Ondermandaatbesluit afdelingshoofd Watersystemen

Geldend van 22-04-2024 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit afdelingshoofd Watersystemen

Het afdelingshoofd Watersystemen;

overwegende dat het doelmatig is dat het afdelingshoofd Watersystemen gebruik maakt van ondermandaat bij de uitoefening van aan hem gemandateerde bevoegdheden;

gelet op afdeling 10.1.1 (Mandaat) van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6 van de Mandaatregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2012 en het besluit d.d. 7 februari 2023, nummer 23.0023109 van de dijkgraaf inhoudende de verlening van machtiging als bedoeld in artikel 95 van de Waterschapswet;

b e s l u i t :

Artikel 1 Ondermandaat

 • 1.

  Het afdelingshoofd Watersystemen wijst de in de bij dit besluit behorende ondermandatenlijst in de kolom 'Ondermandaat aan' genoemde functionarissen aan als degenen die binnen de grenzen van de aan hun organisatie-onderdeel opgedragen taken de in de in de tabel benoemde bevoegdheden in ondermandaat kunnen uitoefenen.

 • 2.

  Voor een ondermandaat gelden bij de uitoefening van de bevoegdheid de voorwaarden of beperkingen die zijn vermeld in de kolom 'Voorwaarden/beperkingen'.

 • 3.

  Onverminderd het bepaalde in de in het tweede lid bedoelde voorwaarden of beperkingen wordt bij de uitoefening van bevoegdheden het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of andere bestuursorganen in acht genomen.

Artikel 2 Financiële consequenties

Ten aanzien van de uitoefening van bevoegdheden die financiële consequenties hebben geldt dat hierin in de begroting van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier moet zijn voorzien. De ondermandatenlijst bevat alleen juridische en geen financiële mandaten. Bij uitoefening van bevoegdheden met financiële consequenties dient een mandaathouder te blijven binnen zijn financiële bevoegdheid.

Artikel 3 Plaatsvervanging

In geval van afwezigheid van functionarissen, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger.

Artikel 4 Ondertekening

 • 1.

  Stukken die krachtens ondermandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden’, gevolgd door de functie van de gemandateerde, aangevuld met ‘voor deze’, gevolgd door de naam en de functie van de ondergemandateerde.

 • 2.

  Het is de ondergemandateerde toegestaan een ondertekening digitaal aan te brengen.

Artikel 5 Informatieplicht

 • 1.

  De ondergemandateerde stelt de mandaatgever in kennis van in ondermandaat genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming door het college van dijkgraaf en hoogheemraden, de dijkgraaf of de betrokken portefeuillehouder(s) van belang is.

 • 2.

  De mandaatgever kan zich door de ondergemandateerde laten informeren over in (onder)mandaat genomen besluiten.

Artikel 6 Geen verdere ondermandatering

De ondergemandateerde is niet bevoegd tot het verlenen van ondermandaat.

Artikel 7 Vertegenwoordiging in en buiten rechte

Aan de ondergemandateerden wordt binnen hun taakopdracht volmacht en machtiging verleend tot het vertegenwoordigen van het dagelijks bestuur in en buiten rechte.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van na die van bekendmaking.

Aldus besloten te Heerhugowaard op 16 april 2024.

Afdelingshoofd Watersystemen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

Ondertekening

J.P.M. Besteman

Ondermandatenlijst

Nr.

Bevoegdheid

Grond-

Slag 1

Mandaat, volmacht en machtiging aan 2

Ondermandaat aan

Voorwaarden/beperkingen/

bijzonderheden 3 

40

Kenbaar maken opvattingen:

het kenbaar maken van opvattingen ten aanzien van de gevolgen voor het beheer van watersystemen van een omgevingsplan.

Ow

 • afdelingshoofden

 • clusterhoofden

 • Regio-adviseurs

 • Adviseurs integraal waterbeheer

Het ondermandaat geldt ook voor het kenbaar maken van opvattingen ten aanzien van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.

Indien de opvattingen betrekking hebben op de taken van meerdere afdelingen kan een van de (onder)gemandateerde namens de overige afdelingen de opvattingen kenbaar maken na afstemming met de betreffende afdeling(en).

 • 1.

  Gebruikte afkortingen wet- en regelgeving

  • Ow Omgevingswet

 • 2.

  Wanneer meerdere personen als (onder)gemandateerden zijn aangewezen geldt dat zij bevoegd zijn voor de organisatieonderdelen die onder hen ressorteren of de beheersobjecten en budgetten die tot hun taak of werkgebied behoren, een en ander behoudens plaatsvervanging of waarneming.

 • 3.

  Voorwaarden/beperkingen/bijzonderheden gelden naast wettelijke bevoegdheden en beperkingen en eventueel vastgestelde of vast te stellen beleidsregels.