Besluit college bestuurlijke boete

Geldend van 23-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 11-02-2014

Intitulé

Besluit college bestuurlijke boete

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer d.d. 12 maart 2024 ;

Overwegende, dat het uit praktische overwegingen en omwille van de effectiviteit wenselijk is de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoelde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen te mandateren;

gelet op het bepaalde in artikel 4.17 van de Wet basisregistratie personen en de artikelen 10:1 t/m 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 4:17 van de Wet basisregistratie personen te mandateren aan het Hoofd van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin zij wordt gepubliceerd en heeft terugwerkende kracht tot 11 februari 2014.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2024.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

secretaris

burgemeester