Verordening rechtspositie raadsleden en fractiewoordvoerders gemeente Groningen 2024

Geldend van 01-05-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Verordening rechtspositie raadsleden en fractiewoordvoerders gemeente Groningen 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN

gelet op de artikelen 95, eerste en tweede lid, 96, eerste en tweede lid, en 97, 98, 99 van de Gemeentewet en de artikelen 3.1.1 vijfde lid, 3.1.3 eerste lid, 3.1.4 eerste lid, 3.1.8, eerste lid, 3.1.9, eerste lid, 3.3.2, 3.3.3 tweede lid, 3.4.1 eerste lid, 3.4.2 en 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

gelezen het voorstel van het presidium van 3 maart 2024

BESLUIT

De Verordening rechtspositie raadsleden en fractiewoordvoerders gemeente Groningen 2024 vast te stellen.

Artikel 1 Definitiebepalingen:

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet.

 • b.

  raadslid: lid van de gemeenteraad.

 • c.

  fractiewoordvoerder: iemand die namens de eigen fractie het woord voert tijdens een meningsvormende of beeldvormende bijeenkomst.

Artikel 2. Vergoeding voor de werkzaamheden van raadsleden

De vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt aan de raadsleden toegekend ongeacht het aantal vergaderingen.

Artikel 3. Toelage raadslid onderzoekscommissie en bijzondere commissie

 • 1. Een raadslid dat lid is van een onderzoekscommissie, als bedoeld in artikel 155a derde lid Gemeentewet, wordt voor de duur van de activiteiten van die commissie ten laste van de gemeente een toelage toegekend van € 139,90 (prijspeil 2024) per maand.

 • 2. Aan de leden van de agendacommissie wordt een toelage van € 139,90 (prijspeil 2024) per maand toegekend.

 • 3. Aan een raadslid dat lid is van een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers kan voor de duur van de activiteiten van de commissie een toelage toegekend worden van € 139,90 (prijspeil 2024) per maand. Bij het instellen van een dergelijke commissie kan een besluit worden genomen over het toekennen van een toelage.

Artikel 4. Reis- en verblijfkosten raads- en commissieleden

 • 1. Voor reizen als bedoeld in artikel 3.1 van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers en artikel 3.1.7 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers worden aan een raadslid of fractiewoordvoerder vergoed:

  • a.

   de kosten voor het gebruik van openbaar vervoer;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoersmiddel het maximumbedrag dat door een werkgever aan een werknemer per afgelegde kilometer onbelast kan worden verstrekt (23 cent per kilometer, prijspeil 2024) alsmede de parkeer- of stallingskosten, veerkosten en tolkosten;

 • 2. Boetes en naheffingsaanslagen voor parkeren worden niet vergoed.

 • 3. Als een raadslid of commissielid een functionele beperking heeft, kan incidenteel een voor de beperking geschikte vervoersvoorziening worden vergoed of ter beschikking worden gesteld.

 • 4. De noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte werkelijke verblijfkosten die een raadslid of commissielid maakt in verband met reizen, gemaakt voor de uitoefening van de functie, worden ten laste van de gemeente vergoed.

Artikel 5. Verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden

 • 1. Er is geen recht op een bedrag, bedoeld in artikel 3.1.9, eerste lid, Rechtspositiebesluit de-centrale politieke ambtsdragers, waarmee het raadslid voorzieningen kan treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Artikel 6. Loopbaanoriëntatie raadsleden

 • 1. Er is geen recht op een vergoeding door de gemeente van kosten die een raadslid maakt om zich tijdens het ambt te oriënteren op zijn verdere loopbaan of mobiliteit bevorderende activiteiten te ontplooien, als bedoeld in artikel 3.1.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 7. Nadere regels niet-partijpolitiek georiënteerde scholing raadsleden en fractiewoordvoerders

 • 1. Een raadslid of fractiewoordvoerder dat wil deelnemen aan niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van zijn functie als bedoeld in artikel 3.3.3 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dient daartoe vooraf een gemotiveerde aanvraag in bij de griffier.

 • 2. Deze aanvraag gaat vergezeld van stukken met inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie.

 • 3. De griffier beslist op de aanvraag op basis van de overlegde stukken, bij twijfel wordt het presidium geraadpleegd.

Artikel 8. Informatie- en communicatievoorzieningen raadsleden en fractiewoordvoerders

 • 1. Raadsleden en fractiewoordvoerders ontvangen van gemeentewege een laptop of tablet en een telefoon. Deze worden in bruikleen verstrekt en dienen na afloop van het raadslidmaatschap / fractiewoordvoerderschap bij de gemeente te worden ingeleverd. Overname van de informatie- en communicatievoorzieningen na schoning is mogelijk tegen vergoeding van de resterende waarde van de voorzieningen in het economisch verkeer.

 • 2. Er is geen recht op het ontvangen van een jaarlijkse vergoeding voor aanschaf van eigen apparatuur.

Artikel 9. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel

 • 1. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2. Als eindheffingsbestanddeel als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 worden verder aangewezen de vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in deze verordening, voor zover deze worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

Artikel 10. Betaling vaste vergoedingen aan fractiewoordvoerders

Indien fractiewoordvoerders een of meerdere meningsvormende bijeenkomsten per dag bijwonen en daarbij namens hun fractie het woord voeren, ontvangen ze hiervoor per dag een vergoeding ter hoogte van het maximaal vastgestelde bedrag op basis van de gemeentegrootte van de gemeente Groningen (151,20 euro in 2024).

Artikel 11. Betaling en declaratie van onkosten

 • 1. Tenzij het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers of de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers anders bepalen, vindt de betaling van kosten die op grond van deze verordening voor vergoeding of tegemoetkoming in aanmerking komen plaats door:

  • a.

   betaling uit gemeentelijke middelen, op basis van een rechtstreeks aan de gemeente toegezonden factuur,

  • b.

   of betaling vooruit uit eigen middelen.

 • 2. Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken.

 • 3. Het declaratieformulier en de bewijsstukken worden binnen zes maanden na factuurdatum of betaling door raadsleden of fractiewoordvoerders ingediend bij de griffier.

 • 4. Voor zover van toepassing draagt de gemeente er zorg voor dat de betaling aan raadsleden of fractiewoordvoerders binnen twee maanden na het indienen van de aanvraag wordt overgemaakt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2024, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2024 onder gelijktijdige intrekking van de Rechtspositieverordening raadsleden en fractiewoordvoerders 2022.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie raadsleden en fractiewoordvoerders gemeente Groningen 2024

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 3 april 2024,

De griffier, ,

Josine Spier,

De voorzitter

Koen Schuiling.