Nadere regels subsidie maatschappelijke ondersteuning Helmond 2009

Geldend van 18-04-2009 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie maatschappelijke ondersteuning Helmond 2009

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009;

b e s l u i t :

Vast te stellen de Nadere regels subsidie maatschappelijke ondersteuning Helmond 2009.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Helmond 2009: Algemene Subsidieverordening Helmond 2009.

 • b.

  Wmo beleidsplan: Actueel beleidsplan op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 1.2 Reikwijdte en doelstelling
 • 1. Deze regeling is van toepassing op subsidies die verleend worden op basis van het Wmo-beleidsplan.

 • 2. Met deze regeling wordt beoogd instellingen te stimuleren die als doel hebben om zonder winstoogmerk ten behoeve van de Helmondse bevolking activiteiten te verrichten die bijdragen aan de doelstellingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 3. Instellingen die voornamelijk activiteiten ontplooien ten behoeve van kerkelijke, levensbeschouwelijke of politieke aard vallen buiten de werking van deze regeling.

Artikel 1.3 Verhouding tot ASV Helmond 2009

Van de ASV Helmond 2009 zijn de volgende onderdelen niet van toepassing:

Artikel 2.1, eerste lid, en artikel 2.5, eerste lid sub a, voor zover de subsidiegelden ook afkomstig zijn van andere overheidsorganisaties waarbij de gemeente Helmond is aangewezen als centrumgemeente.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening

Artikel 2.1 subsidieaanvraag

De subsidieaanvragen dienen voor 1 juni van enig jaar te zijn ingediend bij het college.

Artikel 2.2 Subsidiecriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de aanvrager te voldoen aan de beleidskaders van het Wmo-beleidsplan.

Artikel 2.3 Verdeling bij overschrijding subsidieplafond

In geval door meerdere aanvragen het subsidieplafond dreigt te worden overschreden zullen bij de beoordeling de volgende criteria in volgorde van belangrijkheid worden gehanteerd:

de aanvraag voldoet aan de resultaatopdracht die het college aan de aanvrager heeft verstrekt;

de aanvraag sluit aan bij de lokale prioriteiten zoals vastgesteld in de

programmabegroting, het meerjarenontwikkelingsprogramma en het collegeprogramma;

de kwaliteit van de subsidieaanvraag en de aanvragende instelling waarbij gedacht kan worden aan bedrijfsprofiel, plan van aanpak, visie, maatwerk, samenwerking met andere organisaties of lokale binding.

Artikel 2.4 meerjarige subsidies

Meerjarige subsidies worden uitsluitend toegekend indien om het beoogde resultaat te bereiken er meerdere jaren nodig zijn om te beoordelen of er sprake is van jaarlijks terugkerende activiteiten met ongewijzigde omstandigheden.

Artikel 2.5 Verzekering
 • 1. De instelling dient voldoende verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid aan derden. Tevens dient de instelling - voor zover van toepassing - een opstal- en inboedelverzekering af te sluiten.

 • 2. Naast de in het eerste lid vermelde verzekeringen, kan het college andere risico's aanwijzen, waarvoor de instelling zich dient te verzekeren.

 • 3. De verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid van vrijwilligers geschiedt overeenkomstig de door het rijk gestelde regels.

Artikel 2.6 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in de ASV Helmond 2009 kan op basis van deze regeling subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in het belang dan wel in strijd is met het bepaalde in artikel 1.2;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 2.1 en 2.2;

 • c.

  bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond de aanvraag in vergelijking tot andere aanvragen in mindere mate voldoet aan de criteria als bedoeld in artikel 2.3.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling

Artikel 3.1 De vaststelling

De subsidieontvangende instelling dient uiterlijk 6 maanden na afloop van de activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college.

Hoofdstuk 4 Slotbepaling

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2009.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 16 december 2008
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
drs. A.A.M. Jacobs.
De gemeentesecretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon.
Bekend gemaakt op:
18 december 2008
De gemeentesecretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon.