Uitvoeringsregeling tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2024

Geldend van 23-04-2024 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2024

burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo;

gelet op de Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval;

overwegende dat:

de gemeenteraad van Hengelo heeft besloten om per 1 januari 2012 diftar in te voeren, waarbij het aantal aanbiedingen van restafval invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing;

het niet wenselijk is dat belastingplichtigen vanwege een chronische ziekte of medische beperking door invoering van gedifferentieerde tarieven (diftar) met bovengemiddeld hoge afvalkosten worden geconfronteerd;

het college daarom in de in deze uitvoeringsregeling omschreven gevallen een tegemoetkoming kan toekennen;

voor de toepassing van deze uitvoeringsregeling aansluiting wordt gezocht bij de begripsomschrijvingen neergelegd in artikel 1 van de Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval;

besluiten:

vast te stellen de Uitvoeringsregeling tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval 2024

Artikel 1 Aanvraag

 • 1. De belastingplichtige die in aanmerking wil komen voor de tegemoetkoming dient door middel van het door het college vastgestelde formulier een aanvraag te doen bij het college.

 • 2. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 1 mei en 1 november van het kalenderjaar waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

 • 3. Een aanvraag voor tegemoetkoming wordt elk jaar gedaan.

Artikel 2 Voorwaarden

 • 1. Een tegemoetkoming kan uitsluitend worden toegekend aan een belastingplichtige.

 • 2. Een tegemoetkoming wordt toegekend indien de belastingplichtige bij de aanvraag een factuur van een apotheek, ziektekostenverzekeraar of leverancier overlegt, of een medische verklaring van een ter zake deskundige, waaruit blijkt dat voorzieningen worden afgenomen die leiden tot extra medisch afval.

 • 3. In geval van incontinentie wordt enkel een tegemoetkoming toegekend indien sprake is van het gebruik van luiers en/of luierbroekjes met een indicatie van 5 druppels of meer.

 • 4. De hoogte van de tegemoetkoming wordt als volgt bepaald:

  Drempel

  Tegemoetkoming

  Voor eigen rekening

  30 liter OC

  1 t/m 24

  25 t/m 128

  129 en verder

  140 zorg minicontainer

  1 t/m 5

  6 t/m 24

  25 en verder

  240 zorg minicontainer

  1 t/m 3

  4 t/m 14

  15 en verder

 • 5. Het gemiddelde aantal aanbiedingen ten behoeve van het vaststellen van de drempel wordt jaarlijks door het college bepaald.

 • 6. Het recht op tegemoetkoming ontstaat na overschrijding van de drempel zoals opgenomen in de eerste kolom van de bovenstaande tabel.

 • 7. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 135,20

Artikel 3 Uitbetalen tegemoetkoming

De tegemoetkoming wordt uiterlijk in april uitbetaald van het jaar volgend op het jaar waarvoor de tegemoetkoming is toegekend.

Artikel 4 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze regeling, indien toepassing ervan naar het oordeel van het college onredelijke gevolgen heeft.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Overige bepalingen

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald worden als: “Uitvoeringsregeling tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval”.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag nadat deze is bekendgemaakt.

 • 3. De ‘Uitvoeringsregeling tegemoetkoming medisch afval 2023’ komt hiermee te vervallen.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Hengelo,

de secretaris,

J. Eshuis,

de burgemeester,

S.W.J.G. Schelberg