Subsidieregeling voor activiteiten en inwonersinitiatieven voor 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Alphen aan den Rijn 2024

Geldend van 23-04-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voor activiteiten en inwonersinitiatieven voor 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Alphen aan den Rijn 2024

Gelet op:

 • -

  de bepaling in artikel 3 lid 5 van de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020;

 • -

  de bepalingen in titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Raadsbesluit d.d. 14 december 2023 Uitvoering Motie “Alphen aan den Rijn: 2000 jaar geschiedenis, 10 jaar eenheid”.

besluit het college van burgemeester en wethouders de navolgende subsidieregeling voor activiteiten en inwonersinitiatieven voor 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn 2024 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Alle begrippen die in deze subsidieregeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als de begrippen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020;

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Asv 2020: Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020;

  • b.

   Budget deel A: budget bestemd voor inwonersinitiatieven;

  • c.

   Budget deel B: budget bestemd voor activiteiten georganiseerd door een rechtspersoon;

  • d.

   Indieningsdatum: datum waarop de aanvragen ingediend en volledig moeten zijn.

Artikel 2. Toepassing Algemene subsidieverordening 2020

De Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 is van toepassing, voor zover hier in deze Subsidieregeling niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken.

Artikel 3 Toepassingsbereik en doelstelling

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening van voorlopige, eenmalige subsidies door het college voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

‘De Subsidieregeling voor activiteiten en inwonersinitiatieven voor 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn 2024’ heeft als doel om tweeduizend jaar geschiedenis en tien jaar eenheid te vieren.

Deze Subsidieregeling voorziet in de wijze van verdeling van het subsidieplafond voor activiteiten en inwonersinitiatieven door middel van voorlopige, eenmalige subsidies, op basis van de hierna genoemde artikelen.

Artikel 4. Activiteiten

De activiteiten moeten zijn gericht op het uitdragen van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn door het aanbieden van activiteiten die de sociale cohesie versterken en/of het creëren van kunstzinnig en cultureel aanbod. Hierbij worden subsidies verstrekt voor activiteiten gericht op het organiseren van gemeentelijke, dorps- wijk- of buurtactiviteiten, gericht op de viering van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1. Per subsidie in deel A (inwonersinitiatieven) wordt maximaal €1.500,- verleend;

 • 2. Per subsidie in deel B (activiteiten organisaties en verenigingen) wordt maximaal €7.500,- verleend.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling is een incidenteel bedrag van € 75.000,-, verdeeld in een deel A en deel B. De subsidie wordt gelijk verdeeld tussen deel A en deel B. Wanneer het subsidieplafond in een deel niet wordt bereikt zal het overschot, tijdens de beoordelingsfase beschreven in artikel 10, verschuiven naar het andere deel binnen deze subsidieregeling.

Artikel 7a. Verdeling subsidiebudget deel A

 • 1. Bij de verdeling van de middelen zal geografische spreiding een belangrijke rol spelen. Om deze reden worden de eerste drie ingediende initiatieven per dorp (Alphen aan den Rijn, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Benthuizen, Zwammerdam en Aarlanderveen) beschikt op basis van de toetsing genoemd in artikel 7a lid 2. Als er middelen resteren binnen deel A, of als er middelen zijn overgeheveld volgens artikel 7c, worden de middelen verdeeld op dezelfde wijze als eerder beschreven, waarbij geen rekening wordt gehouden met geografische spreiding. Hierbij geldt op = op bij het bereiken van het totale subsidieplafond.

 • 2. Ingediende aanvragen worden, tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt, als volgt door het college getoetst:

  • a.

   De activiteit staat in het teken van Alphen aan den Rijn: 2000 jaar geschiedenis, 10 jaar eenheid, waarbij dit doel actief wordt uitgedragen;

  • b.

   De activiteit richt zich op verschillende doelgroepen en hebben een verbindend karakter;

  • c.

   De activiteit richt zich op een buurt (verzameling van straten) of een groter geografisch gebied.

Artikel 7b. Verdeling subsidiebudget deel B

Bij de verdeling van de middelen zal geografische spreiding een belangrijke rol spelen, omdat we graag zien dat 2000 jaar geschiedenis en 10 jaar eenheid in elke wijk en dorp wordt gevierd. Aanvragen worden geprioriteerd op basis van de uitkomst van de beoordeling volgens artikel 13b en gerangschikt naar de verschillende dorpen (Alphen aan den Rijn, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Benthuizen, Zwammerdam en Aarlanderveen). Bij dorp-overstijgende of gemeente-brede activiteiten bepaalt de meest dominante activiteitenlocatie onder welk dorp de inschrijving wordt ingedeeld.

Het beschikbare budget wordt verdeeld, waarbij de hoogst beoordeelde inschrijving een subsidiebedrag krijgt toegekend. Bij een ontoereikend budget voor alle hoogstgeplaatste inschrijvingen wordt het budget naar rato verdeeld.

Wanneer het budget toereikend is voor alle hoogstgeplaatste inschrijvingen zal de volgende genoteerde inschrijving de subsidie ontvangen, waarbij de grootte van het geografisch gebied de volgorde bepaalt. Wanneer het budget niet meer toereikend is voor de volgende aanvraag op de ranglijst, ontvangt deze aanvraag het restant van het budget. Als blijkt dat twee of meer aanvragen in aanmerking komen omdat ze een gelijk aantal punten scoren dan wordt het resterend budget naar rato over deze aanvragen verdeeld.

Artikel 7c. Verschuiving subsidiebudget

Budget dat binnen een deel over is, wordt tijdens de beoordelingsfase automatisch overgeheveld naar het andere subsidiedeel.

Artikel 8. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen uitsluitend de kosten in aanmerking die in redelijkheid in verband staan met de te organiseren activiteit;

 • 2. De kosten voor eten en drinken komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 9. Aanvraagtermijn

 • 1. In afwijking van artikel 9 Asv 2020, wordt een aanvraag voor een subsidie voor een activiteit ingediend vanaf 24 april 2024 en tot uiterlijk 15 mei 2024.

Artikel 10. Beslistermijn

 • 1. De beslistermijn bedraagt uiterlijk twee weken gerekend vanaf de sluiting van de indieningstermijn zoals beschreven in artikel 9.

Artikel 11a: Wijze van aanvragen Deel A

 • 1. De aanvraag voor de subsidie in deel A geschiedt door een inwoner van de gemeente Alphen aan den Rijn via de website van de gemeente Alphen aan den Rijn en het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

  Naast het aanvraagformulier dient te worden aangeleverd:

  • -

   Het programma van de verbindende activiteit;

  • -

   De omschrijving waaruit blijkt hoe deze activiteit aansluit bij de viering van 2000 jaar geschiedenis en 10 jaar eenheid;

  • -

   Het aantal inwoners dat met deze activiteit wordt bereikt;

  • -

   Een reële begroting van de uitgaven voor de activiteit.

Artikel 11b: Wijze van aanvragen Deel B

 • 1. De aanvraag voor de subsidie in deel B geschiedt door een daartoe volgens de Kamer van Koophandel bevoegd persoon via de website van de gemeente Alphen aan den Rijn en het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

  Naast het aanvraagformulier dient te worden aangeleverd:

  • -

   Het programma van de verbindende activiteit;

  • -

   De omschrijving waaruit blijkt hoe deze activiteit aansluit bij de viering van 2000 jaar geschiedenis en 10 jaar eenheid;

  • -

   Het aantal inwoners dat met deze activiteit wordt bereikt;

  • -

   Een reële begroting van de uitgaven voor de activiteit.

Artikel 11: Subsidievoorwaarden

De aanvragen dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • -

  De activiteit draagt de viering van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn uit en heeft een verbindend karakter;

 • -

  De activiteit vindt plaats in de gemeente Alphen aan den Rijn;

 • -

  Het initiatief voor deze activiteit wordt genomen door inwoners, verenigingen, organisaties en/of ondernemers die zijn gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn;

 • -

  De uitvoering van de activiteit wordt gedaan door Aanvrager;

 • -

  De activiteit vindt plaats in het jaar 2024;

 • -

  De activiteit is openbaar toegankelijk.

Artikel 12. Wijze van beoordeling

 • -

  De aanvragen worden beoordeeld op basis van de criteria die in artikel 7a lid 3 en artikel 13 zijn benoemd;

 • -

  Bij de beoordeling van de aanvragen wordt eerst gekeken naar een geografische spreiding van de initiatieven en activiteiten;

 • -

  De gemeente Alphen aan den Rijn is verantwoordelijk voor de beoordeling en toekenning van punten aan de aanvragen. De gemeente stelt een rangschikking vast en verdeelt de beschikbare subsidie op basis van deze rangschikking.

Artikel 13. Beoordelingscriteria Deel B

Indien op de indieningsdatum meer aanvragen zijn binnengekomen dan het budget toelaat, wordt elke aanvraag beoordeeld aan de hand van onderstaand kader.

Mate van Uitdragen 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn

Punten

Geen vermelding of herkenning van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn

0

Beperkte verwijzing naar 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn

2

Actieve en prominente betrokkenheid bij het vieren van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn

4

Verbindend karakter van de activiteit

Punten

Geen vermelding van samenwerkingsplannen met de lokale gemeenschap

0

Enkele samenwerkingsplannen genoemd, maar ontbreken van duidelijke doelstellingen en betrokkenheid van de gemeenschap

1

Actieve betrokkenheid bij de gemeenschap, met concrete samenwerkingsplannen en participatie van lokale belanghebbenden

2

Alphense maatschappij en toegankelijkheid

Punten

Het evenement richt zich (met name) op één bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld alleen jongeren of alleen ouderen).

0

Het evenement is toegankelijk en richt zich op diverse doelgroepen.

1

Het evenement is gratis toegankelijk en heeft (onder meer) tot doel dat diverse doelgroepen elkaar ontmoeten.

2

Bereik en Promotie

Punten

Weinig tot geen strategie voor het bereiken van het beoogde publiek

0

Basisstrategie voor promotie aanwezig, maar mist diepgang en diversiteit in kanalen

1

Beschrijving van strategie voor bereik en promotie, met focus op diverse doelgroepen en gebruik van effectieve communicatiekanalen

2

Artikel 14: Weigeringsgronden

Op basis van de volgende criteria kan het college een subsidieaanvraag weigeren:

 • 1.

  Als de subsidieaanvraag niet voldoet aan de eisen van de Asv 2020;

 • 2.

  Als de subsidieaanvraag niet voldoet aan de subsidievoorwaarden van deze subsidieregeling;

 • 3.

  Als de subsidieaanvraag van deel b bij het beoordelingscriterium 1 uit artikel 13 nul punten scoort.

Artikel 15: Stapeling van subsidies

 • 1. Stapeling van subsidies van Gemeente Alphen aan den Rijn is niet toegestaan.

 • 2. Bestaande subsidierelaties kunnen wel een extra subsidie ontvangen, als één van hun activiteiten zodanig wordt uitgevoerd dat 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn nadrukkelijk uitgedragen wordt/gevierd wordt.

Artikel 16: Subsidieverlening en -vaststelling

 • 1. Er wordt 100% van het verleende bedrag uitgekeerd, zo spoedig mogelijk na besluitvorming;

 • 2. Binnen vier weken na afloop van de activiteit dient een verantwoording te worden ingezonden per mail naar 10jaar@alphenaandenrijn.nl.

  • -

   De verantwoording geschiedt door de organisator en bestaat uit:

   • Een kort verslag van de activiteit;

   • Eén of meer foto's van het evenement die door de gemeente te gebruiken is/zijn voor de evaluatie en verslaglegging van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn. De foto’s dienen te voldoen aan de volgende eisen.

    • Zorg ervoor dat er geen herkenbare portretten van individuele personen op de foto's staan, tenzij schriftelijke toestemming is verkregen van de geportretteerde personen.

    • De foto's dienen algemene sfeerbeelden van het evenement te zijn, waarbij de focus ligt op de activiteiten en de festiviteiten, niet op individuen.

    • Zorg ervoor dat de foto's geen inbreuk maken op de privacy van individuele deelnemers of andere aanwezigen op het evenement.

   • Voor deel b subsidie wordt de verslaglegging aangevuld met een overzicht van welke kosten de organisator heeft gemaakt;

 • 3. Als het college de aanvraag tot vaststelling niet vóór de in lid 2 genoemde termijn ontvangen heeft, dan stuurt het college eenmaal een herinnering en krijgt de instelling twee weken de tijd om alsnog de vereiste stukken in te sturen.

 • 4. Als de organisator de gevraagde gegevens niet of niet volledig instuurt, dan kan het college overgaan tot ambtshalve lagere vaststelling van het subsidiebedrag, in het uiterste geval op nihil. De organisatie moet dan het volledige bedrag aan verleende subsidie terugbetalen;

 • 5. Het college stelt de subsidie uiterlijk vast tien weken na ontvangst van de volledige verantwoording.

Artikel 17: Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de bekendmaking.

 • Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling activiteiten en inwonersinitiatieven voor 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn, Gemeente Alphen aan den Rijn 2024”.

Ondertekening