Regeling vervallen per 01-01-2013

NADERE REGELS SUBSIDIE TOPSPORT HELMOND 2009

Geldend van 21-01-2012 t/m 31-12-2012

Intitulé

NADERE REGELS SUBSIDIE TOPSPORT HELMOND 2009

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009;

besluit:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie topsport Helmond 2009.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Helmond 2009: Algemene Subsidieverordening Helmond 2009;

 • b.

  topsporters: in Helmond woonachtige sporters die actief zijn op nationaal of internationaal (competitie)niveau;

 • c.

  sportorganisaties: In Helmond gevestigde verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk met sportbeoefening als doelstelling;

 • d.

  topsportevenement: Een nationale of internationale activiteit waarbij topsport (al dan niet in wedstrijdverband) centraal staat.

Artikel 1.2 Doelstelling en reikwijdte

 • 1. Met deze regeling wordt beoogd:

  • a.

   Het ondersteunen van topsporters in hun pogingen het niveau van hun individuele sportprestaties te verhogen;

  • b.

   Het ondersteunen van sportorganisaties bij het organiseren en de aquisitie van topsportevenementen.

 • 2. Deze regeling is uitsluitend van toepassing op topsporters en sportorganisaties als bedoeld in artikel 1.1.

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

Van de ASV Helmond 2009 zijn de volgende onderdelen niet van toepassing:

 • -

  artikel 2.2, artikel 2.3, artikel 2.6 en artikel 2.7 van hoofdstuk 2;

 • -

  artikel 3.1 derde lid van hoofdstuk 3.

Artikel 1.4 Duur subsidie, hoogte subsidie en subsidiabele kosten

 • 1. Subsidie wordt verleend voor de duur van maximaal één jaar en kan twee maal op verzoek van de subsidie-ontvanger met diezelfde periode worden verlengd.

 • 2. De subsidie voor topsporters bedraagt per aanvraag maximaal € 2.500,-- en is afhankelijk van de hoogte van de te maken kosten en de prestaties van de topsporter.

 • 3. Bij het bepalen van de hoogte van de subsidie in verband met sportevenementen worden in ieder geval de volgende aspecten betrokken:

  • a.

   het nationale of internationale karakter van het sportevenement;

  • b.

   de uitstraling of naamsbekendheid van het sportevenement en de betekenis daarvan voor de gemeente Helmond;

  • c.

   de naamsbekendheid en reputatie van de sportorganisator;

  • d.

   het gepresenteerde kostenplaatje en de financiële onderbouwing daarvan.

 • 4. Voor subsidiëring komen de volgende kosten in aanmerking:

  • a.

   kosten van training, trainer(s), stage(s) en deelname aan wedstrijden en stages in het buitenland;

  • b.

   het inschakelen van specialisten / specialismen voor het creëren van

   randvoorwaarden bedoeld om de sportprestaties van de topsporter te verhogen;

  • c.

   de aanschaf van sportspecifieke materialen anders dan reguliere materialen om de tak van topsport te kunnen beoefenen;

  • d.

   organisatie- en acquisitiekosten van een topsportevenement.

Artikel 1.5 Verdeelsleutel beschikbare budget

Het college kan het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde bedrag (tevens subsidieplafond) dat bedoeld is voor topsport voor tweederde deel besteden ter ondersteuning van individuele topsporters en voor eenderde deel besteden ter ondersteuning van sportorganisaties in verband met de organisatie van topsportevenementen.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening en -vaststelling

Artikel 2.1 Aantal aanvragen en termijn van de aanvraag

In afwijking van het bepaalde in de ASV Helmond 2009 kunnen topsporters - om in aanmerking te komen voor subsidie - maximaal twee maal per jaar een aanvraag bij het college indienen en wel voor 1 mei en voor 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 2.2 Algemene criteria voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient:

 • a.

  men topsporter of sportorganisator te zijn;

 • b.

  de topsporter:

  • ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente Helmond;

  • aangesloten te zijn bij een sportvereniging die is aangesloten bij een door het NOC / NSF erkende sportbond;

  • in het verleden deel te hebben genomen aan een nationaal kampioenschap of geselecteerd te zijn voor een nationaal team of nationale (jeugd)selectie;

 • c.

  de sportorganisator:

  • lid te zijn van een door het NOC / NSF erkende sportbond of koepelorganisatie;

  • op het moment van de subsidieaanvraag te beschikken over een - ter beoordeling van het college - degelijk organisatieplan of draaiboek dat voorzien is van een goede financiële onderbouwing.

Artikel 2.3 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de ASV Helmond 2009 kan op basis van deze regeling subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in het belang dan wel in strijd is met de doelstelling van deze regeling als bedoeld in artikel 1.2 van deze regeling;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de algemene criteria voor subsidieverlening als gesteld in artikel 2.2;

 • c.

  de Raad voor de Sport een negatief advies heeft afgegeven.

Artikel 2.4 Besluitvorming

 • 1. Het college beslist binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Bij het besluit als bedoeld in het vorige lid vallen subsidieverlening en

  subsidievaststelling samen als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid onder d, ASV Helmond 2009.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Evaluatie regeling

 • 1. Uiterlijk 1 september 2012 wordt de werking van deze regeling door het college geanalyseerd.

 • 2. Op basis van de analyseresultaten als bedoeld in het vorige lid neemt het college een besluit over voortzetting van deze subsidieregeling na expiratie.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en duur regeling

 • 1. Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2009.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 januari 2013.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 16 december 2008.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
drs. A.A.M. Jacobs.
De gemeentesecretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon.
Bekend gemaakt op:
18 december 2008
De gemeentesecretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon.

Toelichting nadere regels subsidie topsport Helmond 2009

A. Algemeen

Inleiding

Op 12 januari 2005 is het Reglement Topsport Fonds (TSF) in werking getreden. Op 31 decem-ber 2007 was voornoemde regeling uitgewerkt. Nadien zijn het topsportbeleid en de juridische vertaalslag (Reglement TSF) onderwerp van evaluatie geweest. De evaluatie heeft uitgewezen dat het wenselijk is om het beleid inzake subsidiëring topsport voort te zetten. Daartoe heeft het college op 20 mei 2008 de Beleidsnota Sport 2008-2012 in concept vastgesteld. De verwachting is dat na inspraak de definitieve nota eind 2008 kan worden vastgesteld. De onderhavige regeling is inhoudelijk gezien min of meer dezelfde regeling als zijn voorganger, met dien verstande dat het niet langer een regelment betreft maar nadere regels (gedelegeerde regelgeving). De reden om het reglement om te vormen tot nadere regels, houdt verband met een algehele herziening van het gemeentelijk subsidiestelsel per 1 januari 2009.

Herziening gemeentelijk subsidiestelsel en consequenties

Voor de herziening als voornoemd werd het gemeentelijke subsidiestelsel in Helmond geken-merkt door een lappendeken van vele regelingen die qua opbouw en systematiek sterk uiteen-liepen. De voor 1 januari 2009 geldende Algemene subsidieverordening (ASV 2005) bleek geen echte algemene regeling en was feitelijk toegeschreven op de beleidsvelden welzijn, sport en cultuur. Verder fungeerde deze in de praktijk als restverordening, voor zover een bijzondere verordening niet voorhanden was. Anno 2008 kende de gemeente Helmond dus een ASV met daarnaast tal van bijzondere en uiteenlopende regelingen.

Medio 2007 is een projectopdracht verstrekt om het huidige gemeentelijke subsidiestelsel te bezien, te ontvlechten en om te vormen tot een meer samenhangend geheel. Dit alles heeft geresulteerd in de nieuwe Algemene subsidieverordening Helmond 2009.

De Algemene Subsidieverordening Helmond 2009 (hierna te noemen: ASV 2009) is een subsi-dieregeling die alle gemeentelijke beleidsterreinen bestrijkt. Zij kan tevens worden beschouwd als ”moederverordening” met tal van algemene regels en voorschriften die in beginsel universeel gelden. Onderdeel van de (herzienings)operatie was het omvormen van alle bestaande bijzon-dere subsidieregelingen tot nadere regels. Het Reglement Topsport Fonds was - zoals gezegd - op 31 december uitgewerkt en kan dus niet als een bestaande / geldende regeling worden aan- gemerkt. Dit neemt niet weg dat het reglement wel model heeft gestaan voor de Nadere regels subsidie topsport Helmond 2009.

De nieuwe regeling valt hiërarchische gezien onder de reikwijdte van de (nieuwe) ASV. In de nieuwe regeling zijn - in vergelijking met de oude uitgewerkte regeling - (procedure)bepalingen die ook voorkomen in de subsidietitel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de ASV weggesneden om doublures te voorkomen en om de uniformiteit te bevorderen. Voorts ligt de bevoegdheid om nadere regels vast te stelllen bij het college. De oude regeling betrof nog een bevoegdheid van de gemeenteraad. De reden om te kiezen voor nadere regels (gedelegeerde regelgeving) heeft te maken met het feit dat een onderwerp als subsidiëring veelvuldig in beweging is en optimale flexibiliteit gewenst is om zo sneller en beter te kunnen inspelen op veranderende behoeften en wensen.

Wat is er veranderd ?

In de nieuwe regeling is er op de eerste plaats een aantal structuurwijzigingen doorgevoerd; een aantal onderdelen / artikelen is verplaatst om zo beter aan te sluiten bij de structuur en opzet van de ASV Helmond 2009. Verder is er een aantal artikelen ingevoegd en is er een aantal artikelen geschrapt of ingrijpend gewijzigd. Het laatste houdt verband met het feit dat:

 • a.

  een aantal zaken niet in een regeling als deze thuis horen (artikel 4 en 5 van het reglement) of beter kunnen worden zeker gesteld op andere wijze (artikel 8 van het reglement);

 • b.

  de gelaagde c.q. hiërarchische structuur van de regelgeving (Awb - ASV - subsidieregeling) en het voorkomen van ongewenste doublures (zie boven).

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1.1 definieert een aantal begrippen dat in deze regeling wordt gebezigd. Hiermee wordt beoogd misverstanden te voorkomen over de uitleg van deze regeling.

Het eerste lid van artikel 1.2 omschrijft de doelstelling van de regeling ofwel hetgeen de regeling beoogd. Het tweede lid moet worden beschouwd als een afbakeningsbepaling ten aanzien van de doelgroepen (topsporters en sportorganisaties).

Artikel 1.3 is nieuw en regelt de verhouding tot de ASV Helmond 2009. De onderhavige regeling is een relatief lichte regeling waarbij het te ver gaat om vast te houden aan het uitgangspunt dat ASV in volle omvang van toepassing is. Met gebruikmaking van artikel 1.5 ASV wordt een aantal onderdelen / bepalingen uit de ASV hier buiten toepassing gelaten.

Artikel 1.4 regelt de duur, de hoogte van de subsidie en subsidiabele kosten. Dit artikel is vol-doende duidelijk en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 1.5 onderstreept dat de raad de financiële kaders stelt en dat het college belast is met de verdeling van de middelen over de twee doelgroepen (topsporters en sportorganisaties).

Artikel 2.1 heeft enkel betrekking op de doelgroep topsporters. Het gegeven dat hier niets wordt geregeld omtrent de aanvraag van subsidie door sportorganisatoren, betekent niet dat voor die doelgroep niets is geregeld. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1, tweede lid, van de ASV Helmond 2009 dient een sportorganisator - om in aanmerking te komen voor subsidie - tenminste twaalf weken voorafgaand aan het te houden sportevenement zijn aanvraag te hebben ingediend bij het college.

Artikel 2.2 regelt de algemene criteria voor zowel de topsporter als de sportorganisator.

Artikel 2.3 spreekt voor zich en behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 2.4 betreft de termijn van besluitvorming. Uit artikel 3.2, tweede lid, ASV Helmond 2009 volgt al dat de standaard beslistermijn niet geldt voor subsidie(vaststellings)besluiten waarbij het besluit tot subsidieverlening en subsidievaststelling samenvallen.

De artikelen 3.1 en 3.2 spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.