Regeling vervalt per 28-03-2028

Definitief besluit

Geldend van 28-03-2023 t/m 27-03-2028

Intitulé

Definitief besluit 

B&W Voorstel

Datum collegevergadering

28 maart 2023

Onderwerp

Wijzigingsbesluit Energietoeslag 2022

Besluit college 

Conform advies met dien verstande dat het college de portefeuillehouder in overweging geeft om bij de uitvoering de termijn met een maand te verlengen.

Advies te nemen besluit

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag over 2022 verhogen van € 1.300 naar € 1.800.

 • 2.

  De uiterlijke aanvraagtermijn wijzigen van 31 december 2022 naar 31 januari 2023.

 • 3.

  Hiertoe het ‘Wijzigingsbesluit ‘Tweede wijziging Beleidsregels eenmalige energietoeslag Stichtse Vecht 2022’ vaststellen.

TOELICHTING

Inleiding

Op 5 april 2022 heeft het college de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag Stichtse Vecht 2022” vastgesteld. Deze beleidsregels leggen vast dat inwoners met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm een aanvraag kunnen doen voor een eenmalige energietoeslag van € 800,-. Met het wijzigingsbesluit van 27 september 2022 is dit bedrag gewijzigd naar € 1.300,-. Door het Rijk is toegezegd dat gemeenten ook in 2023 een energietoeslag kunnen verstrekken. Het Rijk werkt aan de Wet energietoeslag 2023, de exacte inhoud is nog niet bekend.

In de decembercirulaire is wederom een extra bedrag toegevoegd om de energietoeslag uit te keren. Gemeenten hebben hierbij twee opties:

 • 1.

  De bestaande doelgroep van 2022 een extra energietoeslag geven van € 500, waardoor de toeslag over 2022 € 1.800 bedraagt.

 • 2.

  De andere optie is om te wachten op het nieuwe beleid van het Rijk en aan de doelgroep van 2023 € 1.300,00 uit te keren aan energietoeslag.

Het college heeft in de vergadering van 31 januari 2023 optie 1 vastgesteld. Argument hiervoor is dat op deze manier de dure wintermaanden worden opgevangen. Bijkomend argument om de doelgroep van 2022 een extra bedrag van € 500,00 toe te kennen, is dat vanaf 2023 een prijsplafond voor energie geldt waardoor de kosten van energie lager uitvallen.

Verder bleek in een aantal gevallen de aanvraagtermijn van 31 december 2022 voor ouderen die gebruik maken van hulp bij het aanvragen van de toeslag niet haalbaar, reden waarom in de uitvoering de aanvraagtermijn is verlengd naar uiterlijk 31 januari 2023. Kort samengevat verhoogt het wijzigingsbesluit het bedrag van de energietoeslag over 2022 van € 1.300 naar € 1.800,00 en wordt de aanvraagtermijn om energietoeslag 2022 aan te vragen verlengd naar uiterlijk 31 januari 2023.

Argumenten

1.1 De landelijke richtlijn wordt ge volgd

Het ministerie van SZW geeft gemeenten de mogelijkheid om de energietoeslag over 2022 te verhogen met € 500,00 en heeft hiertoe geld toegevoegd aan het budget over 2022. Het verhogen van de energietoeslag van € 1.300,00 naar € 1.800,00 past daarom binnen de landelijke richtlijnen.

1.2 Met een hogere energietoeslag over 2022 worden de dure wintermaanden opgevangen Inwoners met een laag inkomen hebben een dure decembermaand achter de rug en hebben vervolgens de maand januari 2023 moeten overbruggen. Met een extra energietoeslag van € 500,00 zijn zij meer in staat om de dure wintermaanden op te vangen.

1.3 Met het verlengen van de aanvraagtermijn zijn meer inwoners in staat om de energietoeslag aan te vragen over 2022

Bij de uitvoering is het signaal binnengekomen dat met name oudere inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van de energietoeslag meer tijd nodig hebben voor het indienen van de aanvraag. Een maand extra zou hiervoor voldoende zijn. Met het verlengen van de aanvraagdatum tot uiterlijk 31 januari 2023 komen meer inwoners in aanmerking voor de energietoeslag over 2022.

Kanttekeningen

1.1 De energietoeslag blijft alleen beschikbaar voor inwoners met de laagste inkomens. Dit betekent dat, ook door het wijzigingsbesluit, niet alle inwoners die moeite hebben met het betalen van de energierekening in aanmerking komen voor de energietoeslag. De regeling blijft bedoeld voor inwoners met de laagste inkomens. Hiermee geven we uitvoering aan de landelijke richtlijnen.

1.2 De energietoeslag voor 2023 wordt lager

De keuze om € 500,00 aan de energietoeslag van 2022 toe te voegen, heeft als consequentie dat de energietoeslag voor 2023 lager wordt, namelijk € 800,00 in plaats van € 1.300,00. Hier staat tegenover dat met ingang van 2023 een prijsplafond voor energie geldt.

Uitvoering

De verhoging van € 500,- is aan ontvangers van de energietoeslag van 2022 ambtshalve verstrekt. Dit heeft in februari 2023 plaatsgevonden.

Communicatieparagraaf

Wegens de spoed van dit voorstel en omdat we de landelijke richtlijn van SZW hebben gevolgd is de Adviesraad Sociaal Domein niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen. De Adviesraad is mondeling wel vooraf over het besluit geïnformeerd.

Na vaststelling van de beleidsregels worden deze gepubliceerd in het gemeenteblad en treden ze 1 dag na publicatie in werking.

De aanpassingen van de beleidsregels wordt gepubliceerd op onze website en via onze sociale media-kanalen.

Over de verlenging van de aanvraagdatum heeft communicatie richting inwoners plaatsgevonden via social media.

Raadsinformatiebrief

De raad is over de inhoud van het wijzigingsbesluit geïnformeerd per Raadsinformatiebrief van 2 februari 2023.

Financiële paragraaf

Met het collegebesluit van 7 februari 2023 is een bedrag van € 1.024.604 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de energietoeslag. In februari 2023 wordt aan 2.163 inwoners de energietoeslag ambtshalve uitbetaald, de kosten hiervan zijn € 1.081.500. Er volgen extra middelen in 2023 voor de betaling van de overige energietoeslagen. De verwachting is dat we uiteindelijk binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget van 2023 blijven.

Juridische paragraaf

In artikel 35 van de Participatiewet zijn de bepalingen voor de energietoeslag opgenomen.

Risicoparagraaf

De energietoeslag is een open einde regeling, zoals alle andere regelingen uit ons armoedebeleid. Op het moment dat er recht bestaat, wordt de energietoeslag toegekend. Dit maakt het onzeker of het budget voldoende is. Er wordt geen substantieel tekort verwacht.

Door het toevoegen van de middelen door het ministerie in de decembercirculaire en de aankondiging van het ministerie in december 2022 dat de regelgeving voor de energietoeslag 2023 niet eerder gereed is dan juni 2023 was het niet mogelijk om de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Stichtse Vecht 2022 tijdig te verlengen. Aangezien de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Stichtse Vecht 2022 inmiddels verlopen zijn, zijn deze formeel niet te wijzigen. Het opnieuw vaststellen van deze beleidsregels is echter ook niet mogelijk. Met het vaststellen van het “Wijzigingsbesluit “Tweede wijziging Beleidsregels eenmalige energietoeslag Stichtse Vecht 2022” wordt beoogd om hiermee praktisch om te gaan en de hoogte van de energietoeslag en de aanvraagtermijn vast te leggen.

Duurzaamheidsaspecten

Ons beleid is erop gericht dat onze inwoners ook op de langere termijn zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Een voorwaarde is dat waar mogelijk wordt voorkomen dat inwoners in een schuldenpositie geraken. Daar zetten we dan ook op in. De energietoeslag is een tijdelijke en eenmalige regeling om tegemoet te komen aan hoge energiekosten. Hiermee draagt dit voorstel bij aan de vier richtinggevende uitgangspunten uit het Integraal Beleidskader Sociaal Domein 2022:

 • 1.

  voorkomen is beter;

 • 2.

  samenspel van eigen keuze en onderlinge afhankelijkheid;

 • 3.

  iedereen doet mee;

 • 4.

  de leefwereld van onze inwoner is.

Overige aspecten

Er zijn geen overige aspecten.