Verplichte participatie in het kader van de Omgevingswet

Geldend van 18-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Verplichte participatie in het kader van de Omgevingswet

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 maart 2022;

Overwegende dat:

- De raad gevallen van activiteiten, waarbij participatie verplicht is, bij aanvragen om omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, kan aanwijzen.

Gelet op: artikel 16.55, zevende lid van de Omgevingswet.

Besluit:

1. de lijst 'gevallen verplichte participatie' vast te stellen;

2. het werken op basis van deze lijst na 2 jaar (of indien nodig sneller) te evalueren en de lijst indien nodig aan te passen op basis van de opgedane ervaringen;

3. dat dit besluit in werking treedt op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Ondertekening

Zuidwolde, 31 maart 2022

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

J. van Roeden-Hoekstra, I. Nieuwenhuizen

Lijst gevallen waarbij de gemeenteraad verplichte participatie wenst bij buitenplanse omgevingsplan activiteiten. Ow art. 16.55, lid 7

In onderstaande gevallen geldt verplichte participatie vooraf bij aanvragen om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

Aanvragen voor:

1. Grootschalige energieopwekking in de vorm van windturbines (hoger dan 15 m en/of voor commercieel gebruik), grondgebonden zonnevelden, waterstofproductie en -opslag, biomassacentrales en warmtepompcentrales;

2. Het oprichten of veranderen van een antenne-installatie hoger dan 40 m;

3. Woningbouw bij toevoeging van 1 of meer woningen;

4. (her) Nieuwbouw van hoofdgebouwen in het beschermde dorpsgezicht;

5. Bedrijfsmatige activiteiten buiten bedrijventerreinen met uitzondering van categorie 1, 2 en uitsluitend op VAB-locaties 3.1 activiteiten, categorisering op basis van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (brochure bedrijven milieuzonering van de VNG);

6. Toevoeging van functies (of het wijzigen naar een functie) anders dan woningen en bedrijven (bijv. maatschappelijk, horeca of detailhandel);

7. Plannen met milieucomponenten zoals wijzigingen stalsystemen/dieraantallen, geur en geluidcomponenten etc. waarbij een verzwaring van de plaatselijke milieusituatie ontstaat;

8. Grootschalige evenementen (evenementen waarvoor 500 bezoekers of deelnemers verwacht worden, danwel wegen voor moeten worden afgesloten);

9. Grote infrastructurele (bouw)werken (werken waarbij bijvoorbeeld de loop van (water-), (spoor-), wegen verandert, dan wel de inhoud of doorzet wordt vergroot).