Nadere regels jeugdledensubsidie Helmond 2009

Geldend van 09-04-2009 t/m heden

Intitulé

Nadere regels jeugdledensubsidie Helmond 2009

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.5, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Helmond 2009;

b e s l u i t :

Vast te stellen de Nadere regels jeugdledensubsidie Helmond 2009.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV Helmond 2009: Algemene Subsidieverordening Helmond 2009.

 • b.

  sportvereniging: een in Helmond statutair gevestigde amateurvereniging die voor haar leden sportactiviteiten organiseert.

 • c.

  jeugdleden: contributie betalende leden van een sportvereniging in de leeftijdscategorie van 4 tot en met 18 jaar .

Artikel 1.2 Doelstelling en reikwijdte
 • 1. Met deze regeling wordt beoogd om sportverenigingen te ondersteunen bij het organiseren van extra activiteiten die ertoe bijdragen dat aangesloten jeugdleden blijven sporten in verenigingsverband.

 • 2. Om de doelstelling als bedoeld in het vorige lid te realiseren kan een sportvereniging:

  • a.

   activiteiten organiseren die direct verband houden met de betreffende tak van sport zoals toernooien, trainingen en aanschaf van materiaal.

  • b.

   activiteiten organiseren die verband houden met het behoud van de jeugdleden zoals een Sinterklaasviering, jeugdkamp, seizoenssluiting en een dropping.

 • 3. Deze regeling is alleen van toepassing op sportverenigingen met jeugdleden en die zijn aangesloten bij een sportbond.

Artikel 1.3 Hoogte subsidiebedrag
 • 1. Subsidie op grond van deze regeling bedraagt per kalenderjaar voor:

  • a.

   binnensportverenigingen: € 21,-- per jeugdlid.

  • b.

   buitensportverenigingen : € 18,30 per jeugdlid.

 • 2. De subsidiebedragen als genoemd in het vorige lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het gemeentelijk gehanteerde indexeringspercentage.

Hoofdstuk 2 Subsidiecriteria en besluitvorming

Artikel 2.1 Subsidieaanvraag

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1, eerste lid, ASV Helmond 2009 dienen subsidieaanvragen voor 1 juni voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft te worden ingediend bij het college.

Artikel 2.2 Criteria voor subsidie
 • 1. Om in aanmerking te komen voor subsidie op basis van alle jeugdleden dient:

  • a.

   aanvrager een sportvereniging te zijn als bedoeld in artikel 1.1 onder b van deze regeling;

  • b.

   aanvrager als sportvereniging te staan ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel:

  • c.

   de sportvereniging te beschikken over jeugdleden die op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt en niet ouder zijn dan 18 jaar;

  • d.

   de sportvereniging te zijn aangesloten bij een sportbond en

  • e.

   de sportvereniging tenminste 75% van de in Helmond woonachtige jeugdleden te hebben.

 • 2. Een sportvereniging die niet voldoet aan het bepaalde in het eerste lid, onder e, kan toch in aanmerking komen voor subsidie. Vereist is dat het jeugdledenpercentage ligt tussen de 50 % en 75 %.

 • 3. Subsidiëring van sportverenigingen als bedoeld in het tweede lid vindt plaats op basis van de in Helmond woonachtige jeugdleden.

Artikel 2.3 Weigering subsidie

Subsidie op basis van deze regeling kan worden geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag niet in het belang dan wel in strijd is met de doelstelling van deze regeling als geformuleerd in artikel 1.2.;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2.2 van deze regeling.

Artikel 2.4 Subsidievaststelling

De subsidieontvangende sportvereniging dient uiterlijk 5 maanden na afloop van de activiteit(en) een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college.

Hoofdstuk 3 Slotbepaling

Artikel 3.1 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude regeling

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 03 maart 2009
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
drs. A.A.M. Jacobs.
De gemeentesecretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon.
Bekend gemaakt op:
08 april 2009
De gemeentesecretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon.