Besluit mandaat, volmacht en machtiging inkopen Wmo 2025: Wmo ambulante begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen

Geldend van 16-04-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging inkopen Wmo 2025: Wmo ambulante begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Bunschoten, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 160 en artikel 171 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 11a van de Aanbestedingswet 2012;

overwegende dat:

  • A.

    de gemeenten in de regio Amersfoort gezamenlijk een aanbestedingsprocedure wensen te doorlopen om tot passende contracten te komen voor de uitvoering van Wmo ambulante begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen;

  • B.

    het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort namens de colleges van de deelnemende gemeenten de penvoering van deze aanbestedingsprocedure voert;

  • C.

    de gemeenten deze aanbesteding baseren op de aanbesteding ‘Jeugdhulp en Wmo (begeleiding en respijtverblijf) 2019’, ‘Ondersteuning met noodzakelijk verblijf 2020’ en ‘beschermd thuis 2021’.

B e s l u i t e n :

Artikel 1

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de Europese aanbesteding Wmo ambulante begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen.

Artikel 2

De burgemeester van de gemeente Bunschoten verleent volmacht aan de gemeentesecretaris van de gemeente Amersfoort voor de ondertekening van de overeenkomsten die voorvloeien uit de aanbestedingsprocedure.

Artikel 3

Aan dit besluit de volgende instructie te verbinden:

De uitoefening van het mandaat, de volmacht en de machtiging vindt in goed overleg plaats en binnen de kaders van de – op basis van het uitgevoerde tarievenonderzoek – nog door de colleges vast te stellen tarieven plaats.

Artikel 4

Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort verleent ondermandaat en ondervolmacht conform haar Bevoegdhedenbesluit 2019. Op deze ondervolmacht zijn de bepalingen van overeenkomstige van toepassing.

Artikel 5

Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort besluit en verricht de privaatrechtelijke rechtshandelingen en verricht de feitelijke handelingen in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 2 april 2024

het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bunschoten

de secretaris,

de burgemeester,

de burgemeester van gemeente Bunschoten,

Instemmingsverklaring

Overeenkomstig artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht stemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort in met dit besluit.

het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort

de secretaris,

de burgemeester,