Delegatiebesluit werkgeverscommissie griffier gemeente Waterland 2024

Geldend van 19-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverscommissie griffier gemeente Waterland 2024

De raad van de gemeente Waterland,

overwegende dat het wenselijk is de grondslag van door de werkgeverscommissie uit te oefenen werkgeverstaken ten aanzien van de griffier en de overige griffiemedewerkers te actualiseren, mede in verband met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren;

gelet op artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet,

B E S L U I T:

vast te stellen het navolgende Delegatiebesluit werkgeverscommissie griffier gemeente Waterland 2024.

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  de raad: de raad van de gemeente Waterland;

 • b.

  de griffier: de griffier van de gemeente Waterland;

 • c.

  commissie: de werkgeverscommissie, bedoeld in de Verordening werkgeverscommissie griffier.

Artikel 2

Aan de commissie worden ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren overdragen de werkgeversbevoegdheden die voortvloeien uit de Ambtenarenwet 2017, de Gemeentewet en het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van:

 • a.

  de aanwijzing van de griffier, genoemd in artikel 107, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • b.

  het besluit tot het wijzigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier, genoemd in artikel 107, tweede lid, van de Gemeentewet, indien en voor zover het betreft wijzigingen die ertoe leiden dat de uitoefening van de functie van griffier geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar;

 • c.

  het besluit tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier, genoemd in artikel 107, tweede lid, van de Gemeentewet;

 • d.

  de aanwijzing van degene die de griffier vervangt, bedoeld in artikel 107d van de Gemeentewet.

Artikel 3

De commissie kan de op grond van artikel 2 overgedragen bevoegdheden ten aanzien van de overige op de griffie werkzame ambtenaren laten uitvoeren door de griffier.

Artikel 4

Onderdeel 2 van het besluit van de raad van 24 januari 2013, nummer 166-74, tot delegatie van bevoegdheden aan de werkgeverscommissie griffier, vervalt.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit werkgeverscommissie griffier gemeente Waterland

2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de raad van de gemeente Waterland,

gehouden op 4 april 2024.

De raad voornoemd,

Th.G.L. Greep

griffier

mw. drs. M.C. van der Weele

burgemeester