Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Waddenfonds 2024

Geldend van 17-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Waddenfonds 2024

De directeur/secretaris van het Waddenfonds,

overwegende dat:

 • o

  het dagelijks bestuur en de voorzitter van het Waddenfonds, elk voor zover daartoe bevoegd, op 29 maart 2024 het Bevoegdhedenstatuut Openbaar lichaam Waddenfonds 2024, met inbegrip van de bijlage (kolommen I en II), hebben vastgesteld;

 • o

  in artikel 1, eerste lid, van het Bevoegdhedenstatuut aan de directeur/secretaris, voor de taken en bevoegdheden genoemd in de bijlage bij dat besluit, met inbegrip van de ondertekening van stukken, mandaat, volmacht en machtiging is verleend;

 • o

  op grond van artikel 1, derde lid, van dat besluit, voor zover dat besluit betrekking heeft op het verrichten van:

  • privaatrechtelijke rechtshandelingen voor mandaat wordt gelezen: volmacht;

  • handelingen, niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling, voor mandaat wordt gelezen: machtiging;

 • o

  op grond van artikel 4 van dat besluit de directeur/secretaris bevoegd is om ondermandaat te verlenen, waarop voormeld Bevoegdhedenstatuut van overeenkomstige toepassing is;

 • o

  gelet op artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T :

 • I.

  het Besluit ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Waddenfonds 2024 vast te stellen overeenkomstig kolom III van de bij dit besluit gevoegde bijlage.

 • II.

  dat dit besluit:

  • wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van het Waddenfonds;

  • in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking; en

  • terug werkt tot 1 januari 2024.

Ondertekening

Leeuwarden, 3 april 2024

G.W. Huisman

directeur / secretaris

Bijlage bij het Bevoegdhedenstatuut Openbaar lichaam Waddenfonds 2024

Initieel mandaat aan: directeur/secretaris

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 van het Bevoegdhedenstatuut openbaar lichaam Waddenfonds 2024 en kolom II van deze bijlage worden onder de hieronder genoemde bevoegdheden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

Onderdeel A. Algemeen

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: 29 maart 2024

A1. Autonoom

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Handelingen t.b.v. niet op rechtsgevolg gerichte informatie (zgn. “koude” informatie).

Bv. het beantwoorden van een vraag van burgers en bedrijven, anders dan een verzoek o.g.v. de Wet open overheid.

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  programmaregisseurs

 • o

  medewerkers bureau Waddenfonds

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân subsidiespecialisten Beheerorganisatie

   

A2. Algemene wet bestuursrecht

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het doorzenden van stukken naar de daartoe bevoegde instantie.

Art. 2:3 Awb.

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  programmaregisseurs

 • o

  medewerkers bureau Waddenfonds

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân subsidiespecialisten Beheerorganisatie

2.

Besluiten tot vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom.

Art. 4:18 Awb. Dwangsom vanwege het niet tijdig beslissen op een aanvraag. Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

 • o

  plv. directeur/secretaris

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân, voor zover het subsidieverstrekking betreft.

3.

Het opschorten van de beslistermijn.

Art. 4:14 Awb. Als een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn kan worden gegeven.

Voor het verdagen van de beslissing op bezwaar: zie onderdeel E: Rechtsbescherming.

Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

 • o

  plv. directeur/secretaris

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân, voor zover het subsidieverstrekking betreft.

   

A3. Organieke en bijzondere regelgeving

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het ter inzage leggen, bekendmaken of anderszins kennis geven van (voorgenomen) besluiten van het bestuur van het openbaar lichaam Waddenfonds.

Bv. een bekendmaking of kennisgeving o.g.v. de Awb, de Bekendmakingswet of Europese regelgeving.

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  programmaregisseurs

 • o

  medewerkers bureau Waddenfonds

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân subsidiespecialisten Beheerorganisatie

           

A4. Wet open overheid

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Verzoek tot preciseren van een verzoek om publieke informatie

Art. 4.1 Woo. Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

 • o

  plv. directeur/secretaris

2.

Verdagen beslistermijn.

Art. 4.4 Woo. Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

 • o

  plv. directeur/secretaris

3.

Mededelingen over het opschorten van de beslistermijn i.v.m. toepassing van art. 4:8 van de Awb.

Art. 4.4. Woo. Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

Art. 4:8 Awb betreft de zienswijzeprocedure, voorafgaande aan het nemen van een besluit.

 • o

  plv. directeur/secretaris

4.

Besluiten om een verzoek niet te behandelen, als de verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering.

Art. 4.1 Woo. Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

 • o

  plv. directeur/secretaris

5.

Besluiten op verzoeken om publieke informatie.

Art. 4.1 en 5.5 Woo. Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

 • o

  plv. directeur/secretaris

  

A5. Wet hergebruik overheidsinformatie

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Verdagen beslistermijn.

Art. 4 Who. Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

 • o

  plv. directeur/secretaris

2.

Mededelingen over het opschorten van de beslistermijn i.v.m. toepassing van art. 4:8 van de Awb.

Art. 4 Who. Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

 • o

  plv. directeur/secretaris

3.

Besluiten op verzoeken om hergebruik.

Art. 4 Who. Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds.

 • o

  plv. directeur/secretaris

       

A6. Algemene verordening gegevensbescherming

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het verlengen van de beslistermijn.

Art. 12, lid 3, AVG. Na overleg met de Functionaris gegevensbescherming.

 • o

  plv. directeur/secretaris

2.

Besluiten op aanvragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Artt. 15 tot en met 18, 20, 21 en 22 AVG.

Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds en de Functionaris gegevensbescherming.

 • o

  plv. directeur/secretaris

3.

Het (gewijzigd) vaststellen van het Register van verwerkingsactiviteiten.

Art. 30 AVG.

Na overleg met de Functionaris gegevensbescherming.

 • o

  plv. directeur/secretaris

4.

Het documenteren van inbreuken i.v.m. persoonsgegevens.

Art. 33 AVG: Protocol datalekken.

In overleg met de Functionaris gegevensbescherming.

 • o

  plv. directeur/secretaris

5.

Het (voorlopig) melden van een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Art. 33 AVG.

Na afstemming met de voorzitter van het Waddenfonds en de Functionaris gegevensbescherming.

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  Functionaris gegevensbescherming

6.

Het melden van een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens aan betrokkene.

Art. 34 AVG. 

Na afstemming met de voorzitter van het Waddenfonds en de Functionaris gegevensbescherming.

 • o

  plv. directeur/secretaris

7.

Het informeren van de Autoriteit persoonsgegevens over de aanwijzing van de Functionaris gegevensbescherming.

Art. 37 AVG

 • o

  plv. directeur/secretaris

   

A7. Reglement commissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het benoemen van de (plaatsvervangend) secretaris.

 • o

  plv. directeur/secretaris

       

Onderdeel B. Personeel & Organisatie

 

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: 29 maart 2024

   

Collectieve arbeidsovereenkomst provincies

 

Toepassing conform Personeelshandboek

   

B1. Arbeidsovereenkomst

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het aangaan van een arbeidsovereenkomst

Art. 3.1 Cao. Met inachtneming van de vastgestelde (personele) begroting.

-

   

B2. Salaris, salaristoelagen en IKB

 

Besluiten inzake:

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

kostenvergoedingen

Art. 4.1.4 Cao.

-

2.

(een tegemoetkoming in de) reis- en verblijfkosten

Art. 4.1.4 Cao.

-

3.

vergoeding van de voor eigen rekening blijvende kosten bij bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

Art. 4.1.5 Cao.

-

4.

schadevergoeding van aan de ambtenaar toebehorende kleding en uitrusting.

Art. 4.1.6 Cao.

-

5.

het bepalen van de salarisschaal.

Art. 4.2.1 Cao.

-

6.

het bepalen van het salaris.

Art. 4.2.2 Cao.

-

7.

het bepalen van het salaris bij opdrachten.

Art. 4.2.3 Cao.

-

8.

de salarisontwikkeling.

Art. 4.2.4 Cao.

-

9.

de beloning van bijzondere prestaties of extra inzet.

Art. 4.2.5 Cao.

-

10.

een toelage voor waarneming in een andere functie.

Art. 4.3.1 Cao.

-

11.

jubileumgratificatie.

Art. 4.4.1 Cao.

-

12.

het toekennen van een vergoeding voor overwerk.

Art. 4.4.2 Cao.

-

13.

toekenning tegemoetkoming in ziektekosten.

Art. 4.4.3 Cao.

-

14.

IKB.

Par. 4.5 Cao.

-

       

B.3 Werktijdenregeling

 

Besluiten inzake:

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

afspraken individuele werktijdenregeling

Art. 5.2 Cao.

-

2.

individuele wensen en arbeidsomstandigheden

Art. 5.2 Cao.

-

3.

verplichtingen om in het belang van de organisatie:

 • a.

  tijdelijk te werken buiten de voor de werknemer geldende werktijden;

 • b.

  zich buiten de voor de werknemer geldende werktijden ter beschikking te houden.

Art. 5.2 Cao.

-

   

B.4 Vakantie en verlof

 

Besluiten inzake:

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

het overhevelen wettelijk vakantieverlof naar een volgend kalenderjaar.

Art. 6.2 Cao.

-

2.

vakantie en ziekte, vakantie bij einde arbeidsovereenkomst en verlof op grond van de Wet arbeid en zorg.

Artt. 6.4 t/m 6.7 Cao.

-

3.

buitengewoon verlof of vakbondsverlof.

Artt. 6.8 en 6.9 Cao.

-

4.

non-activiteit.

Art. 6.10 Cao.

-

5.

het toekennen van langdurend onbetaald, buitengewoon of extra verlof en eventuele bijbehorende rechten voor bepaalde tijd.

Art. 6.11, 6.12 en 6.13 Cao.

-

   

B5. Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst

 

Besluiten inzake:

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

het verplichten tot het verrichten van een opdracht of tijdelijke waarneming andere functie.

Art. 7.1 Cao.

-

2.

het verplichten tot aanvaarding van een andere functie vanwege een zwaarwegend dienstbelang.

Art. 7.1 Cao.

-

3.

wijziging omvang arbeidsovereenkomst.

Art. 7.2 Cao. Met inachtneming van de vastgestelde (personele) begroting.

-

        

B6. Gezondheid en arbeidsomstandigheden

 

Besluiten inzake:

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

een individueel gericht arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

Art. 8.2.2 Cao.

-

2.

buitendienststelling wegens geestelijke of lichamelijke toestand van de medewerker.

Art. 8.2.4 Cao. Uitsluitend met inachtneming van het advies van de bedrijfsarts

-

3.

aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, de samenloop met andere inkomsten en het einde van de aanspraken.

Par. 8.4 Cao.

-

4.

compensatie, aanvulling, de verrekening i.v.m. samenloop en voortgezette uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.

Par. 8.5 Cao.

-

5.

de gevolgen van algemene salariswijziging, overlijdensuitkering oud-ambtenaar bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en aanvullende uitkering bij overlijden door dienstongeval/beroepsziekte.

Par. 8.6 Cao.

-

6.

toekenning werkgeversbijdrage IPAP en verhaalsrechten werkgever i.h.k.v. de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.

Par. 8.7 Cao.

-

   

B7. Ontwikkeling, opleiding en inzetbaarheid

 

Besluiten inzake:

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

wijziging fase driefasenmodel

Art. 9.1.1 Cao.

-

2.

een beoordeling

Art. 9.2.2 Cao. In geval van een negatieve beoordeling wordt de voorzitter van het dagelijks bestuur vooraf geraadpleegd.

-

3.

POB en toekenning studieverlof

Artt. 9.3.1 en 9.3.2 Cao.

-

4.

het opdragen van een opleiding en wettelijk verplichte scholing en de benodigde faciliteiten.

Art. 9.3.3 Cao.

-

       

B8. Einde arbeidsovereenkomst

 

Besluiten inzake:

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Art. 10.1.1 Cao. Met uitzondering van toepassing van art. 10.1.1 aanhef en onder d (opzegging vanwege een dringende reden).

-

2.

beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens pensionering vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Art. 10.1.3 Cao. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit wordt per brief bevestigd.

-

3.

ontslag wegens overlijden en toekenning nabestaandenuitkering.

Artt. 10.1.1 jo art. 10.1.5 Cao.

-

4.

aanvullende voorzieningen bij werkloosheid.

Par. 10.4 Cao.

-

5.

aanvullende uitkering op de WW en nawettelijke uitkering.

Par. 10.5, 10.6 en 10.7 Cao.

-

   

B9. Autonoom

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het gewijzigd vaststellen van de Administratieve Organisatie.

Over een wijziging wordt het dagelijks bestuur in de eerstvolgende vergadering geïnformeerd.

-

     

Onderdeel C. Overige privaatrechtelijke rechtshandelingen

 

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: 29 maart 2024

   

C1. Wet gemeenschappelijke regelingen

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van het openbaar lichaam Waddenfonds te besluiten.

Art. 46b Wgr.

De bevoegdheid strekt uitsluitend tot het aanschaffen van roerende goederen en diensten, binnen de taakstelling van het openbaar lichaam;

Het financieel belang per rechtshandeling bedraagt niet meer dan € 100.000,- excl. btw;

M.u.v. besluiten tot het aangaan van geldleningen en rekening-courant overeenkomsten behoeve van het openbaar lichaam.

 • o

  plv. directeur/secretaris

   

C2. Algemene verordening gegevensbescherming

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het sluiten van een verwerkersovereenkomst

Art. 28 AVG.

Na overleg met de Beheerorganisatie Waddenfonds

 • o

  plv. directeur/secretaris

   

C3. Autonoom

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het verstrekken van betalingsopdrachten respectievelijk het (doen) verrichten van betalingen ten laste van het openbaar lichaam Waddenfonds.

Het betreft hier betalingen, anders dan betalingen in het kader van subsidieverstrekking.

 • o

  plv. directeur/secretaris

           

Onderdeel D. Subsidieverstrekking

 

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: 29 maart 2024

   

D1. Algemene wet bestuursrecht

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Herstel verzuim

Art 4:5 Awb

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân

2.

Besluiten inhoudende het niet behandelen van een aanvraag.

Art 4:5 Awb

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân

3.

Het verstrekken van betalingsopdrachten respectievelijk het verrichten van betalingen ten laste van het openbaar lichaam Waddenfonds.

Het betreft hier betalingen ten behoeve van subsidieverstrekking, met name de (termijn)betaling van een subsidiebedrag of een voorschot.

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  Teammanager Financieel beheer prv. Fryslân

   

D2. Algemene wet bestuursrecht

 

D2. Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017

 

D2. Subsidieregelingen inzake thematische subsidieverstrekking

 

D2. Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Besluiten tot het weigeren van subsidie

Met uitzondering van:

 • subsidieverstrekking ten behoeve van het Investeringskader Waddengebied; en

 • thematische subsidieverstrekking, tenzij ten behoeve van de rangschikking van aanvragen een adviescommissie is ingesteld en aanvragen niet worden doorgeleid naar deze commissie.

Het dagelijks bestuur wordt in de eerste vergadering na besluitvorming geïnformeerd over de met toepassing van dit volgnummer genomen besluiten.

 • o

  plv. directeur/secretaris

2.

Besluiten inzake bevoorschotting

Art. 2.7 ASV

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân

       

3.

Besluiten tot het wijzigen van een besluit tot subsidieverlening

Uitsluitend voor zover de wijziging:

 • niet betrekking heeft op de gesubsidieerde activiteit(en); of

 • niet leidt tot een hogere subsidieverlening.

bv. een wijziging van de looptijd van het project.

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân

4.

Besluiten inzake vaststelling

Met uitzondering van besluiten waarbij de subsidieverlening of de subsidievaststelling:

 • wordt ingetrokken; of

 • in het nadeel van de subsidieontvanger wordt gewijzigd.

Het dagelijks bestuur wordt in de eerste vergadering na besluitvorming geïnformeerd over, met toepassing van dit volgnummer, genomen besluiten.

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân

5.

Besluiten inzake terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen of voorschotten vanwege een lagere vaststelling

Invordering bij wijze van dwangbevel wordt altijd aan het dagelijks bestuur voorgelegd

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân

6.

Besluiten tot het (gewijzigd) vaststellen van aanvraagformulieren

Art. 1.10 ASV.

 • o

  plv. directeur/secretaris

 • o

  Teammanager Subsidie prv. Fryslân

        

Onderdeel E. Rechtsbescherming

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: 29 maart 2024

   

E1. Algemene wet bestuursrecht

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift of te besluiten tot verder uitstel.

De Awb biedt de mogelijkheid om de beslissing op het bezwaarschrift met ten hoogste zes weken te verdagen. Verder uitstel is mogelijk als alle belanghebbenden daarmee instemmen, de indiener van het bezwaarschrift daarmee instemt en andere belanghebbenden daardoor niet in hun belangen kunnen worden geschaad of verder uitstel nodig is i.v.m. de naleving van wettelijke procedurevoorschriften.

 • o

  plv. directeur/secretaris

   

E2. Wet gemeenschappelijke regelingen

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

2.

Besluiten tot het namens het openbaar lichaam als eisende of verzoekende partij voeren van rechtsgedingen.

 • In dit soort procedures is het openbaar lichaam als rechtspersoon partij;

 • Uitsluitend in gevallen waarbij een besluit van het dagelijks bestuur redelijkerwijs niet kan worden afgewacht;

 • Het procesbesluit dient z.s.m. ter kennis van het dagelijks bestuur te worden gebracht.

 • o

  plv. directeur/secretaris

3.

Besluiten tot het namens het openbaar lichaam als gedaagde of verwerende partij voeren van rechtsgedingen.

 • In dit soort procedures is het openbaar lichaam als rechtspersoon partij.

Het procesbesluit dient z.s.m. ter kennis van het dagelijks bestuur te worden gebracht.

 • o

  plv. directeur/secretaris

         

4.

Besluiten tot het namens het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur maken van bezwaar of het instellen van (hoger) beroep.

 • In dit soort procedures is het bestuursorgaan partij;

 • Uitsluitend in spoedeisende gevallen, waarbij besluitvorming door het dagelijks bestuur niet kan worden afgewacht;

 • Het procesbesluit dient vervolgens z.s.m. ter kennis van dagelijks bestuur te worden gebracht;

Tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

 • o

  o plv. directeur/secretaris

5.

Het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken.

 
 • o

  plv. directeur/secretaris

6.

Het aanwijzen van personen als procesvertegenwoordiger c.q. gemachtigde van het openbaar lichaam Waddenfonds respectievelijk een bestuursorgaan van het Waddenfonds.

Deze bevoegdheid impliceert dat ook de secretaris/directeur het openbaar lichaam Waddenfonds respectievelijk een bestuursorgaan van het Waddenfonds kan vertegenwoordigen.

 • o

  plv. directeur/secretaris

7.

Het nemen van alle conservatoire maatregelen en doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

 
 • o

  plv. directeur/secretaris

   

E3. Verordening adviescommissie rechtsbescherming Waddenfonds

 

Nr.

I. (wettelijke) basis en bevoegdheid

II. clausulering / instructies / toelichting

III. ondermandaat aan

1.

Het benoemen van de secretaris en plaatsvervangend secretaris.

 
 • o

  plv. directeur/secretaris