Verordening auditcommissie Wijdemeren 2024

Geldend van 18-04-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening auditcommissie Wijdemeren 2024

De raad der gemeente Wijdemeren;

Gelezen het voorstel van de griffier en de voorzitter van de raad d.d. 23 januari 2024;

Gelet op de artikelen 84 en 213 van de Gemeentewet;

B E S L U I T

 • 1.

  de Verordening auditcommissie Wijdemeren 2024 vast te stellen;

 • 2.

  het Reglement auditcommissie Wijdemeren 2005 in te trekken;

 • 3.

  mevrouw M. Pronk te benoemen tot voorzitter van de auditcommissie;

 • 4.

  de heren R.H.J. Voigt en R. Lachman te benoemen tot lid van de auditcommissie.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Commissie: de auditcommissie van de gemeente Wijdemeren;

 • b)

  Raad: de gemeenteraad van Wijdemeren;

 • c)

  College: het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren;

 • d)

  Accountant: de accountant als bedoeld in artikel 213 lid 2 Gemeentewet;

 • e)

  Voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie Wijdemeren;

 • f)

  Secretaris: de griffier of een door de griffier aangewezen medewerker van de griffie, die de auditcommissie ondersteunt;

 • g)

  Adviseurs: de accountant, leden van de rekenkamer, leden van het college en de ondersteunende ambtenaren en overige deskundigen.

Artikel 2 De commissie

De raad heeft een auditcommissie.

Artikel 3 Samenstelling commissie

 • 1. De raad benoemt minimaal drie en maximaal vijf leden.

 • 2. Een lid kan zijn raadslid of commissielid.

 • 3. De raad benoemt de voorzitter.

 • 4. Aan het lidmaatschap van de commissie komt een einde:

  • -

   bij het einde van de zittingsperiode van de raad;

  • -

   door het verlies van de hoedanigheid van raadslid of commissielid;

  • -

   door ontslagname;

  • -

   of door een met redenen omkleed besluit van de raad.

 • 5. In een vacature voorziet de raad zo spoedig mogelijk.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1. De voorzitter is belast met:

  • a)

   het leiden van de vergaderingen van de commissie;

  • b)

   het toezicht op de naleving van deze verordening;

  • c)

   het woordvoerderschap namens de commissie.

 • 2. De voorzitter is lid van de gemeenteraad.

Artikel 5 Secretaris

De griffier, of een door hem aangewezen medewerker van de griffie, ondersteunt de auditcommissie als secretaris.

Artikel 6 Taken

 • 1. De commissie heeft tot taak het adviseren van de raad in zijn controlerende functie bij het toezicht houden op:

  • a)

   De betrouwbaarheid en relevantie van de (tussentijdse) verslaglegging ten behoeve van de raad;

  • b)

   De effectiviteit van de beheersing van risico’s binnen de Gemeente;

  • c)

   De opdracht aan en het functioneren van de accountant;

  • d)

   De opzet en werking van de verbijzonderde interne controle;

 • 2. De commissie geeft aan de raad advies over de aanwijzing van een accountant.

 • 3. De commissie heeft regelmatig overleg met de accountant, de wethouder financiën en de ambtenaren die het college ondersteunen. De voorgenomen controles van de accountant en de voorgenomen interne controles en tussentijdse rapportages van het college. Hierbij worden de bevoegdheden en onafhankelijkheden van betrokken partijen gerespecteerd.

Artikel 7 Bevoegdheden

 • 1. De commissie is bevoegd aan de raad over de in artikel 6 genoemde onderwerpen voorstellen te doen in de vorm van het ontwerp van een door de raad te nemen besluit.

 • 2. In het kader van de uitoefening van haar in artikel 6 bedoelde taken is de commissie bevoegd:

  • a)

   zich tot een lid van het college te wenden om alle stukken te verkrijgen waarvan zij de kennis nodig acht voor haar werkzaamheden;

  • b)

   tot het voeren schriftelijk en mondeling overleg met een lid van het college;

  • c)

   externe deskundigen in te schakelen. Indien hier kosten aan zijn verbonden geschiedt dit niet eerder dan na verkregen toestemming van het presidium.

 • 3. De commissie krijgt op haar verzoek ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 33 van de Gemeentewet en conform de Verordening op de fractieondersteuning en ambtelijke bijstand gemeente Wijdemeren 2018.

Artikel 8 Vergaderingen en besluitvorming

 • 1. De commissie vergadert in ieder geval voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole en aan de interim controle en na afloop van deze controles en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee leden van het auditcommissie, met opgaaf van redenen, dit nodig achten.

 • 2. De voorzitter belegt de vergaderingen en zorgt dat ieder lid tenminste zeven werkdagen dagen voor het houden van een vergadering schriftelijk wordt opgeroepen. Indien de vergaderstukken in onvoorziene omstandigheden niet tijdig kunnen worden verstrekt wordt dit kenbaar gemaakt aan de auditcommissie en worden hierover afspraken gemaakt.

 • 3. De agenda komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de voorzitter in overleg met de secretaris.

 • 4. De voorzitter opent de vergadering alleen als tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is. Bij het ontbreken van voldoende leden bepaalt de voorzitter een datum voor de volgende vergadering.

 • 4. In haar adviezen aan de raad streeft de commissie naar consensus. Indien er een minderheidsstandpunt is wordt daarvan (met redenen omkleed) melding gemaakt.

 • 5. Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 9 Verslaglegging

 • 1. Het verslag bevat een beknopte zakelijke weergave van de onderwerpen die de commissie heeft besproken en het advies dat de commissie meegeeft aan de gemeenteraad, de accountants en/of haar adviseurs.

 • 2. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie tijdens de eerstvolgende vergadering.

 • 3. Het verslag van de commissievergaderingen is openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt of in het verslag een onderwerp voorkomt dat in beslotenheid behandeld is, dan wel de stukken raakt die onder geheimhouding aan de commissie zijn overgelegd.

 • 4. De verslagen worden ter kennisgeving gestuurd aan de adviseurs van de commissie.

Artikel 10 Openbaarheid

 • 1. Aangelegenheden waarvan openbare behandeling zich niet verdraagt met hoofdstuk 5 van de Wet open overheid worden voor een besloten deel van de vergadering geagendeerd.

 • 2. Op voorstel van een lid of de voorzitter kan de commissie besluiten om achter gesloten deuren te vergaderen.

 • 3. De secretaris maakt van een vergadering met gesloten deuren een afzonderlijk verslag dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de commissie anders beslist.

 • 4. Over het behandelde in een besloten vergadering wordt door de leden en andere aanwezigen geheimhouding in acht genomen.

 • 5. Na vaststelling van het verslag van een vergadering van de commissie wordt dat verslag aan de genodigden en de raad aangeboden.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet en als er twijfel bestaat over de toepassing van de verordening, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening auditcommissie Wijdemeren 2024.

 • 3. Deze verordening treedt in werking op de dag van publicatie.

 • 4. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt het reglement auditcommissie Wijdemeren 2005 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 maart 2024

De raad voornoemd,

de voorzitter,

Ch.B. Aptroot

de griffier,

drs. E.B. Hörchner