Subsidieregeling Inzet Brugfunctionaris Leiden

Geldend van 17-04-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Inzet Brugfunctionaris Leiden

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden,

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, alsmede artikel 2 eerste lid sub e en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden 2021,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Inzet Brugfunctionaris Leiden,

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene Subsidieverordening gemeente Leiden;

 • b.

  BRIN nummer: Basis Registratie Instellingen-nummer, uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • d.

  Leidse Visie Gelijke Kansen 2023: Leidse Visie Gelijke Kansen 2023

 • e.

  primair (speciaal) onderwijs: het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen, bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

 • f.

  Rijkssubsidie Brugfunctionaris: (Subsidieregeling brugfunctionaris | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl).

Artikel 2 Doel van de subsidie

Deze subsidieregeling heeft als doel het verstrekken van subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 in de vorm van het inzetten van een brugfunctionaris door scholen in het primair (speciaal) onderwijs. De subsidieregeling is bedoeld voor de inzet van de brugfunctionaris in schooljaren 2024-2025 en 2025-2026.

De inzet van een brugfunctionaris draagt bij aan:

Het vergroten van gelijke kansen daar waar de achtergrond of situatie talentontwikkeling in de weg staat. De brugfunctionaris biedt laagdrempelige hulp aan ouders, waarmee zij hen de weg bieden naar datgeen dat Leiden te bieden heeft. De focus hierbij ligt op het toeleiden naar gemeentelijke regelingen en ondersteuning bij zorgvragen.

Artikel 3 Reikwijdte

Voor zover in deze subsidieregeling niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV van toepassing.

Artikel 4 Voorwaarden subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend via eHerkenning of DigiD bij het college via het betreffende aanvraagformulier via de website van de gemeente www.leiden.nl/subsidies

 • 2.

  De aanvrager geeft aan of de Rijkssubsidie Brugfunctionaris is aangevraagd.

 • 3.

  De aanvraag bevat een omschrijving van de populatie ouders en kinderen op school en de uitdagingen die daarbij horen, ondersteund door de schoolweging, het spreidingscijfer en de achterstandsscore.

 • 4.

  De aanvraag bevat een omschrijving van de rol van de brugfunctionaris in het aangaan van de uitdagingen die zijn benoemd onder 3 en de positionering van de brugfunctionaris in het schoolteam.

 • 5.

  De aanvrager draagt er zorg voor dat de brugfunctionaris gaat deelnemen aan intervisie- en scholingsbijeenkomsten

 • 6.

  De aanvrager staat ervoor in dat de brugfunctionaris die wordt geworven voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals beschreven in bijlage 2.

 • 7.

  De aanvrager bevestigt dat er door de school 1x per jaar wordt deelgenomen aan een monitoringsgesprek met gemeente Leiden.

 • 8.

  De aanvraag bevat een sluitende begroting voor schooljaren 2024-2025 en 2025-2026

  • -

   met inkomsten en uitgaven voor de activiteit van inzet brugfunctionaris (incl. tarief en aantal uren);

  • -

   met een opgave van aangevraagde of reeds toegekende subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteit, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • -

   met een maximum salaris zoals aangegeven in schaal 8 van CAO Sociaal Werk.

Artikel 5 Indieningstermijn

Een aanvraag voor schooljaren 2024-2025 en 2025-2026, wordt ingediend uiterlijk 1 juni 2024.

Artikel 6 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag voor een subsidie binnen uiterlijk 13 weken na sluitingsdatum van de aanvragen.

TITEL II. SPECIFIEKE BEPALINGEN

Artikel 7 Doelgroep

Deze subsidieregeling is bedoeld voor scholen in Leiden in het primair (speciaal) onderwijs met een geldig BRIN-nummer, waarbij op grond van de samenstelling van de populatie en bijbehorende uitdagingen kan worden verwacht dat er extra inspanning geleverd moet worden om ouders de weg te wijzen naar dat wat Leiden te bieden heeft. Deze inspanning draagt bij aan het vergroten van gelijke kansen daar waar de achtergrond of situatie talentontwikkeling in de weg staat.

Artikel 8 Beoordelingscriteria

Een aanvraag, als bedoeld in artikel 4, wordt beoordeeld aan de hand van de criteria zoals beschreven in bijlage 1.

Artikel 9 Hoogte subsidie en verdeelregels

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 640.000.

 • 2. Het maximale bedrag bedraagt € 80.000 per aanvraag (€ 40.000 voor schooljaar 2024-2025 en € 40.000 voor schooljaar 2025-2026). Een school kan maximaal 1 aanvraag doen.

 • 3. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval niet:

  • a.

   kosten van activiteiten anders dan de ureninzet van de brugfunctionaris.

 • 4. Aanvragen die aan meer criteria voldoen, gaan bij beoordeling boven aanvragen die aan minder criteria voldoen.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van deze regeling wordt, behalve volgens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV, geweigerd indien niet voldaan is aan de voorwaarden en criteria genoemd in deze regeling:

 • a.

  de financiële middelen van de aanvrager, met inbegrip van een naar aanleiding van de aanvraag toe te kennen subsidie, onvoldoende worden geacht om de te subsidiëren activiteit(en) te verrichten;

 • b.

  wanneer de betreffende school de rijkssubsidie Brugfunctionaris toegekend heeft gekregen;

 • c.

  in de beoordeling niet het minimaal aantal punten [35] is behaald.

TITEL III. BEVOORSCHOTTING, VERANTWOORDING EN VASTSTELLING

Artikel 11 Bevoorschotting subsidie

 • 1. Het college bevoorschot de subsidie per schooljaar voor 100%.

 • 2. De uitbetaling voor schooljaar 2024-2025 vindt plaats op het moment van de verlening van de subsidie, medio september 2024.

 • 3. De uitbetaling voor schooljaar 2025-2026 vindt plaats in augustus 2025.

 • 4. Het subsidiebedrag wordt definitief vastgesteld na verantwoording.

Artikel 12 Verantwoording subsidies vanaf € 5.000 tot € 100.000

 • 1. Bij subsidies vanaf € 5.000 tot € 100.000 dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in bij het college:

  • a.

   uiterlijk 18 oktober 2025(voor het schooljaar 2024-2025);

  • b.

   uiterlijk 18 oktober 2026 (voor het schooljaar 2025-2026).

 • 2. Het college kan in individuele gevallen afwijken van de termijn genoemd in lid 1.3. De aanvraag tot subsidievaststelling bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht, met daarbij een toelichting op het bereik van de doelgroep en de behaalde impact van de activiteit met het oog op de beoordelingscriteria als omschreven in artikel 8;

  • b.

   een financieel verslag, waaruit de aan de verrichte activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven blijken. De subsidie van gemeente is in het financieel verslag duidelijk weergegeven.

Artikel 13 Vaststelling subsidie

 • 1. Het college stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling dan wel, indien geen aanvraag vereist is, na het indienen van de verantwoording, de subsidie vast.

 • 2. Indien uit de aard van de subsidie, dan wel de verantwoording daarvan, volgt dat voor de beslissing op de vaststelling van de subsidie een langere termijn nodig is dan de in het lid 1 genoemde termijn, dan bericht het college de subsidieontvanger daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling dan wel de verantwoording.

 • 3. Indien de aanvraag tot subsidievaststelling niet binnen de in lid 1 van artikel 12 (of indien van toepassing lid 2) genoemde termijn is ontvangen, gaat het college 6 weken na een eenmalig rappel over tot ambtshalve vaststelling en het terugvorderen van het toegekende bedrag.

TITEL IV. HARDHEIDSCLAUSULE, INWERKINGTREDING EN CITEERTITEL

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meerdere bepalingen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 16 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Inzet Brugfunctionaris Leiden

Ondertekening

Bijlage 1 BEOORDELINGSFORMULIER

Naam

Organisatie

 

Eindscore

 

Opmerkingen

 

Beoordelingsonderdeel

Maximaal te behalen score

Score

Toelichting

Beoordelingscriteria 1:

De mate waarin de omschrijving van de populatie ouders en kinderen op school en de uitdagingen die daarbij horen (ondersteund door de schoolweging, het spreidingscijfer en de achterstandsscore) past bij het doel van de regeling.

30

 
 

Beoordelingscriteria 2:

De mate waarin de brugfunctionaris een rol kan spelen in het aangaan van de uitdagingen die zijn benoemd bij beoordelingscriteria 1 en de positionering van de brugfunctionaris in het schoolteam.

25

 
 

Beoordelingscriteria 3:

De aanvrager bevestigt dat de brugfunctionaris die wordt geworven voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals beschreven in bijlage 2.

Ja = 10 punten

Nee = 0 punten

10

 
 

Beoordelingscriteria 4:

De aanvrager bevestigt dat de brugfunctionaris gaat deelnemen aan intervisie- en scholingsbijeenkomsten

Ja = 5 punten

Nee = 0 punten

5

 
 

Beoordelingscriteria 5:

De aanvrager bevestigt dat er door de school 1x per jaar wordt deelgenomen aan een monitorings-evaluatie gesprek met gemeente Leiden.

Ja = 5 punten

Nee = 0 punten

5

 
 

Minimaal aantal punten

75

 
 

Bijlage 2 Taken en kwaliteitseisen Brugfunctionaris 1

De functie van Brugfunctionaris heeft de volgende taken:

 • a.

  De kloof tussen ‘de wereld op school’ en ‘de wereld thuis’ overbruggen en daarmee culturele verschillen verkleinen;

 • b.

  De schakel vormen tussen (voorschool) school/professional en ouder, school/professional en het wijkteam (altijd als intermediair);

 • c.

  Signalen oppikken en kinderen en ouders snel naar de juiste organisatie of de juiste vervolgstap toeleiden;

 • d.

  Ondersteunen van ouders om de betrokkenheid bij het opgroeiende, lerende kind vergroten en het team van de school ondersteunen om dit bij ouders te stimuleren;

 • e.

  De schoolteams ondersteunen om een open houding naar ouders te ontwikkelen en ouders te zien als partner in het onderwijs;

 • f.

  Bijdragen aan een goede relatie tussen school en ouders in de wijk;

 • g.

  De school begeleiden en ondersteunen in de samenwerking met relevante organisaties in de buurt of wijk, zoals het sociaal team;

 • h.

  Contacten onderhouden met diverse (externe) organisaties met het oog op het uitbreiden van expertise en creëren van een netwerk. De brugfunctionaris heeft niet als taak om gezinnen te begeleiden maar gezinnen te helpen om bij de goede instanties terecht te komen; een brugger zijn voor vele partijen;

 • i.

  Zichtbaar zijn door aanwezig te zijn op het schoolplein en indien nodig ontmoetingsactiviteiten voor de school te organiseren (bijvoorbeeld koffie-ochtenden). Activiteiten kunnen ook samen met andere partners worden opgepakt;

 • j.

  Waar nodig op huisbezoek gaan om bekend te raken met de thuissituatie;

 • k.

  Deelnemen aan de intervisie bijeenkomsten en scholingsbijeenkomsten Brugfunctionaris.

Aan de brugfunctionaris worden de volgende kwaliteitseisen gesteld:

 • 1.

  Zicht hebben op de groep ouders die meer ondersteuning/hulp nodig hebben bij de betrokkenheid met school en of het ontwikkelleerproces van hun kinderen;

 • 2.

  Zich voortdurend op de hoogte stellen van de behoefte die er onder de groep ouders bestaat door in gesprek te gaan om een zo groot mogelijke groep ouders te bereiken;

 • 3.

  Informeert te groep ouders over het aanbod in Leiden op het gebied van opvoed- en ondersteuningsaanbod, zorg, ondersteunende regelingen en voorzieningen en programma's van de verschillende partijen in de stad;

 • 4.

  Draag zorg dat de ouders de weg naar het aanbod weten te vinden en daar ook 'aankomen';

 • 5.

  Bijdraagt om de afstemming tussen de school en de gemeentelijke zorg en ondersteuning tot stand te brengen of te verbeteren en daarvoor kennis heeft van het stedelijk netwerk en het netwerk in de wijk;

 • 6.

  Zorgt voor een doorgaande lijn ‘ouderbetrokkenheid’ tussen de voorschoolse voorziening en de basisschool en vo-school en zich inzet voor afstemming tussen deze scholen;

 • 7.

  Specifiek, belangrijke kennis over kwetsbare gezinnen overdraagt aan de (school)teamleden en andere betrokken partners.

 • 8.

  De brugfunctionaris is in bezit van een verklaring omtrent gedrag, afgegeven op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.


Noot
1

Onder andere gebaseerd op Brugfunctionaris | Gemeente Groningen