Regeling vervalt per 31-12-2026

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Staphorst

Geldend van 24-04-2024 t/m 30-12-2026

Intitulé

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Staphorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 • 1.

  Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  Algemene subsidieverordening Staphorst 2021.

besluit vast te stellen de volgende:

Beleidsregels subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Staphorst 2024

Begripsbepaling

Aannemer: een persoon of onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten, in dit geval isolatiemaatregelen, te realiseren;

Aanvraag: een verzoek om subsidie van een belanghebbende;

Bouwdeel: één van de volgende categorieën van een woning:

 • -

  de vloer en de bodem;

 • -

  de gevel waaronder de spouwmuur;

 • -

  het dak en de zolder of vlieringvloer;

 • -

  de ramen en deuren.

Energielabel: het energielabel van de woning zoals geregistreerd op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

Het college van B&W; het college van burgemeesters en wethouders van, in dit geval, gemeente Staphorst;

ISDE-Subsidie: de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

Isolatiemaatregelen: isolerende maatregelen ten behoeve van het reduceren van energieverbruik van een woning. Hieronder vallen: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie en hoogrendementsglas, waarbij wordt verstaan onder:

 • -

  spouwmuurisolatie: het isoleren van minimaal 10 m2 van de bestaande spouwmuren in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 1,1 [m2K/W];

 • -

  gevelisolatie: het isoleren van minimaal 10 m2 van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

 • -

  dakisolatie: het isoleren van minimaal 20 m2 van het bestaande dak in de thermische schil of van de bestaande zolder- of vlieringvloer, indien de zolder of vliering onverwarmd is met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W];

 • -

  vloer- of bodemisolatie: het isoleren van minimaal 20 m2 van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de thermische schil met isolatiemateriaal met een minimale Rd-waarde van 3,5 [m2K/W], al dan niet in combinatie met panelen;

 • -

  hoogrendementsglas: het vervangen van minimaal 8 m2 glas in de thermische schil door HR++ glas, of door triple-glas in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K], al dan niet in combinatie met panelen;

 • -

  HR++ glas: glas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K];

 • -

  triple-glas: glas met een maximale U-waarde van 0,7 [W/m2K];

 • -

  panelen: panelen met minimaal dezelfde U-waarde als de glassoort waarmee deze worden gecombineerd.

Rc/U: de isolatiewaarde van een bepaald materiaal;

Slecht geïsoleerde woning:

 • -

  een woning met een energielabel van D t/m G;

 • -

  een woning met een vergelijkbare energetische staat. Hierbij zijn twee bouwdelen van de bestaande thermische schil van de woning slecht dan wel niet geïsoleerd. De thermische schil wordt gevormd door de bouwkundige constructies, die de verwarmde ruimten omhullen en die hiermee de woning afscheiden van de buitenomgeving, bodem of aangrenzende onverwarmde ruimten;

SpUk Lokale Aanpak Isolatie: Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;

Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;

Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvlak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;

Tranches: deel van een totale geldsom voor het subsidieplafond. De subsidieregeling zal uit drie tranches bestaan;

Ventilerende maatregelen: het aanleggen van een mechanisch ventilatiesysteem ten behoeve van het reduceren van energieverbruik van een woning. Hieronder vallen: CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met WTW. Deze maatregelen vallen nog niet onder de voorwaarden van het ISDE en de doe-het-zelvers regeling van en zijn dus niet stapelbaar met andere regelingen.

Woningeigenaar: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de woning en volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de woning;

WOZ-waarde: de marktwaarde van een woning gebaseerd op de Wet Waarde Onroerende Zaken.

Artikel 1. Doel van de regeling

Het doel van de subsidieregeling is om woningeigenaren te stimuleren om slecht geïsoleerde woningen op korte termijn beter te isoleren. De subsidieregeling richt zich op woningeigenaren, waarbij op basis van het energielabel en de WOZ-waarde de verwachting is dat een grote energiebesparing te realiseren is via het treffen van isolatiemaatregelen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

De subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie- en/of ventilatiemaatregelen door de woningeigenaar van de woning of een aannemer.

Artikel 4. Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een woningeigenaar waarbij voor de woning geldt dat:

 • 1.

  De woning heeft een energielabel D, E, F of G; óf

 • 2.

  De woning heeft minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen; én

 • 3.

  De woning een WOZ-waarde heeft die lager is dan €429.300,-.

De subsidie kan niet worden gestapeld met de regeling Isolatieaanpak Energiearmoede. Hierbij geldt dus:

 • 1.

  De subsidie kan niet worden aangevraagd door een woningeigenaar die subsidie ontvangt vanuit de regeling Isolatieaanpak Energiearmoede.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, zijn er de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvrager van de subsidie is de woningeigenaar van het pand waaraan de maatregel(en) worden uitgevoerd;

 • 2.

  Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de bij de betreffende isolatiemaatregel(en) gestelde criteria, zoals geformuleerd in de begripsbepaling;

 • 3.

  De maatregel(en) moet of moeten worden uitgevoerd in de thermische schil van de woning van de woningeigenaar;

 • 4.

  De subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen bevatten;

 • 5.

  Er mag één keer een aanvraag worden gedaan voor een type maatregel;

 • 6.

  De maatregel(en) moet of moeten na 31 december 2023 uitgevoerd zijn om in aanmerking te komen voor subsidie;

 • 7.

  De factuurdatum van de uitgevoerde maatregel(en) moet of moeten na 31 december 2023 zijn om in aanmerking te komen voor subsidie;

 • 8.

  De subsidie is voor het nemen van maatregelen in een bestaande woning. Niet voor een nieuwe aanbouw of nieuwbouwwoning;

 • 9.

  De woningeigenaar zorgt ervoor dat de maatregel(en) volgens de geldende voorschriften en wet- en regelgeving worden uitgevoerd en dat aan eventuele vergunningplicht wordt voldaan. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor eigen rekening van de woningeigenaar;

 • 10.

  Subsidie voor spouwisolatie of dakisolatie aan de buitenzijde wordt alleen verleend indien de maatregelen worden uitgevoerd door een aannemer die werkt volgens de voorschriften van ‘natuurvriendelijk isoleren’.

Artikel 6. Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten wanneer één maatregel wordt uitgevoerd.

 • 2. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten wanneer er twee of meer maatregelen worden uitgevoerd.

 • 3. De subsidie heeft een maximum van €1812,- per woning.

Artikel 7. Aanvragen subsidie

 • 1. Voor het aanvragen van de subsidie moet gebruik worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier. In de aanvraag moet worden aangeleverd:

  • a.

   De NAW-gegevens van de woningeigenaar;

  • b.

   De WOZ-waarde van de woning voor de uitvoering van de maatregel(en);

  • c.

   Het bouwjaar van de woning;

  • d.

   Het energielabel of de energetische staat van de woning;

  • e.

   Een lijst van de uitgevoerde maatregel(en);

  • f.

   Welke materialen zijn gebruikt voor het uitvoeren van de maatregelen;

  • g.

   De Rd-isolatiewaarde van de gebruikte materialen of U-waarde in geval van hoogrendementglas;

  • h.

   De hoeveelheid geïsoleerd oppervlak in m2 per maatregel;

  • i.

   De factuur met het kostenoverzicht van de maatregel(en).

 • 2. Wanneer de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd door de woningeigenaar, dient de aanvraag vergezeld te worden met:

  • a.

   Beelmateriaal dat is voorzien van de datum waarop het beeldmateriaal is gemaakt van de afgeronde isolatiemaatregelen en beeldmateriaal van de situatie van voor de werkzaamheden.

 • 3. Indien wij op basis van de aangeleverde stukken twijfelen of wordt voldaan aan de voorwaarden, kunnen wij extra gegevens opvragen.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Voor de vaststelling van de subsidies binnen deze tranche van de subsidieregeling geldt een subsidieplafond van €393.302,-;

 • 2. Als het subsidieplafond bereikt is, worden er geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer vastgesteld;

 • 3. Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting. Dit vervalt wanneer een nieuwe tranche beschikbaar komt.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronde op basis van de Algemene subsidieverordening van Staphorst 2021 wordt de subsidie niet verleend indien:

 • 1.

  Niet voldaan is aan de voorwaarden genoemd in deze regeling;

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • 3.

  De verstrekte gegevens zijn onvolledig of incorrect.

Artikel 10. Verantwoording van de subsidie

Het college van B&W behoudt zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking van de regeling.

 • 2. De subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2026 of wanneer het subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Staphorst’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 2 april 2024.

Burgemeester,

Gemeentesecretaris,

Toelichting Lokale Aanpak Isolatie

Het Rijk heeft het Nationaal Isolatieprogramma opgezet om in de periode tot 2030 tweeëneenhalf miljoen woningen te isoleren. Een onderdeel van dit programma is de subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie (LAI). Het doel van deze regeling is om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen, zodat energieverbruik en -kosten afnemen.

Voorwaarden

De LAI stelt als voorwaarde dat:

 • de woning een energielabel van D t/m G heeft óf

 • in een vergelijkbare energetische staat (slechte of geen isolatie van minimaal twee bouwdelen) verkeert én

 • de WOZ-waarde van de woning lager is dan €429.300,-.

Maatregelen

Eigenaren van zo’n woning kunnen een subsidie aanvragen voor het isoleren vloer, gevel, dak en glas van de woning en voor het ventileren van de woning. Verduurzaming van apparatuur en/of installaties vallen dus buiten de regeling.

Hoogte subsidie

Voor het uitvoeren van één isolatiemaatregel ontvangt een woningeigenaar 30% subsidie van de gemaakte kosten. Voor de uitvoering van twee of meer ontvangt de woningeigenaar een subsidie van 50%. De subsidie kan oplopen tot maximaal €1.812,- per woning.

Combineren van subsidies

De woningeigenaren kunnen deze subsidie combineren met de regeling voor doe-het-zelvers van de gemeente. Dit geldt voor woningeigenaren die de isolerende maatregelen zelf hebben uitgevoerd. Daarnaast kunnen zij de subsidie combineren met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) van het Rijk. Deze subsidie geldt voor woningeigenaren die een aannemer hebben ingehuurd voor het uitvoeren van isolerende maatregelen.