op slechts één aspect, bv. LED verlichting, zonnepanelen, isolatie.

 • -

  Financieel/juridisch expert: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming die als onafhankelijk gediplomeerd energie-expert de activiteit levert aan de aanvrager.

 • -

  Groot-, midden-, kleinverbruik en verbruik vergelijkbaar met een huishouden. Indeling (conform Kamerbrief Verduurzaming mkb 6-4-2023) op basis van het energieverbruik per jaar (elektriciteit in kWh en warmte in m3 aardgas(equivalenten)) zoals aangegeven in de matrix hieronder:

  Elektriciteit

  Aardgasverbruik

  <5.000 m3

  5.000-25.000 m3

  25.000 –170.000 m3

  > 170.000 m3

  <10.000 kWh

  ‘huishoudelijk’

  kleinverbruik

  middenverbruik

  grootverbruik

  10.000.-50.000 kWh

  kleinverbruik

  kleinverbruik

  middenverbruik

   

  50.000 kWh-10.000 MWh

  middenverbruik

  middenverbruik

  middenverbruik

  grootverbruik

  >10.000 MWh

  grootverbruik

  grootverbruik

  grootverbruik

  grootverbruik

 • -

  Informatieplicht: Informatieplicht energiebesparing uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor midden- en grootverbruikers.

 • -

  Meervoudige maatregel: een combinatie van meerdere enkelvoudige maatregelen (>2) gericht op het terugdringen van het energieverbruik en/of het realiseren van duurzame energieopwekking.

 • -

  Onderneming: rechtspersoon met een winstoogmerk.

 • -

  REE: Regionaal Expertiseteam Energie: programmateam en pool van energie-experts ressorterend onder Groene Metropool Regio dan wel de Economic board.

 • -

  Zorgplicht: de plicht die vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt voor klein-, midden en grootverbruikers voor een doelmatig energieverbruik. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die zijn te nemen op een zelfstandig en een natuurlijk moment en maatregelen die zijn gericht op het gebouw, de faciliteiten en de processen.

Artikel 3. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 4. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan per locatie aan ondernemingen, zowel klein-als middenverbruiker, uitsluitend worden verstrekt voor:

  • a.

   het laten uitvoeren van een energiemaatwerkadvies door een energie-expert, gericht op de doorlichting van het bedrijfsproces of complexe energie-installaties of systemen, gericht op het nemen van meervoudige maatregelen op het gebied van besparing of verduurzaming van de energievraag van de onderneming.

  • b.

   het ondersteunen door een energie-expert of financieel/juridisch expert om te komen tot uitvoering van energiebesparende maatregelen, op basis van een energiemaatwerkadvies zoals bedoeld onder lid a.

 • 2. Een energiemaatwerkadvies, zoals bedoeld in artikel 3 eerste lid onder a, dient in ieder geval inzicht te geven in:

  • -

   het historische energieverbruik op jaarbasis (gas / warmte en elektriciteit);

  • -

   indeling in groot-, midden, klein-, of ‘huishoudelijk’ verbruik (op basis jaarverbruikscijfers);

  • -

   eigendomssituatie van de locatie(s);

  • -

   analyse van de gebouwschil, de installaties (faciliteiten), de processen en het gedrag (voor zover relevant voor betreffende locatie)

  • -

   een ingevulde EML per locatie: overzicht van de te treffen (en eventueel reeds genomen) erkende energiebesparende maatregelen;

  • -

   advies over de relevante energiebesparingsmogelijkheden en verplichtingen;

  • -

   inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen alsmede een termijn voor de realisatie van die maatregelen;

  • -

   voor midden- en grootverbruikers de gegevens ten behoeve van de Informatieplicht.

 • 3. De ondersteuning, zoals bedoeld in artikel 4 eerste lid onder b, kan ingezet worden voor het inhuren van een onafhankelijk energie-expert en/of financieel/juridisch expert voor:

  • -

   offertes voor energiebesparende maatregelen helpen aanvragen en/of beoordelen;

  • -

   opstellen meerjaren-onderhoudsplan of vastgoedplan;

  • -

   ondersteuning /advisering omtrent aanvraag vergunningen voor het toepassen van verduurzamingsmaatregelen;

  • -

   advies over subsidies voor het uitvoeren van de maatregelen;

  • -

   advies over financiering van de uit te voeren maatregelen;

  • -

   faciliteren gesprek(en) tussen eigenaar en huurder, met als doel tot een win-win plan te komen voor verduurzaming (split-incentive uitwerken);

  • -

   bouwkundig advies over de uitvoering van maatregelen;

  • -

   aansturen uitvoering door niet aan de aanbieder gelieerde partij(en).

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de gemaakte redelijke kosten van een energiemaatwerkadvies en ondersteuning als bedoeld in artikel 3 van deze regeling in aanmerking, met inachtneming van artikel 6.

 • 2. Indien er sprake is van een onderneming met meerdere locaties, dan kan voor maximaal 3 locaties per onderneming een subsidie voor een energiemaatwerkadvies, als bedoeld in art. 4 eerste lid onder a, worden aangevraagd. Voor de ondersteuning om te komen tot uitvoering, als bedoeld in art.4 eerste lid onder b, wordt ervan uitgegaan dat deze voor alle locaties in 1 plan per ondersteuningsaanvraag wordt opgenomen. Een onderneming met meerdere locaties kan derhalve één subsidieaanvraag indienen voor alle betrokken locaties tezamen.

 • 3. Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • -

   de kosten van een energiemaatwerkadvies dat is uitgevoerd voor de datum dat deze regeling in werking is getreden of waarvoor al eerder een subsidie is verkregen;

  • -

   de kosten voor ondersteuning die heeft plaatsgevonden voor de datum dat deze regeling in werking is getreden;

  • -

   de kosten voor een energiemaatwerkadvies of ondersteuning die is uitgevoerd voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag;

  • -

   de kosten voor ondersteuning die heeft plaatsgevonden na 1 jaar nadat de subsidie is verleend;

  • -

   de kosten voor het uitvoeren van de maatregelen;

  • -

   de kosten voor advisering of uitvoeringsondersteuning die reeds in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM regeling) of een andere subsidie vanuit de rijksoverheid;

  • -

   de kosten voor advies en ondersteuning voor agrarische ondernemingen, maatschappelijke instellingen, overheidsgebouwen en privé eigendom, niet zijnde een onderneming;

  • -

   de kosten voor advies en ondersteuning voor het nemen van enkel 1 of 2 enkelvoudige maatregelen;

  • -

   de kosten voor advies of ondersteuning voor een onderneming of maatschappelijke instelling met een ‘huishoudelijk’ jaarverbruik <10.000 kWh en <5.000 m3 aardgas per jaar.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het college van Burgemeester en Wethouders stelt het jaarlijkse subsidieplafond vast.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt voor het maatwerkadvies € 1.000 per aanvraag, waarbij de ondernemer/aanvrager voorziet in een eigen bijdrage van € 500.

 • 2. De hoogte van de subsidie voor uitvoeringsondersteuning bedraagt €1.000 en wordt alleen verstrekt op basis van uitvoering van maatregelen uit het maatwerkadvies, zoals bedoeld in artikel 4 eerste lid onder a.

 • 3. Artikel 4 lid 2 is van toepassing voor de maximum bedragen voor een onderneming met meerdere locaties.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college , totdat het voor deze subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9. Aanvraag

 • 1. De aanvraag dient na overleg met het REE te worden ingediend onder gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag dient te worden ingediend door een onderneming met winstoogmerk

 • 3. In afwijking van artikel 5 van de NKS dienen de volgende gegevens te worden overgelegd bij de aanvraag om subsidie voor een energiemaatwerkadvies:

  • -

   Kopie uittreksel Kamer van Koophandel van de betreffende onderneming met opgave van de betreffende locatie(s) waarop het maatwerkadvies van toepassing is;

  • -

   Eigendomsbewijs van de locaties, gebouwen, installaties waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

  • -

   Jaaropgave betreffende de voorgaande 12 maanden van het energieverbruik, in welke vorm dan ook.

  • -

   Een verklaring dat het bedrijf over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan ‘de-minimissteun' heeft ontvangen, door middel van een ingevulde Verklaring De-minimissteun.

  • -

   Een offerte of kopie opdracht voor het uitvoeren van een energiemaatwerkadvies van een energie-expert met een omvang van tenminste € 1.500 exclusief BTW

 • 4. In afwijking van artikel 7, tweede lid van de ASV en als aanvulling op artikel 8 derde lid dienen de volgende gegevens te worden overgelegd bij de aanvraag om subsidie voor ondersteuning bij uitvoering van de maatregelen uit het energieadvies, zoals bedoeld in artikel 3:

  • -

   Een kopie van het uitgevoerde energiemaatwerkadvies met daarin een advies voor de uit te voeren maatregelen waarvoor de uitvoeringsondersteuning wordt aangevraagd.

  • -

   Een offerte of kopie opdracht voor het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden bij de uitvoering van geadviseerde maatregelen uit het energiemaatwerkadvies door een gecertificeerd energie-expert, juridisch of financieel expert met een omvang van tenminste € 1.000 exclusief BTW.

Artikel 10. Beslistermijn

De beslistermijn op de subsidieaanvraag bedraagt maximaal 8 weken.

Artikel 11. Aanvullende weigeringsgronden

Naast hetgeen in artikel 8 van de NKS en artikel 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald, kan subsidieverlening worden geweigerd als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd zijn begonnen voor 1 juni 2023 of als hiervoor al eerder een subsidie is ontvangen.

Artikel 12: Vaststelling subsidie

Overeenkomstig de NKS wordt de subsidie bij verlening ook direct vastgesteld. Daarom hoeft geen verzoek om vaststelling te worden ingediend.

Artikel 13. Verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht om mee te werken aan de steekproefsgewijze controle of de subsidie is/wordt besteed aan het doel waarvoor deze is verstrekt.

Artikel 14. Betaling subsidie

De op grond van deze regeling toegekende subsidie wordt volledig betaalbaar gesteld binnen 4 weken nadat de subsidie is verleend en vastgesteld.

Artikel 15: Afwijkingsmogelijkheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

Artikel 16. Subsidievoorwaarden

 • De onderneming of het pand waarvoor subsidie wordt aangevraagd is gevestigd in gemeente Nijmegen.

 • De aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • Het object of bedrijf waarvoor subsidie wordt aangevraagd heeft een jaarlijks energieverbruik tussen 10.000 kWh – 10.000 MWh elektriciteit en/of 5.000–170.000 m3 aardgas (equivalenten).

 • De aanvrager is eigenaar van het pand, het bedrijf of de installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • De aanvrager is geen privé persoon, maatschappelijke instelling*, overheid of een agrarische onderneming.

 • De aanvrager ontvangt geen subsidie voor dezelfde activiteiten vanuit een andere subsidieregeling.

 • De subsidie wordt aangevraagd voor werkzaamheden die plaatsvinden na publicatie van deze regeling.

 • Indien er sprake is van een eigenaar met meerdere locaties, dan kan voor maximaal 3 locaties per locatie een subsidie voor een energiemaatwerkadvies worden aangevraagd.

 • Voor de ondersteuning om te komen tot uitvoering wordt ervan uitgegaan dat de uitvoeringsondersteuning deze voor alle locaties in één plan wordt opgenomen. Een eigenaar met meerdere locaties kan dus één aanvraag om subsidie voor uitvoeringsondersteuning indienen voor alle betrokken locaties samen.

Voor het aanvragen van de subsidie voor een energiemaatwerkadvies gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 • De subsidie wordt aangevraagd voor een energiemaatwerkadvies gericht op het nemen van meerdere maatregelen (ten minste drie afzonderlijke energiemaatregelen) en is gericht op de gehele doorlichting van een bedrijfsproces, installatie of pand.

 • De totale omvang van het energieadvies bedraagt tenminste €1.500 (de eigen bijdrage bedraagt dus minimaal € 500).

 • Het energiemaatwerkadvies wordt uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd energie-expert of adviseur.

 • Het energiemaatwerkadvies omvat tenminste:

  • o

   het historische energieverbruik op jaarbasis (gas / warmte en elektriciteit);

  • o

   indeling in groot-, midden, klein-, of ‘huishoudelijk’ verbruik (op basis jaarverbruikscijfers);

  • o

   eigendomssituatie van de locatie(s);

  • o

   analyse van de gebouwschil, de installaties (faciliteiten), de bedrijfsprocessen en het verbruiksgedrag (voor zover relevant voor de betreffende locatie);

  • o

   een ingevulde EML per locatie: overzicht van de te treffen (en eventueel reeds genomen) erkende energiebesparende maatregelen;

  • o

   advies over de relevante energiebesparingsmogelijkheden en verplichtingen;

  • o

   inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen alsmede een termijn voor de realisatie van die maatregelen;

  • o

   voor midden- en grootverbruikers de gegevens ten behoeve van de Informatieplicht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van: 23 april 2024

A.P.W. van de Klift

gemeentesecretaris

H.M.F. Bruls

Burgemeester