Verordening op de fractievergoeding 2024

Geldend van 01-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Verordening op de fractievergoeding 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

Gelezen het voorstel van het presidium van 14 februari 2024

BESLUIT

Vast te stellen de VERORDENING OP DE FRACTIEVERGOEDING 2024

Artikel 1 definitiebepalingen

 • a.

  Fractie-assistent: een persoon die door een politieke groepering in de raad van de gemeente, dan wel door een combinatie van zodanige politieke groeperingen is aangesteld om haar bij te staan bij het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de fractie en tevens als zodanig is aangemeld bij de Griffie van de gemeente.

Artikel 2

 • 1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van Orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2. Deze bijdrage is opgebouwd uit een vergoeding voor de fractie en voor fractieassistentie en kan naar eigen inzicht worden ingezet. De bedragen zijn wel apart opgenomen omdat op basis hiervan de maximale reserve wordt aangegeven en omdat deze bepalend is bij de verdeling wanneer er sprake is van afsplitsing van een fractie.

  • a.

   De vergoeding voor de fractie bestaat uit een vast deel van 7.123,22 euro (prijspeil 2024) voor elke fractie en een bedrag van 500,19 euro per raadszetel (prijspeil 2024).

  • b.

   de vergoeding voor de fractieassistent bedraagt 30.094,10 euro (prijspeil 2024)

 • 3. De fractievergoedingen worden elk jaar geïndexeerd aan de hand van het gemeentelijk indexcijfer voor loon- en prijscompensatie.

Artikel 3

 • 1. De bijdrage is bedoeld voor het functioneren van de fractie en de ondersteuning van een fractie-assistent, het gaat dan om de volgende kosten:

  • a.

   telefoonkosten,

  • b.

   kantoorkosten,

  • c.

   publicaties,

  • d.

   internetkosten van de fractie,

  • e.

   administratie- en bankkosten,

  • f.

   bijeenkomsten die door de fractie worden georganiseerd,

  • g.

   gezamenlijke abonnementen voor de fractie,

  • h.

   promotiekosten,

  • i.

   representatie van de fractie

  • j.

   aanschaf voor computerapparatuur, audiovisuele apparatuur en toebehoren voor gebruik door de fractie

  • k.

   fractiediner voor de gezelligheid (maximaal twee keer per jaar)

  • l.

   Kosten voor boetes en incassokosten dienen tot een minimum beperkt te blijven

  • m.

   Inzet externe deskundigheid ten behoeve van de fractie met betrekking tot de fractie-assistent

  • n.

   salaris,

  • o.

   loonbelasting,

  • p.

   kosten verzuimverzekering,

  • q.

   administratiekosten

  • r.

   pensioenpremie

  • s.

   reiskosten en kosten van een kerstpakket

  • t.

   Opleidingskosten

 • 2. Ter bekostiging van een eigen pand mag per jaar 30% van de huisvestingskosten tot een maximum van € 3000,00 ten laste van de fractievergoeding worden gebracht. Een uitzondering mag, mits goed verantwoord, gemaakt worden in het geval van bijzondere omstandigheden.

 • 3. Het jaarlijkse overschot mag per jaar in zijn geheel in de reserve worden gestort. De maximale reserve die op deze manier kan worden opgebouwd bedraagt één keer de hoogte van de jaarlijkse vergoeding voor de fractie (de bedragen genoemd onder artikel 2a van deze verordening).

 • 4. Wanneer een fractie na de gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeert in de raad, dient de opgebouwde reserve in zijn geheel te worden terugbetaald aan de gemeente.

Artikel 4

 • 1. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie (met uitzondering van de huisvestingskosten zoals omschreven in artikel 2 lid 2);

  • b.

   giften waarbij geen sprake is van een tegenprestatie of waarbij sprake is van promotie van de fractie.

  • c.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden als individu ingevolge het Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers (artikel 3.1.6) toekomen. Wanneer onderstaande uitgaven als fractie of namens de fractie worden gedaan, kunnen deze wel bekostigd worden uit de fractievergoeding (Een voorbeeld hiervan is het fractieweekend of fractie-uitje)

   • 1.

    representatiekosten,

   • 2.

    vakliteratuur,

   • 3.

    excursies,

   • 4.

    bureaukosten,

   • 5.

    contributies en lidmaatschappen zoals contributies van verenigingen en regionale beroepsverbanden (ook niet voor beroepsverenigingen voor het ambt; daarvoor geldt een specifieke vergoeding (artikel 3.3.4 van het bovengenoemde Rechtspositiebesluit );

   • 6.

    ontvangsten thuis,

   • 7.

    zakelijke giften,

  • d.

   verkiezingskosten. Informatie waarmee de fractie de achterban informeert over de eigen werkzaamheden en politieke ontwikkelingen kunnen wel worden bekostigd uit de fractievergoeding, mits deze niet in de periode van 1 januari tot de verkiezingen in maart in een verkiezingsjaar worden verspreid.

Artikel 5

 • 1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt per kwartaal verstrekt.

 • 2. Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 3. Bij splitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 2a vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden. Deze verdeling geldt tot en met het einde van de raadsperiode waarin deze afsplitsing zich voordoet en gaat in vanaf de eerstvolgende maand nadat de afsplitsing is geformaliseerd. De bestaande fractie en de nieuw afgesplitste fractie hebben in de nieuwe situatie beiden recht op het volledige bedrag voor de factie-assistentie zoals verwoord onder artikel 2b van deze verordening.

Artikel 6

 • 1. Elke fractie legt, binnen vier maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning door middel van de aanlevering van een ingevuld overzicht en een excelsheet met daarin een specificatie van de uitgaven. Hierbij wordt de systematiek van het kasstelsel gehanteerd: kosten worden verantwoord in het jaar waarin ze daadwerkelijk zijn betaald.

 • 2. Indien de verantwoording na 30 april van het jaar volgend op het te verantwoorden jaar nog niet is ingediend, wordt de kwartaalbetaling stopgezet tot het moment dat de verantwoording is ingediend.

 • 3. Eens in de vier jaar (het jaar waarin de raadsverkiezingen hebben plaatsgevonden) voert de accountant een controle uit over de verantwoordingen van alle fracties. De accountant rapporteert daarover aan de raad.

 • 4. De door de fracties aangedragen verantwoordingen (minus excelsheet) worden na bespreking in het penningmeesteroverleg en vaststelling door het presidium gepubliceerd op de website van de gemeenteraad van Groningen.

Artikel 7

 • a.

  Fractie-assistenten hebben in beginsel toegang tot dezelfde informatie als raadsleden.

 • b.

  Fractie-assistenten hebben het recht op een inlogcode voor de afgeschermde informatie op het digitale raadsinformatiesysteem.

Artikel 8

 • a.

  Op de fractie-assistent rust de verplichting tot geheimhouding, indien en voor zover voor raadsleden deze verplichting geldt; de fractie-assistent neemt met betrekking tot de raadsstukken dezelfde zorgvuldigheid in acht als van alle raadsleden wordt verwacht.

 • b.

  Voordat aan de fractie-assistent de rechten, als vervat in artikel 7 worden toegekend, ondertekent hij/zij ten overstaan van de griffier een verklaring, inhoudende, dat hij zijn functie zal vervullen met inachtneming van het gestelde in lid a hierboven.

 • c.

  Aan de fractie-assistent, van wie blijkt, dat hij op enigerlei wijze zich niet houdt of gehouden heeft aan zijn plicht tot geheimhouding, als bedoeld in lid a hierboven, kunnen door de burgemeester en de griffier de rechten, vervat in artikel 7 worden ontnomen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2024, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024, onder gelijktijdige intrekking van de verordening op de fractievergoeding en de fractieassistentie 2022 zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2022, nr. 6h.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de fractievergoeding gemeente Groningen 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 april 2024,

De griffier,

Josine Spier,

De voorzitter,

Koen Schuiling.